194 ICm 4913/2015
Č.j.: MSPH 194 ICm 4913/2015-96

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci o určení pravosti a výše přihlášené pohledávky, žalobce-Libor Chvosta, nar. 5. července 1972, Na Hájku 398, 180 00 Praha 8 proti žalovanému-VPI CZ, v.o.s., IČO: 03007740, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka GORDION, s.r.o., IČO: 26147921, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., adresa pro doručování: Resslova 1253, Hradec Králové, PSČ 500 02 o žalobě ze dne 28. prosince 2015

takto:

I. Žaloba žalobce se ohledně určení pohledávky v insolvenčním řízení v rozsahu 183 885 Kč, označené jako pohledávka č. P-34, za dlužníkem-GORDION, s.r.o., IČO: 261 47 921, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, odmítá. II. Určuje se, že část přihlášené pohledávky žalobce za dlužníkem GORDION, s.r.o., IČO: 261 47 921, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, označená jako pohledávka č. P-34, popřená žalovaným při přezkumném jednání ve výši 67 984,74 Kč (jistina 60 500 Kč a příslušenství 7 484,74 Kč) je platnou pohledávkou v insolvenčním řízení dlužníka a nadále se pokládá za zjištěnou. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: isir.justi ce.cz

1/ Společnost Havel, Holásek & Partners s.r.o. jako původní žalobce v řízení (dále jen původní žalobce), v žalobě ze dne 28. prosince 2015 zejména uvedla, že dne 20. května 2015 bylo u Krajského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení se společností GORDION, s.r.o., IČO: 26147921 (dále jen GORDION, s.r.o.). Městský soud v Praze jako soud příslušný k vedení insolvenčního řízení svým usnesením ze dne 1. září 2015 rozhodl o úpadku dlužníka společnosti GORDION, s.r.o. a na majetek dlužníka prohlásil konkurs a také, mimo jiné, rozhodl o ustavení insolvenčního správce v řízení, kterým jmenoval žalovaného-společnost VPI CZ, v.o.s., IČO: 03007740, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00 (dále jen insolvenční správce). 2/ Přihláškou ze dne 2. listopadu 2015 potom původní žalobce přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka svou nevykonatelnou peněžitou pohledávku v celkové výši 251 869,74 Kč, která je v insolvenčním rejstříku evidována jako P-34. Tato pohledávka původního žalobce uplatněná do insolvenčního řízení dlužníka platně vznikla na základě dohody mezi dlužníkem a původním žalobcem o tom, že odměna, která náležela sdružení HaGor, které vzniklo na základě smlouvy o sdružení mezi původní žalobcem a dlužníkem, bude rozdělena tak, že původnímu žalobci náleží odměna ve výši 290 000 Kč, plus DPH v platné výši. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 27. listopadu 2015, popřel žalovaný insolvenční správce část pohledávky původního žalobce ve výši 60 500 Kč a poměrnou část příslušenství pohledávky ve výši 7 484,74 Kč. Původní žalobce uvedl, že s tímto popřením části své pohledávky nesouhlasí, a proto se žalobou domáhá určení pravosti a výše části pohledávky, kterou žalovaný popřel. Původní žalobce zejména uvedl, že mezi dlužníkem a žalobcem byla uzavřena dohoda o ceně, ve které měla být odměna rozdělena tak, jak je to uvedeno v přihlášce pohledávky. 3/ Jak uvedl dále původní žalobce, žalovaný popřel na přezkumném jednání část pohledávky přihlášené přihláškou nesprávně, a to z toho důvodu, že nebyla prokázána dohoda o ceně dle § 835 tehdy platného občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.). Proto jsou podíly na majetku získaném při výkonu společné činnosti všech účastníků stejné, tedy, v daném případě každému z účastníků náleží jedna polovina. Po úspěšném získání veřejné zakázky, která byla předmětem smlouvy o sdružení, uzavřelo sdružení HaGor jako zástupce dne 4. července 2012 se zadavatelem Jihomoravským krajem smlouvu o přípravě zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky na výběr autobusových dopravců pro účely uzavření smluv o veřejných službách. Podle článku šestého smlouvy byla odměna za splnění předmětu smlouvy 576 000 Kč. Dle dohody mezi dlužníkem a původním žalobcem byla celá výše této odměny vyplacena dlužníkovi s tím, že dlužník převede část odměny žalobci na základě vystavené faktury. Dne 31. prosince 2013 vystavil žalobce fakturu číslo 015132511 na dohodnutou částku 290 000 Kč plus DPH, tedy celkem 350 900 Kč se splatností dne 3. února 2014. Dohoda o rozdělení odměny byla mezi původním žalobcem a dlužníkem uzavřena ústně, a to mezi jednatelem dlužníka Ing. Pavlem Robkem a jednatelem žalobce Mgr. Josefem Hlavičkou. Dohoda o ceně tak byla uzavřena a žalobci náleží odměna v plné výši, jak byla přihlášena do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky. Fakt, že mezi jednateli původního žalobce a dlužníka byla uzavřena dohoda o ceně, podporuje i skutečnost, na kterou původní žalobce upozornil v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení, a to, že dlužník svůj dluh dle faktury vystavené žalobcem uznal, když na fakturu částečně dne 10. března 2014 plnil částku 70 180 Kč a dne 3. září 2014 částku 60 000 Kč.

4/ Původní žalobce na základě všech zmíněných skutečností uvedl, že popření části pohledávky věřitele (původního žalobce) insolvenčním správcem není důvodné a pohledávka existuje v celé výši po právu. Z toho důvodu žalobce navrhl, aby soud

rozsudkem rozhodl tak, že pohledávka uplatněná žalobcem do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka přihláškou pohledávky, která byla žalovaným částečně popřena, co do pravosti na přezkumném jednání konaném dne 27. listopadu 2015, po právu existuje v celé své přihlášené výši.

5/ Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 1. února 2016 zejména uvedl, že dlužník, společnost GORDION, s.r.o. uzavřel s žalobcem smlouvu o sdružení ze dne 4. června 2012 podle § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. (dále jen tehdy platný občanský zákoník). Odměna pro členy sdružení spočívala v odměně ve výši 480 000 Kč plus DPH, to je celkem 576 000 Kč a po úspěšném získání zakázky týkající se integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a po dosažení uvedeného cíle měla být zaplacena. Původní žalobce vyúčtoval fakturou číslo 015132511 ze dne 31. prosince 2013 právní služby ve výši 350 900 Kč a tvrdí, že uvedená faktura má korespondovat s údajnou ústní dohodou mezi jednatelem dlužníka a původního žalobce. Původním žalobcem přihlášená pohledávka byla přihlášená ve výši 220 720 Kč. Na příslušenství bylo přihlášeno 31 149,74 Kč. Uvedená pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná a nezajištěná. Na přezkumném jednání došlo k částečnému popření uvedené pohledávky, co do pravosti a výše v rozsahu 67 984,74 Kč, tzn. 60 500 Kč na jistině a 7 484,74 Kč na příslušenství. Důvodem popření bylo, že věřitel-původní žalobce neprokázal dohodu o ceně, resp. podílu na majetku získaném společnou činností. Žalovaný zdůraznil, že smlouva o sdružení neobsahuje jakoukoliv dohodu o odměně či majetku získaného při výkonu společné činnosti, a proto lze dle § 834 a § 835 tehdy platného občanského zákoníku uzavřít, že v případě, že nebyla jiná dohoda, majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech zúčastněných, tzn. v rozsahu jedné poloviny pro každého člena sdružení. Přitom, faktura číslo 015132511 ze dne 31. prosince 2013 nebyla podepsána ze strany jednatele dlužníka a je tedy otázkou, zda dlužník částečně hradil ve výši 70 180 Kč dne 10. března 2014 a ve výši 60 000 Kč dne 3. září 2014 na tuto fakturu, či hradil na fakturu jinou. Nelze tedy spolehlivě uzavřít, že dlužník plnil právě na uvedenou fakturu, když nebyla podepsána dlužníkem, a dále, že tímto částečným plněním žalovaný uznal právě tu částku, které se žalobce domáhá. Podle žalovaného má tak žalobce za splnění cíle ze smlouvy o sdružení nárok pouze na polovinu z částky 480 000 Kč plus DPH a má tak nárok pouze na částku 290 400 Kč. Tedy, podle žalovaného lze shrnout, že žalobce neprokázal nárok na popřenou pohledávku a žalobu z 28. prosince 2015 je namístě jako nedůvodnou zamítnout.

6/ Jak vyplývá z usnesení soudu ze dne 14. ledna 2016, č.j. MSPH 94 INS 13064/2015-P34-3 stal se účastníkem tohoto incidenčního sporu na straně žalobce namísto původního žalobce -společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., Libor Chvosta, nar. 5. července 1972, který se stal účastníkem insolvenčního řízení dlužníka GORDION, s.r.o. na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 94 INS 13064/2015-P-34-3 ze dne 14. ledna 2016, kterým bylo rozhodnuto o tom, že Libor Chvosta vstupuje s pohledávkou P-34 ve výši 251 869,74 Kč namísto věřitele Havel, Holásek & Partners s.r.o., IČO: 26454807. 7/ Podle původních závěrů soudu učiněných na základě jednání soudu konaného dne 15. května 2017, kterého se nikdo za žalobce nezúčastnil, potvrdilo provedené dokazování skutkový stav v rozsahu, ve kterém je nesporný mezi účastníky, ale nepotvrdilo, že došlo k ujednání mezi účastníky sdružení, na základě kterého by bylo možno usuzovat, že k rozdělení příjmů ze získané zakázky na základě smlouvy o sdružení mělo dojít tak, jak to tvrdil původní žalobce jako věřitel pohledávky. Ze smlouvy o sdružená nevyplývá nějaké ujednání o odměně či rozdělení majetku získaného při výkonu společné činnosti, což by se

dalo v daném případě předpokládat jako okolnost-náležitost celého vztahu ze sdružení. Podle § 834 a § 835 tehdy platného občanského zákoníku lze tak naopak dospět k závěru o tom, že se má za to, že majetek získaný při výkonu společné činnosti se stal spoluvlastnictvím všech zúčastněných subjektů v rozsahu jedné poloviny pro každého člena sdružení. Soud proto původně v řízení rozhodl rozsudkem ze dne 15.května 2017 s tím, že se žaloba žalobce na určení pravosti a výše popřené pohledávky, pohledávky která byla žalovaným částečně popřena co do pravosti a výše na přezkumném jednání konaném dne 27.listopadu 2015, zamítá a že žalovaný má proti žalobci právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 14 839,50 Kč. Tuto částku je potom žalobce povinen zaplatit právnímu zástupci žalovaného do deseti dnů od právní moci rozsudku.

8/ Proti rozsudku ze dne 15. května 2017 se žalobce odvolal a odvolací soud usnesením ze dne 18. září 2017 rozsudek soudu prvního stupně ze dne 15. května 2017 zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

9/ Soud při dalším pokračování v řízení na základě provedeného dokazování dovodil tyto skutkové závěry:

-z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízeni sp. zn. MSPH 94 INS 13064/2015 ze dne 2. listopadu 2015 zjistil, že žalobce-původně společnost Havel, Holásek & Partners s.r.o. jako věřitel dlužníka GORDION, s.r.o. včas přihlásil pohledávku ve výši 251 869,74 Kč jako odměnu ze smlouvy o přípravě zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky na výběr autobusových dopravců pro účely uzavření smluv o veřejných službách do insolvenčního řízení dlužníka, -ze smlouvy o sdružení ze dne 4. června 2012 zjistil, že se společnost GORDION, s.r.o. a sdružení advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. dohodly na spolupráci za účelem podání společné nabídky na získání veřejné zakázky Výběr autobusových dopravců pro účely uzavření smluv o veřejných službách s JMK v rámci IDS JMK- oblast Jihovýchod a ke všem procesním úkonům spojeným s účastí ve sdružení zmocnili společnost GORDION, s.r.o. Tato smlouva byla podepsána jednatelem společnosti GORDION, s.r.o. Mgr. Pavlem Robkem a za sdružení Mgr. Janem Holáskem, LL.M., a byla uzavřena na dobu neurčitou, resp. po dobu trvání plnění veřejné zakázky. Smlouva o sdružení neobsahovala žádná ujednání o odměně a rozdělení odměny za plnění a ohledně řešení sporných záležitostí odkázala na dobrou vůli stran řešit takové záležitosti vzájemně přijatelnou dohodou bez účasti třetích stran. -ze smlouvy o přípravě zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky na výběr autobusových dopravců pro účely uzavření smluv o veřejných službách s JMK v rámci JDS JMK-oblast Jihovýchod z 9. července 2012 soud zjistil, že smlouva byla uzavřena mezi Jihomoravským krajem a sdružením HaGor a s tím, že odměna za splnění celého předmětu smlouvy byla, včetně DPH, sjednána ve výši 576 000 Kč, -z faktury č. 015132511 soud zjistil, že splatnost této faktury byla 3. února 2014, faktura byla vystavena na částku celkem 350 900 Kč a skládala se z fakturované částky 290 000Kč a DPH ve výši 60 900 Kč a tato faktura byla vystavena advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. a byla opatřena razítkem a podpisem dodavatele, podpis příjemce na faktuře chybí. -z přehledu poskytnutých právních služeb za období 17. ledna 2012-31. prosince 2013 soud zjistil, jaké právní služby a kým byly advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. v uvedeném období poskytnuty,

-z listin-historie transakcí od 10. března 2014-11.března 2014 a historie transakcí od 3. září 2014-3.září 2014 soud zjistil, že z těchto listin vyplývá, že dne 10. března 2013 a 3. září 2014 byly na fakturu č. 15132511 zaplaceny společností GORDION, s.r.o. částky 70 180 Kč a 60 000 Kč, -z výpisu z obchodního rejstříku k 2.11.2015, 04:55, že podle tohoto výpisu jednal za společnost Havel, Holásek & Partners s.r.o. mimo jiných osob také Mgr. Josef Hlavička.

Z obchodního rejstříku lze potom dále zjistit, že v období od 15. dubna 2009 do 25. července 2014 jednal za společnost Havel, Holásek & Partners s.r.o. Mgr. Jan Holásek, LL.M. 10/ Soud dále při jednání dne 5. února 2018 slyšel k dalším skutkovým zjišťováním ve věci Pavla Robka a z jeho výpovědi zjistil, že dne 19. května 2012 byla učiněná výzva zadavatele k zadání veřejné zakázky. Dlužník, společnost GORDION, s.r.o. měl o zakázku zájem, ale podmínky zakázky byly dosti složité, a proto byla oslovena advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., aby se společně zúčastnili ve sdružení na veřejné zakázce. Advokátní kancelář zájem projevila, a tak s ní byla uzavřena smlouva o sdružení. Uzavřením smlouvy o sdružení byly také respektovány podmínky zadavatele a zákona, který uzavření takové smlouvy pro účely veřejné zakázky požadoval. Dlužník učinil nabídku do veřejné soutěže a požadoval cenu včetně DPH 576 000 Kč. Tato cena nebyla mezi dlužníka a advokátní kancelář rozdělena na polovinu, ale účastníci sdružení se dohodli ústně a před podáním nabídky, že podíl advokátní kanceláře bude 290 000 Kč plus DPH. Pavel Robek v této věci osobně jednal s panem Mgr. Hlavičkou. Nejednalo se o první dohodu mezi účastníky, protože se účastníci takto dohodli již v některých předchozích případech, a to jak s kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., tak také s jinými subjekty. Bylo to v období boomu veřejných zakázek a fakturace probíhala dosti neformálně a dlužník přijaté faktury nepotvrzoval a sám obdobně fakturoval jiným subjektům. Praxe u dlužníka probíhala pouze tak, že se každý týden konala porada a tam se příslušné platby stvrzovaly, a to jak platby dlužníka jiným subjektům, tak také platby od jiných subjektů pro dlužníka. Pokud někdo výslovně požadoval podpisy na faktuře a její potvrzení, tak se to učinilo, ale to v daném případě požadováno nebylo. Fungování sdružení nijak formálně ukončováno nebylo a sdružení spíše zaniklo splněním účelu, pro který bylo vytvořeno. Je to dáno i tím, že zákon pro každý případ veřejné zakázky vyžaduje existenci nového sdružení. Uzavřené sdružení si své výdaje nehradilo, ale vždycky si každý účastník hradil své výdaje podle toho, jak se ho, které výdaje týkaly. Smlouva o sdružení byla vyhotovena podle zavedeného vzoru a rozdělení příjmů ze zakázky bylo dohodnuto s Mgr. Hlavičkou.

11/ Z dalšího slyšení Mgr. Josefa Hlavičky soud zjistil, že v době dané veřejné zakázky byl trvale spolupracujícím advokátem s kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. Tato kancelář na konci května 2012 projevila zájem o veřejnou zakázku, o kterou se v daném případě jedná. Obrátila se proto na společnost GORDION, s.r.o., se kterou již předtím spolupracovala a vyhodnotila si předmět zakázky a uzavřela se společností GORDION, s.r.o. smlouvu o sdružení. Advokátní kancelář se také se společností GORDION, s.r.o. dohodla na rozdělení částek, jak se budou účastníci podílet na platbě za zakázku. Rozdělení nebylo zcela stejné a výsledné částky odpovídaly míře účasti jednotlivých subjektů na zakázce. Protože advokátní kancelář připravila kompletní zadávací dokumentaci, vstupovala do procesu zakázky, pokud to bylo třeba, vyřizovala hodnocení a námitky a pokud se to ukázalo za potřebné, dohodli se účastníci na tom, že společnosti GORDION, s.r.o. vyúčtuje advokátní kancelář 290 000 Kč a DPH. K zániku sdružení potom došlo pravděpodobně až v roce 2014, protože byly podávány námitky a tím se celý proces přípravy zadávání veřejné zakázky zdržel. Proto bylo fakturováno v roce 2014. Potvrzení na fakturách o jejich převzetí od dlužníka advokátní kancelář nepožadovala.

12/ Z provedeného dokazování dovodil soud důvody a závěry pro rozhodnutí, že dlužník GORDION, s.r.o. a advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. uzavřeli dne 4. června 2012 platnou smlouvu o sdružení dle § 829 zák. č. 40/1964 Sb., tedy dle tehdy platného občanského zákoníku. Podle § 829 odst. 1 tehdy platného občanského zákoníku se několik osob mohlo sdružit, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu. Účelem sdružení HaGor vzniklého podle této smlouvy bylo v daném případě společně získat a realizovat veřejnou zakázku. Ve smlouvě o sdružení nebylo nijak řešeno, jak se budou účastníci smlouvy o sdružení dělit o majetek získaný společnou činností. Ke všem úkonům spojeným se zastupováním sdružení vůči třetím osobám byl smlouvou o zastupování zmocněn dlužník GORDION, s.r.o. Sdružení HaGor dále uzavřelo jako zástupce se zadavatelem-Jihomoravským krajem, dne 9. července 2012 platnou smlouvu o přípravě zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Odměna za splnění celého předmětu plnění podle této smlouvy byla stanovena do výše 480 000 Kč, včetně DPH 96 000 Kč, tedy na celkem 576 000 Kč. V této smlouvě také nejsou obsažena ustanovení, nebo uveden nějaký mechanismus rozdělení odměny pro sdružení HaGor za přípravu a zastupování při zadávání veřejné zakázky mezi jednotlivé členy sdružení. Podle § 835 odst. 1 tehdy platného občanského zákoníku jsou podíly na majetku získaném společnou činností sdružení stejné, není-li smlouvou určeno jinak. Ze slyšení dotřených osob, které se v této záležitosti vyjádřily shodně a bez jakýchkoliv rozporů, soud zjistil, že podíly na výsledné ceně zakázky byly určeny dohodou podle rozsahu spoluúčasti a činnosti účastníků na zakázce, a to tak, že žalobce obdrží částku 290 000 Kč a DPH. Tato částka byla potom žalobcem také fakturována fakturou vystavenou dne 31. prosince 2013, číslo faktury 015132511. Na tuto fakturu dlužník GORDION, s.r.o. plnil částky 70 180 Kč a 60 000 Kč, jak je to zřejmé z listin historie transakcí, kdy je u příslušných plateb uvedeno číslo faktury žalobce jako variabilní symbol. Číslo faktury vystavené dne 31. prosince 2013 bylo 015132511 a u příslušných plateb bylo jako variabilní symbol pro platbu uvedeno právě číslo 015132511. Tato prokázaná skutečnost tak přinesla odpověď na námitku a pochybnost, že plnění dlužníka mohlo být určeno na splnění jiných závazků než podle faktury dlužníka. Nebylo uvedeno a zjištěno nic konkrétního, na co jiného by měly částky placené dlužníkovi směřovat a za co by měly takové platby být. Identifikace plateb tak bylo dosaženo. Lze proto dospět k poměrně spolehlivému závěru, že dlužník po provedených platbách od zadavatele zůstal dlužný na jistině částku 220 720 Kč a tato částka se zákonným úrokem z prodlení ve výši 31 149,74 činí výslednou, v insolvenčním řízení žalobcem jako věřitelem přihlášenou pohledávku 251 869,74 Kč. Z toho nebylo 183 885 Kč při přezkumném jednání insolvenčním správcem popřeno a tak spornou zůstala pouze část pohledávky ve výši 67 984,74 Kč. Soud nemá pochybnosti, že k ujednání o rozdělení odměny došlo, když to dodatečně osvědčily osoby jednající ve všech věcech, jak za společnost dlužníka, tak i za žalobce, a nesdílí obavy žalovaného, že svědecké výpovědi, které musí být zváženy jako výpověď účastníků řízení, a tedy že Pavel Robek byl jednatelem společnosti dlužníka a Mgr. Hlavička byl jednatelem původního žalobce v řízení, a také obavy z toho, že se výpovědi Pavla Robka a Mgr Hlavičky podle žalovaného v některých případech až nápadně shodovaly a v některých případech si přitom vypovídající nebyli schopni vzpomenout. Nebyly shledány konkrétní argumenty proti pravdivosti výpovědí nebo upozorněno na konkrétní nesrovnalosti ve výpovědích, když dotyční byli poučeni o povinnosti vypovídat v řízení pravdivě s právem výpověď v určitém případě také odmítnout. Pokud se žalovaný podivoval nad tím, že původní žalobce jako renomovaná kancelář neuvedl nikde písemně cenu zakázky, respektive částku-příjem ze sdružení a Mgr. Hlavička v roce 2012 nebyl

jednatelem advokátní kanceláře a nepodepisoval smlouvu o sdružení a neměl právo dohodnout rozdělení odměny, tak to neznamená, že taková dohoda neexistovala a že oprávněné osoby nemohly existenci takové dohody dodatečně osvědčit. Pro tvrzení žalovaného o fingování celé věci, které vyplývá i z předložené faktury, kdy je vyfakturováno za období leden 2012 až v prosinci 2013 podle soudu nic nesvědčí, když z přehledu poskytnutých právních služeb vyplývá, že byly poskytovány od ledna 2012 do prosince 2013 a z výpovědi Mgr. Hlavičky soud zjistil, že advokátní kancelář připravovala pro zakázku kompletní zadávací dokumentaci, vstupovala do procesu zakázky a vyřizovala hodnocení a námitky, které podávány byly a tím se celý proces přípravy zadávání veřejné zakázky zdržel. Proto bylo fakturováno až se splatností v roce 2014. Jak vyplynulo z obou vyjádření slyšených osob, činnost sdružení v této době také vzhledem k dosažení účelu smlouvy o sdružení zanikla. 13/ Původní žalobce se žalobou ze dne 28. prosince 2015 domáhal, že celá jím přihlášená pohledávka v insolvenčním řízení dlužníka GORDION, s.r.o. existuje po právu. Domáhal se tak určení celé své přihlášené pohledávky přihlášené v celkové výši 251 869,74 Kč. Přitom, pohledávka žalobce označená jako pohledávka č. P-34, ve výši 183 885 Kč, za dlužníkem- GORDION, s.r.o., IČO: 261 47 921, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 nebyla při přezkumném jednání konaném dne 27. listopadu 2015 popřena a pokládá se proto za zjištěnou. Spornou zůstala pouze část pohledávky, označená jako pohledávka č. P-34, popřená žalovaným insolvenčním správcem při přezkumném jednání, a to ve výši 67 984,74 Kč. Soud na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že pohledávka ve výši 183 885 Kč nebyla při přezkumném jednání konaném dne 27. listopadu 2015 popřena insolvenčním správcem, dlužníkem ani žádným z insolvenčních věřitelů a tato část pohledávka je proto v insolvenčním řízení zjištěna. Žaloba žalobce ze dne 28. prosince 2015 je proto v části o zjištění této části pohledávky nedůvodná, není namístě, aby v řízení bylo o zjištění této části nároku pokračováno a je naopak namístě v tomto rozsahu žalobu žalobce odmítnout. Proto soud na základě § 43 odst. 2 o.s.ř. a k formulaci řádného a určitého výroku rozsudku rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto usnesení. 14/ Ohledně existence části pohledávky ve výši 67 984,74 Kč (jistina 60 500 Kč a příslušenství 7 484,74 Kč) dospěl soud na základě provedeného dokazování všemi navrhovanými důkazními prostředky k právnímu závěru, že rozdělení odměny za splnění zakázky prokázáno bylo, když se na toto rozdělení odvolává jak přihláška věřitele do insolvenčního řízení, tak to potvrdilo také slyšení dotčených osob. Podle soudu tak lze z určení podílů na odměně za činnost sdružení HaGor mezi advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. a dlužníka GORDION, s.r.o. pro účely insolvenčního řízení vycházet. Soud vzal v úvahu také to, že již při přezkumném jednání, při kterém byla pohledávka věřitele advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. přezkoumávána, nepopřel pohledávku tohoto věřitele také jednatel společnosti dlužníka a dlužník tak uznal pohledávku dlužníka v přihlášené výši 251 869,74 Kč, tedy, uznal i část pohledávky ve výši 67 984,74 Kč, která jinak zůstala z přezkumného jednání sporná. Tento závěr navazuje i na to, co uvedl odvolací soud v usnesení o odvolání, a tedy, že částka 60 500,-Kč vyjadřuje rozdíl mezi částkami 220 720,-Kč a 160 220,-Kč a představuje jistinu ze sporné pohledávky, a tedy oprávněnost fakturace podílu ve výši 290.000,-Kč obsahující již DPH ve výši 20 %, namísto podílu 240.000,-Kč s připočtením další DPH ve výši 21 %. Proto soud, na základě § 201 odst. písm. d/ insolvenčního zákona a k formulaci konkrétního výroku rozsudku rozhodl o zjištění částky 67 984,74 Kč jako části pohledávky

žalobce vůči dlužníkovi tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení.

15/ Pokud jde o náklady řízení, rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř., podle kterého mají sice účastníci v případě částečného úspěchu ve věci právo na poměrné rozdělení náhrady nákladů řízení, ale soud má v případě částečného úspěchu ve věci právo také vyslovit, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Takto rozhodnout a nepřiznat žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů v řízení je podle soudu v dané situaci v řízení namístě, když žalobce měl sice ohledně částky 67 984,74 Kč ve věci částečný úspěch, ale na základě ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Právní situaci a omezení v náhradě nákladů řízení dle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona by neodpovídalo, pokud by soud v daném případě náhradu nákladů řízení žalobci přiznal. Také správce byl se svým stanoviskem částečně úspěšný, protože nebylo ve věci proti žalovanému rozhodováno o určení-zjištění celé žalobcem přihlášené pohledávky, jak to původní žalobce požadoval v žalobě, když pohledávka tohoto žalobce jako věřitele nebyla již zčásti, ve výši 183 885 Kč v insolvenčním řízení při přezkumném jednání popřena, byla tedy zjištěna a není tedy mezi žalobcem a insolvenčním správcem-žalovaným nadále sporná. Sporná z přezkumného jednání zůstala pouze popřená částka 67 984,74 Kč, o jejímž zjištění bylo v tomto řízení rozhodováno. Soud proto dospěl k závěru, že je v daném případě částečného úspěchu obou stran ve sporu namístě kompromisní řešení, které zohledňuje a odpovídá skutkové i právní situaci v tomto řízení. Proto soud rozhodl o nákladech řízení tak, jak je to uvedeno shora v bodě třetím výroku tohoto usnesení a žádnému z účastníků proti druhému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

Praha 15. února 2018

JUDr. Pavel Janout, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Nguyen Xuan Hien