19 ICm 4889/2017
Jednací číslo: 19 ICm 4889/2017-52 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 36 INS 12177/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci

žalobce: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 proti žalovanému: Ing. Jiří Hanák, IČO 15407128 sídlem Hradeckého 309, 720 00 Ostrava insolvenční správce dlužníka STONE CONNECTION CZECH, s.r.o., IČO 26827301, sídlem Ostravská 1389, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

o určení pořadí uplatněné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka přihlášená žalobkyní ve výši 155.399 Kč do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 12177/2016 je dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) IZ pohledávkou za majetkovou podstatou, se zamítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz -2-

Odůvodnění:

1. Žalobou ze dne 23.11.2047, doručenou soudu téhož dne, se žalobce domáhal určení, že pohledávka přihlášená žalobkyní ve výši 155.399 Kč do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 12177/2016 je dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) IZ pohledávkou za majetkovou podstatou.

2. Svou žalobu zdůvodnil tím, že: a) Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.8.2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-A7, byl zjištěn úpadek dlužníka STONE CONNECTION CZECH, s.r.o., IČO 26827301, se sídlem Ostravská 1389, 751 61 Rožnov pod Radhoštěm. b) Žalobkyně coby věřitel č. 10 svou přihláškou ze dne 18.6.2016 uplatnila v rámci insolvenčního řízení pohledávku ve výši 463.937 Kč z titulu neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jako dílčí pohledávku č. 1 c) Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 7.11.2016 žalobkyně změnila výši přihlášené pohledávky, a to tak, že pohledávka byla navýšena o částku 155.339 Kč, která byla uplatněna rovněž z titulu neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jako dílčí pohledávku č. 2. d) Usnesením insolvenčního soudu ze dne 25.11.2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-P10-3, byla dílčí pohledávka č. 2 odmítnuta. Toto usnesení bylo na základě odvolání žalobkyně usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.4.2017, č.j. VSOL 123/2017-P10-8, zrušeno a věc vrácena Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení. e)V rámci dalšího řízení před insolvenčním soudem vyvstal mezi insolvenčním správcem a věřitelem č. 10 spor ohledně toho, zda dílčí pohledávka č. 2 je či není pohledávkou za majetkovou podstatou dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a žalobkyně byla insolvenčním soudem vyzvána k podání žaloby na určení pořadí uplatněné pohledávky dle § 203a odst. 1 insolvenčního zákona usnesením čj. KSOS 36 INS 12177/2016-P10-18. f) Žalobkyně ohledně vzniku a existence uplatněné pohledávky č. 2 do insolvenčního řízení tvrdí, že pohledávka č. 2 vznikla z titulu neodvedeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které mělo být dle ustanovení § 9 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dlužníkem odvedeno za měsíc červenec 2016, a to v období od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Vzhledem k tomu, že dlužník tuto zákonnou povinnost nesplnil ve stanovené lhůtě, byla pohledávka následně vyčíslena výkazem nedoplatků OSSZ Vsetín, č.j. 47012/210-8013-7.11.2016-1093/894. Současně žalobkyně svým přípisem ze dne 7.11.2016, č.j. 47012/041467/16/000/DT, insolvenčnímu soudu sdělila, že ve smyslu ustanovení § 192 odst. 4 insolvenčního zákona mění výši přihlášené pohledávky tak, že ji navyšuje o částku 155.399 Kč, tedy na celkovou výši 619.336 Kč. Pro tuto skutečnost byla insolvenčnímu soudu současně zaslána přihláška pohledávky-dílčí pohledávka č. 2, která byla usnesením téhož soudu ze dne 25.11.2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-P10-3, pro opožděnost odmítnuta. V odůvodnění tohoto usnesení soud mj. konstatoval, že žalobkyně navýšila původní pohledávku o částku 155.399 Kč, přičemž se jednalo o pojistné za měsíc červenec 2016, tedy o novou pohledávku, když původní výše přihlášené pohledávky se vztahovala k období duben 2016 až červen 2016. V následně vydaném usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.4.2017, č.j. 4 VSOL 123/2017-P10-8, v odvolacím řízení dospěl soud k závěru, že Z obsahu přihlášky pohledávky

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová. -3-odvolatele, která byla doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 7.11.2016, z obsahu průvodního dopisu k této přihlášce a z obsahu přílohy k této přihlášce (označené jako výkaz nedoplatků ) se podává, že částka 155.399 Kč, která byla uplatněna přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 7.11.2016, představuje pohledávky na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státí politiku zaměstnanosti, a to za období od 1.8.2016 do 31.10.2016. Z obsahu těchto listin je nanejvýš pravděpodobné, že pohledávky ve výši 155.399 Kč vznikly v období od 1.8.2016 do 31.8.2016, tedy po rozhodnutí o úpadku. Věřitel uplatnil pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. pohledávky, které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) IZ a jako takové nespadají pod režim přihlašování pohledávek dle § 73 IZ, nýbrž pod režim přihlašování pohledávek podle § 203 IZ. Tento závěr učinil odvolací soud z přihlášky pohledávky ohledně částky 155.399 Kč, z průvodního dopisu k přihlášce pohledávky a z přílohy označené jako výkaz nedoplatků ze dne 7.11.2016.

3. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a bránil se tvrzením, že : a) Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. srpna 2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-A-7 , insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka: STONE CONNECTION CZECH s.r.o., IČO 2682701, sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Ostravská 1389, PSČ 756 61 ( Dlužník ) a povolil reorganizaci Dlužníka. Insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jiřího Hanáka, sídlem Ostrava, Hradeckého 309, PSČ 720 00, žalovaného . b) Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. prosince 2016, které nabylo právní moci téhož dne, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-B10, insolvenční soud schválil reorganizační plán Dlužníka. Tato tvrzení mají základ v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. srpna 2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-A-7 ; Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. prosince 2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-B10 . c) Usnesením ze dne 1. srpna 2016 byli věřitelé vyzvání k přihlášení svých pohledávek s lhůtou do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku, a to u Krajského soudu v Ostravě, na předepsaném formuláři, když k přihláškám podaným po stanovené lhůtě soud nebude přihlížet a v insolvenčním řízení Dlužníka nebudou uspokojeny. Lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dnem 3. října 2016. Tvrzení má základ v Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. srpna 2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-A-7. d) V insolvenčním řízení Dlužníka dne 18. srpna 2016 věřitel č. 10-Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, sídlem Praha 5, Křížová 1292/25, PSČ 225 08, Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, Mostecká 303, 755 14 Vsetín ( Věřitel č. 10 ) přihlásil vůči Dlužníkovi pohledávku ve výši 463.937,-Kč, ( Pohledávka 1 ), která odpovídá zákonné povinnosti odvést řádně a včas pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( z. č. 589/1992 Sb. ) včetně penále pro neplacení pojistného na sociální zabezpečení stanovené dle ustanovení § 20 z. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, když se konkrétně jednalo o neuhrazené pojistné za měsíc duben až červen 2016 ( Přihláška pohledávek ). Přihláška pohledávek je soudem vedena pod číslem P10. Pohledávka 1 je vyčíslena Výkazem nedoplatků č.j. 47012/210-8013-4.8.2016-606/894 ze dne 4. srpna 2016, když Věřitel č. 10 tímto výkazem Dlužníkovi předepisuje k úhradě dlužnou částku stanovenou ke dni 31. července 2016. e) Věřitel č. 10 dne 7. listopadu 2016 změnil s ohledem na ustanovení § 192 odst. 4 zákona č . 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů výši Přihlášky pohledávek o částku ve výši 155.399,-Kč, když se jedná o neuhrazené pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíc červenec 2016 ( Pohledávka 2 ). Pohledávka 2 tedy není změnou výše Přihlášky pohledávek, ale novou přihlášenou pohledávkou s novým právním titulem, neboť se jedná o nový nárok Věřitele č. 10, který Pohledávkou 2 přihlašuje nárok za jiné pojistné období, než přihlásil Pohledávkou 1.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová. -4-f) Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. listopadu 2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-P10-3, insolvenční soud přihlášenou Pohledávku 2 pro opožděnost odmítl, když lhůty pro podání přihlášek pohledávek věřiteli do insolvenčního řízení Dlužníka uplynula dne 3. října 2016. g) Přípisem ze dne 12. prosince 2012, č.j. 47012/045815/16/000/DT se Věřitel č. 10 odvolal proti Usnesení Krajského soudu v Ostravě, když s výrokem Krajského soudu v Ostravě nesouhlasí, neboť jako důvod vzniku pohledávky nebyly uvedeny konkrétní měsíce, ale šířeji zákonná povinnost odvést řádně a včas pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. h) Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 25. dubna 2017, č.j. 4 VSOL 123/2017-P10-8, usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení. ch) Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2017, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-P10-18, insolvenční soud Věřitele č. 10 vyzval, aby do 30 dnů od doručení výzvy podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky dle ustanovení § 203a odst. 1 InsZ, když žaloba musí být podána vždy proti insolvenčnímu správci. i) Podáním ze dne 23. listopadu 2017 doručeným Krajskému soudu v Ostravě téhož dne Věřitel č. 10 podal žalobu o určení pořadí uplatněné pohledávky ve výši 155.399,-Kč v insolvenčním řízení ( Žaloba ). j) Žalovaný je přesvědčen, že žaloba není důvodná, když : Podle ustanovení § 173 odst. 1 věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení Dlužníka uplynula dne 3. října 2016. Věřitel č. 10 přihlášku Pohledávky 2 (155.399,-Kč) podal po lhůtě dne 7. listopadu 2016, tedy opožděně. Z přílohy přihlášky Pohledávky 2, Výkaz nedoplatků ze dne 7. listopadu 2016, č.j. 47012/210-8013-7.11.2016-1093/894 ( Výkaz nedoplatků ze dne 7. listopadu 2016 ), vyplývá, že ke dni 31. července 2016, tedy před úpadkem, který byl zjištěn ke dni 1. srpna 2016, činila pohledávka věřitele č. 10 vůči Dlužníkovi částku ve výši 463.937,-Kč, kterou si Věřitel č. 10 vůči Dlužníkovi přihlásil do insolvenčního řízení ve lhůtě, tj. dne 18. srpna 2016. Dále Věřitel č. 10 ve Výkazu nedoplatků ze dne 7. listopadu 2016 uvádí, že výše pohledávek za období od 1. srpna 2016 do 31. října 2016 činí částku ve výši 477.065,-Kč. Pojistné, které Věřiteli č. 10 vzniklo za období od 1. srpna 2016, a je na něj v rámci insolvenčního zákona pohlíženo jako na pohledávku za majetkovou podstatou za období po rozhodnutí o úpadku, Věřitel č. 10 v souladu s ustanovením § 230 odst. 1 InsZ nikdy písemně neuplatnil vůči osobě s dispozičními oprávněními, tedy Dlužníkovi a ani nemohl, neboť Dlužník veškeré zapodstatové nároky s ohledem na schválený reorganizační plán hradí zcela a ve splatnosti. Provedl rekapitulaci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dle z. č. 589/1992 Sb. za období duben až červenec 2016 ve formě tabulky č. 1, z které je patrné, že Věřitel č. 10 nezaplacené pojistné za období duben až červen 2016 v celkové výši 463.883,-Kč řádně ve lhůtě přihlásil-Pohledávka 1 a pojistné za období červenec 2016 ve výši 155.399,-Kč věřitel č. 10-žalobce, přihlásil jako pohledávku opožděnou, podanou po lhůtě-Pohledávka 2. Provedl rekapitulaci částek předpisů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dle z. č. 589/1992 Sb. za období srpen až říjen 2016, s uvedením data splatnosti a data úhrady doloženém bankovním výpisem v tabulce č 2, z čehož rezultuje závěr, že za období od 1. srpna 2016 do 31. října 2016 Dlužník vůči Věřiteli č. 10 neeviduje žádné

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová. -5-závazky, když veškeré závazky za období od 1. srpna 2016 byly a jsou ve splatnosti uhrazeny. Z toho vyplývá, že Věřitel č. 10 nemá vůči Dlužníkovi žádné zapodstatové pohledávky, když všechny nároky byly ve splatnosti prokazatelně uhrazeny. k) Žalovaný se neztotožňuje s názorem Věřitele č. 10, že jako důvod vzniku pohledávky je postačující pouze uvést zákonná povinnost odvést řádně a včas pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadavek, aby věřitel v přihlášce pohledávky uvedl (vedle výše) i důvod jejího vzniku, směřuje ke splnění jeho povinnosti tvrzení, a může být řádně naplněn jen uvedením skutečností, jež nezaměnitelným způsobem identifikují skutek (skutkový děj), na jehož základě svůj nárok přihlašuje. Co do vylíčení rozhodujících skutečností vzniku pohledávky se lze spokojit s odkazem na připojenou listinu jedině v případě, že z ní skutkový základ přihlašované pohledávky nepochybně a dostatečně vyplývá, a že na tuto listinu co do důvodu vzniku pohledávky přihláška výslovně odkazuje. Uvedené přitom platí i pro případ, že přihlášená pohledávka byla již věřiteli přiznána pravomocným nebo vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu. Vykonatelnost pohledávky představuje ve smyslu § 174 odst. 4 InsZ jen další okolnost, již má věřitel v přihlášce pohledávky uvést, a nezbavuje ho nijak povinnosti uplatňovanou pohledávku v přihlášce (shora uvedeným způsobem) co do jejího důvodu řádně identifikovat (srov. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2010, sp. zn. 3 VSPH 410/2010-P29-16, ve věci vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. 99 INS 2579/2009). Na podporu své argumentace cituje ustanovení § 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ( Zákon o pojistném ), dle kterého je výše pojistného stanovená procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období a § 6 Zákona o pojistném je rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, pokud se dále nestanoví jinak. l) Akcentuje dále, že Pohledávka 2 je nevykonatelná, neboť s ohledem na ustanovení § 191 odst. 2 IZ, se při přezkumném jednání pokládá za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku. O úpadku Dlužníka bylo rozhodnuto dne 1. srpna 2016, Věřitel č. 10 doložil Výkaz nedoplatků ze dne 7. listopadu 2016, který je vykonatelný téhož dne.

4. Ze skutkových tvrzení účastníků vyplývá, že základním spornou otázkou mezi účastníky v daném případě je otázka a) kdy pohledávka vznikla a b) zda se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou dlužníka dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) IZ či nikoliv.

5. Z Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2017, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-P10-18, soud zjistil, že insolvenční soud Věřitele č. 10 (žalobce) vyzval, aby do 30 dnů od doručení výzvy podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky dle ustanovení § 203a odst. 1 InsZ. Usnesení obsahuje poučení, že žaloba musí být podána vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li v žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno (§ 203a odst. 1 IZ ). Řízení je incidenčním sporem dle § 159 odst. 1 písm. a) IZ; ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně (§ 203a odst. 2 IZ).

6. Na základě shora uvedeného soud především konstatuje že, předmětná žaloba byla žalobcem uplatněna proti žalovanému coby insolvenčnímu správci dlužníka STONE CONNECTION CZECH, s.r.o., IČO 26827301, sídlem Ostravská 1389, 756 61 Rožnov pod

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová. -6-

Radhoštěm dne 23.11.2017 v souladu s ust. § 203a odst. 1 IZ ve lhůtě 30ti dnů, když usnesení insolvenčního soudu bylo vydané dne 25. 10. 2017 a žaloba byl podána dne 23.11.2017.

7. U jednání konaném dne 13.2.2018 učinili nesporná skutková tvrzení žalovaného, že dlužník od 1.8.2017 své povinnosti plátce daně řádně plní a že předmětná pohledávka představuje pojistné za měsíc červenec roku 2018, které byl dlužník povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti do 20.8.2017. Žalobce potvrdil skutečnost, že splatnost pohledávky nastává ze zákona a není vázána na exekuční titul, kterým je Výkaz nedoplatků.

8. Z obsahu spisu sp.zn. KSOS 36 INS 12177/2016 soud učinil následující zjištění, že : a) usnesením KS v Ostravě ze dne 1.8.2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-A7, byl zjištěn úpadek dlužníka STONE CONNECTION CZECH s.r.o., IČO 26827301. b) Žalobkyně coby věřitel č. 10 svou přihláškou ze dne 18.8.2016 uplatnila v daném insolvenčním řízení za dlužníkem pohledávku ve výši 463.937 Kč z titulu neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jako dílčí pohledávku č. 1 c) podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 7.11.2016 žalobkyně změnila výši přihlášené pohledávky a to tak, že pohledávka byla navýšena o částku 155.399 Kč, která byla uplatněna rovněž z titulu neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku a státní politiku zaměstnanosti jako dílčí pohledávku č. 2; d) usnesením KS Ostrava ze dne 25.11.2016, č.j. KSOS 36 INS 12177/2016-P10-3, byla posledně citovaná pohledávka pro opožděnost odmítnuta. e) Z podání žalobce k této přihlášené pohledávce ze dne 12.7.2017 označené Specifikace pohledávky uplatněné podáním doručeným soudu dne 7.11.2016 , že se jedná o pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíc červenec 2016; f) Z Přehledu o výši pojistného za období červenec 2016 s datem vyplnění 19.8.2016,včetně Obálky datové zprávy, že tímto dlužník coby plátce mzdy žalobci oznámil výši pojistného za měsíc červenec 2016, kterou vyčíslil částkou 155.399 Kč. K této listině pak žalobce doplnil tvrzení , že listina má prokazovat skutečnost, že dlužník dne 21.8.2016 elektronickou formou doručil ČSSZ tuto listinu, kterou dokumentoval výši pojistného, která jej dle zákona stíhá. g) Z Výkazu nedoplatků ze dne 7.11.2016 č.j. 47012/210-8013-7.11.2016-1093/894 vydaného Okresní správou sociálního zabezpečení včetně doručenky č.l. 18 + 18v + 19, že tento obsahuje vyčíslení nedoplatku částkou 155.399 Kč za období od 1.8.2016 do 31.10.2016. h) Z usnesení VS v Olomouci 25.4.2017 č.l. 6, sp.zn. 4 VSOL 123/2017-P10-8, že tímto bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 11. 2016, č. j. KSOS 36 INS 12177/2016 -P 10-3, kterým byla odmítnuta pro opožděnost přihláška pohledávky věřitele číslo 10 ve výši 155.399 Kč, uplatněná podáním doručeným soudu dne 7. 11. 2016, a věc byla vrácena Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení. Odvolací soud cituje ustanovení §§ 7, 165 odst. 1 a 3, § 173 odst. 1 věta první a druhá a § 168 odst. 2 písm. m) jakož i ustanovení § 203 odst. 1 IZ v odůvodnění mimo jiné akcentoval, že z obsahu přihlášky pohledávky, která byla doručena insolvenčnímu soudu dne 7. 11. 2016, průvodního dopisu k této přihlášce a obsahu přílohy k této přihlášce označeném jako výkaz nedoplatků se podává, že částka 155.399 Kč přestavuje pohledávky na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2016. Z obsahu těchto listiny je nanejvýš pravděpodobné, že pohledávky ve výši 155.399 Kč vznikly v období od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2016, tedy po rozhodné pro rozhodnutí o úpadku soudu prvního stupně vytkl zejména skutečnost, že se nezabýval tím, zda nejde o pohledávku za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová. -7-odst. 2 písm. e) IZ a bez dalšího přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl. V podrobnostech pak soud pro stručnost odkazuje na citovaného rozhodnutí.

9. Zjištěný skutkový stav soud posoudil dle ustanovení § 168, 169 a 170 v souvislosti s ustanovením § 5 a) a b) IZ a dospěl k závěru že žaloba je důvodná.

10. Insolvenční zákon v § 5 stanoví, že věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti (písm. a) . Tento princip upravuje postavení věřitelů z hlediska jejich roztřídění do jednotlivých skupin podle toho, v jakém pořadí a z čeho bude jejich pohledávka uspokojována. Hlavní skupinou pohledávek v insolvenčním řízení jsou pohledávky uplatňované přihláškou pohledávky. S tím počítá insolvenční zákon, který za účastníky řízení označuje dlužníka a věřitele, kteří uplatňují své právo (nároky) vůči dlužníku v nalézacím řízení přihláškou pohledávky nebo žalobou. Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (§ 173 odst. 1). Insolvenční zákon pak rozeznává ještě případy, kdy je na některé nároky věřitelů pohlíženo jako na přihlášené, aniž by tito řádně podali přihlášku (pohledávka vzniklá druhému manželovi při vypořádání SJM po zániku SJM prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů). Do insolvenčního řízení přihlašují věřitelé nejenom své peněžité splatné i nesplatné pohledávky, pohledávky vázané na podmínku a taktéž pohledávky, o nichž je souběžně vedeno nalézací či vykonávací řízení. Podstatným průlomem je povinnost (a právo) věřitele uspokojujícího se výhradně z majetku dlužníka taktéž svoji pohledávku přihlásit v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. V § 15 insolvenčního zákona jsou dále předvídáni jako účastníci jiné osoby, které uplatňují své právo v insolvenčním řízení. Jde o specifickou formu účastenství věřitelů s pohledávkami za majetkovou podstatou a pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou podle § 168 a § 169 insolvenčního zákona. Jde o specifické pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení a po úpadku a taktéž o pohledávky, u kterých zákonodárce předpokládal vyšší zájem na jejich uspokojení (pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, pohledávky věřitelů na výživném, pohledávky státu-Úřadu práce za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a další pohledávky stanovené v § 169). Zařazení pohledávky věřitelů je podstatné zejména z hlediska jejich uspokojování : -Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení. -Naopak pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky na roveň jim postavené se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku jako přednostní před pohledávkami přihlašovanými. -Samostatně se pak uspokojují pohledávky zajištěných věřitelů. Vedle pohledávek uspokojovaných v insolvenčním řízení existuje skupina pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují vůbec. Jde o skupinu pohledávek vymezenou v § 170 insolvenčního zákona, konkrétně příslušenství a sankce vznikající v souvislosti s přihlašovanými předinsolvenčními pohledávkami, mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka a náklady účastníků vzniklé jim v insolvenčním řízení. Tyto pohledávky nejsou uspokojovány při žádném ze způsobů řešení dlužníkova úpadku podle insolvenčního zákona.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová. -8-

11. Z uvedeného plyne, že insolvenční zákon stanoví poměrně přesná pravidla (pořadí), jakým způsobem budou věřitelé uspokojováni.

12. Dle § 168 odst. 2 písm. e) IZ pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, soud daní, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky vzniklé opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího DPH. 13. Podle ustanovení § 203 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené naroveň se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. Po uplatnění takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí insolvenčního správce; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis. 14. Dle § 6 zákona č. 589/2012 Sb. ve znění ke dni 20. 2. 2017 rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, pokud se dále nestanoví, jinak. (odst. 1). Podle § 9 odst. 1 téhož zákona zaměstnavatelé odvádějí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen ve stanovené lhůtě v odst. 1 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu stanoveného dle § 5 a a o výši pojistného, které je povinen odvádět s uvedením čísla účtů, z něhož byla platba pojistného provedena.

15. Zjištěný skutkový stav posoudil soud dle citovaných zákonných ustanovení a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

16. Ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) na který žalobce ve své žalobě odkazuje zcela jednoznačně stanoví, že pohledávkou za majetkovou podstatou je pohledávka na pojistném na zdravotní pojištění pokud vznikla po prohlášení úpadku. V daném případě není sporu o tom, že předmětná částka 155.399 Kč představuje nezaplacené pojistné za měsíc červenec roku 2016. Dlužník v souladu s citovaným ustanovením § 9 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak shora citován, splnil svoji povinnost a okresní správě sociálního zabezpečení výši pojistného řádně vyčíslil. Vzhledem k tomu však, že předmětná pohledávka byla splatná až po dni 1. 8. 2016, kdy byl prohlášen úpadek na majetek dlužníka, toto pojistné zaplatit nemohl. Nicméně v té době běžela žalobci již lhůta k možnosti uplatnit předmětnou pohledávku řádnou přihláškou, která skončila až dne 3. 10. 2016 a v tomto směru soud v podrobnostech odkazuje na kompaktní obranu žalovaného. Z dikce ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) IZ lze tedy dovodit jednoznačný závěr, že předmětná pohledávka nevznikla po prohlášení úpadku, tedy po 1. 8. 2016 , kdy se stala pouze splatnou. Z logiky věci vyplývá, že pouze existující pohledávka za předchozí kalendářní měsíc se může stát splatnou až v měsíci následujícím ( viz § 600 a násl. obč. zák. v platném znění) . Pro úplnost nelze neodkázat na samotné prohlášení žalobce, že výkaz nedoplatku je exekučním titulem, který nemá vliv na vznik a splatnost pohledávky pojistného, kterou upravuje zákon.

17. Řídě se touto úvahou rozhodl soud tak, jak je ve výroku v odst. I. uvedeno a žalobu v celém rozsahu zamítl .

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová. -9-

18. Nákladový výrok v odst. II. vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. , když zcela úspěšný žalovaný se náhrady nákladů výslovně vzdal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 20.2.2018

JUDr. Vlastimila Potoczková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Vlasta Zezulová.