1 Ads 37/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: J. O, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2013, č. j. MPSV-UM/17267/13/4S-HMP, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2015, č. j. 1 Ad 18/2014-40,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu práce ČR, Krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kterým byl žalobci přiznán příspěvek na péči ve výši 800 Kč měsíčně od února roku 2012 dle § 4 odst. 1, § 7, § 8 a § 11 odst. 2 písm. a) a § 13 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žalobu proti rozhodnutí žalovaného Městský soud v Praze (dále jen městský soud ) odmítl pro její opožděnost. Žalobce brojil proti tomuto usnesení městského soudu včas podanou kasační stížností.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podáním ze dne 12. 3. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 3. 2015, vzal žalobce svou kasační stížnost zpět. Zpětvzetí kasační stížnosti potvrdil také v písemnosti ze dne 25. 3. 2015, doručené tomuto soudu 26. 3. 2015. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu