198 ICm 1686/2014
č.j.: 198 ICm 1686/2014-132 (MSPH 98 INS 9318/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobce: GOLDBECK Bau, spol.s r.o., se sídlem Chrudimská 42, 285 71 Vrdy, IČ:64574661 zastoupeného JUDr. Karlem Zíkou, advokátem se sídlem Benešova 610, Kutná Hora, proti žalovanému: JUDr. Pavel Čížkovský, advokát se sídlem Václavské nám. 18/780, Praha 1, insolvenční správce dlužníka LUDAS, spol.s r.o., se sídlem Thunovská 179/12 za účasti vedlejšího účastníka: Silnice Horšovský Týn a.s. se sídlem Horšovský Týn- velké Předměstí, Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164, zast. Mgr. MUDr. Zdeňkem Kubicou, advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 655/1 o určení sporné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce společnost GOLDBECK Bau, spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 42, Vrdy, PSČ: 285 71, IČ:6457466 má za dlužníkem společností LUDAS, spol.s r.o., se sídlem Praha 1, Thunovská 179/12, PSČ 110 00, IČ:25990438, pohledávku ve výši 3.729.576,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti a výše pohledávek 1 a 2, které svojí přihláškou přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka LUDAS, spol.s r.o. Pohledávky žalobce v celkové výši 6,000.120,- Kč na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 24. 04. 2014 žalovaný popřel pro pravost isir.justi ce.cz a výši. Jednalo se o dílčí pohledávku č. 1 přihlášenou ve výši 2 455 129,00 Kč (jistina ve výši 2.271.554,00 Kč, úrok z prodlení vy výši 183.575,00 Kč) a dílčí pohledávku č. 2 přihlášenou ve výši 3 545 991,00 Kč (jistina ve výši 3.467.660,00 Kč a úrok z prodlení ve výši 78.331,00 Kč).

Rozsudkem č.j.-38 ze dne 12. března 2015 soud rozhodl, že celá přihlášená pohledávka žalobce ve výši 6.000.120,0 Kč je po právu, k odvolání vedlejšího účastníka Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem č.j. 102VSPH 801/2015-101 ze dne 20. června 2017 rozhodnutí zdejšího stupně částečně potvrdil co do určení , že žalobce má za dlužníkem LUDAS s.r.o. se sídlem Praha 1, Thunovská 179/12, IČ 25990438, pohledávku v částce 2,271.544,-Kč.

Rozhodnutí, že žalobce má za dlužníkem LUDAS s.r.o. se sídlem Praha 1, Thunovská 179/12, IČ 25990438, pohledávku v částce 3.729.576,-Kč zrušil a vrátil zdejšímu soudu k dalšímu řízení.

Co se týče dílčí pohledávky č. 1 Vrchní soud v Praze uzavřel, že dílo neodpovídá projektové dokumentaci-byť se jedná o projektovou dokumentaci zpracovanou pro řízení o vydání stavebního povolení-a je tedy bez významu, zda dlužník coby zhotovitel měl pochybnosti o její správnosti, když dílo primárně podle projektu nezhotovil. Existence vad je nepochybná, nepochybné je i to, že vady byly reklamovány, o čemž svědčí mimo jiné dopis dlužníka ze dne 13. 3. 2006. Protože dlužník nepřistoupil k odstranění vytčených vad, nezbylo žalobci nic jiného, než k jejich odstranění přistoupit pomocí třetí osoby, v tomto případě společnosti Stavmater International s.r.o. se sídlem Praha 5, Rošických 6, IČ 25742787. Ve smyslu § 14 odst. 3. Smlouvy o dílo č. 561-9.01+9.02+9.24+9.28 ze dne 4. 5. 2005 pak měl dlužník nést náklady, jež odstraněním vad vzniknou včetně výdajů žalobce; Smlouva o dílo č. 5701-9.01 ze dne 27. 6. 2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2005 byla koncipována v témže ust. obdobně, pouze s tím rozdílem, že dlužník nebyl povinen nést výdaje žalobce. Společnost Stavmater International s.r.o. vady díla odstranila, a to na základě Smlouvy o dílo č. 56_57_59 01-9.01 + 9.24 ze dne 13. 8. 2008, přičemž celkové náklady spojené s odstraněním vad činily 3,300.000,-Kč (dle cenové nabídky ze dne 10. 6. 2008), tedy včetně 19 % DPH celkem 3,927.000,-Kč. Po odečtení částky 1,655.455,12 Kč na základě započtení pohledávek ze dne 21. 1. 2009 tak zbyla po zokrouhlení k zaplacení částka 2,271.544,-Kč. A právě ta byla přihlášena do insolvenčního řízení a jak odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně zjistil, byla přihlášena po právu .

Vzhledem k tomu, že odvolací soud rozhodl, že žalobce má za dlužníkem LUDAS s.r.o. se sídlem Praha 1, Thunovská 179/12, IČ 25990438, pohledávku v částce 2,271.544,-Kč, což je jistina pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení a vzhledem k tomu, že žalovaný neměl výhrad vůči žalobcem uplatněnému příslušenství této pohledávky ve výši 183.575,-Kč (zákonný úrok z prodlení), rozhodl soud i o tomto nároku, který nikdo nezpochybňoval, že je uplatněn vůči dlužníku po právu.

Co se týče dílčí pohledávky č. 2, odvolací soud uvedl, že předmět díla byl vymezen tak, že se mělo jednat o kompletní provedení zemních prací a zpevněných ploch podle protokolu o jednání ze dne 14. 4. 2004. Ten však soudu dosud předložen nebyl, proto se lze pouze domnívat, jaký byl přesný rozsah sjednaných prací. Tato smlouva o dílo postrádá jeden ze základních prvků, resp. náležitostí, všech smluv o dílo, jímž je dostatečně určitě vymezený předmět díla. Jedině tak lze posuzovat, zda bylo dílo provedeno řádně. Soudu prvního stupně na základě toho odvolací soud uložil, aby vyjasnil, co bylo předmětem díla na akci Ahold Olomouc a teprve poté zhodnotil, zda se na díle případně provedeném dlužníkem vyskytly vady a rozhodl o tom, zda dlužník nese za jejich výskyt odpovědnost a v jakém rozsahu.

Soud se tedy nadále v řízení zabýval pouze dílčí pohledávkou č. 2 a příslušenstvím dílčí pohledávky č. 1, o kterém nebylo dosud rozhodnuto.

Co se týče pohledávky č. 2, žalobce v žalobě uvedl, že s dlužníkem uzavřel smlouvu o dílo ze dne 20. 4. 2004, č. PRO 147/901.1 s předmětem plnění-kompletní provedení zemních prací, Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková. venkovních zpevněných ploch a dodávky materiálu a to včetně veškerých přípravných, projekčních a vedlejších výkonů pro stavbu PR 0147 Ahold Olomouc. Předmět smlouvy bylo kompletní provedení zemních prací a zpevněných ploch, včetně dodávky materiálu na stavbě PRO147 Ahold Olomouc. Dlužník celé dílo provedl, prováděl kompletní zemní práce a zpevněné plochy v celém areálu PRO147 Ahold Olomouc. Jednalo se o zemní práce-sejmutí ornice a uložení v místě 3600m2, sejmutí ornice a odvoz a uložení skládka 14300m2, sejmutí ornice smíchané s odpadem a odvoz na skládku 17863m2, rozprostření ornice28125m2, výkopy venkovní plochy a plocha haly2000m3, výkopy vytěžení bahna ze dne rybníka 2100m3, násypy venkovní plochy8400m3, násypy venkovní plochy prohlubně po stávajících konstrukcích 2400m3, násypy-zásyp rybníka 10500m3, zásypy hala 33200m3, zemní práce dle poptávky, bourání administrativní budovy, likvidace topných kanálů, likvidace porostů a stromů, zpevněné plochy + komunikace, nosné vrstvy-asfaltové komunikace 13275m2, nosné vrstvy-komunikace za zámkové dlažby, těžký provoz 14736m2, nosné vrstvy-komunikace ze zámkové dlažby lehký provoz 7580m2, nosné vrstvy štěrkové polštáře pod betonové a ŽB.konstrukce 1800m2, kryty komunikací-asfalt 13275m2, kryty komunikací-zámková dlažba, těžký provoz 14786m2, kryty komunikací-zámková dlažba, lehký provoz 7580m2, obrubníky silniční 2225m, obrubníky zapuštěné 987m, obrubníky chodníkové 411m2, okapový chodník 143m, vnější terénní schodiště 5ks, zařízení staveniště, komplet staveništní komunikace, kompl. úklid buněk.

Popsaný předmět smlouvy o dílo ze dne 20.4.2004 doslovně koresponduje s Nabídkovým rozpočtem vypracovaným dlužníkem na provedení předmětu smlouvy na projektu PRO147 ze dne 3.4.2004, a zaměřením skutečného provedení AHOLD CZECH REPUBLIK Olomouc, k.ú. Nemilany (výstavba logistického skladu) ze dne 22. 11. 2004 vypracováno společností Geod Doležal-Škůrek spol. s.r.o. Se sídlem Přáslavská 10, 772 00 Olomouc.

Dlužník se zavázal v uzavřené smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2004 v § 14 odstavec 1 této smlouvy, že jeho výkony-dílo-bude odpovídat v termínu přejímky smluvním požadavkům a uznaným technickým předpisům při dodržení nejvyšší kvality. Dále se žalovaný zavázal, že jeho dílo nebude vykazovat nedostatky, které by negativně ovlivnily hodnotu nebo způsobilost projektu, a že tyto parametry že bude dílo vykazovat nejméně po dobu záruky, jež činila 5 let a tři měsíce od přejímky.

Dlužník se v této smlouvě a to konkrétně v § 14 odstavec 3 zavázal, že v případě, že se v záruční době vyskytnou závady na výkonu dlužníka, je povinen je po písemné výzvě neprodleně odstranit. Pokud dlužník tuto výzvu nesplní, je žalobce oprávněn nechat závady odstranit třetí firmou.

K převzetí díla došlo řádně v dohodnutém termínu dne 28. 11. 2005 c) V průběhu roku 2008 se na díle začaly vyskytovat vady, jež byly řádně reklamovány INVESTOREM žalobci a ihned následně žalobcem dlužníkovi. Existence vad díla je prokazována reklamačními hlášeními investora, jím provedenou fotodokumentací. Vady díla se projevily na díle již dříve, ale tyto vady dlužník opravoval ve své režii, ovšem tytéž vady se projevovaly opakovaně. Vady opakovaně žalobce u dlužníka reklamoval a to reklamačním hlášením za dne 10. 9. 2008 předaném osobně jednateli dlužníka panu Davidovi-vady destrukce vozovky včetně zpevněných ploch a další vyvolané vady, reklamačním hlášením ze dne 14. 4. 2009 a to doporučeným dopisem do sídla dlužníka-vady destrukce vozovky včetně zpevněných ploch a další vyvolané vady. Vady dle reklamačního hlášení ze dne 10. 09. 2008 se projevovaly destrukcí vozovky včetně ostatních zpevněných ploch v celkové ploše 922m2. u asfaltových komunikací 54,25m2 u komunikací ze zámkové dlažby 768m2 u komunikací za zámkové dlažby-vrátnice 100m2 u asfaltových komunikací lokální opravy 150m2

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.

Vady dle reklamačního hlášení ze dne 14. 04. 2009 se projevovaly destrukcí vozovky včetně ostatních zpevněných ploch v celkové ploše 568,3m2. u asfaltových komunikací 335,8m2 u komunikací ze zámkové dlažby 233,5m2.

Reklamaci z 10. 09. 2008 odmítl dlužník svým dopisem ze dne 19. 9. 2008 uznat s tím, že dílo vykazuje vady, ovšem tyto vady mají svůj původ nesprávným založením stavby, nepoužití několika vrstev geotextilie a pískového podloží a to z toho důvodu, že jejich použití nebylo žalobcem po dlužníkovi požadováno. Dlužník se zavázal realizovat dílo včetně přípravných, projekčních a vedlejších výkonů. Zavázal se zhotovit dílo sice v souladu s projektovou dokumentací, ale také v souladu s platnými technickými a technologickými předpisy a měl zjistit, že se pokyny žalobce včetně projektu s těmito normami rozcházejí. Dlužník žalobce nikdy v průběhu realizace díla neupozornil na nesprávnost zadávacích pokynů či projektu.

Neuznáním odpovědnosti vad ze strany dlužníka svědčí o existenci vad díla.

Na reklamaci ze dne 14. 04. 2009 dlužník nereagoval žádným způsobem.

Žalobci nezbylo jiné řešení než zadat odstranění vad odborným firmám dle jejich specializace a kapacitních možností. Tento postup plně korespondoval s uzavřenou smlouvou o dílo a to s § 14 odstavec 3 této smlouvy. Na odstranění vad díla dle reklamačního hlášení 10. 09. 2008 žalobce objednal společnost BV Bau s.r.o. se sídlem Příkazy 25, Příkazy, PSČ 78333, IČ 26877686 a to objednávkou ze dne 30. 9. 2008, dle cenové nabídky této společnosti, za pevnou neboli paušální cenu 1.600.000,-Kč bez DPH s předmětem plnění:

Oprava asfaltových komunikací 54,25m2 Oprava komunikací ze zámkové dlažby 768m2 Oprava komunikací za zámkové dlažby-vrátnice 100m2.

Tato část byla řádně společností BV BAU s.ro. Řádně provedena a předána žalobci protokolárně dne 30. 9. 2008. Žalobci toto plnění fa BV Bau s.r.o. vyúčtovala fakturou č. 2807184 ze dne 29. 10. 2008 znějící na částku 1,904.000,-Kč splatnou 18. 11. 2008, jež byla uhrazena žalobcem dne 20. 11. 2008 bankovním převodem.

Dále žalobce u této společnosti objednal objednávkou ze dne 4. 8. 2008 lokální opravy asfaltové komunikace v celkovém rozsahu 150m2 za cenu 40.000,-kč bez DPH. Tato část vad díla byla řádně společností BV BAU s.ro. odstraněna, předána žalobci dne 4. 9. 2008 a vyúčtována fakturou BV Bau s.r.o. č. 2807117 ze dne 5. 9. 2008 znějící na částku 47.600,-Kč splatnou 30. 9. 2008. Vyúčtovaná částka byla uhrazena žalobcem dne 25. 9. 2008 bankovním převodem.

V případě reklamačního hlášení ze dne 14. 04. 2009 žalobci nezbylo jiné řešení než zadat odstranění vad odborným firmám dle jejich specializace a kapacitních možností. Tento postup plně korespondoval s uzavřenou smlouvou o dílo a to s § 14 odstavec 3 smlouvy. Tento svůj úmysl věřitel oznámil písemně dlužníkovi dne 1. 7. 2009 a to doporučeným dopisem do sídla dlužníka. Odstranění vad díla zadal žalobce u společnosti BV Bau s.r.o. se sídlem Příkazy 25, Příkazy, PSČ 78333, IČ 26877686 a to smlouvou o dílo ze dne č.4701a-901ze den 20. 7. 2009 s předmětem díla uvedeným v Protokole z jednání pro udělení zakázky ze dne 20. 7. 2009 Jednalo se o opravy komunikací a zpevněných ploch v tomto rozsahu:

a) vybourání vadného povrchu komunikací a zámkové dlažby-vadných zpevněných povrchů cca950m2 b) sanace podloží cca 950m2 c) položení nového povrchu komunikací a zámkové dlažby včetně začištění cca 950m2. Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.

Tato společnost provedla opravy vad díla a tyto opravy předala protokolárně žalobci dne 4. 8. 2009 a téhož dne předal žalobce Investorovi na základě potvrzení o převzetí zakázky ze dne 4. 8. 2009.

Společnost, jež odstraňovala výše uvedené vady, díla vyúčtovala a žalobci toto plnění fakturou BV Bau s.r.o. č. 2901162 ze dne 4. 8. 2009 znějící na částku 1,159.060,-Kč splatnou 28. 8. 2009, uhrazeno žalobcem dne 25. 9. 2009 bankovním převodem.

Žalobce dlužníkovi vyúčtoval a poté vyfakturoval pouze náklady třetí firmy a výdaje žalobce. Mezi výdaje žalobce je nutno počítat i náklady na uhrazení případné marže či zisku třetí osoby, jež vady díla odstranila. Žalobce tyto výdaje vynaložil na odstranění vad díla, které neodstranil dlužník. Žalobce měl s odstraňováním těchto vad díla své další režijní náklady ve výši 300.000,-Kč včetně DPH.

Na základě této úhrady oprav vad díla vznikla žalobci pohledávka za dlužníkem. Tato částka byla žalobcem řádně vyfakturována fa č. 2901162 ze dne 4. 8. 2009 znějící na částku 3.467.660,-Kč splatné dne 14. 9. 2009 a tato byla odeslána doporučeně do sídla žalovaného.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 30. 06. 2014, navrhoval žalobu zamítnout.

Co se týče pohledávky č. 2, žalovaný uvedl, že žalobce uplatňuje plnění z odpovědnosti dlužníka za vady díla dle Smlouvy o dílo č. PRO 147/901.1 ze dne 20. 4. 2004, týkající se stavby Ahold Olomouc s tím, že dlužník nesplnil povinnost odstranit tvrzené vady díla, věřitel nechal odstranit vady sám a vznikl mu tak podle smlouvy nárok na úhradu ceny, kterou za to zaplatil. Žalovaný původně namítal skutečnost, že smlouva o dílo ohledně vymezení díla odkazuje v § 2 na "Protokol z jednání o udělení zakázky ze dne 14. 4. 2004", který však žalobcem nebyl předložen a smlouvu tak nelze považovat za dostatečně určitou ve vztahu k vymezení předmětu díla a z toho důvodu za platnou. Tato listina však byla žalobcem dne 20. 12. 2017 předložena a soud z ní učinil potřebná zjištění.

Žalovaný dále namítal, že základní podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je existence vad. V daném případě existence vad je sice tvrzena (propadlá zámková dlažba, nerovnosti povrchu vozovek), avšak k existenci vad jsou navrženy důkazy teprve v rámci žaloby.

Tvrzení žalobce, že dlužník tím, že neuznal odpovědnost za vady, uznal jejich existenci, považuje žalovaný na příliš extenzivní výklad obsahu právního jednání dlužníka; žalovaný se vyjadřoval k tomu, zda za vady odpovídá, nikoli k tomu, zda existují. Žalobce tvrdí, že vytkl vady díla a uplatnil právo z odpovědnosti za vady díla, na toto podání dlužník reagoval tak, že odpovědnost za vady díla neuznal z důvodu vylíčeného v dopise ze dne 19. 9. 2008-tedy že destrukce asfaltových povrchů byla způsobena okolnostmi stojícími mimo odpovědnost a vliv zhotovitele, zejména pak podmáčením spodními vodami a nedodržením návrhu projektanta při přípravě podloží-tedy při fázi předcházející plnění dlužníka jako zhotovitele. Tím se žalobce jako objednatel snaží přenést odpovědnost za vlastnosti díla na zhotovitele, pomíjí však, že (i podle jeho žalobních tvrzení) mu dal jasné pokyny, jak dílo provést a tomu odpovídal i rozpočet. Pokud totiž došlo k destrukci povrchů nikoli z příčin vadného provedení díla dlužníkem jako zhotovitelem, nejedná se o vady díla tak, jak je definuje smlouva, neboť dílo bylo provedeno řádně a k změně jeho vlastností došlo v důsledku okolností, za které zhotovitel neodpovídá. Za situace, kdy i žalobce je odbornou stavební firmou, nebylo věcí zhotovitele, aby se zabýval tím, zda pokyny objednatele-pokud nevykazují evidentní iracionality-má nebo nemá uskutečnit. Za vadu, za kterou by zhotovitel odpovídal, by byla vada způsobená takovým provedením díla, které se odlišuje od zadání ve smlouvě. Pokud si žalobce jako objednatel vymezil, jak chce dílo zhotovit a zhotovitel je tak skutečně provedl (a to ani žalobce-zdá se-Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková. nesporuje), nemůže být dána odpovědnost zhotovitele za vady. Žalovaný proto považuje vady díla a odpovědnost dlužníka za ně za neprokázané; tvrdí (a toto není sporné), že dílo řádně a bezvadně předal, tím byla jeho povinnost ze smlouvy splněna.

Co se týče výše přihlášené pohledávky, žalovaný uvedl, že žalobce přihlašuje částku, kterou měl zaplatit společnosti, která dle jeho tvrzení provedla odstranění vady. Náhrada, která v daném případě objednateli, tedy žalobci přísluší, je řešena v článku XIV. odstavec 3 Smlouvy o dílo tak, že zhotovitel nese náklady, které náhradním plněním vzniknou, přičemž tyto náklady jsou specifikovány tak, že jsou to náklady třetí firmy a výdaje objednatele. Dlužník je tedy povinen za odstranění vad hradit pouze (přímé) náklady třetí firmy (nikoli její marži a zisk) a výdaje objednatele. Způsob sjednání ceny za odstranění tvrzených a dlužníkem neuznaných vad paušální částkou budí pochybnosti, zda se jedná o skutečné a obvyklé náklady na takové práce, navíc takový způsob sjednání nákladů za opravu odporuje ujednání čl. XIV odst. 3 smlouvy o dílo.

Po provedeném dokazování listinami předloženými žalobcem a žalovaným na jednání konaném dne 05. 03. 2015 má soud za prokázaný následující skutkový stav. Ohledně pohledávky č. 2 žalobce s dlužníkem uzavřel smlouvu o dílo ze dne 20. 4. 2004, č. PRO 147/901.1. Podle § 2 odst. 1 této smlouvy byl předmět díla vymezen tak, že se mělo jednat o kompletní provedení zemních prací a zpevněných ploch podle protokolu o jednání ze dne 14. 4. 2004.

Z protokolu o jednání ze dne 14. 4. 2004 resp. přílohy k tomuto protokolu označenému jako seznamu výkonů subdodavatele soud zjistil, že předmětem plnění byly jinak zemní práce-sejmutí ornice a její uložení, odvoz ornice obsahující odpad na skládku, rozprostření ornice, výkopové práce a násypy (odborné provedení násypů venkovních zpevněných ploch), dále výstavba zpevněných ploch a komunikace a to jednak nosných vrstev pod asfaltovými komunikacemi a nosných vrstev pod komunikacemi ze zámkové dlažby, konečně odborná pokládka samotných krytů komunikací z asfaltu a zámkové dlažby. Všeobecné podmínky stanovovaly, že zhotovitel musí provést kompletní dílo dle předané projektové dokumentace, požadavků objednatele a dle příslušných ČSN.

Z korespondence mezi žalobcem a dlužníkem, reklamačních protokolů, jednání týkajících se reklamací a vyjádření dlužníka k uplatněným vadám díla je dle názoru soudu prokázáno, že dlužník nezpochybnil, že jsou vůči němu uplatňovány nároky z vad díla, které neprovedl nebo které provedl někdo jiný, jinak řečeno, mezi žalobcem a dlužníkem v celém průběhu provádění díla a odstraňování vad díla nebylo sporu o tom, že dlužník je zhotovitelem díla, na kterém se vady projevily a žalobce objednatelem tohoto díla. Z dopisu dlužníka žalobci z 15. 7. 2006 je zřejmé, že poškození zpevněných ploch v areálu Ahold Olomouc dlužník na základě reklamace žalobce již v roce 2006 opravoval. Z vyjádření dlužníka z 19. 9. 2008 k reklamačnímu hlášení žalobce ze dne 10. 9. 2008 vyplývá, že na stavbě PRO 147 AHOLD Olomouc dlužník mnohokrát komunikace opravoval, tedy na základě předchozích reklamací tyto uznal a opravy provedl. Jak sám v dopise dlužník uvádí, příčinou destrukce komunikací a odstavných ploch zavodnění celé plochy spodními vodami. Dlužník uvedl, že po dobu výstavby na svoje náklady prováděl čerpání spodní vody několika vrty, které byly dle jeho vyjádření nezbytné k tomu, aby spodní voda nemohla podmáčet podloží a konstrukční vrstvy komunikací. Uvedl, dále, že po dokončení stavby a předání díla byla na žalobci pokračovat v čerpání spodních vod, vzhledem k tomu, že se v čerpání nepokračovalo, došlo k zavodnění celé plochy a destrukci komunikací.

Dlužník konečně uvedl, že žalobce nedodržel návrh projektanta, který doporučoval několik vrstev geotextilie a pískového podloží, ale v cenové poptávce ani v protokolu z jednání před výstavbou nebyl ze strany žalobce požadavek na takový technologický postup vznesen. Na základě toho má soud za nesporné, že dlužník věděl o tom, že dílo provádí na základě nevhodných púokynů a nevhodným způsobem. Z žádného z provedených důkazů naopak

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková. nevyplývá, že by dlužník žalobce na tuto skutečnost upozornil nebo dokonce stavbu přerušil-dokonce ani za situace, kdy musel odčerpávat spodní vodu, aby vůbec mohl dílo provést.

Mezi účastníky není sporu o tom, že dlužník dílo žalobci předal, pokud tedy žalovaný tvrdí, že dlužník žalobci dílo předal řádně a včas, není pochyb o tom, o jaké dílo se jedná.

V rámci záruční doby na předmět díla se na díle PRO 147 AHOLD Olomouc projevily vady, které žalobce u dlužníka reklamoval. Dlužník reklamované vady opakovaně odstraňoval, po reklamačním hlášení ze dne 10. 9. 2008 již další vady odstranit odmítl, žalobce proto dle § 14 odst. 3. smlouvy o dílo odstranil reklamované vady třetí firmou na účet dlužníka.

Reklamované vady byly odstraněny na základě smlouvy o dílo, které žalobce uzavřel se společností BV Bau, spol.s r.o., náklady vzniklé žalobci na provedení oprav vad díla žalobce uplatnil u dlužníka, který je však žalobci neuhradil. Po prohlášení konkursu na majetek dlužníka přihlásil žalobce včas své nároky z odpovědnosti za vady díla v insolvenčním řízení v celkové výši 6,001.120,-Kč, dílčí pohledávku č. 2 ve výši 3.545.991,-Kč. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 24. 04. 2014 žalovaný popřel pro pravost a výši žalovaný přihlášenou pohledávku žalobce v celém rozsahu popřel.

Soud na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že pohledávka přihlášená ve výši 3.545.991,-Kč do insolvenčního řízení dlužníka je po právu.

Dle §560 odst.2/,3/ ObchZ odpovídá zhotovitel za vady, na které se vztahuje záruka v rozsahu této záruky, jestliže vady byly způsobeny porušením jeho povinností. Dle §561 ObchZ zhotovitel za vady neodpovídá, jestliže tyto vady byly způsobeny dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo zhotovitel nevhodnost nemohl zjistit.

Co se týče díla dlužníka na stavbě Ahold Olomouc (PRO 147), v tomto případě existence, rozsah i konkrétní vymezení vzniklých vad v záruční době bylo prokázáno reklamačním hlášením žalobce ze 14. 9. 2008, oznámením zahájení prací dlužníkovi ze dne 1. 7. 2009 k reklamaci ze dne 14. 4. 2009, připojenou fotodokumentací. Dlužník reklamované vady reklamací z 10. 09. 2008 odmítl svým dopisem ze dne 19. 9. 2008 s tím, že dílo vykazuje vady, které mají svůj původ nesprávným založením stavby v důsledku nepoužití několika vrstev geotextilie a pískového podloží s tím, že jejich použití nebylo žalobcem po dlužníkovi požadováno.

Dle názoru soudu se v tomto případě uplatní ustanovení §551 odst.1/ ObchZ, dle kterého je u smlouvy o dílo zhotovitel povinen mimo jiné upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedené díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překáží v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla přerušit do doby písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím nevhodných pokynů. Dle odst. 2 téhož ustanovení zhotovitel, který tuto povinnost splnil, neodpovídá za vady dokončeného díla, způsobené nevhodnými pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Pokud výše uvedenou povinnost zhotovitel nesplnil, odpovídá za vady díla, způsobené použitím vadných pokynů objednatele nebo použitím nevhodných věcí předaných objednatelem.

Dle názoru soudu bylo v možnostech dlužníka, který je obchodní společností s předmětem činnosti provádění staveb, zjistit, že pokyny objednatele, nejsou proto pro prováděné dílo vhodné a při dodržení těchto pokynů nelze požadované dílo řádně provést tak, aby nedocházelo k vadám, které se později projevily. Postup prací při pokládce zámkové dlažby a zhotovení podloží pro asfaltovou komunikaci včetně volby vhodných podkladových vrstev dle názoru soudu patří mezi běžné znalosti společnosti s předmětem činnosti provádění staveb. Bylo proto na dlužníkovi, aby Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.

žalobce jako objednatele na nevhodné pokyny případně na vadnou projektovou dokumentaci upozornil a v případě, že by žalobce na nevhodném provedení trval, vyžádat si od něj takové vyjádření písemně. Tím spíše-jak bylo uvedeno výše-když zavodnění stavební plochy vyžadovalo provedení odvodňovacích vrtů a po dobu stavby průběžné odčerpávání spodní vody.

Dlužník se v §2 odst.2/ smlouvy o dílo zavázal realizovat dílo včetně přípravných, projekčních a vedlejších výkonů. Skladba souvrství pod zámkovou dlažbou není v této souvislosti dle názoru soudu natolik projekčně složitým řešením, které by vyžadovalo specializovanou projekční činnost, postačovalo dílo zhotovit dle platných norem, k čemuž se žalobce mimo jiné také zavázal a to v §1 smlouvy o dílo. Zavázal se zhotovit dílo sice v souladu s projektovou dokumentací, ale také v souladu s platnými technickými a technologickými předpisy. Jako profesionál zabývající se stavební činností by měl příslušné technologické normy pro podkladovou část zámkové dlažby znát a měl tedy i zjistit, že pokyny žalobce jako objednatele jsou pro předmětné dílo nevhodné.

V tomto případě tak zhotovitel za vady neodpovídá, jestliže tyto vady byly způsobeny dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo zhotovitel nevhodnost nemohl zjistit. Pokud dlužník jako zhotovitel dle výše uvedeného odmítnutí reklamace věděl o nesprávnosti pokynů žalobce a projektové dokumentace, pak pokud dílo přesto podle těchto pokynů provedl, za vady, které se na díle vyskytly v záruční době, odpovídá sám.

Dle objednávky ze dne 30. 9. 2008 opravy vadného díla provedla společnost BV Bau spol. s r.o. a to opravu asfaltových komunikací 54,25m2, opravu komunikací ze zámkové dlažby 768m2 a opravu komunikací za zámkové dlažby-vrátnice 100m2 (předané dne 30. 9. 2008) za cenu 1.904.000,-Kč dle faktury č. 2807184 ze dne 29. 10. 2008, dále dle objednávky ze dne 4. 8. 2008 lokální opravy asfaltové komunikace v celkovém rozsahu 150m2, předaných žalobci dne 4. 9. 2008 a vyúčtovaných fakturou č. 2807117 ze dne 5. 9. 2008 částkou 47.600,-Kč, konečně dle smlouvy o dílo ze dne č.4701a-901 ze dne 20. 7. 2009 s předmětem díla uvedeným v Protokole z jednání pro udělení zakázky ze dne 20. 7. 2009: opravy komunikací a zpevněných ploch v rozsahu:

a) vybourání vadného povrchu komunikací a zámkové dlažby-vadných zpevněných povrchů cca950m2 b) sanace podloží cca 950m2 c) položení nového povrchu komunikací a zámkové dlažby včetně začištění cca 950m2, vyúčtovaných žalobci fakturou č. 2901162 ze dne 4. 8. 2009 částkou 1.159.060,-Kč splatnou 28. 8. 2009.

Další náklady spojené s odstraňováním vad díla vyúčtoval žalobce dlužníkovi ve výši 357.600,-Kč, celkem vyfakturoval dlužníkovi pohledávku fa č. 2901162 ze dne 4. 8. 2009 znějící na částku 3.467.660,-Kč splatnou dne 14. 9. 2009.

Částky vyúčtované žalobci společností BV Bau spol. s r.o. žalobce uhradil, tato část pohledávky přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka je tak dle názoru soudu po právu.

Na základě výše uvedeného má tak soud za prokázané, že pohledávka žalobce ve výši 183.575,-Kč (zákonné úroky z prodlení dílčí pohledávky č. 1) a dílčí pohledávka č. 2 žalobce ve výši 3.467.660,-Kč včetně příslušenství (zákonný úroky z prodlení) ve výši 78.331,-Kč, tedy pohledávka v celkové výši 3.729.576,-Kč je vůči dlužníkovi přihlášena po právu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.

O nákladech řízení rozhodl soud dle §142 odst.1/ o.s.ř. podle úspěchu ve věci, kdy žalobce měl ve věci úspěch, ale dle §202 odst.1/ Insolvenčního zákona nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. února 2018

JUDr. Aleš Bartoš v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.