196 Cm 187/2009
196 Cm 187/2009-46

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Kamilou Balounovou v právní věci žalobce: Ing. Martin anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vodnická 439, 14000 Praha 4, zastoupen JUDr. Tomášem Kaiserem, se sídlem Havlíčkova 15, Praha 1, 110 00 proti žalovanému: JUDr. Tomáš Pelikán, insolvenční správce, úpadce Pražské stavební bytové družstvo se sídlem Praha 5, Na Hutmance 7/300, IČ 00033243, se sídlem Praha 1, Dušní 22, právně žalovaný zastoupen: Mgr. Karlem Volfem, se sídlem Jindřicha Plachty 28, Praha 5, o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka takto:

I. Žaloba, aby z majetkové podstaty dlužníka Pražské stavební bytové družstvo, se sídlem Na Hutmance 300/7, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 000 33 243, byla vyloučena bytová jednotka č. 439/4 (byt), nacházející se v budově č.p. 439 (bytový dům) na adrese Vodnická 439/52, postavené na pozemku parc. č. 265/234 o výměře 407 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), a to spolu se spoluvlastnickým podílem jednotky na společných částech budovy č.p. 439, pozemku parc. č. 265/234 a pozemku parc. č. 265/400 ve výši id. 712/20932, vše zapsáno na listech vlastnictví č. 871, č. 870 a č. 1157 pro katastrální území Újezd u Průhonic, obec Praha, se z a m í t á.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení částku 11 880 Kč, do tří dnů od právní moci rozhodnutí. Odůvodnění Žalobce se domáhal toho, aby předmětné nemovitosti byly vyloučeny z majetkové podstaty dlužníka s tím, že dle § 207 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb. neměly být nemovitosti zahrnuty do majetkové podstaty v návaznosti na §322 odst.5 o.s.ř., který výslovně stanoví, co je vyloučeno z výkonu rozhodnutí a z exekuce. Žalobci svědčí právo na bezúplatný převod podle zákona č. 72/94 Sb.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, uvedl, že žalobce má nárok na bezúplatný převod bytové jednotky do vlastnictví v souladu s § 285 odst.4 IZ, nesouhlasí s názorem žalobce, dle kterého by majetek měl být vyňat ze soupisu majetkové podstaty, neboť tímto by insolvenční správce nemohl dodržet povinnost stanovenou mu v § 285 odst. 4 IZ. Žalovaný je toho názoru, že smyslem novely o.s.ř., která vložila nový § 322 odst. 5 nebylo novelizovat IZ a přiznat to dlužníkovi v konkurzu, dispoziční oprávnění k bytům a nebytovým prostorům, které jsou dotčeny právy členů bytového družstva. Poukázal nato, že pokud by žalobě bylo vyhověno, vlastnictví by na žalobce nepřešlo, ale bytová jednotka by se dostala do dispozice dlužníka.

Z registrace převodu členských práv a povinností bylo zjištěno, že převodce Silvie anonymizovano převádí na nabyvatele Martina anonymizovano členská práva a povinnosti ke dni 16.2.2006.

Z rozhodnutí o přidělení družstevního bytu ze dne 14.12.1990 bylo zjištěno, že členovi Karlu Šoriemu byl přidělen byt č.4 o velikosti 2+1.

Z rozhodnutí představenstva Pražského stavebního bytového družstva ze dne 27.10.1993 bylo zjištěno, že žadatel Karel Šories se stal členem družstva s členským číslem 7905, současně představenstvo udělilo souhlas k dohodě o převodu členských práv a povinností.

Z dohody o převodu členských práv a povinnosti ze dne 1.7.1999 bylo zjištěno, že manželé Šoriesovi a Miroslav anonymizovano převádějí na Sylvii anonymizovano členské práva a povinnosti.

Z výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k družstevnímu bytu ze dne 24.5.1995 bylo zjištěno, že Karel Šories vyzval k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví družstevního bytu č. 4 o velikosti 2+1.

Ze smlouvy o nájmu bylo zjištěno, že Pražské stavební bytové družstvo jako pronajímatel a nájemce Martin anonymizovano uzavřeli dne 16.2.2006 smlouvu o nájmu družstevního bytu č. 4 o velikosti 2+1. Nájemce je povinen hradit nájemné ve výši 2 823 Kč a zálohu na služby ve výši 812 Kč.

Z dohody o převodu členských práv a povinností bylo zjištěno, že Sylvie anonymizovano převedla na Martina anonymizovano členská práva a povinnosti, dohoda je ze dne 10.2.2006.

Z členského průkazu č. 9132 bylo zjištěno, že Martin anonymizovano byl přijat za člena družstva dne 10.2.2006.

Ze smlouvy o dalším členském vkladu ze dne 24.9.2003 bylo zjištěno, že celková výše členského vkladu k bytové jednotce činí 42 600 Kč.

Účastníci řízení prohlásili za nesporné, že žalobce má právo na bezúplatný převod nemovitostí podle zákona č. 72/94 Sb, s postupem dle § 285/4 IZ.

Zjištěn byl tento skutkový stav:

Na podkladě shora uvedených listinných důkazů i shodného tvrzení účastníků řízení žalobci vzniklo právo na bezúplatný převod nemovitosti dle § 23 a 24 zákona č. 72/94 Sb. Byt dosud převeden nebyl. Nemovitost je ve vlastnictví dlužníka, jeho vlastnictví je uvedeno v KN. Výzva k podání vylučovací žaloby žalobci zaslána nebyla.

Předmětem sporu mezi účastníky řízení není právo na převod nemovitosti dle zákona, kterým se upravují některé vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, v tom se účastníci řízení shodnou, ani to, kdo je současným vlastníkem nemovitosti, předmětem sporu je povinnost insolventního správce vyloučit nemovitost z majetkové podstaty a obnovení dispozičního práva dlužníka.

Po právní stránce byla věc posuzována takto:

Ve sporech vyvolaných konkursem soud z úřední povinnosti zkoumá a k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení věci ze soupisu majetku konkursní podstaty, patří že: 1/ věc byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce pojata do soupisu majetku konkursní podstaty 2/ vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce byla podána včas, čili došla soudu nejpozději poslední den lhůty určené této osoby k podání žaloby výzvou soudu, který prohlásil konkurs 3/ žalovaným je správce konkursní podstaty 4/ v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v konkursní podstatě 5/ osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty svědčí.

Žaloba na vyloučení nemovitosti z majetku bytového družstva byla podána včas, insolvenční správce výzvu žalobcům nezaslal, lhůta nezačala běžet. Nemovitosti jsou sepsány v konkurzní podstatě, konkurs trvá, žaloba bylo podána proti insolvenčnímu správci. Je tedy na žalobci, aby prokázal, že jednak věc neměla být do soupisu zařazena a jednak, že mu svědčí právo, které vylučuje zařazení věci do majetku konkursní podstaty.

Dle § 285 odst. 4 IZ insolvenční správce je při zpeněžování podstaty vázán zákonným předkupním právem a právy nájemců podle zvláštního právního předpisu. Byty a nebytové prostory ve vlastnictví bytového družstva, nakládání s nimiž je omezeno právem fyzických osob-členů družstva, které jsou nájemci bytů či nebytových prostor, na výlučné nabytí vlastnictví těchto bytů či nebytových prostor podle § 23 odst. 1 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, musí insolvenční správce nejprve nabídnout k bezplatnému převodu osobám oprávněných k výlučnému nabytí vlastnictví za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Insolvenční správce je povinen provést všechny úkony, které jsou k převodu těchto bytů a nebytových prostor potřebné. Za to mu od osob oprávněných k výlučnému nabytí vlastnictví náleží náhrada nákladů nezbytně vynaložených na provedení všech potřebných úkolů a odměna stanovená podle zvláštního právního předpisu. Nepřijme-li osoba oprávněná k výlučnému nabytí vlastnictví takovou nabídku do tří měsíců od jejího doručení, přikročí insolvenční správce ke zpeněžení, přičemž ustanovení zvláštního zákona o ochraně práv nájemců se v těchto případech již nepoužijí.

Podle § 23 odst. 2 z.č. 72/1994 Sb. je družstvo povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu uvedeného v § 24 odst. 1 a 2 s fyzickou osobou-členem družstva, která je nájemcem bytu a která vyzvala družstvo podle § 24 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech nebo vyzve družstvo do 30. června 1995 k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k tomuto.

Obdobně se postupuje i u nebytových prostorů, u nichž se na financování podílela svým členským podílem pouze fyzická osoba-člen družstva, která je nájemcem, nebo její právní předchůdce. Žalobce splňuje předpoklady pro převod všech nemovitostí dle shora uvedeného zákona a s postupem dle § 285/4 IZ.

Otázka týkající se převodu bytů bytového družstva je v rámci systematiky insolvenčního zákona zařazena do části druhé, Hlavy I., dílu 5., Zpeněžení majetkové podstaty . Ovšem před samotným zpeněžením je insolvenční správce vázán podmínkami stanovenými v § 285 odst. 4 IZ.

Insolvenční zákon jako speciální právní norma ukládá insolvenčnímu správci v § 285 odst. 4 IZ povinnost zpeněžit majetkovou podstatu dlužníka a respektovat při tom zákonné předkupní právo nájemců bytu a nebytových prostor ve vlastnictví dlužníka-bytového družstva, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, neboť mu zároveň ukládá povinnost nejprve nabídnout těmto osobám bytové jednotky k bezplatnému převodu za podmínek stanovených v § 23 až § 28 zákona o vlastnictví bytů. Této povinnosti insolvenčního správce odpovídá právo oprávněného člena bytového družstva na bezplatný převod bytu či nebytového prostoru, jehož je nájemcem. Je třeba zdůraznit, že podle § 229 odst. 3 IZ je osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě po prohlášení konkursu na majetek dlužníka výhradně insolvenční správce. Pouze insolvenční správce je tou osobou, jež může na nájemce-členy družstva předmětné bytové jednotky převést. Insolvenční správce je tudíž jediným, kdo může s majetkovou podstatou disponovat. Zároveň jsou ovšem jeho dispoziční práva omezena jen a právě na majetkovou podstatu. (Viz. např. MSPH 96 INS 714/2009, 1 VSPH 271/2010)

V případě, že by soud žalobě vyhověl a rozhodl o vynětí předmětných nemovitostí ze soupisu, provede insolvenční správce vynětí majetku ze soupisu majetkové podstaty, vyznačí den a důvod vynětí. Okamžikem vynětí ztrácí insolvenční správce právo s majetkem dále nakládat a k majetku se plně obnoví dispoziční oprávnění dlužníka. Ztratí-li insolvenční správce právo s předmětným majetkem disponovat, nemůže splnit povinnost danou mu § 285/4 IZ a osobě oprávněné učinit nabídku k převodu nemovitosti a už vůbec by nemohl takový majetek, v případě nepřijetí nabídky, zpeněžit ve prospěch věřitelů.

Zákonodárce nepochybně nemínil budoucí vlastníky bytů, v případě prohlášení úpadku řešeného konkursem, kdy bytové družstvo neplnilo povinnosti spojené s převodem bytu uvedené v zák.č. 72/1994 Sb., postavit do stejné situace jako před prohlášením úpadku. Naopak tuto povinnost výslovně uložil jinému-insolvenčnímu správci ve speciálním ustanovení § 285/4 IZ.

Jinak řečeno, zákonná nebo smluvní povinnosti bytového družstva uzavřít se členem družstva-nájemcem bytu smlouvu o převodu bytu do vlastnictví člena družstva se i za trvání konkursu na majetek bytového družstva prosazuje (v případě, že správce je se splněním takové povinnosti v prodlení) žalobou o nahrazení projevu jeho vůle při uzavření dohody (tzv. přímusovou žalobou ve smyslu § 161 odst. 3 o. s. ř.) a nikoli vylučovací žalobou (ta, jak popsáno výše, nevede k žádoucímu výsledku). Viz. rozhodnutí ÚS 258/2003 a ÚS 303/2006, 29 Cdo 3354/2007.

Jak již uvedeno shora osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu musí prokázat nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkursní podstaty svědčí. Žalobce neprokázal ani to, že nemovitost neměla být zařazena do soupisu majetkové podstaty, ani to, že mu svědčí silnější právo, když vlastníkem nemovitosti je stále dlužník.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 142 odst.1 o.s.ř. tím účastníkem, který měl ve věci plný úspěch byl žalovaný, přísluší mu tudíž náhrada nákladů řízení v plné výši. Žalovaný účtuje náklady právního zastoupení za jednání před soudem prvního stupně ve výši 9000,-Kč a 3 režijní paušály, vše včetně DPH. Úhrnem se jedná o částku 11 880,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 19. dubna 2011

JUDr. Kamila Balounová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Š. Švestková