1 Afs 123/2009-112

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce V. A., zastoupeného JUDr. Milanem Matulou, advokátem se sídlem Nábřeží dukelských hrdinů 561, Rožnov pod Radhoštěm, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2007, č. j. 6676/07-1102-702767, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2009, č. j. 30 Ca 155/2007-97,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Krajský soud v Brně zamítl žalobu, kterou žalobce brojil proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného. Rozsudek obsahoval i poučení o možnosti podat proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou týdnů po jeho doručení.

Žalobce podal kasační stížnost, zaslanou Krajskému soudu v Brně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 1. 12. 2009.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Nestanoví-li soudní řád správní jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení (§ 42 odst. 5 s. ř. s.).

Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti doručované do vlastních rukou, písemnost podle § 49 odst. 2 o. s. ř. uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky (§ 49 odst. 4 o. s. ř.).

V daném případě nebyl adresát (žalobce) při doručování předmětného rozsudku dne 29. 10. 2009 zastižen. Téhož dne byla písemnost uložena u pošty a adresátovi byla zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti. Protože náhradní doručení nebylo vyloučeno (§ 49 odst. 5 o. s. ř.) a ani nebylo rozhodnuto o neúčinnosti doručení (§ 50d o. s. ř.), je dle § 49 odst. 4 o. s. ř. a § 40 odst. 1, 3 s. ř. s. dnem doručení pondělí 9. 11. 2009. Následujícího dne pak byla písemnost vhozena do domovní nebo jiné žalobcem užívané schránky. Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalobci podle § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 23. 11. 2009 (pondělí). Protože kasační stížnost žalobce krajskému soudu zaslal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb až dne 1. 12. 2009, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Nad rámec lze dodat, že žalobce v kasační stížnosti jako den doručení předmětného rozsudku označil datum 16. 11. 2009. Ani v takovém případě by však kasační stížnost nebyla podána včas, neboť lhůta pro její podání by podle § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 30. 11. 2009.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2009

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu