1 Ads 237/2014-47

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Kaniovou v právní věci žalobce: Ing. P. P., .zastoupený JUDr. Milanem Ostřížkem, advokátem se sídlem Sadová 553/8, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 25. 11. 2013, čj. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 2014, čj. 19 Ad 53/2013-84,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2015, čj. 1 Ads 237/2014-42, zní ve výroku správně takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 2014, čj. 19 Ad 53/2013-84, s e ve výrocích I., II. a IV. z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

V projednávané věci Nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení kasační stížnosti napadeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení dle § 110 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Při vyhotovení znění rozsudku došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v opomenutí uvedení skutečnosti, že se věc vrací Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení, do výroku rozsudku.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. V souladu s citovaným ustanovením předsedkyně senátu bez návrhu opravila zřejmou nesprávnost v chybném znění výroku.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 17. dubna 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu