196 ICm 1761/213
Č.j.: 196 ICm 1761/213-50 (MSPH 96 INS 6803/2011)

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr.Ing. Kamilou Balounovou v právní věci žalobce: Mgr. Petr Stejskal, LL.M., správce konkursní podstaty Vitka Brněnec, a.s. IČO: 00174131, se sídlem Pod Vinicí 729, 552 03, Česká Skalice, zastoupen advokátem: Mgr. Marianem Pavlovem, se sídlem Malé náměstí 125, 500 03, Hradec Králové proti žalovanému Ing. Jiří Krejčiřík, se sídlem: Hrdličkova 2206/5, Praha 4, 148 00, insolvenční správce dlužníka Bustrex s r.o. v likvidaci, se sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2, 120 00, IČO: 27626865, zastoupen advokátkou: JUDr. Evou Metzkerovou, se sídlem Rumunská 12, Praha 2, 120 00, o určení pravosti pohledávky ve výši 3 570 000,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce nemá za dlužníke m Bustrex s r.o. v likvidaci, se sídlem Na Folimance 2122/13, Praha 2, 120 00, IČO : 27626865, nyní v insolvenčním řízení vedeném zde jším soude m pod sp.zn. MSPH 96 INS 6803/2011 pohledávku ve výši 3.570.000,-Kč po právu co do důvodu a výše.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech řízení částku 20.570,- Kč, do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce Mgr. Petr Stejskal, LL.M., správce konkursní podstaty Vitka Brněnec, a.s (-dále jen úpadce, konkurs prohlásil KS v Hradci Králové dne 1.9.2004) se domáhal žalobou ze dne 22.2.2012 toho, aby byla určena shora uvedená pohledávka s tím, že: dne 6.2.2007 uzavřel žalobce jako budoucí prodávající a žalovaný jako budoucí kupující smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy. Předmět budoucí kupní smlouvy byl žalovanému předán před podpisem budoucí smlouvy (uvedeno ve smlouvě), smlouva zanikla dne 31.7.2007. Žalovaný ničeho nezaplatil a věci nevrátil. Důvodem uzavření nejprve budoucí kupní smlouvy (nikoliv rovnou smlouvy kupní) byl nedostatek finančních prostředků na straně (budoucího) kupujícího-Bustrex, spol. s r.o. (dále jen dlužník). Souhlas soudu s prodejem zásob byl udělen 2.2.2007. Žalobce vysvětluje, že SKP vyhodnotil provoz jako neekonomický a podnik prodal spol. Bustrex za 20.000.000 Kč smlouvou o prodeji podniku ze dne 6.2.2007. Cena byla uhrazena. Prodána byla převážná část movitého i nemovitého majetku úpadce, aby společnost mohla kontinuálně pokračovat v areálu úpadce s výrobou navazující na výrobu úpadce. Tato výroba byla realizována prostřednictvím dceřiné společnosti Vitka Textiles, a.s. Předmětem prodeje byla i část zásob sepsaných do konkursní podstaty (ze dne 31.1.2007). Zásoby měly být specifikovány v příloze ke kupní smlouvě. Dlužník projevil zájem o všechny zásoby využitelné pro výrobní činnost. Třetí část zásob sepsaná do majetkové podstaty byla součástí smlouvy o uložení věci ze dne 5.3.2007. Na část ovšem z důvodu financí byla vyhotovena smlouva o smlouvě budoucí. Dne 6.2.2007 se tedy smlouvou o prodeji podniku společnost Bustrex stala vlastníkem celého výrobního areálu úpadce Vitka Brněnec, a.s. a veškeré movité věci, včetně zásob převzala. Sjednaná záloha, dle smlouvy o smlouvě budoucí, nebyla uhrazena a to ani jedna, nedošlo tudíž k výzvě, ani k uzavření samotné kupní smlouvy a smlouva o smlouvě budoucí zanikla. Bustrex provozoval podnik dál. Zásoby vráceny nebyly, vzniklo tak dlužníkovi bezdůvodnému obohacení ve výši pořizovacích hodnot převzatých a nevrácených zásob. Bustrex podnik provozoval prostřednictvím dceřiné společnosti Vitka Textiles, a. s. a následně prodal veškerý nemovitý majetek spol. BlueFields. Tato společnost nezaplatila kupní cenu, zdemolovala část areálu, dle informací SKP žalobce, rovněž tu část areálu, kde se nacházely zásoby. Příloha u žádné smlouvy podepsána nebyla. Nebyl podepsán ani předávací protokol. Smluvní strany podpisem potvrdily, že bylo zboží převzato. Z historie: Po té co došlo k prodeji podniku SKP žalobce společnosti Darren dne 1/6/2005, společnost Darren ve stejný den rozčlenila podnik na tři části a jednu z nich prodala spol. Anidor dne 1.6.200. Tato smlouva o prodeji části podniku (mezi Darrena a Anidor) byla shledána Vrchním soudem v Praze jako absolutně neplatný právní úkon (nemůže se tudíž jednat o platně nabyté přírůstky podniku). SKP ovšem odstoupil od smlouvy o prodeji podniku v září 2005 (pro nezaplacení ceny) a sepsal podnik zpět do KP žalobce, včetně přírůstku. Společnost Darren se domáhala vyloučení podniku z KP žalobce žalobou na vyloučení věci, která byla pravomocně zamítnuta. Vedlejším účastníkem tohoto sporu byla společnost Anidor. Po té co vylučovací žaloba Darren byla zamítnuta, Anidor rozšířil žalobu na vyloučení věci z KP žalobce o vyloučení dalších zásob (= předmět smlouvy o smlouvě budoucí). Předtím byla žaloba pouze na vyloučení chemikálii a barev. O další zásoby byla žaloba rozšířena po pravomocném zamítnutí žaloby na vyloučení podniku, kterou vedla Darren (Anidor-vedlejší účastník). Rozšířeno bylo o ty zásoby, které jsou předmětem tohoto sporu ( tj. smlouva o smlouvě budoucí). Společnosti jsou navzájem propojeny přes pana Skřivánka. Pokud se týká dohody o narovnání ze dne 19/12/2007, té byl Anidor účastníkem, avšak vzdal se však nároků. Cílem této dohody bylo, aby zanikly všechny dosud vedené spory (což se nestalo), a kterých vede Ing. Skřivánek okolo 150. Žalobce je toho mínění, že dlužník věci zpronevěřil a prodával, případně umožnil jejich znehodnocení v rámci demolice areálu. Dlužníku tak vzniklo bezdůvodné obohacení v důsledku zániku smlouvy, když převzaté věci nebyly vráceny. Výše byla stanovena shodně s kupní cenou dohodnutou v budoucí kupní smlouvě. Společnost Anidor své vlastnické právo uplatnila žalobou 42 Cm 99/2005 vedené u KS v Hradci Králové, kde dosud tato společnost pravomocně neprokázala, že je vlastníkem věcí. Uvedené zásoby měla společnost vyrobit v době, než došlo k odstoupení od smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi SKP žalobce společnosti a Darren dne 1/6/2005. Dohodu o narovnání ze dne 19.12.2007 došlo k narovnání všech nároků a tedy i nároku Anidor.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby, s tím, že dlužníkovi měly být předány zásoby chemikálií a barev (k nimž uplatňuje vlastnické právo i společnost Anidor). Prohlídkou dne

-2-

28.3.2012 (za účasti věřitelského výboru) bylo zjištěno na místě neupřesněné množství druhů barev a chemikálií, ke kterým se nikdo nehlásí. Není známo, kdo je jejich majitel. Chemikálie a barvy ani jiný movitý majetek nejsou sepsány v majetkové podstatě. Společnost Anidor přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka tutéž pohledávku tzv. z titulu lepšího práva. Poukazuje na to, že totožný nárok uplatnili v IŘ dva subjekty, a to jednak žalobce, a jednak Anidor, vůči IS. Současně Anidor vede v HK žalobu na vyloučení (týž věcí) z KP žalobce. Není najisto postaveno, co je a co není předmětem této smlouvy. Pokud se jedná o částku subjekt, byl ochoten ji za tuto cenu koupit, ale nemusí se jednat o skutečnou hodnotu uvedených věcí. Sporná je tudíž i požadovaná částka, nikoliv jen právní důvod.

Ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 6.2.2007 SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. (uzavřel jednatel Josef Straka) bylo zjištěno, že předmětem budoucí smlouvy má být odkup zásob dle přílohy č.1 za kupní cenu 3 000 000,-Kč bez DPH. Předmětem prodeje nejsou movité věci stižené žalobami (Anidor, spol. s r.o. a Randa spol. s r.o.), ale zásoby materiálu, výrobků, nedokončené výroby dle přílohy č. 1 této smlouvy. K předání již došlo před uzavřením smlouvy (čl. IV.). Budoucí prodávající se zavazuje obstarat si souhlas soudu s prodejem zásob. Příloha č. 1 obsahuje barvy a chemikálie. Na uzavření kupní smlouvy musí být vyzváno v termínu od 1.5.2007 do 31.7.2007.

Z kupní smlouvy uzavřené mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. dne 6.2.2007 bylo zjištěno, že kupní cena činí 18 072 000,-Kč a to tak, že za soubor nemovitých věcí 6 500 000,-Kč, kupní cena za movité věci dle přílohy 4 činí 6 500 000,-Kč, kupní cena za zásoby dle přílohy 5 činí 4 972 000,-Kč a kupní cena za nehmotný majetek činí 100 000,-Kč. Ceny jsou bez DPH. Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách. Předmětem smlouvy jsou-dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek, dle přílohy 4, zásoby materiálu, výrobků, zboží, nedokončené výroby dle přílohy 5, nehmotný majetek dle přílohy 6. Žádná z příloh není k dispozici podepsaná oběma účastníky.

Ze smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1.6.2005 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi prodávajícím Darren, spo. S.r.o. a kupujícím Anidor spol s r.o. Předmětem smlouvy je prodej části podniku Vitka Brněnec, a.s., když před tím SKP Ing. Hálek Vitky Brněnec prodal podnik prodávajícímu Darren. Kupní cena činí 500 000,-Kč. (Smlouva byla shledána jako absolutně neplatná.)

Z vyrozumění insolvenčního správce ze dne 3.2.2012 (doručeno 6.2.2012) bylo zjištěno, že žalobci byla zaslána výzva v souvislosti s popřenými přihláškou uplatněnými pohledávkami dne 3.2.2012 (žaloba podána 22.2.2012-tedy včas).

Z usnesení Krajského soudu v Hradci králové 43 K 21/2004-5285 ze dne 2.2.2007 bylo zjištěno, že soud dal souhlas k prodeji movitých a nemovitých věci, s výjimkou věcí zatížených žalobami (následoval prodej majetku společnosti Bustrex).

Ze smlouvy o prodeji podniku mezi prodávajícím Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, správcem konkursní podstaty Vitka Brněnec, a.s. a kupujícím Darren, spo. S r.o. ze dne 2.6.2005 bylo zjištěno, že předmětem smlouvy je nemovitý majetek, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek dle přílohy 1. Cena je stanovena na 20 000 000,-Kč. Předmětem smlouvy nejsou zásoby materiálů, výrobků, zboží a nedokončená výroba. Celá kupní cena má být uhrazena do

-3-

90 dnů od účinnosti smlouvy. (Pro nezaplacení kupní ceny bylo sepsáno zpět do majetkové podstaty.)

Z dohody o narovnání ze dne 19.12.2007 bylo zjištěno v článku 3.3, že smluvní strany se dohodly, že SKP úpadce vyloučí ve prospěch společnosti RANDA z konkursní podstaty úpadce 66.494 kg ručně pletacích přízí, neboť úpadce k nim nemá žádný nabývací titul a jedná se o příze vyrobené žalobcem v roce 2004 a 2005. Podrobný seznam tvoří přílohu č.17. V článku 3.2 je uvedeno, že ze společného vyjádření managementu úpadce ze dne 7.12.2006 vyplynulo, že zásoby, které byly předmětem dohody o narovnání, nebyly nikdy fyzicky odděleny od ostatních zásob úpadce. Nelze přesně specifikovat, kterých zásob se oddělení mělo týkat. Účastníky dohody o narovnání nikdy nebyla provedena fyzická inventura těchto zásob. Zřejmě byly od května 2005 dále zpracovávány nejprve úpadcem a od června 2005 společností Anidor. V článku 2.10 je uvedeno, že auditor zjistil, že úpadce neúčtoval o prodeji podniku, jakož i od odstoupení od smlouvy (Daren s.r.o.) v souladu se zákonem o účetnictví. Nebyla provedena fyzická ani dokladová inventura, nebyly vyhotoveny žádné zápisy o převzetí podniku zpět. Došlo tak na straně úpadce k chybnému zobrazení skutečného stavu majetku. To může mít vliv i na stav majetku a závazků úpadce v následujících obdobích.

Z rozsudku 42 Cm 99/2005 ze dne 24.44.2011 bylo zjištěno, že z majetkové podstaty se vylučuje seznam věcí, které jsou uvedeny v rozhodnutí (výrok I), žalobcem je Anidor, s.r.o. a žalovaným SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal. Výrok II. je SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal povinen zaplatit žalobci částku 22 728 380,-Kč a výrokem VI částku 995 984,-Kč. Soud zjistil, že dne 9.2.2010 bylo provedeno místní ohledání v areálu Vitka a bylo konstatování, že ve skladu je obtížně identifikovatelné množství barev a chemikálií v sudech, pytlích a krabicích, sklad je nevhodný a špatně zabezpečen. Dne 2.4.2010 předložil SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal soupis majetkové podstaty aktualizovaný k 31.3.2010 z něhož plyne, že ve skladu se nachází barvy a chemikálie v objemu 1 632,9 kg. SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petr Stejskal se bránil námitkou, že k 7.10.2005 předmět sporu nemusel vůbec existovat, nebo v uvedeném množství, neboť nebyla provedena před soupisem věcí do majetkové podstaty řádná inventura. (obdobně viz Vrchní soud v Praze, viz níže)

Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 10 Cmo 33/2011 (10 Cmo 89/20100) . (založeno ve spise 505/2012) bylo zjištěno, že rozsudek KS v Hradci Králové 42 Cm 99/2005 ze dne 24.11.2010 se zrušuje a vrací se soudu k dalšímu řízení v bodech I., III., IV., VI., VII. Odvolací soud nemá za prokázané, které ze sporných věcí ještě existuje které již nikoliv (byly ztracen, zničeny, spotřebovány apod., dále bude nutno postavit najisto i jejich identifikaci, rovněž bude nutno postavit najisto vlastnické právo žalobce k věcem. Je-li požadováno náhradní peněžité plnění proto, že věci chybí (nikoliv zpeněžení), jedná se o nárok na náhradu škody, která byla způsobena při výkonu funkce správce konkursní podstaty. Odvolací soud zjistil, že Anidor, spol.s r.o. uvedl v podáních ze dne 10.7 a 27.8.2012 , rovněž i na ústním jednání, že se sporné věci v konkursní podstatě Vitky Brněnec, a.s. nenacházejí. K dispozici jsou pouze barvy a chemikálie, ze kterých se staly odpady. V březnu 2007 byl uzavřena smlouva s Bustrex na jejich spravování. Pokud správce konkursní podstaty zpeněží majetek sepsaný v konkursní podstatě, ačkoliv k němu uplatňuje právo třetí osoba, hledí se na takový majetek, jako by stále v majetkové podstatě byl sepsán.

Z úředního záznamu o podaném vysvětlení ze dne 29.9.2009 bylo zjištěno, že Mgr. Petr Stejskal SKP Vitky Brněnec, a.s uvedl, že náklady konkursní podstaty nejsou spojeny s aktivací zásob ve společnosti Vitka Textiles Brněnec. Jakým způsobem se zásoby do této společnosti, která působí v areálu Vitky Brněnec, a.s. dostaly neví. Z konkursní podstaty

-4-byly prodány zásoby a majetek jen v množství a hodnotách uvedených ve smlouvě. Ke zcizení zbytku zásob, které po prodeji majetku v konkursní podstatě zbyly, nedošlo. Na základě dohody ze dne 18.2.2007 bylo vydáno společnosti Randa 53 tun ručně pletacích přízí. Zbývajících 13 tun mělo být odkoupeno za zvýhodněnou cenu.

Ze záznamu provedené kontroly zásob ze dne 28.2.2007 Vitky Brněnec za přítomnosti osob Vitky Brněnec, a.s. (SKP Mgr. Petr Stejskal, František Olbert-do 31.1.20007 bývalý člen statutárního orgánu ve funkci ředitele Vitky Brněnec, nyní VItka Textiles, a.s. a dále za přítomnosti osob z Vitka Textiles, a.s. bylo zjištěno, že se jedná o kontrolu starých zásob zatížených vylučovacími žalobami u kontroly zásob nebyl přítomen vlastník společnost Bustrex (přestože areál prodán 6.2.2007), že z věcí zatížených žalobami-barvy a chemikálie (uplatňuje práva Anidor, spol. s r.o.) jsou v hodnotě 449 979,65 Kč-dohledány všechny věci; ručně pletací příze (uplatňuje práva Randa, spol. s r.o.) dohledány byly zásoba 66 494,85 kg v hodnotě 13 027 817,50 Kč. Kontrolované položky jsou uskladněny odděleně od provozních zásob. Vzhledem k množství zásob a jejich hodnotě, bude další uložení věcí řešeno smlouvou o úschově mezi SKP a Vitka Textiles, a.s. Přiložen je seznam movitých věci s tím, že do konkursní podstaty (Vitka Brněnec, a.s.) jsou sepsány zásoby dle seznamu (nepodepsaného).

Žalobce přihlásil svou pohledávku přihláškou pohledávky ze dne 29.7.2011 a 22.11.2011, ve znění dalších doplnění ve výši 3 570 000,-Kč. Ve své přihlášce uvedl, že uzavřel s dlužníkem dne 6.2.2007 smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Dlužníkovi předal věci, avšak k uzavření smlouvy kupní nedošlo, nedošlo ani k vrácení předaných věcí nebo jejich zaplacení. SoSB zanikla k 31.7.2007. Věřitel jako náhradu za předané věci uplatňuje pohledávku ve výši sjednané kupní ceny dle SoSB.

Po právní stránce byla věc posouzena takto: projednací soud se zabýval otázkou, zda má žalobce nárok na určení pohledávky v požadované částce z titulu smlouvy o smlouvě budoucí, případně z jiného ekvivalentního nároku (bezdůvodné obohacení). Dle §50a občanského zákoníku Účastníci se mohou písemně zavázat, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu; musí se však přitom dohodnout o jejích podstatných náležitostech. Nedojde-li do dohodnuté doby k uzavření smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Tento závazek zaniká, pokud okolnosti, ze kterých účastníci při vzniku závazku vycházeli, se do té míry změnily, že nelze spravedlivě požadovat, aby smlouva byla uzavřena. Dle § 409 obchodního zákoníku kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle § 448. Dle § 451 občanského zákoníku Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Ustanovení o bezdůvodném obohacení se vztahuje na vztahy založené nejen občanským zákoníkem, ale i dalšími soukromoprávními předpisy. Obchodní zákoník nemá vlastní úpravu o bezdůvodném obohacení, proto je třeba použít i na případy bezdůvodného obohacení vzniklého podle obchodního zákoníku § 451 až 459 zákoníku občanského. Je třeba upozornit, že obchodní

-5-zákoník má vlastní úpravu promlčení včetně počátku jejího běhu, a proto není možné v tomto případě užít úpravu občanskoprávní

Protože smlouva o budoucí smlouvě není zvláštním typem smlouvy, ale je druhem smlouvy určeným podle předmětu, stanoví se ony podstatné náležitosti, jež je třeba i ve smlouvě o budoucí smlouvě ujednat, v úpravě typu té které smlouvy. Dohoda o budoucí kupní smlouvě musí obsahovat všechny obsahové náležitosti, jež má mít budoucí kupní smlouva. Dohodu o budoucí kupní smlouvě lze uzavřít podle ustanovení § 51 o. z. Dohoda musí mít obsahové i formální náležitosti, které má mít uzavíraná kupní smlouva (tzn. její předmět, kupní cenu a její splatnost i termín, v němž má být uzavřena). K platnosti smlouvy o smlouvě budoucí stačí dohoda účastníků o podstatných náležitostech zamýšlené smlouvy, přičemž požadavku určitosti vyhovuje, je-li její předmět označen tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným předmětem; smlouva nemusí nutně obsahovat všechny formální náležitosti budoucí smlouvy. Je umožněno účastníkům učinit písemně závazek, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu, na jejíchž podstatných náležitostech se dohodnou, dává stranám této smlouvy možnost, aby se v případě, že nedojde do dohodnuté doby k uzavření předpokládané smlouvy, mohly ve lhůtě jednoho roku od daného termínu domáhat nahrazení projevu vůle soudním rozhodnutím. Po tuto dobu se tak právo na uzavření smlouvy stává soudně vymahatelným nárokem. Není-li splněna tato smlouva, může se účastník domáhat soudního rozhodnutí-nahrazení projevu vůle soudem k uzavření kupní smlouvy. Bez precizovaného předmětu plnění by nepochybně nebylo takové rozhodnutí, nejen vykonatelné, ale ani požadovatelné. Ustanovení § 409 obch. zák.. Stanoví tedy konkrétně podstatné náležitosti kupní smlouvy, tedy v případě absence těchto podstatných náležitostí k uzavření smlouvy nedojde. Jako každá smlouva, tak i kupní smlouva musí obsahovat závazky smluvních stran. Smluvní strany se nazývají prodávající a kupující. Závazkem prodávajícího podle uzavřené kupní smlouvy je dodat kupujícímu movitou věc, kterou nazývá obchodní zákoník zbožím. Tato věc může být určena různým způsobem, ale v každém případě musí být vymezena tak, aby se jednalo o určitý právní úkon, tedy o úkon platný ve smyslu § 37 odst. 1 obč. zák. Zboží může být tedy určeno jednotlivě (individuálně) nebo druhově. Dále smlouva musí vždy obsahovat závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Z hlediska řádné konkretizace předmětu plnění kupní smlouvy uzavřené ve smyslu § 409 a násl. obch. zák. není vyloučeno, aby prodávající s kupujícím v písemně uzavřené kupní smlouvě tento předmět určili odkazem na dříve učiněný (rovněž písemný) právní úkon kupujícího (např. objednávku). To, zda je takový odkaz bez bližší identifikace objednávky v kupní smlouvě neurčitý (§ 37 obč. zák.), závisí mimo jiné na zjištění, zda v době uzavření kupní smlouvy zde byly i jiné (zaměnitelné) objednávky mezi týmiž účastníky. (NS 29 Odo 166/2001, SoJ 121/03)

V projednávané věci není předmět smlouvy o smlouvě budoucí dostatečně a nezaměnitelně identifikován. Není najisto postaveno, co je předmětem této smlouvy. Tato zákonná obligatorní náležitost nemůže být nahrazena ani všeobecnou formulací, že smluvní strany podpisem potvrdily, že bylo zboží převzato. Zejména s přihlédnutím k tomu, že v době uzavření smlouvy byly uzavřeny i jiné smlouvy se zaměnitelným předmětem smlouvy. Účastníci kontraktu, (ani třetí osoba), nemohli být jisti ani v době podpisu, co přesně náleží do předmětu jakého smluvního ujednání, nebylo možno určit, co je předmětem smlouvy o smlouvě budoucí. Vzhledem k předmětu kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí z téhož data není jisto, že se nemohly zásoby materiálu, výrobků, zboží a nedokončené výroby překrývat. Ke smlouvě o prodeji věcí nebyla založena žádná z příloh tam uvedených a podepsaná účastníky smluvního vztahu. Příloha u žádné smlouvy podepsána nebyla. Nebyl podepsán ani předávací protokol. Smluvní strany podepisovaly pouze smlouvy. Přílohami se již odpovědně nezabývaly, přestože ve smlouvách je na ně odkaz. Navíc jsou vždy pouze

-6-očíslovány, aniž je alespoň uvedeno, ke které ze smluv by měla ta, která příloha náležet. V důsledku toho jsou některé přílohy předkládány u více smluv, pouhým porovnáním lze zjistit, že některé předměty se překrývají. Je-li vyhotovenou v krátkém časovém období více smluv mezi týmiž účastníky smluvního vztahu s týmž předmětem plnění, potom je zvýšena pečlivost na místě. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 6.2.2007, smlouva o prodeji podniku označená jako kupní smlouva je rovněž ze dne 6.2.2007 (žalobce uvedl ke kupní smlouvě o prodeji věcí ze dne 6.2.2007 týkající se čl. II. písm. c), přílohy č. 5 (seznam prodávaných věcí) a čl. II. bod 4, přílohy č. 5 (seznam neprodávaných věcí): že v příloze č. 5 jsou jak zásoby materiálu, které jsou předmětem prodeje, tak i ty, které předmětem prodeje nejsou), o měsíc později 5.3.2007 byla zavřena smlouva o uložení zásob mezi týmiž subjekty (s dodatkem 5.6.2007) a 19.12.2007 dohoda o narovnání, když předmětem by mohly být a byly věci shodné. Insolvenční soud se neztotožnil s návrhem žalobce o nutnosti vyhotovit znalecký posudek na stanovení ceny, neboť je ponejprv třeba vyřešit otázku právní a teprve je-li najisto postaveno, že žalobce má nárok na nějakou částku (její určení po právu), bez významu z jakého právního titulu, může dojí k ustanovení znalce a to ještě za předpokladu, že požadovaná částka bude soudem nebo protistranou považována za spornou. Rovněž spárování položek a znalecké určení, k jaké smlouvě náleží jaký předmět, není na místě. Je věcí a odpovědností správce konkursní podstaty, neboť právě on musí mít nejvíce ze všech ve věci jasno, kterou položku kam zařadit a proč, respektive, kterou položku, za kolik a komu prodal. Ze stejných důvodů soud nevyslechl ani navrženou svědkyni Zuzanu Paličkovou a svědka Františka Olberta. Je to právě správce konkursní podstaty, který nese plnou odpovědnost za věci v majetkové podstatě sepsané, i za to, jakým způsobem byly zpeněženy. Včetně toho, aby měl ucelený přehled, kde je co uloženo, v jakém množství a na podkladě jakého smluvního vztahu. Spoléhá především na sebe a nikoliv na manažerské, organizační schopnosti a poctivost třetí osoby. V případě p. Olberta (i když je člen statutárního orgánu úpadce a byl i členem a předsedou jeho dozorčí rady), navíc i z konkurenční firmy, když dlužník podnik provozoval prostřednictvím dceřiné společnosti Vitka Textiles, a. s. a p. Olbert byl jediný člen statutárního orgánu této firmy s právem podpisu (od ledna 2007 do srpna 2012-tedy do dne výmazu z obchodního rejstříku, protože majetek získaný v konkursu nepostačil k uspokojení věřitelů). Z insolvenčního rejstříku-veřejně přístupná část, lze vyčíst, že rovněž v této firmě insolvenční správce zpeněžil zásoby materiálu. Pro správce tedy svědek žádné podklady připravovat nemohl. Nemohl je ani za dlužníka odsouhlasit. Soud neuvěřil tvrzení, že SKP dělal zevrubnou inventuru ke dni 31.1.2007, jak uvádí ve svém podání ze dne 14.8.2015, když následovala kontrola zásob dne 28.2.2007 (tedy měsíc po zevrubné inventuře) a navíc bez přítomnosti společnosti Bustrex, přestože již ke dni 6.2.2007 došlo k prodeji areálu společnosti Bustrex. SKP úpadce se zavázal, že uzavře smlouvu o úschově s Vitka Textiles, a.s., přesto ji nakonec uzavřel do tří dnů s dlužníkem, který žádné kontrole přítomen nebyl. Navíc příloha z provedené kontroly zásob ze dne 28.2.2007 je zcela shodnou listinou, která byla doručena konkursnímu soudu jako aktualizace soupisu majetkové podstaty ke dni 31.12.2006. Soud tedy neuvěřil tvrzení, že zásoby byly poctivě rozděleny na tři části-dle smlouvy o prodeji věci, smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě o skladování. Datum z provedené kontroly zásob a text listiny je zcela shodný se soupisem majetkové podstaty aktualizovaným k 31.12.2006, což v podniku, který vyrábí není prakticky možné. Kontrola zásob (která proběhla bez přítomnosti majitel v jeho závodě) buď proběhla pouze formálně, nebo je pouze formální soupis KP k 31.12.2006. Navíc pokud přihlédneme k tomu, že dne 6.2.2007 došlo k prodeji podniku (včetně jednoho balíku zásob a téhož dne k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, (další balík zásob), není možné, aby soupis KP k 31.12.2006 s inventura se zcela shodovaly. Podnik byl funkční a Bustrex (třeba prostřednictvím třetího subjektu) vyráběl. Naposled potom byly zásoby předmětem smlouvy o úschově. V pochybnosti soudu svědčí i to, že SKP podepsal dohodu o narovnání, aniž se

-7-přesvědčil, že předměty, které jsou uvedeny v dohodě o narovnání ze dne 19.12.2007 a které měl SKP úpadce vydat fakticky existují a SKP bude mít co vydat a v množství, ve kterém se zavázal. Konečně absence inventur a nesrovnalosti ve stavu účetním a fyzickém je opakovaně konstatován např. ve znaleckém posudku Ostravské znalecké ze dne 15.12.2014 (objednatelem je Okresní soud ve Svitavách), v dohodě o narovnání ze dne 19.12.2007 i v rozsudku 42 Cm 91/2005 ze dne 10.9.2010 ve spojení s usnesením 13 Cmo 214/2010 ze dne 22.12.2011.-obsah těchto listin je znám soudu z rozhodování jiných kauz, jejichž účastníkem žalobce je, nebo, vzhledem k tomu, že je správce konkursní podstaty úpadce, musí mu být známy z jiných sporů. SKP úpadce při podání vysvětlení ze dne 29.9.2009 uvedl, že náklady konkursní podstaty nejsou spojeny s aktivací zásob ve společnosti Vitka Textiles Brněnec, a.s. Jakým způsobem se zásoby do této společnosti, která působí v areálu Vitky Brněnec, a.s. dostaly nevěděl. Z konkursní podstaty byly prodány zásoby a majetek jen v množství a hodnotách uvedených ve smlouvě. Ke zcizení zbytku zásob, které po prodeji majetku v konkursní podstatě zbyly, nedošlo. Jakkoliv je obtížné provádět fyzickou inventuru u vyrábějícího podniku, je tento krok nezbytným úkonem při prodeji podniku, jeho části, movitých věcí, zásob apod., neboť musí obě strany mít od počátku najisto postaveno, co bylo prodáno, co bylo uskladněno, co je součástí smlouvy o smlouvě budoucí. Tím spíše není-li podnik prodáván jednou smlouvou o prodeji podniku, nýbrž je-li tato nahrazena smlouvou o prodeji věcí a dále více smlouvami. Budoucí kupující sice podepsal, že zásoby již dříve převzal, ovšem týž den podepsal ještě smlouvu o prodeji podniku a o měsíc další smlouvu týkající se uskladnění-předmět smlouvy je vždy obdobný. Smlouva o smlouvě budoucí pro neurčitý předmětem plnění byla shledána jako smlouva neplatná. Předmětem není ve smlouvě popsán vůbec, není dostatečně identifikován, resp. není vymezen vůbec. přílohy nejsou podepsány, nejsou ani pevně spojeny se smlouvou, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Konečně ani z jiných dokladů nevyplývá, že by objektivně bylo najisto ostaveno a stranám ke dni uzavření smlouvy přesně známo, o jaké věci se jedná. Žalobce neprokázal, že movité věci (že vůbec nějaké skutečně dlužníkovi) předal. Doklad o převzetí není dlužníkem podepsán žádný, ani z jiných dokladů nelze dovodit, že by účastníci řízení, resp. žalobce a dlužník, byli ohledně (alespoň části předmětu) ve shodě o jeho předání a převzetí. Ačkoliv účastníci byly ve smluvním vztahu, protože byl shledán neplatným zabýval se soud i možným nárokem žalobce s titulu bezdůvodného obohacení. SKP Vitka Brněnec měl uzavřenu celou řadu smluv s dlužníkem, jejichž předměty se vzájemně překrývaly, nejsou identifikovatelné a to ani individuálně ani druhově. Přílohy nejsou přiloženy, nebo jsou nepodepsány, případně je tatáž příloha založena k více smlouvám. Správce konkursní podstaty úpadce neprováděl řádně a fakticky reálně inventury, jinak by totiž nemohl nastat stav takový, jaký nastal. Došlo k uzavření několika zásadních smluv např. smlouva o smlouvě budoucí ze dne 6.2.2007, kupní smlouva s dlužníkem ze dne 6.2.2007 a dne 5.3.2007 potom smlouva o uložení věci. Ve všech smlouvách je předmět smluvního vztahu označen jako zásoby. Žalobce neprokázal, že mu vůči dlužníku nárok na bezdůvodné obohacení, případně v jaké výši, tedy, jaké zboží a v jakém množství si dlužník bez úhrady ponechal. Správce konkursní podstaty úpadce neprováděl řádně a fakticky reálně inventury, jinak by totiž nemohl nastat stav takový, jaký nastal. Nesoulad je zřejmý z následujícího popisu: -Ve znaleckém posudku Ostravské znalecké ze dne 15.12.2014 bylo uvedeno, že objednatelem je Okresní soud ve Svitavách. Inventarizací byl ke dni 3.1.2005 odsouhlasen stav účetní i fyzický zásob (spol. Randa s.r.o.) pletacích přízí o objemu 48 869,8 kg.

-8-

-Při provedené kontrole ze dne 28.2.2007 zásob bylo měly být dohledány zásoby ručně pletací příze (Randa, spol. s r.o.) 66 494,85 kg. -V úředním záznamu o podaném vysvětlení ze dne 29.9.2009 uvedl Mgr. Petr Stejskal SKP Vitky Brněnec, a.s., že náklady konkursní podstaty nejsou spojeny s aktivací zásob ve společnosti Vitka Textiles Brněnec. Jakým způsobem se zásoby do této společnosti, která působí v areálu Vitky Brněnec, a.s. dostaly neví. Ke zcizení zbytku zásob, které po prodeji majetku v konkursní podstatě zbyly, nedošlo. Na základě dohody ze dne 18.2.2007 bylo vydáno společnosti Randa 53 tun ručně pletacích přízí. Zbývajících 13 tun mělo být odkoupeno za zvýhodněnou cenu -V dohodě o narovnání ze dne 8.9.2010 uzavřené mezi SKP Vitky Brněnec, a.s. Mgr. Petrem Stejskalem a Bustrex, s r.o. je uvedeno, že do opatrování bylo svěřeno dne 5.3.2007 (smlouvou o uskladnění věci) celkem 71 742,58 kg ručně pletacích přízí, 56 620,20 kg bylo vydáno vlastníku (Randa, spol. s r.o.) v době od února 2008 do června 2010. -V rozsudku 42 Cm 91/2005 ze dne 10.9.2010 ve spojení s usnesením 13 Cmo 214/2010 ze dne 22.12.2011 (účastnící řízení jsou žalobce a SKP Vitky Brněnec, a.s. ) je konstatováno, že soud prvního stupně řízení o vyloučení pletacích přízí z majetkové podstaty Vitky Brněnec, a.s. řízení v části 56 837,85 kg zastavil (příze byly žalobci vydány), v části 31 783,80 kg zamítl (příze se v areálu nenacházely). Vyhověl v části vyloučení částky 7 204 658,85 Kč z majetkové podstaty Vitky Brněnec, a.s. zamítl i žalobu o zaplacení částky 1 440 931,77 Kč-zrušeno odvolacím soudem. Soud v rozhodnutí konstatoval, že část přízí byl SKP úpadce v průběhu konkursu prodán. -podle dohody ze dne 19.12.2007 mělo být vydáno žalobci ve prospěch společnosti RANDA z konkursní podstaty úpadce 66.494 kg ručně pletacích přízí, Smlouva neobsahuje podepsanou přílohu, ze které by bylo lze vyčíst, co je předmětem smluvního vztahu. Ze shora uvedených důvodů je soud toho názoru, že žalobci nevnikl nárok ani z titulu smluvního ani z bezesmluvního. Protože není najisto postaveno, které věci byly předmětem smlouvy o smlouvě budoucí, a které vůbec byly dlužníkovi předány a v jakém množství, soud žalobu v plném rozsahu zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn následovně. O náhradě nákladů soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. neboť žalobce nebyl se svojí žalobou úspěšný a je povinen nahradit náklady řízení žalovaným, resp. žalovanému 2). Poté, co Ústavním soudem ČR byla zrušena vyhláška č. 484/2000 Sb. (viz nález Ústavního soudu publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb.), soud náhradu nákladů řízení přiznal za úkony učiněné od 1.1.2013 dle § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu (ve znění od 1.1.2013) s tarifní hodnotou 50.000,-Kč a sazbou mimosmluvní odměny 3.100,-Kč za jeden úkon právní služby. Soud přiznal odměnu za následující úkony:

-převzetí právního zastoupení JUDr. Metzkerovou Evou-advokát žalovaného jako jeden úkon učiněný po 1.1.2013 po 3.100,-Kč -přípravné jednání dne 18.6.2013 -účast na jednání dne 16.6.2015 -účast na jednání dne 3.11.2015 jako jeden úkon učiněný po 1.1.2013 po 3.100,-Kč -účast na jednání dne 1.12.2015 jako jeden úkon učiněný po 1.1.2013 po 3.100,-Kč

Celkem tedy odměna za 5 úkonů právní služby ve výši 15 500,-Kč. K tomu je nutno přičíst 5 paušálních náhrad po 300,-Kč dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 1 500,-Kč. Celkem

-9-tedy17 000,-Kč. K tomu je nutno přičíst 21 % DPH ve výši 3 570,-Kč, celkem tedy 20 570,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. Ing. Kamila Balounová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hohinová

-10-