196 Cm 149/2009
č.j.: 196Cm 149/2009-45 USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Martou Frankovou v právní věci žalobce: Michal Kratochvíl, Vodnická 440, 149 00 Praha 4, zastoupen JUDr. Karlem Stečínským, advokátem, se sídlem Ohradní 1352, 140 00 Praha 4 proti žalovanému: JUDr. Tomáš Pelikán, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Pražské stavební bytové družstvo, IČ 00033243, se sídlem Praha 5, Na Hutmance 7/300, zastoupen JUDr. Karlem Volfem, advokátem, Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5, v řízení o žalobě na určení popřené pohledávky

t a k t o: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2010 č.j. 196Cm 149/2009-33 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.1.2011 č.j. 196Cm 149/2009-40 se zrušují.

Odůvodnění: Městský soud v Praze usnesením ze dne 26.11.2010 č.j. 196Cm 149/2009-33 uložil žalobci, aby zaplatil soudní poplatek za podané odvolání do výroku III. usnesení č.j. 196Cm 149/2009-29 o náhradě nákladů řízení, ve výši 1.000,-Kč do 3 dnů od doručení tohoto usnesení. Podle poznámky 8. k položce 17 přílohy (Sazebníku poplatků) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, v platném znění, se poplatek nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení. Podle ust. § 12 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Tomu, kdo poplatek zaplatil na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena, se poplatek vrátí, popřípadě se poplatek doměří. O vrácení poplatku, popřípadě o doměření poplatku rozhodne i bez návrhu soud, který nesprávné rozhodnutí vydal.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl soud jak je ve výroku uvedeno, tj. zrušil nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, jakož i usnesení na ně navazující.

Jelikož nesprávně vyměřený poplatek nebyl zaplacen, nevrací se.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 18. ledna 2011 Mgr. Marta Franková, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Kudrmannová