198 ICm 3530/2014
198 ICm 3530/2014-114

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Wenzlovou ve věci žalobkyně: DESPERADOS s.r.o., IČO 25423754, sídlem Luční Chvojno 47, 400 02 Velké Chvojno, proti žalované: JUDr. Kateřina Martínková, sídlem Sokolská tř. 22, 702 00 Ostrava, insolvenční správkyně dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,

takto:

Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se usnesení ze dne 10.12.2015, č.j. 198 ICm 3530/2014-110, zrušuje, neboť žalobkyně zaplatila soudní poplatek za žalobu ve výši 2.000,-Kč do konce lhůty k odvolání proti uvedenému usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 5. ledna 2016

Mgr. Michaela Wenzlová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Linhartová