1 Afs 110/2009-85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: TEMPLUM MERCIS, s. r. o., se sídlem Benešova Hora 53, 387 73 Stachy, adresa pro doručování: Ing. P. C., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2008, č. j. 2949/08-1400, o zaplacení správního poplatku, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 9. 2009, č. j. 10 Ca 155/2008-72,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (stěžovatelka) brojí kasační stížností proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2008, č. j. 2949/08-1400. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl podání stěžovatelky (vyhodnocené jako odvolání) ve věci výzvy Finančního úřadu ve Vimperku ze dne 1. 11. 2007, č. j. 32029/07/102970/3735, vydané podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, k zaplacení správního poplatku ve výši 300 Kč podle položky 1a) sazebníku téhož zákona.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve kterém byla stěžovatelka řádně poučena o možnosti podat do dvou týdnů od doručení usnesení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, bylo stěžovatelce řádně doručeno dne 5. 10. 2009. Stěžovatelka přitom podala kasační stížnost k poštovní přepravě dne 28. 10. 2009.

Dříve než Nejvyšší správní soud může začít rozhodovat o věci samé, je nezbytné přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Jednou ze základních podmínek je přitom včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Protože dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (dnem doručení), bylo v projednávané věci pondělí 5. 10. 2009 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti bylo potom pondělí 19. 10. 2009. Kasační stížnost tak měla být podána u Krajského soudu v Českých Budějovicích nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 19. 10. 2009 tak, aby lhůta pro její podání byla zachována. Stěžovatelka však podala kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 28. 10. 2009, tedy po uplynutí zákonné lhůty. Jak již přitom bylo shora uvedeno, zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout [srov. v této souvislosti např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2003, č. j. 4 Azs 10/2003-34 (www.nssoud.cz)].

Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2009

JUDr. Josef Baxa předseda senátu