1 Afs 117/2005-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce Z. V. B., spol. s r. o. v likvidaci , proti žalovanému Finančnímu úřadu v Břeclavi, se sídlem Břeclav, Sladová 1, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2005, č. j. 29 Ca 23/2005-8,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 22. 2. 2005 u Krajského soudu v Brně se žalobce domáhal zrušení usnesení uvedeného soudu ze dne 3. 2. 2005, č. j. 29 Ca 23/2005-8, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti blíže neurčeným rozhodnutím žalovaného, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud kasační stížnost dne 23. 9. 2005 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 15.2.2007, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 2. 2007, vzal žalobce svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2007

JUDr. Josef Baxa předseda senátu