1 Ads 24/2015-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně D. V., zastoupené Mgr. Vlastislavem Kubiczkem, advokátem se sídlem Dr. Šmerala 1710/1, Ostrava, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 3. 2013, čj. X, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 1. 2015, čj. 20 Ad 7/2013-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaná (dále též stěžovatelka ) napadla v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ) blanketní kasační stížností ze dne 6. 2. 2015. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 2. 2015, čj.-9, stěžovatelku v souladu s § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a uvedla, co navrhuje (petit). Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 12. 2. 2015.

Dne 12. 3. 2015, tedy posledního dne lhůty pro doplnění kasační stížnosti, zaslala stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu žádost o prodloužení lhůty pro doplnění kasační stížnosti nejméně o tři týdny z provozních důvodů. Usnesením ze dne 18. 3. 2015, čj.-16, Nejvyšší správní soud tuto žádost zamítl, neboť stěžovatelka netvrdila žádné vážné důvody pro prodloužení lhůty a nesplnila tak podmínky uvedené v § 106 odst. 3 s. ř. s.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že stěžovatelka kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce nedoplnila a neodstranila tak vady kasační stížnosti, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. března 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu