198 ICm 1548/2014
Č. j.: 198ICm 1548/2014-69

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem v právní věci žalobce: TopFin.cz, a.s., IČ 46345647, sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, sídlem Antonína Slavíka 1313/7, 602 00 Brno, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ivo Hala, Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, insolvenční správce dlužníka: Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25571150, sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8-Karlín, zastoupenému Mgr. Norbertem Ostrčilem, advokátem se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 o určení sporné pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce č. 1 ve výši 15.077.838,10 Kč za dlužníkem Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČ: 25571150, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, přihlášená v insolventním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. MSPH 98 INS 36628/2013, je po právu s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se svým návrhem podaným zdejšímu soudu domáhá určení, že pohledávka žalovaného, přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužníka z titulu směnečného postihu pohledávku ve výši 15.077.838,10 Kč, která se skládá ze směnečné sumy ve výši Pokračování13.712.620,-Kč, směnečné odměny ve výši 45.708,70 Kč, úroku 6 % ze směnečné sumy (dle § 48 zákona směnečného a šekového) za dobu od 17.5.2012 do 23.12.2013, tj. 1.319.509,40 Kč je po právu. Uvedl, že pravost pohledávky žalobce byla žalovaným při přezkumném jednání konaném dne 8.4.2014 popřena. V seznamu přihlášených pohledávek žalovaný jako důvod popření pohledávky uvedl, že věřiteli nenáleží postižní práva vůči dlužníku, neboť při indosaci směnky věřitel nepochybně věděl, že se jedná o obtížně vydobytelnou pohledávku. Za této situace lze následně uplatnění postižních práv ze směnky proti dlužníku považovat za spekulativní (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. VSOL 4 CMO 327/2006). Žalobce s popřením své pohledávky nesouhlasí a uvedl, že důvodem vzniku pohledávky žalobce je směnka vlastní vystavená dne 25.9.9.2009 výstavcem L & A Company s.r.o., IČ 25320726, se sídlem Brno, Moravské náměstí 3, PSČ 602 00 na řad Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci, a to na částku 13.712.620,-Kč se splatností 16. května 2012 (dále též jen Směnka ). Následně byla Směnka indosována rubopisem na řad žalobce (dříve Worldwide Finance, a.s.), IČ 46345647. Podle ust. čl. I. § 15 odst. 1 zák. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, není-li tu opačné doložky, indosant odpovídá za přijetí a zaplacení směnky. Z důvodu nezaplacení Směnky po její splatnosti může žalobce, jako majitel Směnky, požadovat po Metropolitním spořitelním družstvu v likvidaci zaplacení směnečné sumy, směnečné odměny a šestiprocentního úroku ode dne splatnosti.

Pohledávka byla žalobci přiznána směnečným platebním rozkazem vydaným Krajským soudem v Brně dne 17.9.2012, č.j. 22 Cm 170/2012-10, který vůči dlužníkovi dosud nenabyl právní moci. Originál Směnky je nadále uložen v soudním spise sp. zn. 22 Cm 170/2012 u Krajského soudu v Brně. Směnka je směnkou zajišťovací, která zajišťuje uhrazení pohledávek vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 322005 uzavřené dne 25.10.2005 mezi Metropolitním spořitelním družstvem v likvidaci a společností L & A Company s.r.o., IČ 25320726, přičemž veškeré pohledávky z této úvěrové smlouvy byly postoupeny na TopFin.cz, a.s. a dosud nebyly uhrazeny. Žalobce dále uvedl, že s argumentací žalovaného ohledně spekulativního uplatnění postižních práv ze směnky proti dlužníku nelze souhlasit. Především rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. VSOL 4 CMO 327/2006, na které odkazuje žalovaný, se vztahuje ke zcela odlišné skutkové situaci. V citovaném judikátu se jednalo o nucený převod směnky z insolvenčního dlužníka na nového majitele směnky v rámci nuceného zpeněžení pohledávky dlužníka z konkurzní podstaty dražbou. Za indosanta zde k datu převodu směnky jednal konkurzní správce. Jak uvádí Vrchní soud v Olomouci, za této situace je nepředstavitelné, aby insolvenční dlužník přebíral garanci za kvalitu toho, co nuceně prodával.

V případě pohledávky žalobce je však situace zcela odlišná. Žalobce nabyl Směnku od dlužníka více než rok před zahájením insolvenčního řízení s dlužníkem (jako indosantem), tedy v době, kdy žalobce nemohl mít žádné informace o možném úpadku dlužníka. Žalobce tak neměl žádné informační náznaky pro to, aby mohl spekulovat, že směnku v budoucnu uplatní v insolvenčním řízení s dlužníkem. Je tedy nepravdivé tvrzení žalovaného, že při indosaci směnky žalobce nepochybně věděl, že se jedná o obtížně dobytnou pohledávku.

Indosament na Směnce jménem dlužníka podepisovali předseda představenstva dlužníka a další člen představenstva dlužníka s plným vědomím důsledků vyplývajících ze zákona směnečného a šekového, nikoliv žalovaný (insolvenční správce) při nuceném zpeněžování pohledávky dlužníka, jak je uváděno v judikátu citovaném žalovaným. Není proto dán jakýkoliv důvod, proč by žalobce nemohl uplatňovat postižní práva ze Směnky vůči dlužníkovi. Pokračování Žalobce konečně uvedl, že žalobu stejně jako samotnou přihlášku pohledávky, podává z opatrnosti, když je přesvědčen, že pohledávka již zanikla jednostranným zápočtem s účinky dle ust. § 580 obchodního zákoníku ke dni 31.5.2013. Žalobce dopisem ze dne 29.10.2013 započetl svoji pohledávku vyplývající z výše uvedené Směnky vůči pohledávkám Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci vyplývajícím ze Smlouvy o úvěru č. 252009 ze dne 23.11.2009 a ze Smlouvy o úvěru č. 172010 ze dne 22.4.2010.

Dlužník ve svém insolvenčním návrhu (v příloze č. 2-Seznam majetku, na str. 20) uvedl v seznamu pohledávek z poskytnutých úvěrů jako položky na řádku 28 a 29 pohledávky za TopFin.cz, a.s. (Worldwide Finance, a.s.) s vyznačením dobytnosti částečně dobytná s tím, že ve věci této pohledávky nebylo vydáno žádné rozhodnutí a neprobíhá žádné řízení, ačkoli dlužníkovi byl už dne 17.9.2012 vydán směnečný platební rozkaz a v dané věci probíhala mezi dlužníkem a žalobcem rozsáhlá písemná komunikace. Žalobce proto kontaktoval žalovaného dopisem ze dne 9.1.2014 a požádal jej o nápravu evidence pohledávek dlužníka a doručení kvitance provedeného zápočtu, žalovaný se k této žádosti nijak nevyjádřil.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 26.06.2015 a navrhoval, aby žaloba byla zamítnuta. Uvedl, že žalobce vůči žalovanému neměl a nemá žádné pohledávky. Směnka byla indosována ze žalovaného na žalobce v souvislosti s postoupením pohledávek za společností L&A Company, spol. s r.o., jedná se tak o zajišťovací směnku. V době indosace se nejednalo o úplnou směnku, ale o blankosměnku, proto dle žalovaného není možné na předmětný případ aplikovat ustanovení §15 odst.1/ ZSŠ, neboť v době indosace se nejednalo o směnku. Žalovaný dále uvedl, že žalobce při indosaci nepochybně věděl, že se jedná o obtížně dobytnou pohledávku, za takové situace lze uplatnění postižních práv ze směnky proti dlužníkovi považovat za spekulativní. Zpětný postih proti dlužníkovi je dále dle žalovaného vyloučen i s ohledem na mimosměnečnou dohodu. Taková dohoda může být uzavřena i konkludentně, s ohledem na okolnost nedobytnosti převáděné pohledávka za společností L&A Company, spol. s r.o. byla dle názoru žalovaného se žalobcem uzavřena mimosměnečná dohoda o vyloučení směnečného postihu s tím, že žalobce akceptoval nabytí pohledávky za společností L&A Company, spol. s r.o včetně zajištění bez jakékoliv odpovědnosti za dobytnost zajištěných pohledávek za společností L&A Company, spol. s r.o.

K prezentaci směnky žalovaný uvedl, že směnka nebyla řádně prezentována dlužníkovi k placení, ztratil tak veškerá postižní práva vůči žalovanému jako indosantovi směnky. Směnka měla být zaplacena na místě placení, které je na směnce uvedeno, tedy Orlí čp.482/3, 602 00 Brno. Dle žalovaného ale žalobce na této adrese směnku nepředložil. Žalobce směnku prezentoval v tehdejším sídle dlužníka na adrese Jezuitská 14/13, 602 00 Brno. Žalovaný navíc uvedl, že dle jeho názoru žalobce svůj pokus o prezentaci směnky k placení učinil pozdě. Datum splatnosti směnky bylo dle žalovaného upraveno tak, že původně napsaná číslice 15 v datu 15.5.2012 byla přepsán a na 16 tedy datum 16.5.2012. Taková dodatečná úprava směnečné listiny je nepřípustná, směnka tak měla být předložena nejpozději 17.05.2012 a nikoli až 18.05.2012, kdy žalobce předložil směnku v sídle dlužníka Jezuitská 14/13. Pozdní předložení směnky má za následek ztrátu postižních práv dle §53 odst.1/ ZSŠ.

Na ústním jednání konaném dne 24.04.2015 žalovaný uvedl, že bonita předmětné pohledávky je podle názoru žalovaného pochybná, neboť na vymožení této pohledávky již od roku 2010 byla vedena exekuce, a to neúspěšně, žalobce si tak musel být vědom, že nabývá Pokračovánípohledávku pochybné pověsti. Žalovaný dále namítl i závadu ve směnečné sumě s tím, že částka je uvedena mimo vyhrazený rámeček pro uvedení této částky. Tato skutečnost způsobuje neplatnost směnky. Konečně co do výše uvedené částky namítl, že ke dni vystavení byla částka nutně ve výši 0,-Kč, protože v době vystavení ještě nebyl poskytnut žádný úvěr. Pokud později byla částka odpovídající kauze směnky vyplněna, neodpovídá tato skutečnost dohodě o vzniku směnky. Také tato skutečnost způsobuje neplatnost směnky.

Žalobce ve vyjádření ze dne 05.05.2014 uvedl, že předmětná směnka vlastní, vystavená dne 25.09.2009 výstavcem L&A Company spol. s r.o. na řad dlužníka, a to na částku 13.712.620,-Kč, se splatností 16.května 2012, byla indosována rubopisem na řad žalobce. Tento převod směnky byl součástí dohody o postoupení pohledávky za společností L&A Company spol. s r.o. dle čl. II odst.2 smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.05.2011 uzavřené mezi dlužníkem jako postupitelem a žalobcem jako postupníkem. Celá transakce byla realizována z podnětu členů statutárního orgánu dlužníka a žalobce neměl pochybnosti o vymahatelnosti postupované pohledávky. Pohledávka byla zajištěna zástavními právy k několika nemovitostem a předmětnou směnkou, dlužník ve smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 19.05.2011 prohlásil, že mu nejsou známy žádné námitky, které by společnost L&A Company spol. s r.o. proti postupované pohledávce uplatňovala, že pohledávka v době postoupení trvá, není promlčená a je vymahatelná. Zároveň byl realizován převod směnky z dlužníka na žalobce. První insolvenční řízení se společností L&A Company spol. s r.o. bylo zahájeno dne 01.11.2012, tedy déle než rok po indosaci předmětné směnky. V době indosace tak žalobce nemohl mít žádné informace o špatné hospodářské situaci společnosti L&A Company spol. s r.o. K tvrzení žalovaného o existenci mimosměnečné dohody mezi žalobcem a dlužníkem žalobce uvedl, že žádná dohoda o vyloučení směnečného postihu vůči dlužníkovi uzavřena nebyla.

K tvrzení žalovaného o pozdní prezentaci směnky žalobce uvedl, že směnku předložil bez výsledku celkem osmkrát. Všechny prezentace byly bezvýsledné, v sedmi případech nebyl dlužník ani domicilát zastižen, v případě osmé prezentace byl ve své provozovně zastižen domicilát, ale k zaplacení směnečného dluhu nedošlo. Žalobce první dvě prezentace uskutečnil dne 16.05.2012 v podvečerních hodinách, pokusil se směnku předložit k placení výstavci směnky společnosti L&A Company spol. s r.o. na adrese Moravské nám. 3, Brno, výstavce, ani žádného jeho zástupce se na uvedené adrese nepodařilo zastihnout, poté se pokusil směnku předložit dlužníkovi jako domicilátovi směnky na adrese Jezuitská 14/13, Brno, na adrese se nacházela pobočka dlužníka, ale již zavřená, nepodařilo se nikoho zastihnout. Další tři prezentace uskutečnil žalobce dne 17.05.2012, pokusil se směnku předložit k placení výstavci směnky společnosti L&A Company spol. s r.o. na adrese Moravské nám. 3, Brno, výstavce, ani žádného jeho zástupce se na uvedené adrese nepodařilo zastihnout, dále dlužníkovi na adrese uvedené na směnce-Orlí 482/3, Brno, žalobci se nepodařilo na uvedené adrese domiciláta ani jeho zástupce zastihnout, dlužník již na této adrese neměl svoji provozovnu a dlužníkovi na adrese Jezuitská 14/13, Brno před osmnáctou hodinou, provozovna dlužníka již byla zavřená. Dne 18.05.2012 se žalobce pokusil předložit směnku k placení výstavci směnky L&A Company spol. s r.o. v dopoledních hodinách, výstavce ani jeho zástupce se nepodařilo na adrese Moravské nám. 3, Brno zastihnout dále dlužníkovi na adrese uvedené na směnce-Orlí 482/3, Brno, žalobci se nepodařilo na uvedené adrese domiciláta ani jeho zástupce zastihnout, dlužník již na této adrese neměl svoji provozovnu a konečně dlužníkovi na adrese Jezuitská 14/13, Brno kolem 11 hodiny, žalobci se domiciláta na pobočce podařilo zastihnout, dlužník však odepřel na směnku cokoli zaplatit a přítomný zástupce se k možnosti zaplacení nevyjádřil. Pokračování K datu splatnosti uvedenému na směnce žalobce uvedl, že směnku vyplňoval dne 16.05.2012, ale nedopatřením byla napsána číslice 15 místo 16. Proto došlo k přepsání číslice 5 na číslici 6. Nejednalo se tedy o dodatečnou úpravu údaje splatnosti směnky.

K tvrzení žalovaného o neplatnosti směnky z důvodu, že číselné vyjádření směnečné sumy není uvedeno v předepsaném rámečku použitého formuláře žalobce uvedl, že tato námitka vůči směnce je nedůvodná, je zřejmá celková vzájemná souvislost i logická návaznost jednotlivých doložek směnečné listiny, směnka obsahuje veškeré náležitosti požadované zákonem a vyplývá z ní výstavcův slib zaplatit majiteli směnečné listiny v určitém místě a čase směnečnou sumu.

K tvrzení žalovaného, že směnka byla vyplněna v rozporu s dohodou o jejím vyplnění, neboť k datu svého vystavení 25.09.2009 měla být pohledávka L&A Company spol. s r.o. nulová a nikoli 13.712.620,-Kč ( jak do směnky doplnil žalobce), žalobce uvedl, že námitka není důvodná, žalobce směnku vyplnil v souladu s dohodou o vyplnění blankosměnky ze dne 25.09.2009. Navíc uvedl, že dle §17 čl.1/ ZSŠ nemůže ten, kdo je žalován ze směnky, činit majiteli námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo dřívějším majitelům. Námitka žalovaného založená na obsahu dohody o vyplnění blankosměnky uzavřené mezi dlužníkem a výstavcem (L&A Company spol. s r.o.) není dle uvedeného ustanovení ZSŠ přípustná.

Soud na základě provedeného dokazovaní a ze shodných tvrzení má za prokázaný následující skutkový stav. Dlužník dne 22.10.2005 uzavřel se společností L&A Company spol. s r.o.smlouvu o úvěru, na základě které této společnosti poskytl úvěr ve výši 17.000.000,-Kč. Pohledávka z úvěrové smlouvy byla zajištěna směnkou vlastní-blankosměnkou-vystavenou společností L&A Company spol. s r.o. na řad dlužníka avalovanou paní Alenou Hrstkovou s tím, že tato směnka má být doplněna v souladu s dohodou o vyplnění blankosměnky uzavřenou dne 25.09.2009 mezi dlužníkem a výstavcem L&A Company spol. s r.o. Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 19.05.2011 mezi dlužníkem jako postupitelem a žalobcem jako postupníkem, byla neuhrazená část výše uvedené pohledávky ve výši 12.640.458,27 Kč (včetně neuhrazeného úroku z úvěru a příslušenství) postoupena na žalobce s tím, že předmětná směnka byla současně s podpisem smlouvy o postoupení pohledávky indosována na řad postupníka-žalobce a byla mu předána. Tyto skutečnosti soud zjistil ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi dlužníkem a žalobcem dne 19.05.2011, dohody o ceně a platebních podmínkách k této smlouvě a dohody o vyplnění blankosměnky uzavřené mezi dlužníkem a výstavcem směnky L&A Company spol. s r.o. dne 25.09.2009. Tyto skutečnosti ostatně nebyly mezi účastníky sporné.

Dne 23.11.2009 a dne 22.04.2010 uzavřeli dlužník se žalobcem smlouvy o úvěru, na základě kterých dlužník žalobci poskytl finanční prostředky, z upomínky dlužníka ze dne 14.07.2013 soud zjistil, že celkový závazek žalobce vůči dlužníkovi činil k 14.07.2013 z obou úvěrových smluv 14.750.737,66 a to z úvěrové smlouvy č. 252009 částku 9.700.000,-Kč na jistině a 75.175,-Kč na běžném úroku a z úvěrové smlouvy č. 172010 částku 4.899.618,57 Kč na jistině, běžném úroku ve výši 33.752,93 Kč a sankčním úroku 42.191,16 Kč.

Dne 16.05.2012 žalobce vyplnil směnku č.322005 vystavenou L&A Company spol. s r.o. dne 25.září 2009 a doplnil ji o datum splatnosti 16.května 2012 a o částku 13.712.620,-Kč. Pokračování Dne 21.10.2013 obdržel dlužník od žalobce listinu označenou jako započtení pohledávek ze dne 17.10.2013, kterou žalobce započetl svoji pohledávku vůči dlužníkovi vyplývající ze směnky č. 322005 vystavené dne 25.09.2009 výstavcem L&A Company spol. s r.o. ve výši 14.557.946,10 Kč k 30.04.2013 (směnečná suma ve výši 13.712.620,-Kč, směnečná odměna ve výši 47.708,70 Kč, úrok 6% ze směnečné sumy od 17.05.2012 do 30.04.2013 ve výši 797.617,40 Kč) proti pohledávkám dlužníka vůči žalobci vyplývajícím ze smlouvy o úvěru č. 252009 ze dne 23.11.2009 ve výši 9.775.175,-Kč k 31.05.2013 (jistina úvěru ve výši 9.700.000,-Kč, běžný úrok 8% p.a. z jistiny za období od 01.05.2013 do 31.05.2013 ve výši 75.175,-Kč) a ze smlouvy o úvěru č. 172010 ze dne 22.04.2010 ve výši 4.899.620,71 Kč k 30.04.2013 s tím, že po započtení zůstala pohledávka dlužníka vůči žalobci ve výši 67.194,76 Kč ke dni 31.05.2013. Konečně dne 30.10.2013 obdržel dlužník od žalobce listinu označenou jako započtení pohledávek ze dne 29.10.2013, která je totožná s listinou uvedenou výše pouze s tím rozdílem, že je v ní opravena početní chyba, spočívající v nesprávném výpočtu směnečné odměny dle §48 odst.1/ ZSŠ, tedy jedné třetiny procenta směnečného peníze (45.708,70 Kč místo nesprávných 47.708,70 Kč).

Mezi účastníky z výše uvedeného zjištěného skutkového stavu bylo sporné pouze to, zda žalobci z předmětné směnky náležela vůči dlužníkovi postižní práva, zda tedy měl vůči dlužníkovi pohledávku z titulu směnečného postihu a ve svém důsledku zda mohl tuto svoji pohledávku započíst vůči pohledávkám dlužníka vůči žalobci z úvěrových smluv. Existence i výše pohledávek dlužníka za žalobcem uvedených v zápočtech přitom mezi účastníky také nejsou sporné, jak uvedl žalovaný na ústním jednání dne 29.05.2015.

Soud se nejprve zabýval tím, zda námitky, které vznesl žalovaný k náležitostem směnky, existenci postižních práv a uplatnění směnky, důvodné.

Žalovaný v prvé řadě namítal, že směnka byla na žalobce indosována jako neúplná směnka, nelze proto co do postižních práv vůči dlužníkovi ust.§15 odst.1/ ZSŠ. Dle názoru soudu tato námitka není důvodná. Dle §10 ZSŠ a výkladu tohoto ustanovení platí, že ZSŠ připouští blankosměnky jako listiny, které se po vyplnění stanou skutečnou směnkou. Účinky tohoto vyplnění nastanou ex tunc, takže na takto vyplněnou listinu se hledí jako by byla skutečnou směnkou od počátku. Předpokládá se přitom existence ujednání o tom, jak má být směnka později vyplněna, dlužník s výstavcem v předmětné věci také dohodu o vyplnění blankosměnky dne 25.09.2009 uzavřeli. Proto dlužník i v případě předmětné směnky odpovídá jako indosant za přijetí a zaplacení směnky dle §15 odst.1/ ZSŠ.

Další námitkou žalovaného bylo, že žalobci nenáleží postižní práva i z toho důvodu, že při indosaci směnky věděl, že se jedná o obtížně dobytnou pohledávku. Dle názoru soudu tato námitka není důvodná. V řízení nebylo prokázáno, že by v době postoupení pohledávky za výstavcem žalobce věděl, že převáděná pohledávka je nedobytná či obtížně dobytná. Důkazní břemeno v tomto ohledu tíží žalovaného, z provedeného dokazování, a to jak smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 19.05.2011, tak dohodou o ceně a platebních podmínkách ke smlouvě o postoupení pohledávky, nevyplývá, že by smluvní strany považovaly převáděnou pohledávku za málo bonitní nebo obtížně dobytnou, nebylo prokázáno, že by smluvní strany (byť konkludentně) realizaci postižních práv vůči dlužníkovi jako indosantovi ze směnky vyloučily mimosměnečnou dohodou.

Konečně žalobce namítal, že žalobce směnku řádně neprezentoval k placení a postižní práva tak pozbyl. Ani tuto námitku nepovažuje soud za důvodnou. Co se týče prezentace Pokračovánísamotné, z výslechu svědka Ing. Pavla Strašáka soud zjistil, že předmětnou směnku sám vyplňoval a účastnil se i její prezentace. Svědek uvedl, že směnku vyplňoval dne 16.05.2012, při vyplňování směnky udělal chybu, když místo číslovky 6 napsal do data splatnosti číslovku 5, proto nesprávnou číslici přepsal tak, aby bylo zřejmé, že jde o šestku. Týž den 16.05.2012 navštívil výstavce L & A Company, s.r.o., kam nebyl vpuštěn, dále provozovnu dlužníka, kde již bylo zavřeno. Dne 17.05.2012 za účasti svého bratra pokus o prezentaci opakoval a to opět v sídle výstavce L & A Company, s.r.o., dále dlužníka na adrese uvedené na směnce v Orlí ulici a konečně v provozovně dlužníka v Jezuitské ulici. Do sídla L & A Company, s.r.o., svědek opět nebyl vpuštěn, v Orlí ulici zjistil, že zde již dlužník nesídlí, v provozovně dlužníka v jezuitské ulici ji bylo v 17:45 zavřeno i když ještě do 18:00 trvala otevírací doba. Členka představenstva žalobce jako účastnice řízení uvedla, že předmětnou směnku prezentovala dne 18.05.2012 společně s JUDr. Chalupou v dopoledních hodinách na stejných místech jak svědek Strašák, v pobočce dlužníka v Jezuitské ulici jednali s vedoucí pobočky paní Išovou, která po telefonickém rozhovoru opatřila kopii směnky zápisem, že směnka byla předložena. Společně s JUDr. Chalupou jsme poté u Krajského soudu v Brně podali směnečnou žalobu a předložili originál směnky. Na základě výše uvedeného má soud za prokázané, že ve smyslu ust.§38 odst.1/ ZSŠ byla směnka řádně dlužníkovi předložena k placení, co se týče námitky k vyplnění data splatnosti, pak v řízení nebylo prokázáno, že by datum splatnosti směnky byl upraven dodatečně-např. po neúspěšné prezentaci z důvodu prodloužení lhůty k prezentaci, úprava vyplňovaného textu do blankosměnky při samotném vyplňování není nepřípustná a nezpůsobuje vadu vyplnění směnky. Vadou vyplnění směnky pak soud neshledal ani okolnost, že směnečná částka nebyla vepsána do rámečku na tiskopisu, tato okolnost sama o sobě není vadou, která by způsobovala neplatnost směnky.

Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že žalobci svědčila z předmětné směnky postižní práva vůči dlužníkovi jako indosantovi a v době, kdy žalobce činil úkon započtení, měl vůči dlužníkovi pohledávku z předmětné směnky.

Co se týče započtení jako takového, je dle názoru soudu započtením pouze úkon ze dne 21.10.2013-doručení listiny ze dne 17.10.2013. Skutečnost, že v textu tohoto započtení je numerická chyba, nemůže mít na započtení vliv s tím, že k započtení směnečné odměny může dojít pouze v její skutečné výši, tedy ve výši 45.708,70 Kč a nikoli v částce o 2.000,-Kč vyšší. Úkon započtení provedený žalobcem listinou ze dne 29.10.2013 tak dle názoru soudu nemá žádné účinky, neboť k započtení již došlo doručením listiny ze dne 17.10.2013. Výše pohledávek uvedených v započtení prohlásili účastníci za nesporné, dle ust. § 120 odst. 4 o.s.ř. soud výše uvedenou skutečnost vzal proto za prokázanou.

Na základě výše uvedeného dokazování a zjištěného skutkového stavu dospěl soud k závěru, že žalobce měl vůči dlužníkovi pohledávku ze směnky č. 322005 vystavené dne 25.09.2009 výstavcem L&A Company spol. s r.o. ve výši 14.557.946,10 Kč k 30.04.2013, tato pohledávka však zanikla na základě úkonu započtení k 31.05.2013 (k datu nejpozději splatné započítávané pohledávky). Pokud tedy žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka předmětnou pohledávku, přihlásil ji v době, kdy již zanikla započtením, není tedy do insolvenčního řízení přihlášena po právu. Soudu proto nezbylo, než žalobu na určení, že žalobce má vůči dlužníkovi předmětnou pohledávku, jako nedůvodnou zamítnout, byť z jiných důvodů, než na kterých založil žalovaný popření této pohledávky. Pokračování Dle §202 odst.1/ Insolvenčního zákona nemá žádný z účastníků ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání nemůže podat, kdo se tohoto svého práva výslovně vzdal.

Nebude-li povinnost stanovená vykonatelným rozhodnutím splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat soudním výkonem rozhodnutí.

V Praze dne 10. července 2015

JUDr. Aleš B a r t o š, v. r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Königová