198 ICm 1465/2016
č.j. 198 ICm 1465/2016-31 (MSPH 98 INS 282/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Alešem Bartošem jako samosoudcem ve věci žalobce: Pavel Němec, IČ 88920810, Kostelecká 767, 250 62 Bašť, zastoupeného JUDr. Denisou Sudolskou, advokátkou se sídlem Italská 2, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: 1) Libor Zelenka, IČ 66143039, Nám. Plk. Vlčka 685/10, 198 00 Praha 9; 2) Blanka anonymizovano , anonymizovano , Nám. Plk. Vlčka 685/10, 198 00 Praha 9 o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 282/2016 přihláškou pohledávek ze dne 25.2.2016 v celkové výši 128.890,64 Kč je pro právu, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 29. 4. 2016 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem přihlášenou pohledávku ve výši 128.890,64 Kč. Uvedl, že na základě dřívější spolupráce s žalobcem odebíral žalovaný 1 za zvýhodněných podmínek u společnosti GIENGER CENTRON s.r.o. IČ: 17048109. se sídlem Praha 4 U Rakovky 1254/20 PSČ 148 00 instalatérský materiál. Žalovaný 1 společnosti GIENGER CENTRON s.r.o. neuhradil objednaný materiál v plném rozsahu. Z tohoto důvodu byl žalobce nucen uhradit faktury vystavené společností GIENGER isir.justi ce.cz

CENTRON s.r.o. na vlastní náklady. Žalobce má za žalovanými pohledávku ve výši 116.067.82 Kč. Jelikož tato pohledávka nebyla uhrazena, vyzval žalobce žalovaného 1 dopisem ze dne 2. 9. 2014, aby mu uhradil částku, kterou za něj společnosti GIENGER CENTRON s.r.o. za jím objednaný a odebraný materiál uhradil. Dopis byl žalovanému 1 doručen dne 8. 9. 2014, lhůta k úhradě pohledávky uplynula dne 15. 9. 2014. Nejpozději od 16. 9. 2014 se tak žalovaný 1 nachází v prodlení.

Podáním ze dne 5. 8. 2016 se k žalobě vyjádřili žalovaní a navrhli zamítnutí žaloby. Uvedli, že Libor Zelenka byl odpovědným zástupcem Pavla Němce, který neměl odborné předpoklady k provádění prací v oboru. Finanční záležitosti vyřizoval žalobce.

Na ústním jednání konaném dne 30. 11. 2017 žalovaný 1 uvedl, že s žalobcem dva roky spolupracoval, společně provozovali instalatérskou firmu. Dohoda mezi nimi byla taková, že žalovaný 1 bude pracovat, žalobce se bude starat o zakázky a finance. Veškeré peníze od zákazníků byly hrazeny na účet žalobce, ten následně platil žalovanému. Žalovaný dále uvedl, že veškeré zboží odebrané od společnosti GIENGER CENTRON s.r.o. bylo uhrazeno, žalobci nic nedluží.

Na ústním jednání konaném dne 1. 2. 2018 žalobce uvedl, že pracoval ve velkoobchodu u společnosti GIENGER CENTRON s.r.o., poté se dohodl se žalovaným 1, že budou společně podnikat. Uvedl, že materiál od společnosti GIENGER CENTRON s.r.o. odebírali oba, žalobce odebraný materiál platil hotově, materiál odebraný žalovaným 1 byl hrazen převodem z účtu. Část materiálu odebraného pro podnikání použil žalovaný na zařízení své koupelny.

Na ústním jednání konaném dne 30. 11. 2017 vyzval soud žalobce dle §118a odst.3/ o.s.ř., aby ke svým žalobním tvrzením navrhl důkazy potřebné k jejich prokázání, žalobce ve lhůtě své důkazní návrhy nedoplnil. Dle §120 odst.2/ o.s.ř. tak soud vycházel při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.

Z výzvy k podání incidenční žaloby insolvenční správkyně ze dne 31. 3. 2016 a potvrzení o doručení výzvy žalobci soud zjistil, že výzva k podání žaloby byla žalobci doručena dne 6. 4. 2016. Žaloba byla podána de 29. 4. 2016, tedy včas. Z výzvy žalobce dlužníkovi 1 ze dne 2. 9. 2014 soud zjistil, že žalobce vyzval dlužníka k zaplacení částky 116.023,82 Kč s tím, že na jeho jméno odebíral za zvýhodněných podmínek u společnosti GEINGER CENTRON spol. s r.o. instalatérský materiál, který v plném rozsahu této společnosti uhrazen, žalobce byl tak nucen faktury vystavené společnosti GEINGER CENTRON spol. s r.o. sám uhradit. Mělo se jednat o fakturu č. 3121600099 ze dne 31.12.2013 na částku 81.063.-Kč (dlužníkem neuhrazeno 69.264,-Kč), fakturu č. 313160010 ze dne 30.5.2013 na částku 11.444,-Kč (dlužníkem neuhrazeno 11.400,-Kč), fakturu č. 313208015 na částku 587,-Kč (dlužníkem neuhrazena), faktura č. 2680216830 ze dne 30.9.2013 na částku 23.381,-Kč (dlužníkem neuhrazena) a faktura č. 3130204356 ze dne 31.3.2013 na částku 20.423,-Kč (dlužníkem neuhrazeno 11.391,82 Kč).

Z faktur č. 3121600099, 313160010, 313208015, 2680216830, 3130204356 soud pouze zjistil, že společnost GEINGER CENTRON spol. s r.o. těmito fakturami žalobci jako odběrateli vyúčtovala odebrané zboží a z příjmových pokladních dokladů soud zjistil, že žalobce na úhradu uvedených faktur zaplatil v dokladech uvedenou částku. Žádná z uvedených listin nedokládá tvrzení žalobce o tom, že zboží odebral žalovaný 1, že odebrané zboží vyfakturované žalobci měl zaplatit žalovaný 1, případně, že odebrané zboží bylo použito pro osobní potřebu žalovaných.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.

Břemeno tvrzení a břemeno důkazní bylo v předmětné věci na žalobci, soud žalobce v průběhu řízení vyzval dle §118a o.s.ř., aby svá tvrzení doplnil s tím, že dosud předložené důkazy jím tvrzené skutečnosti neprokazují, žalobce však na výzvu soudu nic dalšího nepředložil ani nenavrhl, neunesl tak dle názoru soudu své důkazní břemeno, že má za dlužníkem neuhrazenou pohledávku ve výši 128.890,64 Kč.

Co se týče uplatněného nároku žalobce na určení jeho pohledávky vůči dlužníkovi, dospěl soud závěru, že dlužník nemá pohledávku vůči dlužníkovi a jím uplatněný návrh na určení tak není důvodný.

O nákladech řízení rozhodl soud dle §142 odst.1/ o.s.ř. podle úspěchu ve věci, žalovaní v řízení měli úspěch, náklady jim ale nevznikly. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 1. února 2018

JUDr. Aleš Bartoš v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková.