198 ICm 2384/2015
č.d. MSPH 198 ICm 2384/2015-38 (MSPH 98 INS 18619/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem ve věci žalobce: DOS-SERVIS autodoprava s.r.o., IČ 01411501, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, proti žalovanému: AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: 28490738, se sídlem Široká 36/5, PSČ 110 00 Praha 1 (původně Mgr. Juraj Alexander LL.M., Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1), insolvenční správce dlužníka Petrol Co. s.r.o., IČ 411195841, zastoupenému Mgr. Zbyňkem Petrem, advokátem se sídlem Praha 1, Široká 36/5

takto:

I. Žaloba, že z majetkové podstaty dlužníka Petrol Co. s.r.o., IČ 41195841, se sídlem Praha, Smíchov, Holečkova 3151/25c, 150 00, se vylučuje:

-tahač DAF bílý, r.z. 3AL6039, VIN: XLRTE47XS0E635849, tovární značka DAF, druh vozidla: nákladní automobil, tahač návěsů, barva: bílá, Typ: DAF FT XF 95.430 Obch. Označení: FT XF 95.430 -BMW 30 D, r.z. 3AE0597, VIN: WBAVU31030AE85089, tovární značka BMW, druh vozidla: nákladní automobil skříňový, barva: šedá-světlá, Typ: BMW 30D 390L, Obch. Označení: 320D -Mercedes-Benz C 220, r.z. 9A63684, VIN: WDB2032061F275458, tovární značka Mercedes Benz, druh vozidla: osobní automobil-kombi, barva: šedámetal, Typ: Mercedes C 220 CDI A 203 R20CFO -Cisterna šedá LAG, r.z. 3AY4843, VIN: YB41030039L038540, tovární isir.justi ce.cz

značka LAG, druh vozidla: návěs nákladní cisternový, barva: šedá-základní, Typ: LAG O-3-39 T Doplňková barva: bílá -Mercedes-Benz ML 270 r.z. 2A71777, VIN: WDC1631131A444276, tovární značka Mercedes Benz, druh vozidla: osobní automobil, barva: stříbrná-metal, Typ: Mercedes ML 270 CDI WDB16311, Obchodní označení: ML 270 CDI -Cisterna šedá LAG, r.z. 3AL1106 , VIN: YB41030038L037112, tovární značka LAG, druh vozidla: návěs nákladní cisternový, barva: šedá-základní, Typ: LAG O-3-39 TP YB4, Doplňková barva: bílá -Tahač MAN oranžový, r.z. 2AX0039, VIN: WMAH01ZZ949170089, tovární značka MAN, druh vozidla: nákladní automobil, tahač návěsů, barva: oranžová-základní, Typ: MAN 18.483 FLS TGA, Obchodní označení: 18.483 FLS-TS -Mercedes-Benz S65, r.z. 2AX 1495, VIN: WDD2211791A092625, tovární značka Mercedes Benz, druh vozidla: osobní automobil, barva: černá-metal, Typ: Mercedes Benz S 65AMG 211 Obchodní označení: S 65 AMG -Mercedes Benz Vito, bílý, r.z. 3AR2664, VIN: WDF63960513251479 tovární značka Mercedes Benz, druh vozidla: nákladní automobil skříňový, barva: bílá, Obchodní označení: VITO 111 CDI -Audi S4 Avant, r.z. 3AS4499 VIN: WAUZZZ8E44A106286, tovární značka Audi, druh vozidla: osobní automobil, barva: šedá-metal, Obchodní označení: S4 Avant -VW Passat, r.z. 3AR2603, VIN: WVWZZZ3BZ1E258783, tovární značka VW, druh vozidla: osobní automobil, barva: modrá-tmavá, Typ: VW Passat 4 -Motion 3BG, Obchodní označení: Passat 4 Motion

s e z a m í t á.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému náhradu nákladů řízení 12.342,-Kč a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17.06.2015 se žalobkyně domáhala vyloučení ve výroku uvedených movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka. Uvedla, že žalovaný jako insolvenční správce dlužníka vyrozuměl žalobkyni dopisem ze dne 5.5.2015 (doručen dne 19.5.2015) o tom, že do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnul ve výroku rozsudku uvedená motorová vozidla. K zahrnutí vozidel do podstaty žalovaný přistoupil přesto, že byl žalobkyní informován, že vozidla před zahájením insolvenčního řízení již nebyla v majetku Petrol Co, když byla převedena na společnost KERROLA TRADE s.r.o. smlouvou ze dne 29.5.2014. Následně pak byla dne 20.10.2014 mezi společností KERROLA TRADE s.r.o. a žalobkyní uzavřena kupní smlouva, kterou mělo být vlastnické právo k vozidlům převedeno na žalobkyni. Žalovanému byly doloženy příslušné doklady. Žalobkyně považuje zahrnutí předmětných vozidel do majetkové podstaty za neoprávněné, neboť vlastníkem vozidel není dlužník. V současné chvíli nadto nejsou vozidla ani v majetku nebo v dispozici žalobkyně, neboť došlo k jejich vrácení společnosti KERROLA TRADE s.r.o. K vrácení vozidel přistoupila žalobkyně s ohledem na skutečnost, že v souladu s ustanovením čl. VI kupní smlouvy ze dne 20.10.2014 dosud nepřešlo na žalobkyni vlastnické právo k vozidlům, žalobkyně se rozhodla z důvodu nejasných právních a faktických poměrů týkajících se vozidel neuhradit jejich kupní cenu. Vlastníkem vozidel je tak stále společnost KERROLA TRADE s.r.o.

Žalovaný se na výzvu soudu vyjádřil s tím, že nárok uplatněný žalobou neuznává a navrhuje jeho zamítnutí. Na ústním jednání konaném dne 09.09.2016 uvedl, že žaloba byla jednak podána opožděně, protože výzva žalovaného k podání vylučovací žaloby byla žalované doručena dne 11.5.2015, žaloba pak byla podána dne 17.06.2015, jednak žalobkyně není vlastnicí předmětných vozidel, nemá tak aktivní legitimaci k podání vylučovací žaloby.

Dle §225 odst.1/ Insolvenčního zákona se mohou osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu majetkové podstaty zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, domáhat žalobou podanou u insolvenčního soudu rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle odst.2/ téhož ustanovení musí výše uvedené osoby žalobu podat proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňují právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Předpoklady, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty podle § 225 odst. 1 InsZ (excindační žalobě) jež jsou obdobné jako ty, k nimž dospěla soudní praxe při žalobě o vyloučení majetku ze soupisu majetku konkursní podstaty podle § 19 odst. 2 KV (např. rozsudky Nejvyššího soudu uveřejněné pod čísly 58/1998, 27/2003 a 9/2005 Sb.s.r.):

-označený majetek byl insolvenčním správcem příslušného dlužníka vskutku pojat do soupisu majetkové podstaty -vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od dlužníka došla soudu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy této osobě bylo doručeno vyrozumění insolvenčního správce o soupisu majetku, k němuž tato osoba uplatňuje právo vylučující soupis -žalovaným je insolvenční správce -v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku, trvají účinky konkursu a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě -osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí právě této osobě (viz např. rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2013 č.j. MSPH 93 INS 5826/2011-C4-2, MSPH 93 INS 5826/2011-C4-2, 93 ICm 2494/2012-42).

Z vyrozumění žalovaného o zahrnutí majetku do majetkové podstaty dlužníka ze dne 05.05.2015 a připojených doručenek soud zjistil, že žalovaný žalobkyni vyrozuměl o tom, že předmětné movité věci (vozidla) zahrnul do majetkové podstaty a poučil ji o možnosti podat vylučovací žalobu, o lhůtě ve které je třeba žalobu podat a o tom, proti komu je třeba ji podat. Vyrozumění bylo žalobkyni doručeno dne 11.05.2015. Dle §225 odst.2/ Insolvenčního k zachování lhůty 30 dnů ode dne doručení vyrozumění bylo třeba, aby žaloba došla zdejšímu soudu nejpozději dne 11.06.2015. Pokud žalobkyně podala žalobu tak, že došla zdejšímu soudu dne 17.06.2015, nebyla podána včas.

Z kupní smlouvy uzavřené dne 20.10.2014 mezi prodávající Kerrola Trade, spol. s r.o. a kupující DOS SERVIS autodoprava spol. s r.o. (žalobkyní) soud zjistil, že předmětem smlouvy byl prodej a koupě ve výroku rozhodnutí uvedných vozidel s tím, že v čl.VI. smlouvy smluvní strany sjednali výhradu vlastnictví tak, že vlastnické právo k prodávaným vozidlům přejde na kupujícího až zaplacením kupní ceny.

Z dopisu společnosti Kerrola Trade spol. s r.o. žalobkyni ze dne 03.03.2015 soud zjistil, že společnost Kerrola Trade spol. s r.o. vyzývá žalobkyni k vrácení všech předmětných vozidel s tím, že žalobkyni byla dne 5.12.2014 společností Kerrola Trade spol. s r.o. zaslána žádost o vrácení předmětných vozidel, avšak do dne 3.3.2015 vozidla vrácena nebyla ani nebyla zaplacena kupní cena.

K ústnímu jednání konanému dne 9. 9. 2016 se žalobce nedostavil.

Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Již z tvrzení žalobkyně vyplývá, že není vlastnicí předmětných vozidel a nesvědčí jí ani jiné právo, které by vylučovalo zařazení tohoto majetku do majetkové podstaty dlužníka. Z žalobkyní předložených listin a to kupní smlouvy uzavřené s prodávající Kerrola Trade s.r.o. a výzvy k vrácení prodaných vozidel prodávající soud zjistil, že osobou, které svědčí vlastnické právo k předmětným vozidlům, je, pokud nebyla zaplacena kupní cena žalobkyní, společnost Kerrola Trade s.r.o.

Dle §225 odst.3/ Insolvenčního zákona, nebyla-li žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.

Vzhledem k tomu, že žalovaný o zahrnutí vozidel do majetkové podstaty vyrozuměl žalobkyni, ta však žalobu na jejich vyloučení nepodala včas, nemůže se již žalobkyně vyloučení předmětných vozidel z majetkové podstaty dlužníka úspěšně domoci. To neplatí o jiných osobách, které by uplatňovaly k předmětným vozidlům právo vylučující jejich zahrnutí do soupisu. Jak vyplývá z provedeného dokazování, vlastníkem předmětných vozidel je společnost Kerrola Trade s.r.o., je nyní na správci, aby ve smyslu ust. §224 odst.1/ Insolvenčního zákona vyzval tuto osobu k podání vylučovací žaloby.

Na základě výše uvedeného soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení rozhodl soud dle ust. § 142 odst. 1/ o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 163 IZ, když žalovanému vznikly náklady na právní zastoupení v celkové výši 12.342,-Kč. Tyto náklady jsou tvořeny odměnou advokáta, která činí dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 advokátního tarifu 3.100,-Kč za jeden úkon (plus náhrada hotových výdajů 300,-Kč za úkon dle §13 odst. 3 advokátního tarifu) v celkové výši 10.200,-Kč za 3 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, 1x vyjádření ve věci, účast u jednání) dle § 11 advokátního tarifu; a 21 % DPH ve výši 2.142,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 9. září 2016 JUDr. Aleš Bartoš, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Krupařová