198 ICm 2993/2015
č.j. 198 ICm 2993/2015-43 (MSPH 98 INS 6165/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobkyně : Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Vodovodem 2031/40, 110 00, Praha 10, zastoupené Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem Bělohorská 163/185, 169 00 Praha 6 proti žalovanému : JUDr. Ing. Ivan Rott, se sídlem Lukavická 16, 301 00 Plzeň, insolvenční správce dlužnice Zuzany Hrbkové, bytem Kakosova 978/4, Praha 5o určení sporné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že nevykonatelná pohledávka žalobkyně za dlužníkem uplatněná přihláškou pohledávky ze dne 20.03.2015, č. j. MSPH 98 INS 6165/2015-P1, je ve výši 3.789.470,-Kč přihlášená po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně se svým návrhem podaným zdejšímu soudu domáhá určení, že její přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice jsou po právu ve výši 3.789.470,-Kč. Uvedla, že mezi věřitelkou, dlužníkem a jeho manželem, panem Michalem Hrbkem, byla dne 15.2.2011 uzavřena kupní smlouva, kterou se dlužník se svým manželem zavázal převést do vlastnictví věřitelky nemovité věci v k.ú. Nuzice, zapsané, mimo jiné, na LV č. 222 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice pro obec isir.justi ce.cz

Týn nad Vltavou, a to konkrétně pozemek parc.č. st. 105, včetně stavby umístěné na tomto pozemku-čp. 63 v části obce Týn nad Vltavou a pozemek ve zjednodušené evidenci PK 401/7 (dnes p.č. 401ú161 o výměře 10326 m2). Věřitelka se oproti tomu zavázala uhradit sjednanou kupní cenu ve výši 3,500.000,00 Kč. Věřitelka svou povinnost z uzavřené smlouvy splnila a uhradila kupní cenu sjednaným způsobem, a to částku 675.000,00 Kč před podpisem kupní smlouvy, částku 2,825.000,00 Kč pak prostřednictvím financujícího bankovního ústavu (Hypoteční banka, a.s.) z titulu úvěru dle smlouvy č. REG: 5500/310681-01/11/01-001/00/R, když částí úvěru byl vyplácen úvěr prodávající (Česká úvěrová pokladna, a.s., úvěrová smlouva č. 20100140) zbývající část kupní ceny byla vyplacena na účet dlužníka. Jelikož v předmětné kupní smlouvě byly nemovitosti nedostatečně specifikovány, nemohla být kupní smlouva podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, proto příslušné katastrální pracoviště zápis vkladu neprovedlo a dlužník tak nesplnil svou povinnost ze smlouvy, a to převést vlastnické právo k nemovitým věcem. Vkladová řízení probíhala pod č.j. V-1447/2011, zahájení 17.2.2011, řízení ukončeno 28.6.2011 z důvodu zamítnutí návrhu; č.j. V-7562/11, zahájení 19.7.2011, přiložena kupní smlouva z 5.4.2011, řízení ukončeno 29.12.2011 z důvodu zamítnutí návrhu, č.j. V-2251/12, zahájení 9.3.2012, přiložena kupní smlouva z 5.4.2011, řízení zastaveno 3.5.2012 a ukončeno 1.6.2012. Dlužník a jeho manžel jsou dosud vlastníky předmětných nemovitostí, a to ačkoli dlužník v návrhu na oddlužení sám uvádí, že kupní smlouva je/byla absolutně neplatná, tedy dlužníku vznikla povinnost vrátit věřitelce již poskytnuté plnění (věřitelka žádné plnění od dlužníka nepřijala). Absolutní neplatnost uzavřené kupní smlouvy shledal též Obvodní soud pro Prahu 5, a to v řízení sp.zn. 13 C 130/2014. V tomto také soud konstatoval, že dle § 457 obč.z. jsou účastníci absolutně neplatné smlouvy povinni vrátit si vše, co dle neplatné smlouvy dostali. Manžel dlužníka v soudním řízení nárok věřitelky uznal, vůči dlužníku pak soud zamítl jeho námitku promlčení a uložil dlužníku a jeho manželovi zaplatit věřitelce částku 3,500.000,00 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75% ročně od 10.3.2014 do zaplacení. Dle žalobkyně je tak zřejmé, že uplatnila své právo u soudu, námitka promlčení byla soudem zamítnuta, neboť se jedná o pohledávku, která se nepromlčuje. Dne 23.3.2015 podala žalobkyně přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a uplatnila nároky ve výši 3,500.000,00 Kč jistinu dle smlouvy kupní a 2.289.470,00 Kč jako zákonný úrok z prodlení. Dne 9.7.2015 se konalo přezkumné jednání, jehož se zúčastnil právní zástupce žalobkyně, při němž byla její pohledávka popřena správcem, a to zcela pro pravost a výši. Žalobkyně uvedla, že nedošlo k promlčení pohledávky, protože dle ust. § 107 odst. 1 až 3 o.s.ř. právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil, nejpozději se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo. Uvedla dále, že jsou-li účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy povinni vzájemně si vrátit vše, co podle ní dostali, přihlédne soud k námitce promlčení jen tehdy, jestliže by i druhý účastník mohl promlčení namítat. Pro aplikaci ust. § 107 odst. 3 obč. zák. není dle žalobkyně rozhodující, že se převod vlastnictví právě z důvodu neplatnosti smlouvy neuskutečnil a žalobkyně vlastnictví k věci platně nenabyla, není ani rozhodující okolnost, zda se kupující fakticky ujal držby věci či nikoliv. Toto ustanovení, jehož smyslem je zachování rovnováhy práv obou smluvních stran neplatné či později zrušené smlouvy dopadá na všechny případy, kde synallagmatický vztah vznikl ze zákona. Tedy za situace, kdy bylo prokázáno uzavření kupní smlouvy, což je synallagmatický závazek, se v případě její neplatnosti nelze dovolávat promlčení nároku na vrácení kupní ceny.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že žalobkyně přihlásila dne 20. 3. 2015, č. j. MSPH 98 INS 6165/2015-P1-1, ve znění doplnění na č. j. MSPH 98 INS 6165/2015-P1-2

(dále jen jako Přihláška ) svou nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 3.789.470,-Kč z titulu tvrzeného nároku na vrácení poskytnutého plnění ve výši 3.500.000,-Kč společně s příslušenstvím ve výši 289.470,-Kč jakožto úrokem z prodlení v zákonné výši. Na přezkumném jednání konaném dne 9. 7. 2015 žalovaný popřel pohledávku žalobkyně, a to zcela co do pravosti i výše. Na témže přezkumném jednání popřel dlužník pohledávku žalobkyně zcela co do její pravosti. Přezkumného jednání se žalobkyně zúčastnila prostřednictvím svého právního zástupce. Žalovaný podáním ze dne 27. 8. 2015 založeným pod č. j. MSPH 98 INS 6165/2015-B-12 vzal své popření pohledávky zpět co do částky 117.113,40 Kč; ve zbylé části ve výši 3.672.356,60 Kč zůstala pohledávka žalobkyně i nadále popřena. Žalobkyně podala dne 28. 7. 2015 žalobu, kterou se pouze proti žalovanému domáhá vydání rozsudku, kterým soud určí, že její pohledávka je ve výši 3.789.470,-Kč přihlášená po právu. Účinky schválení oddlužení dlužníka ve smyslu ust. § 407 odst. 1 InsZ tak nastaly dne 18.1. 2016. Popření dlužníka se tak stalo účinným dne 18. 1. 2016, od tohoto dne také počala běžet lhůta k podání žaloby. Předmětná žaloba měla být podána proti dlužníkovi, lhůta k podání žaloby uplynula dne 17. 2. 2016. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepodala ve lhůtě dle ust. § 410 odst. 2 InsZ žalobu vůči dlužníkovi, je žalovaný toho názoru, že dnem uplynutí lhůty k jejímu podání, tedy dnem 17. 2.2016, nastaly účinky předvídané ust. § 198 odst. 1 věta třetí InsZ a k pohledávce žalobkyně se nepřihlíží. Důsledkem skutečnosti, že žalobce nepodal žalobu proti dlužníkovi, je nedostatek pasivní legitimace žalovaného. To je důvodem zamítnutí předmětné žaloby, aniž by bylo třeba se zabývat meritem věci.

Dle § 410 odst. 1 InsZ platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až § 202 InsZ.

Dle ust. § 410 odst. 2 věty první InsZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce.

Dle ust. § 410 odst. 2 věty druhé InsZ jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky schválení oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Dle ust. § 410 odst. 2 věty třetí InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Dle ust. § 407 odst. 1 InsZ účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.

Z protokolu o přezkumném jednání v insolvenční věci MSPH 98INS 6165/2015-B-4 konaného dne 9.7.2015 soud zjistil, že přihlášenou předmětnou pohledávku žalobkyně popřel jak žalovaný jako insolvenční správce, tak dlužnice a to zcela pro pravost. Přítomný právní zástupce žalobkyně byl soudem poučen o uplatnění popřeného nároku dle §410 odst.2 a §198 ost.1,2 Insolvenčního zákona.

Žalobkyně podala žalobu na určení předmětné pohledávky dne 28.7.2015, žalobu podala pouze proti žalovanému.

Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí R 33/2016 (29ICdo 24/2013) dospěl k závěru, že popře-li nevykonatelnou pohledávku jak insolvenční správce, tak dlužník v oddlužení, musí být žaloba o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky včas podána (v rozsahu dotčeném popěrným úkonem toho kterého z nich) proti oběma popírajícím (proti insolvenčnímu správci i proti dlužníku). Nepodá-li věřitel nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správce m i dlužníkem v oddlužení včas žalobu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky vůči některému z popírajících (vůči insolvenčnímu správci nebo vůči dlužníku), pak v rozsahu popření pohledávky tím z popírajících, vůči kterému věřitel žalobu nepodal, nastávají účinky uvedené v § 198 odst. 1 větě třetí insolvenčního zákona. Včasnou žalobu podanou přihlášeným věřitelem ve stejném rozsahu vůči druhému popírajícímu, insolvenční soud zamítne.

Na základě výše uvedeného rozhodl soud jak ve výroku rozsudku uvedeno aniž se zabýval tím, zda předmětná pohledávka žalobkyně byla přihlášena po právu či nikoli a žalobu zamítl.

Dle §202 odst.1/ Insolvenčního zákona nemá žádný z účastníků ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Nebude-li povinnost stanovená vykonatelným rozhodnutím splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat soudním výkonem rozhodnutí.

V Praze dne 30. září 2016

JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krupařová