198 ICm 890/2015
č.j. 198 ICm 890/2015-35 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Alešem Bartošem ve věci žalobce: DAUBRESSE s.r.o., IČ 28606329, 751 44 Polkovice 198, proti žalovanému: JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., IČO 662 20 521, se sídlem Sokolská tř. 22, 702 00 Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka: Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25571150, sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8-Karlín

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15.4. 2016 č.j. 198 ICm 890/2015-30 se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í:

Ve výroku uvedeným usnesením bylo řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku. Ve lhůtě pro podání odvolání žalobce byl soudní poplatek uhrazen (č.l. 33). Soud proto rozhodl podle ust. § 9 odst. 7 zák. o soudních poplatcích a předmětné usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zrušil. Po právní moci tohoto usnesení bude pokračováno v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 23. září 2016

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Winklerová isir.justi ce.cz