1 Ads 223/2014-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: Ing. J. S., proti žalovanému: Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny České Republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 1. 2010, č. j. 12825/09/Be, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2014, č. j. 8 Ad 23/2010-38,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Shora označeným rozsudkem Městský soud v Praze vyhověl žalobě žalobce a zrušil v záhlaví označené rozhodnutí žalovaného (dále jen stěžovatele ) a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Zároveň soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci náhradu za náklady řízení.

[2] Toto usnesení městského soudu napadl stěžovatel blanketní kasační stížností ze dne 27. 11. 2014.

[3] Dne 2. 3. 2015 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo zpětvzetí kasační stížnosti.

[4] Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[5] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. března 2015 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu