194 ICm 4385/2013
Č.j.: MSPH 194 ICm 4385/2013-116

částečný

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v právní věci o popření pohledávky žalobce-LEXICO, a.s., IČ: 25856235, Legionářská 1319/10, Olomouc, Nová Ulice, PSČ 779 00, zastoupeného Mgr. Pavlem Říčkou, advokátem se sídlem Litevská 1174/8, Praha 10, PSČ 100 00, proti žalovanému-WAKE spol. s r.o., IČ 61168629, Jakubská 647/2, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, (dříve Šrobárova 1869/14, Praha 10, PSČ 100 41), zastoupenému JUDr. Jiřím Solilem, advokátem, AK Solil, Fiala a spol., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, PSČ 110 00 o žalobě o popření ze dne 3. prosince 2013

t a k t o:

I. Určuje se, že společnost WAKE spol. s r.o., IC: 61168629 nemá v insolvenčním řízení na majetek dlužníka-WAKE PHARMA, s.r.o., IC: 64578810, za dlužníkem dílčí pohledávky č. 3,4,5,6 a 7. II. Společnost LEXICO, a.s., IC: 25856235 má právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému WAKE spol. s r.o., IC: 61168629 ve výši 22 931,-Kč. Tato částka je splatná právnímu zástupci žalobce do pěti dnů od právní moci tohoto částečného rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 3. prosince 2013 s navazujícím popřením pohledávky učiněným na předepsaném formuláři-podání ze dne 6. června 2014, popřela společnost LEXICO, a. s., IČ: 25856235 jako žalobce a insolvenční věřitel pohledávku jiného insolvenčního věřitele, žalovaného, věřitele číslo 2, společnosti WAKE spol. s r.o., IČ : 61168629. Popření bylo učiněno v právní věci dlužníka-WAKE PHARMA, s.r.o., IČ: 64578810 a v insolvenčním řízení vedeném před Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 94 INS 12401/013. Při popření pohledávky popírajícím věřitelem (LEXICO, a. s., IČ: 25856235) na základě § 200 insolvenčního zákona, se konkrétně jednalo o popření dílčích pohledávek 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 z přihlášky pohledávek věřitele číslo 2, společnosti WAKE spol. s r.o., IČ : 61168629.

S popřením všech sedmi dílčích pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení popíraný věřitel-žalovaný (WAKE spol. s r.o., IČ : 61168629) nesouhlasil a ve vyjádření -podání ze dne 5. srpna 2014 toto popření odmítl.

Soud v této právní věci o popření pohledávek jednal, a to dne 27. května 2015, 9. září 2015 a dne 2. listopadu 2015. Při jednání konaném dne 2. listopadu 2015 pak soud dokazoval rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. června 2015, č.j. 194 ICm 35/2014-35 a rozsudkem č.j. 31 Cm 44/2012-247 ze dne 20.srpna 2013. Soud konstatoval, že se ohledně dílčích pohledávek 3, 4, 5, 6 a 7 (podle žaloby ze dne 3 .prosince 2013 s navazujícím popřením pohledávky učiněným na předepsaném formuláři ze dne 6.června 2014) uplatní právní závěry učiněné v řízení sp. zn. 194 ICm 35/2014 stejnou měrou jako v právní věci sp.zn.. Soud vyjádřil připravenost rozhodnout stejně, jako to učinil v rozsudku ze dne 3. června 2015. Právní zástupci účastníků řízení s tímto postupem souhlasili, aby soud důvodu ekonomičnosti řízení o dílčích pohledávkách číslo 3,4,5,6 a 7 rozhodl a aby nadále v řízení bylo již jednáno a řízení pokračovalo pouze k dílčí pohledávce číslo 1. Podle rozsudku č.j. 194 ICm 35/2014-35, ze dne 3.června 2015 byla žaloba žalobce WAKE spol. s r.o., IČ: 61168629 ze dne 3. ledna 2014 o určení, že je po právu pohledávka žalobce ve výši 2 793 320,76 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci úpadce WAKE PHARMA, s.r.o., IČ 645 78 810 v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 94 INS 12401/2013, které je vedeno Městským soudem v Praze, zaevidovaná jako dílčí pohledávka 2/7 zamítnuta s tím, že ve sporu úspěšná, žalovaná-Mgr. Leona Hartman, IČ: 71462481, se sídlem Wenzigova 1861/7, Praha 2, PSČ 120 00, jako insolvenční správkyně dlužníka WAKE PHARMA, s.r.o., IČ: 645 78 810 má vůči žalobci právo na náhradu nákladů řízení.

Jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozsudku ze dne 3.června 2015 soud v této právní věci zjistil, že se jedná o spornou pohledávku avizovanou jako pohledávku v souvislosti se smlouvou o spolupráci na vývoji a výzkumu uzavřenou s dlužníkem dne 14.dubna 2009, jejímž předmětem byla dohoda o spolupráci při vývoji produktu Hemagel a dalších výrobků zahrnující výzkum ve společně definovaných tématech, expertizy, analýzy a konzultace a na základě které dlužník uhradil žalobci (WAKE spol. s r.o., IČ: 61168629) řadu faktur vystavených žalobcem v průběhu let 2009 až 2011. Tyto faktury žalobce uvedl v žalobě ze dne 3. ledna 2014 a v této záležitosti se týká spor vedený před Městským soudem v Praze sp. zn. 31 Cm 84/2013, kam vstoupila insolvenční správkyně Mgr. Leona Hartman. Tento spor je veden o vrácení bezdůvodného obohacení, vzniklého zaplacením faktur žalobci, které podle dlužníka vzniklo neplněním smlouvy o spolupráci na vývoji ze strany žalobce a přitom zaplacením ze strany dlužníka. Ze strany žalobce bylo totiž fakturováno a dokonce dlužníkem zaplaceno, ale dosud nebylo prokázáno žádné plnění na tuto smlouvu o spolupráci na vývoji a tedy, že by fakturace ze strany žalobce měla nějaký reálný základ. Insolvenční správkyně se pro účely přezkumného jednání a přezkoumání pohledávky žalobce, ale také pro spor sp.zn. 31 Cm 84/2013 snažila dosáhnout nějakých podkladů, resp. prokázat, že na smlouvu o spolupráci na vývoji bylo plněno, ale nic takového se prokázat nepodařilo. Podle insolvenční správkyně tak sporná pohledávka existovat v insolvenčním řízení právně nemůže, protože buďto skončí právní věci sp. zn. 31 Cm 84/2013 zamítnutím žaloby a potom nemusí být vráceny úhrady na základě smlouvy o spolupráci na vývoji a nebo v případě vyhovění žalobě v právní věci sp.zn. 31 Cm 84/2013, by bylo evidentně nemožné, aby existovala pohledávka dlužníka za žalobcem, která by byla v jiném řízení přiznána dlužníkovi a dokonce, že by bylo rozhodnuto, že žalobce má vrátit plnění, které bylo zaplaceno na fakturované domnělé plnění pohledávky dlužníkem žalobci.

Soud proto konstatoval (v řízení sp.zn. 194 ICm 35/2014), že mu není znám žádný právní důvod, na základě kterého by bylo možno akceptovat incidenční žalobu žalobce (WAKE spol. s r.o., IČ: 61168629) a ze sporu sp. zn. 31 Cm 84/2013 takový důvod nemůže vzniknout, protože výsledek tohoto sporu nelze přenést jako pohledávku žalobce jako věřitele do insolvenčního řízní proti dlužníkovi.

Incidenční spor sp.zn. 194 ICm 35/2014-35 je tak z hlediska uspořádání majetkových poměrů dlužníka zcela nadbytečný a zbytečný a z hlediska pohledávek věřitelů za dlužníkem nesprávně duplicitní, když by měl překrývat výsledek právní věci sp. zn. 31 Cm 84/2013, jejíž rozhodnutí přinese z hlediska určení pohledávky mezi účastníky zcela jednoznačné a plně dostačující řešení a uspořádání.

Soud dospěl k závěru a má za to, že se uvedené hodnocení a odůvodnění uplatní také v právní věci-sporu popírajícího věřitele-společnosti LEXICO, a. s., IČ: 25856235 jako žalobce proti žalovanému (popíranému) věřiteli číslo 2, společnosti WAKE spol. s r.o., IČ : 61168629, a to pokud se jedná o popření dílčích pohledávek 3, 4, 5, 6 a 7 z přihlášky pohledávek věřitele číslo 2, společnosti WAKE spol. s r.o., IČ : 61168629. Proto soud z těchto důvodů, na základě § 152 odst. 2 o.s.ř., rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě prvním výroku tohoto částečného rozsudku.

O nákladech řízení rozhodl potom soud s tím, že žalobce měl ve sporu úspěch a tedy má právo podle § 142 odst. 1 o.s.ř. na náhradu nákladů řízení proti žalovanému. Žalobce podáním ze dne 6.listopadu 2015 vyčíslil dosud náhradu nákladů řízení za celé dosavadní řízení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. na náhradu za soudní poplatek 5 000,-Kč, osm úkonů po 2 500,-Kč, celkem 20 000,-Kč a za osm režijních paušálů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.), tj. celkem režijní paušál ve výši 2 400,-Kč. Celkem je tedy výše dosavadní náhrady nákladů řízení ve výši 27 400,-Kč + DPH 4 704,-Kč a dohromady se jedná o částku nákladů řízení ve výši 32 104,-Kč.

Protože soud zvlášť rozhodl o dílčí pohledávce 2 samostatným usnesením, kdy bylo řízení pro zpětvzetí zastaveno a řízení sp.zn.bude nadále pokračovat pouze o dílčí pohledávce č. 1, je částkou náhrady nákladů řízení k rozhodování v tomto rozsudku celková částka 32 104,-Kč násobená 5/7 (za řízení o pěti dílčích pohledávkách ze sedmi), tedy částka 22 931,-Kč.

Proto soud o nákladech řízení v tomto částečném rozsudku rozhodl tak, jak je to uvedeno shora v bodě druhém výroku tohoto usnesení. Úhrada nákladů řízení podle § 149 odst. 1 o.s.ř. náleží do dispozice zástupce-advokáta žalobce.

P o u č e n í : Proti tomuto částečnému rozsudku je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do patnácti dnů od doručení rozsudku. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.

V Praze dne 2. listopadu 2015

JUDr. Pavel Janout, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Chvojková