1 Afs 12/2006-51

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce Ing. L. M., , proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě, se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 3, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 2. 2005, č. j. 1734-1/130/2004, č. j. 1734-2/130/2004, č. j. 1734-3/130/2004, a č. j. 1734-4/130/2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2005, č. j. 22 Ca 96/2005-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včasnou kasační stížností žalobce brojil proti výše uvedenému usnesení, kterým Krajský soud v Ostravě zastavil pro nezaplacení soudního poplatku řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 2. 2005, č. j. 1734-1/130/2004, č. j. 1734-2/130/2004, č. j. 1734-3/130/2004, a č. j. 1734-4/130/2004.

K prokázání splnění podmínky kvalifikovaného zastoupení žalobce do spisu doložil plnou moc ze dne 5. 8. 2005, udělenou jím JUDr. J. R., advokátovi se sídlem O., V. 4, k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti. Jak však Nejvyšší správní soud zjistil v seznamu advokátů České advokátní komory, byl tomuto advokátovi dne 1. 2. 2005 pozastaven výkon advokacie dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (a tento stav stále trvá, jak si soud před vydáním svého rozhodnutí ověřil nahlédnutím do příslušného seznamu), přičemž soudu nebylo doručeno vyrozumění o ustanovení jiného advokáta zástupcem ve smyslu § 27 zákona o advokacii. Z tohoto důvodu žalobce není v předmětném řízení řádně zastoupen, pročež nelze v řízení pokračovat. Ze spisu přitom nijak nevyplývá, že by sám žalobce měl požadované právnické vzdělání.

Proto kasační soud usnesením ze dne 7. 2. 2007 (č. l. 46) žalobce v souladu s § 46 odst. 1 písm. a), § 105 odst. 2, § 120 s. ř. s. vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že je v řízení o předmětné kasační stížnosti zastoupen advokátem. Současně ho poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Žalobci bylo usnesení doručeno dne 15. 2. 2007, jak vyplývá z doručenky; v určené lhůtě ani později však soudu nepředložil ani plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Žalobcovu advokátovi byl pozastaven výkon advokacie. Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení žalobce nepředložil ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou jinému advokátovi, ani nedoložil, že by sám měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání žalobce-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost je příslušný rozhodnout Krajský soud v Ostravě, neboť příslušnost v této věci je dána podle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Josef Baxa předseda senátu