1 Afs 113/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: AYSEN, spol. s. r. o., se sídlem V Sádku 436, Újezd u Brna, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 5. 2013, č. j. 13630/13/5000-14303-711377, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2015, č. j. 30 Af 67/2013-181,

takto:

I. Kasační stížnost se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále též stěžovatel ) napadl kasační stížností, podanou k Nejvyššímu správnímu soudu osobně dne 22. 5. 2015, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2015, č. j. 30 Af 67/2013-181, kterým soud zrušil jeho rozhodnutí a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Rozsudek byl stěžovateli doručen dne 7. 5. 2015, o čemž svědčí přiložené potvrzení o doručení datové zprávy.

Dříve, než soud začne rozhodovat o věci samé, zkoumá dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Tímto dnem je v daném případě čtvrtek 7. 5. 2015, přičemž lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala tedy stěžovateli běžet dnem následujícím, tj. 8. 5. 2015, a skončila ve čtvrtek 21. 5. 2015. Tento den mohla být kasační stížnost soudu podána nejpozději, aby lhůta pro její podání byla zachována. Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 22. 5. 2015, vzdor poučení, kterého se mu v tomto směru od krajského soudu dostalo.

Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

V uvedeném případě je na místě ještě uvést, že sám stěžovatel si je vědom svého postupu, a proto podáním ze dne 3. 6. 2015 vzal kasační stížnost pro její opožděnost zpět.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu