198 ICm 3935/2017
č.j. 198 ICm 3935/2017-12 (MSPH 98 INS 20428/2016)

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem ve věci žalobce: Ing. František Svobodný, Ant. Barcala 37, 370 05 České Budějovice, insolvenční správce dlužníka FINANCIAL SERVICES GROUP, s.r.o., IČ 24138746, Prokopova 572/14, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: Monika anonymizovano , anonymizovano , Františka Macháčka 1364, 282 01 Český Brod, o neúčinnost právního jednání, k odvolání žalobce

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9.2.2018 č.j. 198 ICm 3935/2017-7 se mění tak, že se žaloba neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením soud odmítl žalobu, neboť k výzvě dle ust. § 43 o.s.ř. nebyla odstraněna vada žaloby spočívající v absenci podpisu žalobce, případně plné moci Mgr. Kazbundy k zastupování žalobce.

Proti tomuto usnesení podal Mgr. Kazbunda včas odvolání, s tím, že zároveň doložil plnou moc k zastupování žalobce. Domnívá se, že tím odpadl důvod pro odmítnutí žaloby.

Protože odpadl důvod, pro který byla žaloba odmítnuta, soud postupoval podle ust. § 210a o.s.ř., a napadené usnesení změnil tak, že se žaloba neodmítá. Po právní moci tohoto usnesení bude pokračováno v řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do patnácti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 28. února 2018

JUDr. Aleš Bartoš v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková. isir.justi ce.cz