195 ICm 4390/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

MČstskému soudu v Praze

ke sp. zn. MSPH 195 ICm 4390/2015

V BrnČ dne 7. 12. 2017 sp. zn. 27 ICdo 116/2017 Dovolání-vrácení spisu

V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. MSPH 195 ICm 4390/2015, vzhledem k závadám v doruování a zve ej ování písemností, jež brání projednání dovolání. V dané vČci je pod výše uvedenou spisovou znakou projednávána žaloba pro zmatenost, kterou podal dovolatel (MUDr. Roman Chromý) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. srpna 2015, . j. MSPH 89 INS 20570/2012, 1 VSPH 1435/2015-B-90, o odmítnutí jeho odvolání proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 16. ervna 2015, . j. MSPH 89 INS 20570/2012-B-81. Usnesením ze dne 10. listopadu 2016, . j. MSPH-72 (MSPH 89 INS 20570/2012), MČstský soud v Praze žalobu pro zmatenost zamítl (výrok I.) a rozhodl o náhradČ náklad ízení (výrok II). Vrchní soud v Praze k odvolání dovolatele usnesením ze dne 8. února 2017, . j., 103 VSPH 941/2016-96 (MSPH 89 INS 20570/2012), rozhodnutí soudu prvního stupnČ potvrdil. Podle P ílohy 1 NÁVOD K VEDENÍ EVIDENýNÍCH POM CEK, bodu 22c. (Rejst ík ICm), oddílu I, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, . j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnit ní a kancelá ský ád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znČní úinném v dobČ podání žaloby pro zmatenost (dále jen kancelá ský ád ), se do rejst íku ICm zapisují incidenní spory podle insolvenního zákona a dále žaloby pro zmatenost vČcí evidovaných v rejst íku INS, a to až po vyznaení p ijetí takové žaloby u p vodní vČci INS. Podle § 215c kancelá ského ádu (Insolvenní spis) se všechny písemnosti tvo ící spis podle § 164 v insolvenním ízení oznaují jako dokumenty (odstavec 1). Insolvenní spis se lení na oddíly (odstavec 2). Oddíly C se vytvá ejí o každém jednotlivém incidenním sporu a oznaují se vzestupnČ arabskými íslicemi za písmenem C (C1, C2,-). Do oddíl C se zakládají vybrané dokumenty týkající se incidenního sporu, které se zve ej ují v insolvenním rejst íku a jsou provázané s p íslušeným spisem zapsaný v rejst íku ICm. Žalobu, rozhodnutí, kterým incidenní ízení koní, vetnČ data nabytí právní moci, opravný prost edek proti tomuto rozhodnutí, rozhodnutí odvolacího i dovolacího soudu a usnesení o spojení vČci ke spolenému projednávání zve ejní soud prvního stupnČ v oddíle C vždy (odstavec 5). isir.justi ce.cz

Podle § 71 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), soudní rozhodnutí, p edvolání, vyrozumČní nebo jiná písemnost insolvenního soudu nebo úastník se v insolvenním ízení doruují pouze zve ejnČním písemnosti v insolvenním rejst íku (dále jen "doruení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro urité p ípady nebo pro urité osoby i zvláštní zp sob doruení (odstavec 1). P i doruení vyhláškou se písemnost považuje za doruenou dnem, pop ípadČ okamžikem jejího zve ejnČní v insolvenním rejst íku; okamžikem zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku se rozumí den, hodina a minuta zve ejnČní (odstavec 2). Povinnost insolvenního soudu zve ejnit vyhláškou r zné údaje, stanovená v tomto zákonČ, je splnČna zve ejnČním p íslušné písemnosti v insolvenním rejst íku; p i zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku platí odstavec 2 obdobnČ (odstavec 3) Podle § 74 insolvenního zákona zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku je dokladem o doruení i p i zvláštním zp sobu doruení této písemnosti (odstavec 1). Je-li s doruením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní zp sob doruení, spojen zaátek bČhu lh ty k podání opravného prost edku nebo k jinému procesnímu úkonu, zaíná lh ta bČžet ode dne, kdy byla písemnost doruena adresátu zvláštním zp sobem. O tom musí být adresát pouen (odstavec 2). Ustanovení § 75 odst. 1 insolvenního zákona pak uruje, že o zvláštní zp sob doruení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doruena zvláš nebo do vlastních rukou adresáta. Podle § 421 insolvenního zákona v insolvenním rejst íku insolvenní soud zve ej uje chronologicky s uvedením okamžiku vložení tyto písemnosti a informace: a/ rozhodnutí insolvenního soudu vydaná v insolvenním ízení a v incidenních sporech, b/ veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenním soudem ohlednČ dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak, c/ další informace, o kterých tak stanoví tento zákon nebo insolvenní soud (odstavec 1). Podání došlá insolvennímu soudu v elektronické podobČ a písemnosti po izované insolvenním soudem se do insolvenního rejst íku vkládají pomocí elektronického p enosu dat. Ostatní písemnosti a podání se vkládají p enesením jejich obrazové podoby do insolvenního rejst íku (odstavec 2). V dané vČci se podává z insolvenního rejst íku, že v nČm nebyly zve ejnČny všechny listiny tvo ící obsah spisu o žalobČ pro zmatenost (vedeného správnČ v rejst íku ICm) a nČkteré listiny byly zve ejnČny nesprávnČ, a to žaloba pro zmatenost v oddílu B (B-105) a následnČ usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 23. íjna 2015, . d. MSPH 89 INS 20570/2012-B-106, o vylouení žaloby pro zmatenost k samostatnému ízení, v oddílu B (B-106). Žaloba pro zmatenost je mimo ádným opravným prost edkem proti pravomocnému rozhodnutí soudu prvního stupnČ nebo odvolacího soudu v p ípadech popsaných v § 229 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu. Rozhodnutí soudu prvního stupnČ o schválení konené zprávy, jakož i rozhodnutí odvolacího soudu o odmítnutí odvolání proti takovému rozhodnutí, jsou rozhodnutími insolvenního soudu vydanými v insolvenním ízení. Rozhodnutí o opravném prost edku (žalobČ pro zmatenost) podaném proti takovému rozhodnutí insolvenního soudu je proto také rozhodnutím insolvenního soudu vydaným v insolvenním ízení . Žaloba pro zmatenost proti rozhodnutí insolvenního soudu se zapisuje do rejst íku ICm. Je tedy povinností soudu prvního stupnČ, který žalobu pro zmatenost projednává Pokraování a rozhoduje o ní, aby jako insolvenní soud zve ej oval v insolvenním rejst íku: a/ veškerá soudní rozhodnutí vydaná v ízení o takové žalobČ pro zmatenost [§ 421 odst. 1 písm. a) insolvenního zákona], jakož i b/ veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenním soudem ohlednČ dlužníka v ízení o takové žalobČ pro zmatenost [§ 421 odst. 1 písm. b) insolvenního zákona]. Jelikož rozhodnutí soud vydaná v ízení o této žalobČ pro zmatenost jsou rozhodnutími insolvenního soudu vydanými v insolvenním ízení , platí pro jejich doruování postup plynoucí z § 71 a násl. insolvenního zákona. S p ihlédnutím k § 74 odst. 1 insolvenního zákona je z ejmé, že bez z etele k tomu, zda tato rozhodnutí byla doruena zvláš (poštou, prost ednictvím datové schránky nebo jiným postupem podle obanského soudního ádu), není žádné z nich úinnČ dorueno (a tudíž ani pravomocné), dokud není zve ejnČno v insolvenním rejst íku. P itom je zjevné, že podmínce ádného doruení zve ejnČním v insolvenním rejst íku nevyhovuje dokument zve ejnČný v oddílu B. Na soudu prvního stupnČ tedy bude, aby výše uvedené nedostatky neprodlenČ zhojil tak, že veškeré písemnosti, jež tvo í obsah spisu o žalobČ pro zmatenost, zve ejní (a veškerá rozhodnutí v tomto ízení vydaná tako doruí) v insolvenním rejst íku (v oddílu C). Teprve poté bude namístČ opČtovné p edložení vČci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání.

JUDr. Marek Doležal v. r. povČ ený len senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková

P íloha dle textu