193 Cm 26/2009
Č.j.: 193 Cm 26/2009-305

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou ve věci žalobce Ing. Lee Loudy, Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka AQ SOUTH s.r.o., IČ 25639447 se sídlem Kolbenova 159/7, Praha 9, zastoupeného JUDr. Miroslavem Houškou, advokátem se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 proti žalovanému JUDr. Davidu Termerovi se sídlem se sídlem Opatovická 24/156, 110 00 Praha 1, oddělenému insolvečnímu správci dlužníka AQ OKNA s.r.o., IČ 26480042 se sídlem Kolbenova 159/7, Praha 9, zastoupeného Mgr. Kateřinou Termerovou, advokátkou se sídlem Opatovická 24/156, 110 00 Praha 1, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená za dlužníkem AQ OKNA s.r.o., IČ 26480042, Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 je co do částky 17,634.547,25 Kč po p r á v u .

II. Ohledně zbytku nároku o určení pravosti pohledávky se žaloba z a m í t á .

III. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

Žalobce se domáhal určení pravosti pohledávek za dlužníkem AQ OKNA s.r.o., IČ 26480042 se sídlem Kolbenova 159/7, Praha 9 v celkové výši (po částečném zpětvzetí žaloby a pravomocném usnesení o částečném zastavení řízení) v celkové výši 22,756.899,70 Kč s tím, že usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 59 INS 9185/2009-A-24 ze dne 15. 3. 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka AQ SOUTH s.r.o. (dále jen dlužník č. 1), na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Lee Louda. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 93 INS 2431/2009-A-16 ze dne 28. 5. 2009 byl zjištěn úpadek dlužníka AQ OKNA s.r.o. (dále jen dlužník č. 2) a insolvenčním správcem byl jmenován JUDr. Dušan Huorka (původní žalovaný). Usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 93 INS 2431/2009-B-68 ze dne 15. 9. 2010 byl insolvenční správce odvolán z funkce a novým insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Lee Louda. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 93 INS 2431/2009-B-78 ze dne 15. 2. 2011 byl odděleným insolvenčním správcem dlužníka AQ OKNA s.r.o. pro toto řízení ustanoven JUDr. David Termer. Žalobce obdržel dne 17. 7. 2009 vyrozumění původního žalovaného, ze kterého vyplynulo, že původní žalovaný popřel žalobcem přihlášenou pohledávku č. 78 v celkové výši 121.025.689,29 Kč. Přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka žalobce popřena, se konalo dne 13. 7. 2009. Oba dlužníci byli členy jednoho koncernu. Dlužník č. 1 působil jako výrobní společnost a dlužník č. 2 jako společnost prodejní. Dlužník č. 1 dodával dlužníku č. 2 zboží a služby, tak jak jsou níže popsány, tyto řádně vyúčtoval, dlužník č. 2 však vyúčtovanou cenu nezaplatil.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu, když řádné dodání zboží a služeb nebylo žalobcem v řízení prokázáno z důvodů, které jsou uvedeno v jeho písemném vyjádření jako na čl. 106-124 spisu, u mnohých chybí objednávka nebo dodací list, dodací listy nejsou hodnověrně potvrzeny žalobcem a žalovaným, není jasný důvod fakturace (u pohledávek, u nichž je uvedeno předfakturace,není zřejmý důvod fakturace žalovanému).

Z provedených důkazů soud zjistil následující skutečnosti:

Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 93 INS 2431/2009 bylo zjištěno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši ve výši 121,025.689,29 Kč, při přezkumném jednání konaném dne 13.7.2009 byla pohledávka žalobce v popřena co do pravosti s tím, že nebyl prokázán ani doložen vznik pohledávky, dopisem ze dne 16.7.2009, doručeným dne 17.7.2009 žalovaný žalobce vyrozuměl žalovaného o popření pohledávky.

Z předložených objednávek, faktur, dodacích listů a protokolů o servisním zásahu bylo ohledně jednotlivých pohledávek zjištěno, že

1) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím a dále kování FAB 40+50, jak dokládá dodací list č. 3V10433. Za jejich výrobu a dodání účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800366 ze dne 31. 1. 2008 s datem splatnosti 30. 4. 2008 částku 87.666,54 Kč. Předání zboží bylo na dodacím listu potvrzeno obchodníkem pí. Horákovou, uvedeno i na faktuře, objednávka nedoložena, pohledávka je oprávněná.

2) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10983. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800396 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 částku 253.470,37 Kč, dodací list je potvrzen pracovníkem dlužníka č. 2 p. Krejzou, objednávka nedoložena, pohledávka je oprávněná

3) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10718. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800397 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 částku 58.645,41 Kč, dodací list je potvrzen konečným odběratelem-p. Sika, objednávka nedoložena, pohledávka je oprávněná

4) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokládá dodací list č. 3MR000141. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800406 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 částku 124.822,67 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná

5) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokládá dodací list č. 3MR000142. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800407 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 částku 131.235,58 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

6) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokládá dodací list č. 3MR000140. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800411 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 částku 183.694,35 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

7) Objednávkou č. 07P001ST ze dne 9. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 10 tabulí skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800418 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 vystavenou na částku 13.032,88 Kč, dodací list skla dle objednávky potvrzen nečitelným podpisem, pohledávka je oprávněná .

8) Objednávkou č. R02968 ze dne 11. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 8 tabulí skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800419 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 vystavenou na částku 20.602,47 Kč, dodací list skla dle objednávky potvrzen nečitelným podpisem jako u faktury FVq35800418 , pohledávka je oprávněná.

9) Objednávkou č. R02968 ze dne 10. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800420 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 vystavenou na částku 491,47 Kč, dodací list skla dle objednávky potvrzen nečitelným podpisem jako u faktury FVq35800418 , pohledávka je oprávněná.

10) Objednávkou č. R04310 ze dne 14. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800421 ze dne 5. 2. 2008 s datem splatnosti 5. 5. 2008 vystavenou na částku 291,88 Kč, není potvrzeno dodání zboží pohledávka není oprávněná.

11) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastovou výplň-okované a zalištované křídlo, jak dokládá dodací list č. 3V11015. Za jeho výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800435 ze dne 6. 2. 2008 s datem splatnosti 6. 5. 2008 částku 2.162,81 Kč, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

12) Objednávkou č. R02475 ze dne 15. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800437 ze dne 6. 2. 2008 s datem splatnosti 6. 5. 2008 vystavenou na částku 880,04 Kč, dodací list potvrzen pracovníkem dlužníka č. 2, včetně razítka, ), pohledávka je oprávněná .

13) Objednávkou č. 8SZ7085 295/08 ze dne 29. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800438 ze dne 6. 2. 2008 s datem splatnosti 6. 5. 2008 vystavenou na částku 240,15 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná

14) Objednávkou č. 8SM 1345 294/08 ze dne 28. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 rámovou okapnici a podkladové hranolky pod kolejnici. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800441 ze dne 6. 2. 2008 s datem splatnosti 6. 5. 2008 vystavenou na částku 307,02 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

15) Dlužník č. 1 měl vyrobit a dodat pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10861. Za jeho výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800446 ze dne 6. 2. 2008 s datem splatnosti 6. 5. 2008 částku 5.094,58 Kč. Objednávka nedoložena, dodací list potvrzen nečitelným podpisem, který se na dodacích listech neobjevuje opakovaně, pohledávka není oprávněná.

16) Objednávkou č. 07P063SR ze dne 7. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval (viz protokol servisního zásahu ze dne 4. 2. 2008) a vyúčtoval fakturou č. FVq35800469 ze dne 7. 2. 2008 s datem splatnosti 7. 5. 2008 vystavenou na částku 6.189,19 Kč, dodání zboží a montáže doloženo dodacím listem potvrzeným konečným odběratelem a protokolem o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná

17) Objednávkou č. 07P013ST ze dne 31. 1. 2008 objednal AQ Okna a dveře s.r.o. výměnu zámkové lišty. Dlužník č. 1 dodal materiál a provedl montáž (viz protokol servisního zásahu ze dne 29. 1. 2008), což vyúčtoval fakturou č. FVq35800470 ze dne 7. 2. 2008 s datem splatnosti 7. 5. 2008 vystavenou na částku 2.429,98 Kč, není prokázána objednávka dlužníka, že by bylo dodáváno dlužníku nevyplývá ani z protokolu o servisním zásahu, pohledávka není oprávněná

18) Objednávkou č. P3HV10782 ze dne 17. 12. 2007 objednal dlužník č. 2 kování PARIS s krytím. Dlužník č. 1 materiál dodal a v rámci servisního zásahu dne 21. 1. 2008 instaloval (viz protokol o servisním zásahu), což vyúčtoval fakturou č. FVq35800485 ze dne 7. 2. 2008 s datem splatnosti 7. 5. 2008 vystavenou na částku 4.919,46 Kč, dodání zboží a montáže doloženo dodacím listem potvrzeným konečným odběratelem a protokolem o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

19) Objednávkou č. 08P001OT/108 ze dne 28. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 240 m samolepící lišty, 222 m rohové lišty 50 x 30 a 100 m kompresní pásky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800505 ze dne 8. 2. 2008 s datem splatnosti 8. 5. 2008 vystavenou na částku 21.588,98 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

20) Objednávkou č. R04089 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800510 ze dne 8. 2. 2008 s datem splatnosti 8. 5. 2008 vystavenou na částku 5.024,18 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

21) Objednávkou č. P3HV10093A ze dne 22. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800511 ze dne 8. 2. 2008 s datem splatnosti 8. 5. 2008 vystavenou na částku 198,73 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

22) Objednávkou č. 07P063SR ze dne 15. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800513 ze dne 8. 2. 2008 s datem splatnosti 8. 5. 2008 vystavenou na částku 709,24 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

23) Dlužník č. 1 měl vyrobit a dodat pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10739. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800517 ze dne 11. 2. 2008 s datem splatnosti 11. 5. 2008 částku 147.281,34 Kč, Objednávka nedoložena, dodací list potvrzen nečitelným podpisem, který se na dodacích listech neobjevuje opakovaně DVORSKÝ, pohledávka není oprávněná.

24) Objednávkou č. 07R0242 ze dne 24. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 36 tabulí skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800520 ze dne 11. 2. 2008 s datem splatnosti 11. 5. 2008 vystavenou na částku 12.205,83 Kč, dle záznamu na dodacím listu bylo zboží po dohodě s obchodníkem dlužníka č. 2-p Janík, složeno u odběratele, pohledávka je oprávněná.

25) Objednávkou č. 7SM 1287 299/08 ze dne 1. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem dvoje křídlové nůžky. Dlužník č. 1 nůžky dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800521 ze dne 11. 2. 2008 s datem splatnosti 11. 5. 2008 vystavenou na částku 172,79 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

26) Objednávkou č. 08R0133-3V11375 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 50 ks krytek kování, 5 ks okenních klik a dále 500 ks montážních kotevních pásek. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800524 ze dne 11. 2. 2008 s datem splatnosti 11. 5. 2008 vystavenou na částku 3.141,60 Kč. Dodací list není nikým potvrzen, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

27) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10887. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800536 ze dne 12. 2. 2008 s datem splatnosti 12. 5. 2008 částku 14.111,82 Kč. Doací list je potvrzen konečným odběratelem dle faktury (paní Škardová), pohledávka je oprávněná.

28) Objednávkou č. 07P001ST ze dne 1. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 5 m fixové lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal, jak dokladuje dodací list č. 3V11323, a vyúčtoval fakturou č. FVq35800540 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 208,49 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

29) Objednávkou č. R03997/3HV04565A ze dne 29. 11. 2007 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800541 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 1.614,83 Kč, , doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

30) Objednávkou č. 7SZ5749 304/08 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 rohové kování pro posuvné dveře a dále 40 ks okapniček. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800542 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 316,54 Kč, Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

31) Objednávkou č. 8SZ6064 302/08 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zámkovou lištu o šíři 20 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800543 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 1.662,43 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

32) Objednávkou č. 8SM1353 301/08 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zámkové lišty o šíři 20 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800544 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 2.944,06 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

33) Objednávkou č. 7SZ5488 307/08 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 100 ks okeniček. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800545 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 166,60 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

34) Objednávkou č. 07P013ST ze dne 29. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 6 sad pantů (levé a pravé). Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800548 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 599,76 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná

35) Objednávkou č. 07P013ST ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 okenní kliky Tokyo v počtu kusů 20 a dále krytky kování v počtu kusů 100. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800549 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 1.437,04 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

36) Objednávkou č. 07R1197/P3HV10997 ze dne 14. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 dřevěnou krycí lištu o šíři 35 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800551 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 696,15 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

37) Objednávkou č. R03692/3V11126 ze dne 21. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 krycí lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800552 ze dne 13. 2. 2008

s datem splatnosti 13. 5. 2008 vystavenou na částku 5.854,80 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

38) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10835. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800561 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 částku 217.624,46 Kč, převzetí zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka, pohledávka je oprávněná.

39) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10724. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800562 ze dne 13. 2. 2008 s datem splatnosti 13. 5. 2008 částku 72.274,66 Kč, převzetí zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka, pohledávka je oprávněná.

40) Objednávkou č. 07P013ST ze dne 19. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 10 l barvy Afro (5 l základní, 5 l povrchové-lesk). Dlužník č. 1 barvu dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800568 ze dne 14. 2. 2008 s datem splatnosti 14. 5. 2008 vystavenou na částku 3.575,95 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

41) Objednávkou č. 8SM 1356 308/08 ze dne 5. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 rámové bezpečnostní uzávěry (šlistiky). Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800569 ze dne 14. 2. 2008 s datem splatnosti 14. 5. 2008 vystavenou na částku 369,50 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

42) Objednávkou č. 7SM1091M 301/08 ze dne 5. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 středové těsnění. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800570 ze dne 14. 2. 2008 s datem splatnosti 14. 5. 2008 vystavenou na částku 2.261,-Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

43) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10941. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800581 ze dne 15. 2. 2008 s datem splatnosti 15. 5. 2008 částku 74.222,74 Kč, dodací list je potvrzen obchodníkem dlužníka č. 2, paní Horáková, pohledávka je oprávněná .

44) E-mailem ze dne 25. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 lišty a kování-kličky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800592 ze dne 15. 2. 2008 s datem splatnosti 15. 5. 2008 vystavenou na částku 1.518,44 Kč, převzetí zboží je potvrzeno konečným odběratelem pohledávka je oprávněná.

45) Objednávkou č. 08D0140 objednal AQ Okna a dveře s.r.o. celkem 5 ks uzamykatelných kliček na okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800594 ze dne 15. 2. 2008 s datem splatnosti 15. 5. 2008 vystavenou na částku 1.570,80 Kč, dodací list potvrzen konečným odběratelem, objednávka dlužníka č. 2 nedoložena, pohledávka není oprávněná.

46) Objednávkou č. P3HV11464 ze dne 6. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepicí začišťovací lišty 35 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č.

FVq35800597 ze dne 15. 2. 2008 s datem splatnosti 15. 5. 2008 vystavenou na částku 3.284,40 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

47) E-mailem ze dne 7. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 okenní kliky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800598 ze dne 15. 2. 2008 s datem splatnosti 15. 5. 2008 vystavenou na částku 1.356,60 Kč, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

48) Objednávkou č. R02475 ze dne 6. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 14 sad omezovačů otevření křídla. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800599 ze dne 15. 2. 2008 s datem splatnosti 15. 5. 2008 vystavenou na částku 1.049,58 Kč, doložena objednávka, dle dodacího listu bylo zboží po dohodě s dlužníkem č. 2 složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

49) Objednávkou č. R00282 ze dne 28. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800600 ze dne 15. 2. 2008 s datem splatnosti 15. 5. 2008 vystavenou na částku 259,42 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

50) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal pro dlužníka č. 2 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10984. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35800602 ze dne 18. 2. 2008 s datem splatnosti 18. 5. 2008 částku 15.640,77 Kč, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

51) Objednávkou č. 08R0092 ze dne 7. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepicí lišty bez praporku 30 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800641 ze dne 19. 2. 2008 s datem splatnosti 19. 5. 2008 vystavenou na částku 449,82 Kč. Dodací list není nikým potvrzen, dodání zboží není prokázáno, pohledávka není oprávněná.

52) Objednávkou č. R03997 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 15 sad protiprůvanových pojistek, dále 2 sady omezovače otevření a vyklopení křídla a 2 ks zámkových lišt pro balkonové dveře (OS převod). Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800644 ze dne 19. 2. 2008 s datem splatnosti 19. 5. 2008 vystavenou na částku 1.259,27 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno obchodníkem dlužníka č. 2 (Hudeček), pohledávka je oprávněná.

53) Objednávkou č. P3HV11409 ze dne 6. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 plastový rohový profil 60 x 30. Dlužník č. 1 rohový profil dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800645 ze dne 19. 2. 2008 s datem splatnosti 19. 5. 2008 vystavenou na částku 1.899,24 Kč. Dodací list není nikým potvrzen, dodání zboží není prokázáno, pohledávka není oprávněná.

54) Objednávkou č. R03997/3HV08676K ze dne 30. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800646 ze dne 20. 2. 2008 s datem splatnosti 20. 5. 2008 vystavenou na částku 19.098,31 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno obchodníkem dlužníka č. 2 (Hudeček), pohledávka je oprávněná

55) Objednávkou č. 07P063SR ze dne 16. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800647 ze dne 15. 2. 2008 s datem

splatnosti 15. 5. 2008 vystavenou na částku 1.441,09 Kč, doložena objednávka, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná

56) Objednávkou č. 07P168ST ze dne 11. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800650 ze dne 20. 2. 2008 s datem splatnosti 20. 5. 2008 vystavenou na částku 2.186,03 Kč doložena objednávka, dle dodacího listu bylo zboží po dohodě s dlužníkem č. 2 (p. Starec)složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

57) Objednávkou č. 07R1624 ze dne 14. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 plastové lišty 30 x 60 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800651 ze dne 20. 2. 2008 s datem splatnosti 20. 5. 2008 vystavenou na částku 271,32 Kč. Dodací list není nikým potvrzen, dodání zboží není prokázáno, pohledávka není oprávněná.

58) Objednávkou č. 7SZ5760 303/08 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou výplň -vedlejší křídlo. Dlužník č. 1 plastovou výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800654 ze dne 20. 2. 2008 s datem splatnosti 20. 5. 2008 vystavenou na částku 1.568,87 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

59) Objednávkou č. P3HV11551 ze dne 14. 2. 2008 objednal AQ Okna a dveře s.r.o. celkem 6 bm samolepících lišt VBH. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800661 ze dne 21. 2. 2008 s datem splatnosti 21. 5. 2008 vystavenou na částku 164,22 Kč. Dodání zboží potvrzeno konečným odběratelem, objednávka od dlužníka č. 2 nedoloženo, pohledávka není oprávněná.

60) Objednávkou č. 7SZ5463A 275/07 ze dne 11. 12. 2007 objednal dlužník č. 2 PUR desku. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800662 ze dne 21. 2. 2008 s datem splatnosti 21. 5. 2008 vystavenou na částku 831,81 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

61) Objednávkou č. 8SZ7158 308/08 ze dne 11. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 madla BD v barvě bronz. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800663 ze dne 21. 2. 2008 s datem splatnosti 21. 5. 2008 vystavenou na částku 382,23 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

62) Objednávkou č. 7SZ5592 306/08 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 krytky na štulpu. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800664 ze dne 21. 2. 2008 s datem splatnosti 21. 5. 2008 vystavenou na částku 95,68 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

63) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 protipožární sklo, jak dokládá dodací list č. 3V10762. Za jeho výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800671 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 částku 26.852,35 Kč, objednávka doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

64) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání, jak dokládá dodací list č. 3V06230. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800672 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 částku 104.760,46 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

65) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání, jak dokládá dodací list č. 3V06299. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800673 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 částku 104.760,46 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

66) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání, jak dokládá dodací list č. 3V06304. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800674 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 částku 105.255,50 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

67) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání, jak dokládá dodací list č. 3V06305. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800675 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 částku 100.411,01 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

68) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání, jak dokládá dodací list č. 3V06303. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800676 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 částku 105.255,50 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

69) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání, jak dokládá dodací list č. 3V06301. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800677 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 částku 105.290,01 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

70) Objednávkou č. R02968 ze dne 29. 1. 2008 objednal dlužník č.2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800678 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 vystavenou na částku 30.475,90 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o.. je podepsána pracovníkem dlužníka č. 2 P. Starcem vč. razítka, dodání zboží je potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

71) Objednávkou č. R04310 ze dne 30. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800679 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 vystavenou na částku 5.533,50 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o.. je podepsána pracovníkem dlužníka č. 2 P. Starcem vč. razítka, dodání zboží je potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

72) Objednávkou č. R03997/3HV08676 ze dne 23. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800681 ze dne 20. 2. 2008 s datem

splatnosti 20. 5. 2008 vystavenou na částku 20.998,74 Kč, objednávka doložena, dodání zboží je potvrzeno obchodníkem dlužníka č. 2 (Hudeček), pohledávka je oprávněná

73) Objednávkou č. R03997/3HV08676J ze dne 24. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800682 ze dne 20. 2. 2008 s datem splatnosti 20. 5. 2008 vystavenou na částku 7.307,79 Kč, objednávka doložena, dodání zboží je potvrzeno obchodníkem dlužníka č. 2 (Hudeček), pohledávka je oprávněná.

74) Objednávkou č. 07P062FI/P3HV08022 ze dne 29. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800683 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 vystavenou na částku 6.874,63 Kč. Na objednávce uvedeno, že se jedná o reklamaci vadných skel, dodávka dle objednávky nemá být fakturována, pohledávka není oprávněná.

75) Objednávkou č. 07P150PA ze dne 15. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla včetně montáže. Dlužník č. 1 sklo dodal, instaloval a vyúčtoval fakturou č. FVq35800685 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 vystavenou na částku 1.912,33 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o.. je podepsána pracovníkem dlužníka č. 2 P. Starcem vč. razítka, dodání zboží a montáž je potvrzeno konečným odběratelem a protokolem o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

76) Objednávkou č. 07P171ST ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 10 ks uzamykatelných kliček Tokyo a 12 sad schnapperů. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800688 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 vystavenou na částku 3.784,20 Kč. Dodací list není nikým potvrzen, dodání boží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

77) Objednávkou č. 07R0242 ze dne 13. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 mikroventilaci. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800690 ze dne 22. 2. 2008 s datem splatnosti 22. 5. 2008 vystavenou na částku 975,80 Kč, objednávka doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

78) Dlužník č. 1 vyrobil a dodal dlužníku č. 2 plastové otvorové výplně, jak dokládá dodací list č. 3V11145. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800703 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 částku 131.817,62 Kč, dodání zboží je povrzeno p. Maštalířem, odpovídá názvu zakázky na faktuře, pohledávka je oprávněná.

79) Objednávkou č. 07R1895 ze dne 8. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 samozavírače TS 4000 s aretací. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800707 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 vystavenou na částku 7.094,78 Kč, objednávka doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Klevconová) včetně razítka, pohledávka je oprávněná.

80) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3V06516. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800709 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 částku 44.081,17 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

81) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3V06517. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800710 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 částku 44.076,41 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

82) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000125. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800711 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 částku 45.606,75 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

83) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000325A. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800712 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 částku 3.738,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

84) Objednávkou č. 8SM 1377 318/08 ze dne 19. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 omezovače otvírání. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800716 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 vystavenou na částku 1.754,06 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

85) Objednávkou č. 8SM 1359 300/08 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lištu. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800717 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 vystavenou na částku 386,75 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

86) Objednávkou č. 7SM1193A 261/07 ze dne 29. 11. 2007 objednal dlužník č. 2 krytí na portálové dveře. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800720 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 vystavenou na částku 11.607,87 Kč. Objednávka je doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

87) Objednávkou č. 7SZ5916 ze dne 17. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlový sloupek INONOVA. Dlužník č. 1 materiál plastový díl dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800725 ze dne 25. 2. 2008 s datem splatnosti 25. 5. 2008 vystavenou na částku 111,96 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

88) Objednávkou č. 7SM1328 291/08 ze dne 21. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 těsnění na vchodové dveře. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800727 ze dne 26. 2. 2008 s datem splatnosti 26. 5. 2008 vystavenou na částku 131,80 Kč. Objednávka je doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

89) Objednávkou č. 07P078FI ze dne 24. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 nerezovou kliku s krytím. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800744 ze dne 26. 2.

2008 s datem splatnosti 26. 5. 2008 vystavenou na částku 13.090,-Kč. Objednávka je doložena, dodání zboží je potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná

90) Objednávkou č. 07P088FI ze dne 20. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 kování-okenní kliky a dále krytky kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800760 ze dne 27. 2. 2008 s datem splatnosti 27. 5. 2008 vystavenou na částku 9.365,30 Kč. Objednávka je doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 včetně razítka, pohledávka je oprávněná

91) Objednávkou č. 7SM 1378 320/08 ze dne 19. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 omezovače otvírání. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800761 ze dne 27. 2. 2008 s datem splatnosti 27. 5. 2008 vystavenou na částku 539,67 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno konečným odběratelem, dodání zboží dlužníku neprokázáno, pohledávka je není oprávněná.

92) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000497. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800762 ze dne 27. 2. 2008 s datem splatnosti 27. 5. 2008 částku 16.781,38 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná

93) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000375. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800765 ze dne 27. 2. 2008 s datem splatnosti 27. 5. 2008 částku 32.627,42 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná

94) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000376. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800766 ze dne 27. 2. 2008 s datem splatnosti 27. 5. 2008 částku 17.164,56 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná

95) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000377. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800767 ze dne 27. 2. 2008 s datem splatnosti 27. 5. 2008 částku 32.627,42 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná

96) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000378. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800768 ze dne 27. 2. 2008 s datem splatnosti 27. 5. 2008 částku 17.164,56 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná

97) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10526. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800793 ze dne 28. 2. 2008 s datem splatnosti 28. 5. 2008 částku 103.191,25 Kč. Dodací list je potvrzen obchodníkem dlužníka paní Horákovou, pohledávka je oprávněná.

98) Objednávkou č. R02968 ze dne 19. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty FIX, okenní kliky a krytky okenních pantů. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800797 ze dne 28. 2. 2008 s datem splatnosti 28. 5. 2008 vystavenou na částku 1.272,59 Kč. Dodací list nedoložen, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

99) Objednávkou č. 07P088FI-3V11352 ze dne 30. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800798 ze dne 28. 2. 2008 s datem splatnosti 28. 5. 2008 vystavenou na částku 4.085,27 Kč. Objednávka je doložena, dodání zboží je potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná

100) Objednávkou č. 07R1612 ze dne 14. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 překování balkonových dveří. Dlužník č. 1 překování provedl v rámci servisního zásahu dne 21. 2. 2008, za což účtoval fakturou č. FVq35800799 ze dne 28. 2. 2008 s datem splatnosti 28. 5. 2008 částku 2.332,04 Kč. Objednávka doložena, dodání a montáž potvrzeny konečným odběratelem (Horák) na dodacím listu a protokolu o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

101) Dlužník č. 1 měl vyrobit pro dlužníka č. 2 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V11355. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800826 ze dne 29. 2. 2008 s datem splatnosti 29. 5. 2008 částku 4.551,68 Kč, objednávka nedoložena, dodací list potvrzen nečitelným podpisem, pohledávka není oprávněná.

102) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 7SZ5307. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800842 ze dne 3. 3. 2008 s datem splatnosti 1. 6. 2008 částku 4.957,-Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

103) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V10537A. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800845 ze dne 3. 3. 2008 s datem splatnosti 1. 6. 2008 částku 1.336,58 Kč. Dodací list potvrzen pracovníkem dlužníka č. 2 (Kalášek) včetně razítka, pohledávka je oprávněná.

104) Objednávkou č. R03997/3HV08676P ze dne 15. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800847 ze dne 3. 3. 2008 s datem splatnosti 1. 6. 2008 vystavenou na částku 2.383,57 Kč. Objednávka doložena, dodací list potvrzen obchodníkem dlužníka (Hudeček) , pohledávka je oprávněná.

105) Objednávkou č. R03997/3HV08676L ze dne 8. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800848 ze dne 3. 3. 2008 s datem splatnosti 1. 6. 2008 vystavenou na částku 4.175,71 Kč. Objednávka doložena, dodací list potvrzen obchodníkem dlužníka (Hudeček) , pohledávka je oprávněná.

106) Objednávkou č. R03997/3HV08676N ze dne 5. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800850 ze dne 3. 3. 2008

s datem splatnosti 1. 6. 2008 vystavenou na částku 2.339,54 Kč. Objednávka doložena, dodací list potvrzen obchodníkem dlužníka (Hudeček) , pohledávka je oprávněná.

107) Objednávkou č. 7SZ5350A 314/08 ze dne 14. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800851 ze dne 3. 3. 2008 s datem splatnosti 1. 6. 2008 vystavenou na částku 1.644,58 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

108) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000360. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800852 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

109) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000361. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800853 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 17.164,56 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

110) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000359. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800854 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 17.821,44 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

111) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000358. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800855 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

112) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000354. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800856 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná

113) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000355. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800857 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 16.781,38 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

114) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000356. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800858 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 47.810,63 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

115) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000496. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800859 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 13.875,40 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

116) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokládá dodací list č. 3MR000357. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800860 ze dne 4. 3. 2008 s datem splatnosti 2. 6. 2008 částku 49.102,97 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

117) Objednávkou č. 07P171ST ze dne 26. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 12 ks madel na plastové výplně. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800889 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 973,90 Kč. Dodací list nepotvrzen, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

118) Objednávkou č. 07E0034-SHS ze dne 10. 12. 2007 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800890 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 18.959,08 Kč. Dodací list nepotvrzen, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

119) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní roletu na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000460. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800892 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 částku 6.594,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

120) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000321. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800893 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 částku 15.403,36 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

121) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000366. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800894 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

122) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000363. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800896 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 částku 17.164,56 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

123) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000362. Za jejich výrobu účtoval

dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800897 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

124) Objednávkou č. 07R1093-P3HV10301 ze dne 19. 11. 2007 objednal dlužník č. 2 dodání a výměnu isolačních skel. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval (viz protokol servisního zásahu ze dne 11. 2. 2008), což vyúčtoval fakturou č. FVq35800898 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 2.520,42 Kč. Objednávka doložena, dodání a montáž potvrzeny konečným odběratelem na dodacím listu a protokolu o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

125) Objednávkou č. 07P062FI-3V11350 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800899 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 5.431,16 Kč. Objednávka doložena, dodání potvrzeno na dodacím listu konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

126) Objednávkou č. 7SZ5350 270/07 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800900 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 37.688,49 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

127) Objednávkou č. 7SM 1377 324/08 objednal dlužník č. 2 rámové a křídlové okapnice. Dlužník č. 1 okapnice dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800901 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 14.138,63 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno neidentifikovatelným podpisem, pohledávka není oprávněná.

128) Objednávkou č. 7SM 1378A 333/08 objednal dlužník č. 2 křídlové nůžky, rohové vedení kování a stavební OS kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800902 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 1.126,94 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží (křídlové nůžky a rohové dodání nůžek) je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), dodací list o dodání zbytku zboží není potvrzen, pohledávka je oprávněná co do částky 437,69 Kč, neoprávněná co do částky 689,25 Kč.

129) Na základě objednávky dlužníka č. 2 ze dne 1. 2. 2008 dodal dlužník č. 1 isolační dvojskla, jak dokládá dodací list č. 3V11372. Dlužník č. 1 sklo vyúčtoval fakturou č. FVq35800903 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 8.235,99 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

130) Objednávkou č. 07P014SR objednal dlužník č. 2 zámkové vložky FAB 40+50 a 40+60. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800904 ze dne 5. 3. 2008 s datem splatnosti 3. 6. 2008 vystavenou na částku 4.438,82 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

131) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11437. Za jejich výrobu

účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800914 ze dne 6. 3. 2008 s datem splatnosti 4. 6. 2008 částku 20.103,22 Kč. Převzetí zboží je potvrzeno obchodníkem dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

132) Objednávkou č. R04089 objednal dlužník č. 2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800922 ze dne 6. 3. 2008 s datem splatnosti 4. 6. 2008 vystavenou na částku 10.739,75 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

133) Objednávkou č. 07P009MC objednal dlužník č. 2 celkem 600 ks krytek kování. Dlužník č. 1 krytky dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800925 ze dne 6. 3. 2008 s datem splatnosti 4. 6. 2008 vystavenou na částku 2.391,90 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

134) Objednávkou č. 07R1543 P3HV11806 ze dne 3. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 36 m lišty VBH s jednostrannou folií. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800935 ze dne 6. 3. 2008 s datem splatnosti 4. 6. 2008 vystavenou na částku 2.527,56 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

135) Objednávkou č. 7SM 1379A 325/08 ze dne 22. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 hliníkové okapnice na vchodové dveře spolu s koncovkami. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800936 ze dne 7. 3. 2008 s datem splatnosti 5. 6. 2008 vystavenou na částku 223,55 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

136) Objednávkou č. 7SM 1379 323/08 ze dne 22. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lištu. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800937 ze dne 7. 3. 2008 s datem splatnosti 5. 6. 2008 vystavenou na částku 773,30 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

137) Objednávkou č. R04275/P3HV09437 objednal dlužník č. 2 dodání a montáž PUR desky s hliníkovým plechem. Dlužník č. 1 materiál dodal, instaloval a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800939 ze dne 7. 3. 2008 s datem splatnosti 5. 6. 2008 vystavenou na částku 6.399,82 Kč. Dodací list nepotvrzen, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

138) Objednávkou č. 3HV08187A objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800940 ze dne 7. 3. 2008 s datem splatnosti 5. 6. 2008 vystavenou na částku 1.288,77 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

139) Objednávkou č. 07P013ST ze dne 11. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800942 ze dne 7. 3. 2008 s datem splatnosti 5. 6. 2008 vystavenou na částku 5.894,07 Kč.

140) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000345. Za jejich výrobu účtoval

dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800944 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 32.627,42 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

141) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000245. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800945 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 66.729,25 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

142) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000346. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800946 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 17.164,56 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

143) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000246. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800947 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 49.518,28 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

144) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000333. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800948 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 66.572,17 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

145) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000332. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800949 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 48.054,58 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

146) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000341. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800950 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

147) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000342. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800951 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 částku 17.164,56 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

148) Objednávkou č. 08P011ST ze dne 29. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 součásti kování pro zabezpečovací systém. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800953 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 vystavenou na částku

11.137,56 Kč. Dodací list není nikým potvrzen, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

149) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 sklo do dřevěné otvorové výplně. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35800954 ze dne 10. 3. 2008 s datem splatnosti 8. 6. 2008 vystavenou na částku 2.100,35 Kč. Objednávka doložena, dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

150) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000380. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800958 ze dne 11. 3. 2008 s datem splatnosti 9. 6. 2008 částku 49.791,98 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

151) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000374. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800959 ze dne 11. 3. 2008 s datem splatnosti 9. 6. 2008 částku 70.517,02 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

152) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000373. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800960 ze dne 11. 3. 2008 s datem splatnosti 9. 6. 2008 částku 50.840,37 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

153) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000372. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800961 ze dne 11. 3. 2008 s datem splatnosti 9. 6. 2008 částku 48.274,73 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

154) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000371. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800962 ze dne 11. 3. 2008 s datem splatnosti 9. 6. 2008 částku 35.043,12 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

155) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000370. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800963 ze dne 11. 3. 2008 s datem splatnosti 9. 6. 2008 částku 30.098,67 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

156) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000344. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800982 ze dne 12. 3. 2008 s datem splatnosti 10. 6. 2008 částku 17.164,56 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

157) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000204. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800983 ze dne 12. 3. 2008 s datem splatnosti 10. 6. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

158) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000247. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800984 ze dne 12. 3. 2008 s datem splatnosti 10. 6. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

159) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000299. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800985 ze dne 12. 3. 2008 s datem splatnosti 10. 6. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

160) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000296. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800986 ze dne 12. 3. 2008 s datem splatnosti 10. 6. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

161) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000331. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35800987 ze dne 12. 3. 2008 s datem splatnosti 10. 6. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

162) Objednávkou č. R04310 P3HV11748 ze dne 28. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lištu FIX. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35800988 ze dne 12. 3. 2008 s datem splatnosti 10. 6. 2008 vystavenou na částku 20,85 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o.. je podepsána pracovníkem dlužníka č. 2 P. Starcem vč. razítka, dodání zboží je potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

163) Objednávkou č. 07083SR 3HV11578 ze dne 15. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 dodání a montáž isolačního dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval (viz protokol servisního zásahu ze dne 5. 3. 2008), což vyúčtoval fakturou č. FVq35801003 ze dne 13. 3. 2008 s datem splatnosti 11. 6. 2008 vystavenou na částku 2.155,09 Kč. Dodací list nikým nepotvrzen, z protokolu o servisním zásahu není zřejmé, kdo byl přítomen, dodání zboží a montáže neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

164) Objednávkou č. 07E0051 ze dne 3. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 folii barvy tmavý dub. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801005 ze dne 13. 3. 2008 s datem splatnosti 11. 6. 2008 vystavenou na částku 1.106,70 Kč. Objednávka nepodepsána, na dodacím listu nečitelný podpis, nekoresponduje se jménem odběratele, pohledávka není oprávněná.

165) Dlužník č. 1 měl pro dlužníka č. 2 vyrobit a dodat plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3V11104. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801015 ze dne 13. 3. 2008 s datem splatnosti 11. 6. 2008 částku 35.535,80 Kč. Není objednávka, dodací list nepotvrzen (buď se jedná o podpis nebo o neidentifikovatelnou čmáranici) , pohledávka není oprávněná.

166) Objednávkou č. 7SM1297C 338/08 ze dne 3. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lištu. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801025 ze dne 13. 3. 2008 s datem splatnosti 11. 6. 2008 vystavenou na částku 315,45 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

167) Objednávkou č. R04089 ze dne 4. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801027 ze dne 13. 3. 2008 s datem splatnosti 11. 6. 2008 vystavenou na částku 46.658,71 Kč. Podle objednávky byla objednávána skla, podle dodacího listu potvrzeného konečným dodavatelem, byly dodávány stojany, dodání skel neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

168) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím a dále dveřní panty, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3V11496. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801030 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 97.159,33 Kč. Objednávka nedoložena, převzetí zboží potvrzeno poue konečným odběratelem, dodání dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

169) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3V11007. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801040 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 404.661,52 Kč. Není objednávka, není potvrzen dodací list, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

170) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000080. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801048 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 102.683,91 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

171) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000082. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801049 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 79.587,20 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

172) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000084. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801051 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 27.892,41 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

173) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000109. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801052 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 32.007,43 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

174) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000108. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801053 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 37.483,81 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

175) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000081. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801054 ze dne 14. 3. 2008 s datem splatnosti 12. 6. 2008 částku 27.892,41 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

176) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000086. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801055 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 33.084,38 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

177) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000106. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801056 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 19.930,12 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

178) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000107. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801057 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 32.007,43 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

179) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000220. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801058 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 28.035,21 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

180) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000094. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801059 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 34.157,76 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

181) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000095. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801060 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 59.760,61 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

182) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000110. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801066 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 150.287,48 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

183) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000111. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801067 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 41.135,92 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

184) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 těsnící desku a kování, jak dokládá dodací list č. 7SM1332. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801068 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 1.778,80 Kč. Není objednávka, dodací list potvrdil pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

185) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 okenní kliky Atlanta Secustic a šrouby, jak dokládá dodací list č. 3V11580. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801069 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 482,81 Kč. Emailová objednávka, dodací list potvrdil pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

186) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 zamykatelné okenní kliky Atlanta a šrouby, jak dokládá dodací list č. 3V11548. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801070 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 částku 7.132,65 Kč. Emailová objednávka, dodací list potvrdil pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

187) Objednávkou č. 07P013ST ze dne 7. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 nástrčné okenní kliky do okenních záslepek. Dlužník č. 1 kliky dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801071 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 vystavenou na částku 4.000,19 Kč. Není dodací list, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

188) Objednávkou č. R02156/3V11661 ze dne 21. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 5 ks klik na HS portál. Dlužník č. 1 kliky dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801072 ze dne 17. 3. 2008 s datem splatnosti 15. 6. 2008 vystavenou na částku 9.871,05 Kč. Doložena objednávka, dodací list potvrdil pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

189) Objednávkou č. 07R1906 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 plastové křídlo. Dlužník č. 1 křídlo dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801093 ze dne 18. 3.

2008 s datem splatnosti 16. 6. 2008 vystavenou na částku 1.425,85 Kč. Doložena objednávka, dodací list potvrdil konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

190) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000168. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801096 ze dne 18. 3. 2008 s datem splatnosti 16. 6. 2008 částku 44.366,77 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

191) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000174. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801097 ze dne 18. 3. 2008 s datem splatnosti 16. 6. 2008 částku 41.420,33 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

192) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000223. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801099 ze dne 18. 3. 2008 s datem splatnosti 16. 6. 2008 částku 94.939,39 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

193) Objednávkou č. 07P013ST P3HV11514 ze dne 13. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 záslepky místo okenních klik. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801101 ze dne 18. 3. 2008 s datem splatnosti 16. 6. 2008 vystavenou na částku 2.876,83 Kč. Objednávka doložena, dle záznamu na dodacím listu bylo zboží po dohodě složeno u odběratele, pohledávka je oprávněná.

194) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11523. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801113 ze dne 19. 3. 2008 s datem splatnosti 17. 6. 2008 částku 2.500,46 Kč. Nedoložena objednávka, dodací list potvrdil pracovník dlužníka č. 2 (Čech), zboží bylo dodáno, pohledávka je oprávněná.

195) Objednávkou č. 07P088FI/004 ze dne 10. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem dvě kování-kliky s krytím. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801119 ze dne 19. 3. 2008 s datem splatnosti 17. 6. 2008 vystavenou na částku 2.623,24 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno obchodníkem dlužníka č. 2 (Filipová), pohledávka je oprávněná.

196) Objednávkou č. 7SM 1377B 357/08 ze dne 14. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 barvu RAL 7046, zasklívací lištu šíře 18 mm, spodní závěs na křídlo levý a pravý a mikroventilaci. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801120 ze dne 19. 3. 2008 s datem splatnosti 17. 6. 2008 vystavenou na částku 2.624,25 Kč. Objednávka vystaveno AQ Okna a dveře s.r.o., za dlužníka neidentifikovatelný podpis, dodání zboží dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

197) Objednávkou č. 8SM 1409 361/08 ze dne 18. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 balkonovou a rámovou okapnici. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801121 ze dne 19. 3. 2008 s datem splatnosti 17. 6. 2008 vystavenou na částku 137,23 Kč. Objednávka vystaveno AQ Okna a dveře s.r.o., za dlužníka

neidentifikovatelný podpis, dodání zboží dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

198) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11008. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801134 ze dne 20. 3. 2008 s datem splatnosti 18. 6. 2008 částku 378.003,58 Kč. Objednávka vystaveno AQ Okna a dveře s.r.o., za dlužníka neidentifikovatelný podpis, dodání zboží dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

199) Objednávkou č. 07P186HR/005 ze dne 12. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepící začišťovací lišty šíře 35 mm a 50 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801137 ze dne 20. 3. 2008 s datem splatnosti 18. 6. 2008 vystavenou na částku 5.140,80 Kč. Objednávány a fakturovány lišty, dodávány byly dveře, klika a FAB, dodací list potvrzen pouze konečným odběratelem, dodání lišt neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

200) Objednávkou č. R04310 ze dne 25. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla a trojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801138 ze dne 20. 3. 2008 s datem splatnosti 18. 6. 2008 vystavenou na částku 11.234,79 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

201) Objednávkou č. 8SZ7102A 343/08 ze dne 7. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lištu FIX. Dlužník č. 1 lištu dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801144 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 125,09 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

202) Objednávkou č. 8SZ7105 349/08 ze dne 7. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem tři sady pantů velkých. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801146 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 973,90 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

203) Objednávkou č. 8SZ7313 346/08 ze dne 7. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 zámkovou lištu FUHP. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801148 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 1.475,24 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

204) Objednávkou č. R03997/3HV0867R ze dne 28. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801150 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 2.186,03 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

205) Objednávkou č. 07R1022-P3HV11807 ze dne 3. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801151 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 1.313,76 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

206) Objednávkou č. 7SZ4539 337/08 ze dne 28. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 plastová křídla INNONOVA bez skel. Dlužník č. 1 křídla dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801152 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 7.388,29 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

207) Objednávkou č. 8SZ7312 335/08 ze dne 27. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou otvorovou výplň. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801153 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 5.164,39 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

208) Objednávkou č. 8SZ7420 350/08 ze dne 7. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou výplň-křídlo. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801154 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 3.061,37 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

209) Objednávkou č. 7SZ4009 345/08 ze dne 7. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou výplň-křídlo INNONOVA. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801171 ze dne 21. 3. 2008 s datem splatnosti 19. 6. 2008 vystavenou na částku 1.757,62 Kč. Objednávka je vystavena na formuláři AQ Okna a dveře s.r.o., dodání zboží je potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

210) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11360. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801176 ze dne 25. 3. 2008 s datem splatnosti 23. 6. 2008 částku 93.029,02 Kč. Objednávka nedoložena, převzetí zboží potvrzeno obchodníkem dlužníka (Horáková), pohledávka je oprávněná.

211) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11628. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801182 ze dne 25. 3. 2008 s datem splatnosti 23. 6. 2008 částku 23.931,74 Kč. Nedoložena objednávka, dodací list potvrzen pouze nečitelným podpisem, pohledávka není oprávněná.

212) Objednávkou č. 07P014SR ze dne 25. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801183 ze dne 25. 3. 2008 s datem splatnosti 23. 6. 2008 vystavenou na částku 1.167,39 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

213) Objednávkou č. 08P024TA P3HV11694 ze dne 26. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepící krycí lišty. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801185 ze dne 25. 3. 2008 s datem splatnosti 23. 6. 2008 vystavenou na částku 656,88 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

214) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11536. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801205 ze dne 25. 3. 2008 s datem splatnosti 23.

6. 2008 částku 95.386,22 Kč. Objednávka nedoložena, převzetí zboží potvrzeno obchodníkem dlužníka (Horáková), pohledávka je oprávněná.

215) Objednávkou ze dne 17. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 servisní zásah-seřízení oken a dveří. Dlužník č. 1 servisní zásah provedl (viz protokol servisního zásahu ze dne 18. 3. 2008) a vyúčtoval fakturou č. FVq35801207 ze dne 25. 3. 2008 s datem splatnosti 23. 6. 2008 vystavenou na částku 12.042,80 Kč. Objednávka i servisní zásah doloženy (servisními protokoly, pohledávka je oprávněná.

216) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11506. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801212 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 částku 25.394,56 Kč. Nedoložena objednávka, na dodacím listu pouze neidentifikovatelný podpis, pohledávka není oprávněná.

217) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11232. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801217 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 částku 9.918,67 Kč. Objednávka nedoložena, za odběratele podpis Kryštůfek, dodání zboží dlužníku č. 2 neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

218) Objednávkou č. P3HV11469/08R0155 ze dne 11. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepící PVC lišty šíře 35 mm. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801223 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 492,66 Kč. Dodací list není potvrzen, dodání zboží dlužníku č. 2 neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

219) Objednávkou č. 08R0181/001 ze dne 17. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepící začišťovací lišty šíře 60 mm. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801224 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 4.069,80 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

220) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V11649. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801236 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 částku 14.536,78 Kč. Objednávka nedoložena, převzetí zboží (kromě sítí v hodnotě 1.392,30 Kč vč. DPH-nedodáno), potvrzeno konečným odběratelem (Šebková, odpovídá označení zakázky na faktuře. Pohledávka je co do částky 13.144,48 oprávněná, co do částky 1.392,30 Kč neoprávněná.

221) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V11736. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801237 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 částku 1.946,61 Kč. Nedoložena objednávka, na dodacím listu pouze neidentifikovatelný podpis, pohledávka není oprávněná.

222) Objednávkou č. 07R1866 ze dne 5. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněnou výplň. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801241 ze dne 26. 3. 2008

s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 1.250,10 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

223) Objednávkou č. 07P014SR ze dne 22. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněné výplně. Dlužník č. 1 výplně dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801242 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 16.137,59 Kč. Dodací list není potvrzen, dodání zboží dlužníku č. 2 neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

224) Objednávkou č. 07P063SR ze dne 22. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněné výplně. Dlužník č. 1 výplně dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801243 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 9.140,39 Kč. Dodací list není potvrzen, dodání zboží dlužníku č. 2 neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

225) Objednávkou č. 07P078FI/004 ze dne 20. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněné výplně. Dlužník č. 1 výplně dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801244 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 4.776,66 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

226) Objednávkou č. 07P082FI/003 ze dne 5. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801245 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 19.025,72 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

227) Objednávkou č. 07R0081 ze dne 14. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801246 ze dne 26. 3. 2008 s datem splatnosti 24. 6. 2008 vystavenou na částku 2.539,46 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

228) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V11693. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801263 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 259.413,62 Kč. Nedoložena objednávka, na dodacím listu pouze neidentifikovatelný podpis, pohledávka není oprávněná.

229) Objednávkou č. 7SM 1297D 360/08 ze dne 17. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou otvorovou výplň-křídlo. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801264 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 vystavenou na částku 1.678,82 Kč. Objednávka AQ Okna a dveře s.r.o., dodací list není potvrzen, dodání zboží dlužníku č. 2 neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

230) Objednávkou č. 07P001ST-P3HV11489 ze dne 11. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lištu FIX. Dlužník č. 1 lištu dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801265 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 vystavenou na částku 20,85 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

231) Objednávkou č. 07P176MC/001 objednal dlužník č. 2 tzv. H spoje s výstuží. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801267 ze dne 28. 3. 2008 s datem

splatnosti 26. 6. 2008 vystavenou na částku 1.228,10 Kč. Objednávka doložena, převzetí zboží potvrzeno konečným odběratelem, pohledávka je oprávněná.

232) E-mailem ze dne 29. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněnou výplň. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801268 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 vystavenou na částku 403,41 Kč. Dodací list není potvrzen, dodání zboží dlužníku č. 2 neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

233) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000269. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801269 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 33.308,10 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

234) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000147. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801270 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 66.749,48 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

235) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000145. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801271 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 57.473,43 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

236) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000146. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801272 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 86.817,64 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

237) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000164. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801273 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 41.234,69 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

238) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000163. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801274 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 28.974,12 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

239) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000150. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801275 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 88.634,77 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

240) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000406. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801276 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 11.445,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

241) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000222. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801277 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 38.247,79 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

242) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 celkem 6 m nástavce N30, jak dokládá dodací list č. 07R1293/001-31703. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801281 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 559,99 Kč. Není zřejmé, u koho je objednáváno, zřejmě objednávána doprava, na dodacím a faktuře uvedeno dodání nástavců, na dodacím listu pouze nečitelný podpis, pohledávka není oprávněná.

243) Objednávkou č. 07P009MC objednal dlužník č. 2 celkem 36 m samolepící lišty šíře 35 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801283 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 vystavenou na částku 2.077,74 Kč. Dodací list nepotvrzen, dodání dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

244) Objednávkou č. 07P009MC/011 objednal dlužník č. 2 spodní krytky kování bez jazyku. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801284 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 vystavenou na částku 3.796,10 Kč. Dodací list nepotvrzen, dodání dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

245) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V11272. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801290 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 částku 155.023,31 Kč. Objednávka doložena, převzetí na dodacím listu potvrzeno p. Starcem a další osobou za dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

246) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 skleněnou výplň, jak dokládá dodací list č. 5V06545A. Za její dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801292 ze dne 31. 3. 2008 s datem splatnosti 29. 6. 2008 částku 3.585,47 Kč. Emailová objednávka (u pí. Krejčové), dodání zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

247) Objednávkou č. 8SM1377A 363/08 ze dne 19. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 8 l barvy RAL 7046. Dlužník č. 1 barvu dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801293 ze dne 31. 3. 2008 s datem splatnosti 29. 6. 2008 vystavenou na částku 1.895,43 Kč. Objednávka AQ Okna a dveře sr.o., dodací list nikým nepotvrzen, dodání zboží neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

248) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 skleněnou výplň, jak dokládá dodací list č. 5V06762. Za její dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801294 ze dne 31. 3. 2008 s datem splatnosti 29. 6. 2008 částku 719,95 Kč. Objednávka doložena,

převzetí na dodacím listu potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

249) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokládá dodací list č. 08P001OT/003. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801303 ze dne 31. 3. 2008 s datem splatnosti 29. 6. 2008 částku 41.848,03 Kč. Objednávka nedoložena, převzetí zboží potvrdil p. Náprstek (není zřejmé, zda se jedná o pracovníka dlužníka), pohledávky není oprávněná.

250) Na základě objednávky dlužníka č. 2 dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokládá dodací list č. 3V11612. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801304 ze dne 31. 3. 2008 s datem splatnosti 29. 6. 2008 částku 131.142,88 Kč. Objednávka nedoložena, převzetí na dodacím listu potvrzeno obchodníkem dlužníka č. 2 (Hrubý, uveden i na faktuře), pohledávka je oprávněná.

251) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000225. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801307 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 61.237,40 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

252) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000243. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801308 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 11.836,93 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

253) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000226. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801309 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 25.172,07 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

254) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000166. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801310 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 24.148,67 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

255) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000242. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801312 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 50.817,76 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

256) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000405. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801313 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 23.717,89 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

257) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000148. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801314 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 74.184,60 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

258) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000270. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801315 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 25.757,55 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

259) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000162. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801316 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 51.385,39 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

260) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000149. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801317 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 12.260,57 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

261) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000427. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801318 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 částku 36.548,47 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

262) Objednávkou č. 07P001ST objednal dlužník č. 2 křídlové zasklívací lišty. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801333 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 vystavenou na částku 596,87 Kč.

263) Objednávkou č. 08R0223/004 ze dne 20. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 rohové a nalepovací lišty. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801346 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 vystavenou na částku 4.712,40 Kč. Dodací list nepotvrzen, dodání zboží dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

264) Objednávkou č. 07R1919-P3HV11526 ze dne 12. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 výrobu a montáž skleněných výplní. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval (viz protokol servisního zásahu ze dne 26. 3. 2008), což následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801347 ze dne 1. 4. 2008 s datem splatnosti 30. 6. 2008 vystavenou na částku 11.297,72 Kč. Objednávka doložena, převzetí boží potvrzeno konečným odběratelem na dodacím listu i protokolu o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

265) Objednávkou č. 07P001ST/007 ze dne 4. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty různých rozměrů. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801348 ze dne 25. 3. 2008 s datem splatnosti 23. 6. 2008 vystavenou na částku 283,88 Kč. Objednávka

doložena, potvrzen pouze jeden dodací list, prokázáno pouze dodání části zboží-lišty, pohledávka je co do částky 83,40 oprávněná, co do částky 200,48 Kč není oprávněná.

266) E-mailem ze dne 17. 12. 2007 objednal dlužník č. 2 skleněné výplně. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801349 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 vystavenou na částku 12.605,67 Kč. Objednávky doložena, převzetí zboží potvrzeno pracovníkem dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

267) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000157. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801350 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 64.100,54 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

268) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000156. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801351 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 66.056,90 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

269) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000151. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801352 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 28.974,12 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

270) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000160. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801353 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 30.127,23 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

271) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000152. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801354 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 70.353,99 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

272) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000475. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801355 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 44.736,86 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

273) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000155. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801356 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 39.412,80 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

274) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000471. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801357 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 73.656,24 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

275) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000485. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801359 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 44.184,70 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

276) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000484. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801360 ze dne 2. 4. 2008 s datem splatnosti 1. 7. 2008 částku 24.866,24 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

277) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 MIV cetris desky a podkladní lišty, jak dokládá dodací list č. 3V11570. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801361 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 částku 211.686,72 Kč, objednávka nedoložena, dodání části zboží potvrzeno nečitelnými podpisy, dodání zboží dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

278) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000158. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801362 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 částku 45.832,85 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

279) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000153. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801363 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 částku 27.522,32 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

280) Objednávkou ze dne 25. 1. 2008 objednal dlužník č. 2 rámové a křídlové okapnice různých rozměrů. Dlužník č. 1 okapnice dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801364 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 vystavenou na částku 25.112,67 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

281) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 skleněnou výplň, jak dokládá dodací list č. 2382. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801365 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 částku 7.794,50 Kč. Emailová objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

282) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 skleněnou výplň, jak dokládá dodací list č. 2391. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou

č. FVq35801367 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 částku 1.467,27 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

283) Objednávkou č. 07P013ST/019 ze dne 18. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněnou výplň. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801368 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 vystavenou na částku 906,78 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

284) Objednávkou č. R03696-3V11132 ze dne 13. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněné výplně. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801369 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 vystavenou na částku 16.619,54 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

285) Objednávkou č. 07P013ST/016 ze dne 7. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801370 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 vystavenou na částku 22.379,14 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

286) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V11650. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801384 ze dne 3. 4. 2008 s datem splatnosti 2. 7. 2008 částku 19.509,72 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

287) Objednávkou č. P3HV11439-07R1882 ze dne 8. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 dodání a výměnu skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval (viz protokol servisního zásahu ze dne 28. 3. 2008), což následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801405 ze dne 7. 4. 2008 s datem splatnosti 6. 7. 2008 vystavenou na částku 2.180,08 Kč. .Objednávka doložena (p. Krejza za dlužníka č. 2), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

288) Objednávkou č. 08P009ST/004 ze dne 17. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 uzamykatelnou okenní kliku. Dlužník č. 1 kliku dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801406 ze dne 7. 4. 2008 s datem splatnosti 6. 7. 2008 vystavenou na částku 662,35 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), převzetí zboží nepotvrzeno, neprokázáno dodání zboží, pohledávka je není oprávněná.

289) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000083. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801408 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 částku 106.165,85 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

290) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000079. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801409 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 částku 76.276,62 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

291) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000078. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801410 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 částku 27.892,41 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

292) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V06306. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801411 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 částku 99.831,48 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

293) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V06302. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801412 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 částku 105.255,50 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

294) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3V06307. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801413 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 částku 112.722,75 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

295) Objednávkou č. 07P042ST ze dne 6. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněné výplně. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801415 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 vystavenou na částku 1.410,15 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Charvát), pohledávka je oprávněná.

296) Objednávkou č. 07P140DD/003 ze dne 31. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 různá kování a krytky kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801416 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 vystavenou na částku 8.200,65 Kč. Objednávka doložena, neprokázáno dodání krytek, převzetí zbylého boží potvrdil pracovník dlužníka č. 2 (Čech). Pohledávka je co do částky 5.957,-Kč oprávněná, co do částky 2.243,65 Kč neoprávněná.

297) Objednávkou č. 8SM 1377 379/08 ze dne 1. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 15 ks schnapperů a protikusů. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801417 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 vystavenou na částku 763,09 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

298) Objednávkou č. 7SM 1377A 339/08 ze dne 4. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 balkonové a křídlové okapnice spolu s koncovkami. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801418 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 vystavenou na částku 16.336,32 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

299) Objednávkou č. 8SM1307 310/08 ze dne 6. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 5 l barvy afro. Dlužník č. 1 barvu dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801419 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 vystavenou na částku 1.787,98 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

300) Objednávkou č. R03696-3V11663 ze dne 19. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 skleněné výplně, dále pak křídlové a rámové okapnice. Dlužník č. 1 výplně i okapnice dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801420 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 vystavenou na částku 45.716,11 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 a konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

301) E-mailem ze dne 13. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801425 ze dne 8. 4. 2008 s datem splatnosti 7. 7. 2008 vystavenou na částku 439,82 Kč. Objednávka doložena (u pí. Krejčové), zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

302) Objednávkou č. 8SZ7632 371/08 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty a schnappery s protikusy. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801486 ze dne 14. 4. 2008 s datem splatnosti 13. 7. 2008 vystavenou na částku 236,88 Kč. Objednávka AQ Okna a dveře s.r.o., dodací list nedoložen, pohledávka není oprávněná.

303) Objednávkou č. 08P006ST/005 objednal dlužník č. 2 plastové otvorové výplně. Dlužník č. 1 výplně dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801518 ze dne 15. 4. 2008 s datem splatnosti 14. 7. 2008 vystavenou na částku 5.200,15 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

304) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 08R0361/001. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801533 ze dne 15. 4. 2008 s datem splatnosti 14. 7. 2008 částku 28.103,73 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

305) Objednávkou č. 7SZ5369 3389/08 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlovou okapnici spolu s koncovkami, úchyty a vruty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801552 ze dne 16. 4. 2008 s datem splatnosti 15. 7. 2008 vystavenou na částku 355,81 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

306) Objednávkou č. 8SM1422 394/08 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 rámové a balkonové okapnice spolu s koncovkami a úchyty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801553 ze dne 16. 4. 2008 s datem splatnosti 15. 7. 2008 vystavenou na částku 3.113,22 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

307) Objednávkou č. 8SZ7296 370/08 ze dne 26. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 balkonové křídlo elegance. Dlužník č. 1 křídlo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801560 ze dne 16. 4. 2008 s datem splatnosti 15. 7. 2008 vystavenou na částku 2.031,38 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

308) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000101. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801603 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 částku 100.382,45 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

309) Objednávkou č. 8SZ7322 367/08 ze dne 26. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty křídlové. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801609 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 vystavenou na částku 274,46 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

310) Objednávkou č. 8SZ7159 382/08 ze dne 4. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty křídlové a fixové. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801610 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 vystavenou na částku 736,61 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

311) Objednávkou č. 8SZ7598 383/08 ze dne 2. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty fixové. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801611 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 vystavenou na částku 41,70 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

312) Objednávkou č. 8SM 1431 402/08 ze dne 9. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty křídlové a fixové. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801612 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 vystavenou na částku 56,24 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

313) Objednávkou č. P3HV11778 objednal dlužník č. 2 zámkovou vložku FAB 40+50. Dlužník č. 1 vložku dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801615 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 vystavenou na částku 261,80 Kč. Dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží, pohledávka není oprávněná.

314) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000135. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801618 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 částku 125.416,48 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

315) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000123. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801621 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 částku 127.231,23 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

316) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000122. Za jejich

výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801622 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 částku 132.555,29 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

317) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím a dále lišty VBH různých rozměrů, jak dokládá dodací list č. 3V11715. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801623 ze dne 17. 4. 2008 s datem splatnosti 16. 7. 2008 částku 18.300,70 Kč. Objednávka nedoložena, boží převzal konečný odběratel, pohledávka není oprávněná.

318) Objednávkou č. 07P078FI/006 ze dne 2. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801635 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 6.389,11 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

319) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 tabule skla, jak dokládá dodací list č. R04089/006. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801637 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 částku 9.809,17 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

320) Objednávkou č. R03997/3HV08676 ze dne 21. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801638 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 971,04 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal obchodník dlužníka (Hudeček), pohledávka je oprávněná.

321) Objednávkou č. 07R1591/002 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 PUR desku. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801639 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 856,80 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka, pohledávka je oprávněná.

322) Objednávkou č. 07P009MC/016 objednal dlužník č. 2 samolepící lišty o šíři 40 mm, okapnice a krytky pantů. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801640 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 24.966,20 Kč. Objednávka vystaveny AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzala osoba z dalších listin známá, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

323) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000136. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801643 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 částku 126.854,-Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

324) Objednávkou č. P3HV11392/07R1996 ze dne 6. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepící PVC lišty šíře 35 mm a dále PVC úhelník. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801651 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 435,54 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

325) Objednávkou č. 07P014SR/014 ze dne 31. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801652 ze dne 18. 4.

2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 3.900,82 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Novák), pohledávka je oprávněná.

326) Objednávkou č. 07R0242 ze dne 5. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801653 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 305,83 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka, pohledávka je oprávněná.

327) Objednávkou č. R04310/003 ze dne 3. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801654 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 572,39 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

328) Objednávkou č. R02968 ze dne 20. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801655 ze dne 18. 4. 2008 s datem splatnosti 17. 7. 2008 vystavenou na částku 7.028,14 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

329) E-mailem ze dne 20. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 krycí lišty s příslušenstvím. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801656 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 vystavenou na částku 17.966,62 Kč. Emailová objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

330) Objednávkou č. 8SM 1321 415/08 ze dne 17. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 těsnění na prahovou lištu. Dlužník č. 1 těsnění dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801657 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 vystavenou na částku 268,94 Kč. Objednávka AQ Okna a dveře s.r.o., dodací list na jiném formuláři, potvrzen nečitelnou parafou, dodání zboží neprokázání, pohledávka není oprávněná.

331) E-mailem ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 rohový sloupek s drážkami. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801659 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 vystavenou na částku 446,25 Kč. Emailová objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

332) Objednávkou č. 07P014SR/015 ze dne 31. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 okovaný rám dřevěné otvorové výplně (eurookna). Dlužník č. 1 rám dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801660 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 vystavenou na částku 3.247,20 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

333) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000034. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801661 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 30.270,03 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

334) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000033. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801662 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 74.394,04 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

335) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000027. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801663 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 30.304,54 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

336) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000023. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801664 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 73.899,-Kč přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

337) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000028. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801665 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 30.304,54 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

338) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000024. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801666 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 73.899,-Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

339) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3V06308. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801667 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 112.115,85 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

340) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000022. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801668 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 87.737,51 Kč přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

341) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000137. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801669 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 123.289,95 Kč.

342) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000138. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801670 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008

částku 123.771,90 Kč přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

343) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000023. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801671 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 74.394,04 Kč přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

344) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000030. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801672 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 30.270,03 Kč přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

345) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokumentuje dodací list č. 08R0020. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801676 ze dne 21. 4. 2008 s datem splatnosti 20. 7. 2008 částku 8.727,31 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka (Horáková), pohledávka je oprávněná.

346) Objednávkou č. 08P006ST/007 ze dne 2. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací podložky různých rozměrů. Dlužník č. 1 podložky dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801688 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 vystavenou na částku 4.310,18 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

347) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokumentuje dodací list č. 3V11789. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801692 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 11.462,26 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

348) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 vodící lišty, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000467. Za jejich dodání účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801708 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 4.048,74 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

349) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000351. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801709 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 64.249,29 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

350) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000295. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801710 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 48.443,71 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

351) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládanou předokenní roletu, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000343. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801711 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 14.657,23 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

352) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000293. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801712 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 48.861,40 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

353) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000468. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801713 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 30.098,67 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

354) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládanou předokenní roletu, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000294. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801714 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 12.314,12 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

355) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000339. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801715 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

356) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000340. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801716 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 16.781,38 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

357) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000469. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801717 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 19.833,73 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

358) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládanou předokenní roletu, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000347. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801719 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 46.886,-Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

359) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládanou předokenní roletu, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000504. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801720 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 18.256,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

360) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládanou předokenní roletu, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000348. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801721 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 15.403,36 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

361) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000297. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801722 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 48.054,58 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

362) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000298. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801723 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 65.727,27 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

363) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000349. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801724 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 59.914,12 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

364) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000350. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801725 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 49.102,97 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

365) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000203. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801726 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 64.249,29 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

366) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000337. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801727 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

367) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000338. Za jejich výrobu účtoval

dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801728 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 63.989,87 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

368) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000336. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801729 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

369) Objednávkou č. 08D0257-3V11716 ze dne 26. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 meziokenní vložku s doplňky. Dlužník č. 1 vložku i doplňky dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801730 ze dne 22. 4. 2008 s datem splatnosti 21. 7. 2008 vystavenou na částku 4.654,09 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal konečný odběratel, neprokázáno dodání dlužníku, pohledávka není oprávněná.

370) Objednávkou č. 07P001ST-P3HV11349 ze dne 4. 2. 2008 objednal dlužník č. 2 výrobu a montáž izolačního dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval (viz protokol servisního zásahu ze dne 7. 3. 2008), což následně vyúčtoval fakturou č. FVq35801732 ze dne 28. 3. 2008 s datem splatnosti 26. 6. 2008 vystavenou na částku 3.649,73 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

371) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08R0424/002. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801733 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 částku 2.350,14 Kč. Objednávka neodložena, převzetí zboží potvrzeno nečitelným podpisem, neprokázáno dodání dlužníku, pohledávka není oprávněná.

372) Objednávkou č. 08P006ST/014 ze dne 10. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací podložky různých velikostí. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801745 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 vystavenou na částku 5.374,04 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

373) Objednávkou č. 07P161ST/001 objednal dlužník č. 2 okenní kliky, madla a rozety s krytím a zámkové vložky FAB 40+50. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801746 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 vystavenou na částku 6.980,54 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží převzal pracovník dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

374) Objednávkou č. 07R1403/001 ze dne 16. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 samolepící lišty šíře 35 mm a 50 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801747 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 vystavenou na částku 767,55 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

375) Objednávkou č. 07P141ZJ objednal dlužník č. 2 kompletační materiál-krytky kování a okapničky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801748 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 vystavenou na částku 5.652,50 Kč.

Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 a konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

376) Objednávkou č. 08R0287/002 objednal dlužník č. 2 spojovací H-profil a oboustranné kotvy k profilu. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801749 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 vystavenou na částku 4.315,18 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (obchodník Houdek), pohledávka je oprávněná.

377) Objednávkou č. 08R0287/004 ze dne 21. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 spojovací H- profil a oboustranné kotvy k profilu. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801750 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 vystavenou na částku 4.315,18 Kč. . Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (obchodník Houdek), pohledávka je oprávněná.

378) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000200. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801751 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 částku 84.079,45 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

379) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000244. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801752 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 částku 49.791,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

380) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000207. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801753 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 částku 64.677,69 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

381) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000208. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801754 ze dne 23. 4. 2008 s datem splatnosti 22. 7. 2008 částku 49.518,28 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

382) Objednávkou č. 07R1866/3HV10523A ze dne 3. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 okenní kliky, madla a okapničky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801769 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 542,64 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

383) Objednávkou č. 8SZ7440 388/08 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 plastový rám INONOVA. Dlužník č. 1 rám dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801772 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 2.284,47 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

384) Objednávkou č. 8SZ7028 372/08 ze dne 26. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 plastový rám INONOVA a dále okované křídlo INONOVA. Dlužník č. 1 plastové díly dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801773 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 5.963,66 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

385) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11729. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801778 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 částku 136.105,08 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu pouze podpis Gregor (soudu není známo, zda se jednalo o pravoníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

386) Objednávkou č. 8SZ7758 407/08 ze dne 11. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou výplň-křídlo INONOVA Elegance 72 a těsnění do kovací drážky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801780 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 1.838,59 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

387) Objednávkou č. 8SZ7337 364/08 ze dne 19. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou výplň-křídlo INONOVA clasic. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801782 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 10.557,66 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

388) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V11274. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801783 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 částku 127.802,52 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

389) Objednávkou č. 7SZ5480 354/08 ze dne 12. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty. Dlužník č. 1 tyto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801788 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 27,25 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

390) Objednávkou č. 8SM1431 396/08 ze dne 9. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty. Dlužník č. 1 tyto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801789 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 56,24 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

391) Objednávkou č. 7SM1297 393/08 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty. Dlužník č. 1 tyto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801790 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 250,19 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

392) Objednávkou č. 8SZ7370 351/08 ze dne 7. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 zámkovou lištu s háky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801791 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 1.832,60 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

393) Objednávkou č. 8SM1432 409/08 ze dne 15. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlové nůžky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801793 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 78,54 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

394) Objednávkou č. 8SZ7449 397/08 ze dne 9. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 kování na rám a křídlo. Dlužník č. 1 kování dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801794 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 317,73 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

395) Objednávkou č. 8SZ7583 399/08 ze dne 9. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 ložiska na posuvné dveře. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801795 ze dne 24. 4. 2008 s datem splatnosti 23. 7. 2008 vystavenou na částku 45,11 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

396) Objednávkou č. 7SZ4724 280/07 ze dne 17. 12. 2007 objednal dlužník č. 2 dřevěné otvorové výplně-křídla. Dlužník č. 1 tyto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801801 ze dne 25. 4. 2008 s datem splatnosti 24. 7. 2008 vystavenou na částku 7.204,65 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

397) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08R0463/001. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801823 ze dne 25. 4. 2008 s datem splatnosti 24. 7. 2008 částku 104.747,64 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

398) Objednávkou č. 08R0149/001 ze dne 5. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 výměnu skla z čirého na kůra čirá. Dlužník č. 1 sklo dodal, instaloval a vyúčtoval fakturou č. FVq35801824 ze dne 25. 4. 2008 s datem splatnosti 24. 7. 2008 vystavenou na částku 2.363,34 Kč. Objednávka doložena (p. Krejza za dlužníka č. 2), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

399) E-mailem ze dne 9. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 oboustrannou kliku bronz a vložku FAB 40+50. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801848 ze dne 28. 4. 2008 s datem splatnosti 27. 7. 2008 vystavenou na částku 1.163,82 Kč. Emailová objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

400) E-mailem ze dne 27. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 100 ks krytek na panty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801849 ze dne 28. 4. 2008 s datem splatnosti 27. 7. 2008 vystavenou na částku 654,50 Kč. Emailová objednávka

doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (shodný podpis jako u faktury č. FVq35801848), převzetí potvrdil konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

401) Objednávkou č. 07P064FI/002 ze dne 4. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801853 ze dne 28. 4. 2008 s datem splatnosti 27. 7. 2008 vystavenou na částku 9.990,05 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

402) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000488. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801855 ze dne 28. 4. 2008 s datem splatnosti 27. 7. 2008 částku 34.913,41 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

403) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokládá dodací list č. 08P030HR/004. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801864 ze dne 29. 4. 2008 s datem splatnosti 28. 7. 2008 částku 22.583,-Kč. Objednávka nedoložena, převzetí zboží za dlužníka potvrzeno podpisem Gregor (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

404) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokládá dodací list č. 8SZ7423. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801867 ze dne 29. 4. 2008 s datem splatnosti 28. 7. 2008 částku 6.399,53 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

405) Objednávkou č. 07P091MC/017 objednal dlužník č. 2 celkem 8 ks omykacích klik. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801872 ze dne 29. 4. 2008 s datem splatnosti 28. 7. 2008 vystavenou na částku 2.522,80 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

406) Objednávkou č 07P1864R/050 objednal dlužník č. 2 plastový rohový profil a dále samolepící začišťovací lišty šíře 35 mm a 60 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801873 ze dne 29. 4. 2008 s datem splatnosti 28. 7. 2008 vystavenou na částku 7.532,70 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná

407) E-mailem ze dne 16. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 sadu okeniček a okapnici na vchodové dveře. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801874 ze dne 29. 4. 2008 s datem splatnosti 28. 7. 2008 vystavenou na částku 532,95 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

408) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 tabule skla, jak dokumentuje dodací list č. R04089/007. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801890 ze dne 29. 4. 2008 s datem splatnosti 28. 7. 2008 částku 27.098,68 Kč. Objednávka nepodepsána, není zřejmé, zda objednával dlužník č. 2, na dodacím listu

podpis Pokorný (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

409) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08P006ST. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801893 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 422.904,07 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

410) Objednávkou č. 8SM1429 395/08 ze dne 8. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 5 ks plastových výplní-sklopkových křídel vč. zasklení. Dlužník č. 1 křídla dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801910 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 vystavenou na částku 12.697,16 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

411) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokumentuje dodací list č. 08P008ST/015. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801913 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 částku 80.843,27 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

412) Objednávkou č. 07R1277/001 ze dne 2. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 venkovní a vnitřní parapety. Dlužník č. 1 parapety dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801916 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 vystavenou na částku 9.415,28 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná

413) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000395. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801917 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 58.890,72 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

414) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000396. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801918 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 39.010,58 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

415) E-mailem ze dne 11. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 sadu schnapperu a madlo. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801919 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 vystavenou na částku 74,97 Kč. Emailová objednávka doložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Houdek), pohledávka je oprávněná.

416) Objednávkou č. 08P025ST/015 ze dne 21. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 těsnící folii ISO Conner inside 70 mm v počtu rolí 50 a dále 10 balení lepidla ISO top. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801920 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 vystavenou na částku 40.962,18 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

417) Objednávkou č. 8SZ7581 391/08 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 zámkovou lištu FUHR s háky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801922 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 vystavenou na částku 1.806,42 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

418) Objednávkou č. R03997 ze dne 3. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 dvě tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801924 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 vystavenou na částku 5.358,57 Kč. . Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

419) Objednávkou č. 07P050SR/011 ze dne 17. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 dvě tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801925 ze dne 2. 5. 2008 s datem splatnosti 31. 7. 2008 vystavenou na částku 2.240,77 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

420) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000438. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801929 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 27.756,75 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

421) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000415. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801930 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 14.107,45 Kč. přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

422) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000432. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801931 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 26.295,43 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

423) Objednávkou č. 8SZ7601 411/08 ze dne 17. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 poutec na dveře s příslušenstvím. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801935 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 525,84 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

424) Objednávkou č. 8SZ6094 420/08 ze dne 21. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 15 m zasklívací lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801936 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 625,46 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

425) Objednávkou č. 8SM1437 416/08 ze dne 18. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 8 m zasklívací lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801937 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 333,58 Kč.

Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

426) Objednávkou č. 8SZ 7132 414/08 ze dne 17. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 42 m zasklívací lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801938 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 1.037,09 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

427) Objednávkou č. 07P140DD ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 rohové sloupky a H-profily s příslušenstvím. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801940 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 3.718,87 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu po dohodě s obchodníkem dlužníka č. 2 složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

428) Objednávkou č. 08P050ST/007 ze dne 28. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 rohové sloupky vč. výstuže. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801941 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 607,82 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

429) Objednávkou č. 8SZ7433 375/08 ze dne 26. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 vchodové dveře-křídla vč. zasklívacích lišt. Dlužník č. 1 křídla dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801942 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 24.396,57 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

430) Objednávkou č. 8SM1356 418/08 ze dne 21. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 klapačku. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801943 ze dne 5. 5. 2008 s datem splatnosti 3. 8. 2008 vystavenou na částku 446,25 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

431) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000503. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801944 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 26.293,05 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

432) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000398. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801945 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 26.913,04 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

433) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000400. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801946 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 56.326,27 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

434) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000473. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801947 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 70.551,53 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

435) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000399. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801948 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 39.673,41 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

436) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000418. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801949 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 62.954,57 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

437) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000417. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801950 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 139.487,04 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

438) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000436. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801951 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 145.663,14 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

439) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000413. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801952 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 139.597,71 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

440) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000502. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801953 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 13.875,40 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

441) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000414. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801954 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 45.786,44 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

442) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000437. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801955 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 55.401,64 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

443) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000401. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801956 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 139.757,17 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

444) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000402. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801957 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 57.973,23 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

445) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 07R1203/001. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801960 ze dne 6. 5. 2008 s datem splatnosti 4. 8. 2008 částku 7.672,63 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

446) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000501. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801968 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 55.993,07 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

447) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000500. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801969 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 110.661,67 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

448) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000499. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801970 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 14.425,18 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

449) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000498. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801971 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 49.224,35 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

450) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000410. Za jejich výrobu účtoval

dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801972 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 57.360,38 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

451) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000409. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801973 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 39.343,78 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

452) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000397. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801974 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 57.360,38 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

453) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000394. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35801975 ze dne 30. 4. 2008 s datem splatnosti 29. 7. 2008 částku 39.500,86 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

454) Objednávkou č. 07P063SR/005 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 dvě tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801976 ze dne 7. 5. 2008 s datem splatnosti 5. 8. 2008 vystavenou na částku 2.083,69 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná

455) Objednávkou č. 8SM1356B 356/08 ze dne 13. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 mikroventilaci, dále okapnice a koncovky na okapnice. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801980 ze dne 7. 5. 2008 s datem splatnosti 5. 8. 2008 vystavenou na částku 4.864,48 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

456) Objednávkou č. 8SM1356A 340/08 ze dne 5. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 rámový uzávěr bezpečnostní pravý a krycí barvu odstín Fichte v množství 2,5 l. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801981 ze dne 7. 5. 2008 s datem splatnosti 5. 8. 2008 vystavenou na částku 1.175,73 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

457) Objednávkou č. 8SM1359 423/08 ze dne 28. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 černou barvu v objemu 0,5 l. Dlužník č. 1 barvu dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801982 ze dne 7. 5. 2008 s datem splatnosti 5. 8. 2008 vystavenou na částku 150,65 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

458) Objednávkou č. R04089/009 objednal dlužník č. 2 kování-rozety (katalogové č. 764). Dlužník č. 1 kování dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35801998 ze dne 7. 5. 2008 s datem splatnosti 5. 8. 2008 vystavenou na částku 1.666,-Kč. Objednávka doložena (p.

Michalec za dlužníka č. 2), zboží si dle dodacího listu převzal obchodník dlužníka č. 2 p. Michalec, pohledávka je oprávněná.

459) Objednávkou č. 08R0063/002 ze dne 28. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 240 m samolepící lišty a dále různé vymezovací podložky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802000 ze dne 7. 5. 2008 s datem splatnosti 5. 8. 2008 vystavenou na částku 7.313,74 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná

460) Objednávkou č. 08R0303/002 ze dne 24. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 19 ks mikroventilací k plastovým oknům TQ70. Dlužník č. 1 mikroventilace dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802003 ze dne 7. 5. 2008 s datem splatnosti 5. 8. 2008 vystavenou na částku 746,13 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

461) Objednávkou č. 07R1504/001 ze dne 10. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 folii Illbruck venkovní i vnitřní a dále parapety Deceuninck. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802005 ze dne 9. 5. 2008 s datem splatnosti 7. 8. 2008 vystavenou na částku 3.594,99 Kč. Objednávka doložena, zboží konečný odběratel, pohledávka je oprávněná

462) Objednávkou č. 8SZ 7764 419/08 ze dne 21. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 2 m zasklívací lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802007 ze dne 12. 5. 2008 s datem splatnosti 10. 8. 2008 vystavenou na částku 45,74 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

463) Objednávkou č. 8SZ 7630 413/08 ze dne 17. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou otvorovou výplň TQ70. Dlužník č. 1 výplň dodal, jak dokladuje dodací list č. 8SZ7630/413, a vyúčtoval fakturou č. FVq35802012 ze dne 14. 5. 2008 s datem splatnosti 12. 8. 2008 vystavenou na částku 4.616,38 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

464) Objednávkou č. 08R0064/002 ze dne 28. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 vnější parapety včetně bočnic. Dlužník č. 1 parapety dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802025 ze dne 14. 5. 2008 s datem splatnosti 12. 8. 2008 vystavenou na částku 1.292,34 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

465) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08R0550/001. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802026 ze dne 16. 5. 2008 s datem splatnosti 14. 8. 2008 částku 65.145,65 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

466) Objednávkou č. 8SZ7602 392/08 ze dne 7. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 plastovou otvorovou výplň INONOVA classic. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802028 ze dne 16. 5. 2008 s datem splatnosti 14. 8. 2008 vystavenou na částku

2.975,26 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

467) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08R0609/001. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802029 ze dne 16. 5. 2008 s datem splatnosti 14. 8. 2008 částku 2.041,48 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

468) Objednávkou č. 07P050SR/013 ze dne 2. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 400 ks krytek kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802034 ze dne 16. 5. 2008 s datem splatnosti 14. 8. 2008 vystavenou na částku 1.713,60 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

469) Objednávkou č. 08R0258/002 ze dne 1. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem vnitřní i venkovní parapety vč. bočnic a olepovací lišty VBH bez praporku. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802035 ze dne 16. 5. 2008 s datem splatnosti 14. 8. 2008 vystavenou na částku 13.845,65 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná

470) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3V08644. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802038 ze dne 19. 5. 2008 s datem splatnosti 17. 8. 2008 částku 55.672,52 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Filipová), pohledávka je oprávněná.

471) Objednávkou ze dne 2. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 6 m plastového rohového profilu, 48 m samolepící lišty šíře 35 mm a 12 m samolepící lišty šíře 50 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802057 ze dne 19. 5. 2008 s datem splatnosti 17. 8. 2008 vystavenou na částku 1.956,36 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

472) Objednávkou č. 07P204FI objednal dlužník č. 2 interiérové celostínící žaluzie. Dlužník č. 1 žaluzie dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802058 ze dne 19. 5. 2008 s datem splatnosti 17. 8. 2008 vystavenou na částku 6.955,55 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

473) Objednávkou č. 07P065CM/016 ze dne 18. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 podkladové hranoly pod kolejnice. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802084 ze dne 19. 5. 2008 s datem splatnosti 17. 8. 2008 vystavenou na částku 11.602,50 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná

474) Objednávkou č. 8SZ7065 405/08 ze dne 10. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 dřevěnou otvorovou výplň-křídlo bez okapnice. Dlužník č. 1 křídlo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802086 ze dne 20. 5. 2008 s datem splatnosti 18. 8. 2008 vystavenou na částku 13.554,10 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

475) Objednávkou č. 8SM1356 417/08 ze dne 18. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 24 m okapnice křídlové a 24 m okapnice balkonové. Dlužník č. 1 okapnice dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802089 ze dne 22. 5. 2008 s datem splatnosti 20. 8. 2008 vystavenou na částku 8.270,98 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

476) Objednávkou č. 8SM1377 408/08 ze dne 14. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlové, balkonové a okenní okapnice s příslušnými koncovkami. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802090 ze dne 22. 5. 2008 s datem splatnosti 20. 8. 2008 vystavenou na částku 4.642,45 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal konečný odběratel, pohledávka není oprávněná.

477) Objednávkou č. 8SM1367 406/08 ze dne 10. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační sklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802093 ze dne 22. 5. 2008 s datem splatnosti 20. 8. 2008 vystavenou na částku 1.749,30 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

478) Objednávkou č. 8SM 1356 422/08 ze dne 24. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 20 ks magnetických západek (schnapperů) a 20 ks rámových uzávěrů. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802096 ze dne 22. 5. 2008 s datem splatnosti 20. 8. 2008 vystavenou na částku 857,99 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

479) E-mailem ze dne 5. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 5 ks zamykatelných okenních klik. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802099 ze dne 22. 5. 2008 s datem splatnosti 20. 8. 2008 vystavenou na částku 3.982,22 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

480) Objednávkou č. R03696/010 ze dne 1. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 okapnice a těsnění podle katalogových čísel. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802100 ze dne 22. 5. 2008 s datem splatnosti 20. 8. 2008 vystavenou na částku 10.816,05 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel a pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

481) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládanou předokenní roletu, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000335. Za její výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802115 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 částku 17.164,56 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

482) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000458. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802116 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 částku 58.495,64 Kč.

483) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000411. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802117 ze dne 23. 5. 2008 s datem

splatnosti 21. 8. 2008 částku 134.189,16 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

484) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000494. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802118 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 částku 13.923,-Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

485) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000334. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802120 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 částku 32.627,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

486) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 3MR000483. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802121 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 částku 109.602,57 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

487) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08P010/01. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802122 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 částku 98.734,30 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

488) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 32236. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802140 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 částku 1.485,69 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

489) Objednávkou č. 08R0317/001 ze dne 12. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 síť proti hmyzu. Dlužník č. 1 tuto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802151 ze dne 23. 5. 2008 s datem splatnosti 21. 8. 2008 vystavenou na částku 459,34 Kč. Objednávka doložena (p. Krejza za dlužníka č. 2), zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

490) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08D0591/001. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802162 ze dne 26. 5. 2008 s datem splatnosti 24. 8. 2008 částku 23.327,80 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

491) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08D0343/001. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802163 ze dne 26. 5. 2008 s datem splatnosti 24.

8. 2008 částku 38.761,36 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

492) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokumentuje dodací list č. 08D0342/001. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802164 ze dne 26. 5. 2008 s datem splatnosti 24. 8. 2008 částku 9.409,83 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis (soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

493) Na základě objednávky č. 08R0227/003 ze dne 17. 4. 2008 dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 celkem dvě tabule skla. Za jejich výrobu účtoval dlužník č. 1 fakturou č. FVq35802178 ze dne 26. 5. 2008 s datem splatnosti 24. 8. 2008 částku 1.751,68 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2(Hudeček), pohledávka je oprávněná.

494) Dlužník č. 2 objednal u dlužníka č. 1 objednávkou č. 07E0034/005-006 ze dne 3. 4. 2008 celkem 6 tabulí ornamentálního skla o rozměrech 290x630 mm. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802206 ze dne 27. 5. 2008 s datem splatnosti 25. 8. 2008 na částku 3.887,73 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná

495) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 celkem 68 ks plastových výplní spolu s doplňky (parapety, naklapávací lišty atd.), jak dokladuje dodací list č. 08R0104/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802211 ze dne 27. 5. 2008 s datem splatnosti 25. 8. 2008 částku 536.487,55 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu podpis Čermák soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

496) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 celkem 12 ks plastových výplní s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 08R0450/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802212 ze dne 27. 5. 2008 s datem splatnosti 25. 8. 2008 částku 67.725,66. Objednávka nedoložena, na dodacím listu podpis Čermák soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

497) Dlužník č. 2 objednal u dlužníka č. 1 e-mailovou objednávkou ze dne 14. 5. 2008 tabuli skla o rozměru 1150x2292 mm. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802229 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 na částku 4.670,75 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

498) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000257. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802234 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 částku 56.732,06 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

499) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000256. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802235 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 částku 44.009,77 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

500) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000202. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802236 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 částku 49.518,28 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

501) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000201. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802237 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 částku 153.789,65 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

502) Objednávkou č. 07P097MC/022 ze dne 13. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 7 tabulí skla a zasklívací lišty. Dlužník č. 1 sklo a lišty dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35802238 ze dne 26. 5. 2008 s datem splatnosti 24. 8. 2008 vystavenou na částku 19.011,34 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Pokorný), pohledávka je oprávněná.

503) Objednávkou č. 07P001ST/011 ze dne 1. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 otvorovou výplň o rozměrech 1039 x 2225 mm. Dlužník č. 1 otvorovou výplň dodal a následně vyúčtoval fakturou č. FVq35802239 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 2.416,07 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

504) Objednávkou č. 08R0618/002 ze dne 16. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 48 m začišťovací rohové lišty. Dlužník č. 1 lištu dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802245 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 1.028,16 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná

505) Objednávkou č. 07P078F/005 ze dne 28. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 3 tabule skla. Dlužník č. 1 tyto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802246 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 3.817,52 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

506) Objednávkou č. R04310/004 ze dne 10. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 11 tabulí skla. Dlužník č. 1 tyto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802247 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 13.514,83 Kč. . Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

507) E-mailem ze dne 5. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 53 ks podkladových lišt. Dlužník č. 1 lišty dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802249 ze dne 20. 5. 2008 s datem splatnosti 18. 8. 2008 vystavenou na částku 3.850,03 Kč. Objednávka

doložena(email), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

508) E-mailem ze dne 13. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 rozšíření N30 a samolepicí lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802250 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 1.469,07 Kč. Objednávka doložena(email), zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

509) Objednávkou č. R04310/006 ze dne 21. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 dvě tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802251 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 4.893,28 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

510) Objednávkou č. 07P001ST ze dne 28. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 33 tabulí skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802252 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 37.332,68 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

511) Objednávkou č. 07P078FI/007 ze dne 5. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 3 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802255 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 2.870,28 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

512) Objednávkou č. 07P172FI/001 objednal dlužník č. 2 celkem 3 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802256 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 2.443,07 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

513) Objednávkou č. 07P064FI/007 ze dne 16. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 3 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802257 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 1.222,13 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

514) Objednávkou č. 07P062FI/004 ze dne 22. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 5 tabulí skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802258 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 5.840,52 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

515) Objednávkou č. R04310/007 ze dne 23. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 4 tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802259 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 3.491,46 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

516) Objednávkou č. R04310/005 ze dne 15. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 jednu tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802260 ze dne 28. 5. 2008 s datem splatnosti 26. 8. 2008 vystavenou na částku 1.386,35 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

517) Objednávkou č. 8SZ7576 ze dne 26. 3. 2008 objednal dlužník č. 2 dvě plastové otvorové výplně. Dlužník č. 1 tyto dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802266 ze dne 29. 5. 2008 s datem splatnosti 27. 8. 2008 vystavenou na částku 7.019,55 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

518) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 různé plastové výplně spolu s dalším materiálem, jak dokladuje dodací list č. 07P014SR/016. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802271 ze dne 29. 5. 2008 s datem splatnosti 27. 8. 2008 částku 4.200,35 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

519) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 jednu otvorovou výplň (křídlo), jak dokladuje dodací list č. 8SZ7620/403. Za jeho výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802273 ze dne 29. 5. 2008 s datem splatnosti 27. 8. 2008 částku 1.639,17 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

520) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 jednu otvorovou výplň (křídlo), jak dokladuje dodací list č. 8SZ7456. Za jeho výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802274 ze dne 29. 5. 2008 s datem splatnosti 27. 8. 2008 částku 2.101,08 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

521) Na základě objednávky dlužníka č. 2 ze dne 5. 5. 2008 dlužník č. 1 dodal obloukové nůžky levé, čep držáku a držák pantu, jak dokladuje dodací list č. 8Sm1451/426. Za jejich dodání účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802279 ze dne 29. 5. 2008 s datem splatnosti 27. 8. 2008 částku 501,35 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

522) E-mailem ze dne 14. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 úhrnem dvě balení (400 ks) krytek kování. Dlužník č. 1 krytky dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802280 ze dne 29. 5. 2008 s datem splatnosti 27. 8. 2008 vystavenou na částku 3.927,-Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

523) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000385. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802281 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 částku 56.732,06 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

524) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000386. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802282 ze dne 30. 5. 2008 s datem

splatnosti 28. 8. 2008 částku 44.009,77 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

525) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 07P089CE/018. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802283 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 částku 25.515,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

526) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000312. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802285 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 částku 49.693,21 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

527) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000388. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802286 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 částku 31.287,48 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

528) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000258. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802287 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 částku 31.287,48 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

529) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 07P089/017. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802288 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 částku 91.784,70 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

530) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektronicky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 07P082/004. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802308 ze dne 3. 6. 2008 s datem splatnosti 1. 9. 2008 částku 38.614,31 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

531) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 07P082/004. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802309 ze dne 3. 6. 2008 s datem splatnosti 1. 9. 2008 částku 32.538,17 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

532) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektronicky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000193. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802312 ze dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 částku 53.219,18 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

533) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektronicky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000272. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802313 ze dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 částku 53.220,37 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

534) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektronicky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000273. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802314 ze dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 částku 60.722,13 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

535) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektronicky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000195. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802315 ze dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 částku 53.220,37 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

536) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektronicky ovládané předokenní rolety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 3MR000310. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802316 ze dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 částku 34.577,83 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

537) Objednávkou č. 8SZ7809 436/08 ze dne 19. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 kování- pojezd na šoupací dveře. Dlužník č. 1 kování dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802340 vystavenou dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 na částku 2.076,55 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

538) Objednávkou č. 8SZ7705 424/08 ze dne 28. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802341 ze dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 vystavenou na částku 3.755,64 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

539) Objednávkou č. 08R0632/001 ze dne 16. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 servisní zásah- překování plastového okna. Dlužník č. 1 servisní zásah provedl a vyúčtoval fakturou č. FVq35802342 ze dne 4. 6. 2008 s datem splatnosti 2. 9. 2008 vystavenou na částku 2.027,52 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal konečný odběratel, neprokázáno dodání dlužníku č. 2, pohledávka není oprávněná.

540) Objednávkou č. 07P179ST/005 ze dne 26. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 kování-7 ks klik a madel s krytím, 6 ks rozet s krytím a 10 ks zámkových vložek FAB 40+50. Dlužník č. 1 objednaná kování dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802360 ze dne 5. 6. 2008 s datem splatnosti 3. 9. 2008 vystavenou na částku 20.886,88 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

541) Objednávkou č. 08R0424/003 ze dne 30. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 bowden (kabel) pákového ovladače. Dlužník č. 1 tento dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802361 ze dne 5. 6. 2008 s datem splatnosti 3. 9. 2008 vystavenou na částku 963,90 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

542) Objednávkou č. 07P165ST/004 ze dne 26. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 kování-8 ks klik a madel s krytím, 8 ks rozet s krytím a 10 ks zámkových vložek FAB 40+50. Dlužník č. 1 kování dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802363 ze dne 5. 6. 2008 s datem splatnosti 3. 9. 2008 vystavenou na částku 25.213,72 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

543) Objednávkou č. 07R1480 ze dne 13. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 těsnění. Dlužník č. 1 těsnění dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802365 ze dne 5. 6. 2008 s datem splatnosti 3. 9. 2008 vystavenou na částku 65,90 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

544) E-mailem ze dne 13. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 isolační dvojsklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802366 ze dne 5. 6. 2008 s datem splatnosti 3. 9. 2008 vystavenou na částku 587,86 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

545) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 otvorové výplně, parapety a další související materiál, jak dokladuje dodací list č. 08R0575/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802377 ze dne 5. 6. 2008 s datem splatnosti 3. 9. 2008 částku 46.949,53 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu podpis Veselá, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

546) Objednávkou č. 8SM1377 400/08 ze dne 9. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlové a okenní okapnice společně s příslušnými koncovkami. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802382 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 vystavenou na částku 1.401,57 Kč. .Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

547) Objednávkou č. 8SM1412 431/08 ze dne 20. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 černou podkladovou zasklívací pásku. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802383 ze dne 30. 5. 2008 s datem splatnosti 28. 8. 2008 vystavenou na částku 285,60 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

548) E-mailem ze dne 20. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 jednu tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802391 ze dne 6. 6. 2008 s datem splatnosti 4. 9. 2008 vystavenou na částku 3.216,57 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

549) Objednávkou č. 8SM1481 453/08 ze dne 28. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 10 ks koncovek. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802394 ze dne 6. 6. 2008 s datem splatnosti 4. 9. 2008 vystavenou na částku 82,12 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

550) E-maily ze dne 16. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 10 ks kliček ROTO-TITAN a 10 párů krytek kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802396 ze dne 6. 6. 2008 s datem splatnosti 4. 9. 2008 vystavenou na částku 918,44 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech)-krytky kování, ohledně zbytku zboží dodací list nepotvrzen, pohledávka je oprávněná co do částky 198,25 Kč, není oprávněná co do částky 720,19 Kč.

551) Dlužník č. 2 objednal objednávkou č. 07P005FI ze dne 18. 7. 2008 2 ks isolačního dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802437 ze dne 9. 6. 2008 s datem splatnosti 7. 9. 2008 vystavenou na částku 1.345,89 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

552) E-mailem ze dne 28. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 1 000 ks páskových kotev na profil UQ 70. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802439 ze dne 9. 6. 2008 s datem splatnosti 7. 9. 2008 vystavenou na částku 3.927,-Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

553) E-mailem ze dne 29. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 300 sad krytů na panty plastových oken. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802440 ze dne 9. 6. 2008 s datem splatnosti 7. 9. 2008 vystavenou na částku 5.140,80 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

554) E-mailem ze dne 17. 4. 2008 objednal dlužník č. 2 síť proti hmyzu. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802441 ze dne 9. 6. 2008 s datem splatnosti 7. 9. 2008 vystavenou na částku 391,51 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

555) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové výplně s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08D0242/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802448 ze dne 9. 6. 2008 s datem splatnosti 7. 9. 2008 částku 106.068,90 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

556) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové výplně s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08D0376/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802449 ze dne 9. 6. 2008 s datem splatnosti 7. 9. 2008 částku 207.684,38 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

557) Objednávkou č. R04310 ze dne 13. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem dvě tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802454 ze dne 9. 6. 2008 s datem splatnosti 7. 9. 2008 vystavenou na částku 3.825,85 Kč. Objednávka doložena (p. Starec za dlužníka č. 2), dle záznamu na dodacím listu bylo zboží složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

558) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové výplně s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0675/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802461 ze dne 10. 6. 2008 s datem splatnosti 8. 9. 2008 částku 39.442,42 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

559) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou výplň spolu s žaluziemi a sítěmi proti hmyzu, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0622/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802462 ze dne 10. 6. 2008 s datem splatnosti 8. 9. 2008 částku 4.930,60 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

560) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0625/001. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802466 ze dne 10. 6. 2008 s datem splatnosti 8. 9. 2008 částku 2.461,30 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

561) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně spolu s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0680/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802469 ze dne 10. 6. 2008 s datem splatnosti 8. 9. 2008 částku 83.830,08 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

562) E-mailem ze dne 29. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 kování-šlistiky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802470 ze dne 10. 6. 2008 s datem splatnosti 8. 9. 2008 vystavenou na částku 1.333,40 Kč. Objednávka doložena, dle záznamu na dodacím listu bylo zboží složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

563) Objednávkou č. 08R0063/003 ze dne 12. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 vnější parapet vč. bočnic. Dlužník č. 1 parapet dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802471 ze dne 10. 6. 2008 s datem splatnosti 8. 9. 2008 vystavenou na částku 599,76 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

564) Objednávkou č. R03897/001 objednal dlužník č. 2 plastovou otvorovou výplň-křídlo do balkonových dveří bez kování. Dlužník č. 1 výplň dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802486 ze dne 11. 6. 2008 s datem splatnosti 9. 9. 2008 vystavenou na částku 1.389,81 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

565) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně spolu s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0666/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802487 ze dne 11. 6. 2008 s datem splatnosti 9. 9. 2008 částku 78.798,49 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

566) Objednávkou č. 8SZ7850 433/08 ze dne 19. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlový sloupek INNONOVA bez montážní komory. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802490 ze dne 11. 6. 2008 s datem splatnosti 9. 9. 2008 vystavenou na částku 152,72 Kč. . Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

567) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní roletu s elektrickým ovládáním, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3V11079. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802493 ze dne 11. 6. 2008 s datem splatnosti 9. 9. 2008 částku 10.430,35 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

568) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil, dodal a instaloval dlužník č. 1 předokenní rolety a odpovídající vodící lišty, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3V09426. Za uvedené účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802500 ze dne 11. 6. 2008 s datem splatnosti 9. 9. 2008 částku 150.818,22 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

569) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil, dodal a instaloval dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon a odpovídající vodící lišty, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000315. Za uvedené účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802501 ze dne 11. 6. 2008 s datem splatnosti 9. 9. 2008 částku 71.276,24 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

570) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil, dodal a instaloval dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P082CE/007. Za uvedené účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802502 ze dne 11. 6. 2008 s datem splatnosti 9. 9. 2008 částku 57.330,63 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

571) E-mailem ze dne 14. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 11 isolačních dvojskel. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802503 ze dne 12. 6. 2008 s datem splatnosti 10. 9. 2008 vystavenou na částku 14.621,53 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

572) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně a žaluzie s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 08R0629/002. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802519 ze dne 12. 6. 2008 s datem splatnosti 10. 9. 2008 částku 28.446,22 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

573) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P082/003. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802520 ze dne 12. 6. 2008 s datem splatnosti 10. 9. 2008 částku 47.334,63 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

574) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0662/001. Za jejich výrobu účtoval

dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802523 ze dne 12. 6. 2008 s datem splatnosti 10. 9. 2008 částku 187.267,39 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

575) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0679/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802530 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 73.517,83 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

576) E-mailem ze dne 5. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 krytky kování a okapničky na plastová okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802536 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 vystavenou na částku 922,25 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

577) E-mailem ze dne 4. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 krytky kování na plastová okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802537 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 vystavenou na částku 4.581,50 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

578) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P082CE/007. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802538 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 47.907,02 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

579) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P080/003. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802539 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 58.398,06 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

580) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P082/003. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802540 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 154.892,78 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

581) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000283. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802543 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 82.508,65 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

582) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P062CE/002. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802545 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 29.164,52 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

583) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000284. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802546 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 36.784,09 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

584) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000289. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802547 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 36.784,09 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

585) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000290. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802548 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 73.829,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

586) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000286. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802549 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 73.829,98 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

587) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P062CE/004. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802550 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 42.085,54 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

588) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P080CE/002. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802551 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 12.661,60 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

589) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P080CE/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802552 ze dne 13. 6. 2008 s datem splatnosti 11. 9. 2008 částku 14.971,39 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

590) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 08D0443/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802567 ze dne 16. 6. 2008 s datem splatnosti 14. 9. 2008 částku 170.798,86 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

591) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR00030. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802568 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 71.276,24 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

592) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR00030. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802569 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 36.784,09 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

593) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR00030. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802570 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 61.939,50 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

594) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000308. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802571 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 60.396,07 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

595) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P081CE/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802573 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 12.661,60 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

596) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000287. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802574 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 61.939,50 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

597) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P082CE/006. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802575 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 51.615,06 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

598) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000288. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802576 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 61.672,94 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

599) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR00019. Za jejich výrobu účtoval

dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802577 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 85.248,03 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

600) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR00019. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802578 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 32.677,40 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

601) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrický pohon, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P062CE/003. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802579 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 60.104,52 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

602) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000506. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802582 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 7.735,00 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

603) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000025. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802583 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 2.942,87 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

604) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P078CE/015. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802584 ze dne 17. 6. 2008 s datem splatnosti 15. 9. 2008 částku 83.359,50 Kč, , přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

605) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové výplně s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0616/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802589 ze dne 18. 6. 2008 s datem splatnosti 16. 9. 2008 částku 3.914,56 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (opatřeno razítkem), pohledávka je oprávněná.

606) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové výplně s příslušenstvím, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0626/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802600 ze dne 18. 6. 2008 s datem splatnosti 16. 9. 2008 částku 61.204,75 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

607) Dlužník č. 2 objednal objednávkou č. 08R0080/002 ze dne 2. 6. 2008 samolepicí lišty, madla a omezovače otvírání. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802602 ze dne 18. 6. 2008 s datem splatnosti 16. 9. 2008 vystavenou na částku

3.361,75 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

608) Dlužník č. 2 objednal objednávkou č. 8SM1386 438/08 ze dne 20. 5. 2008 celkem čtyři tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802605 ze dne 18. 6. 2008 s datem splatnosti 16. 9. 2008 vystavenou na částku 1.566,04 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

609) Dlužník č. 2 objednal objednávkou č. 8SM1393 439/08 ze dne 21. 5. 2008 tabuli skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802606 ze dne 18. 6. 2008 s datem splatnosti 16. 9. 2008 vystavenou na částku 258,23 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

610) E-maily ze dne 26. 5. 2008, 7. 6. 2008 a 10. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 madlo, schnapper a krytky kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802633 ze dne 19. 6. 2008 s datem splatnosti 17. 9. 2008 vystavenou na částku 1.492,26 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

611) Objednávkou č. 08P056TA/010 ze dne 3. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 20 m těsnění pro dřevěná okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802635 ze dne 18. 6. 2008 s datem splatnosti 16. 9. 2008 vystavenou na částku 242,76 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

612) Objednávkou č. 8SZ7863 454/08 ze dne 30. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací křídlové lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802637 ze dne 19. 6. 2008 s datem splatnosti 17. 9. 2008 vystavenou na částku 411,69 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

613) Objednávkou č. 8SZ7585 434/08 ze dne 19. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 těsnění pod okapnici v délce 30 m. Dlužník č. 1 těsnění dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802638 ze dne 19. 6. 2008 s datem splatnosti 17. 9. 2008 vystavenou na částku 823,78 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

614) E-mailem ze dne 20. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 čiré bezpečnostní sklo. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802639 ze dne 19. 6. 2008 s datem splatnosti 17. 9. 2008 vystavenou na částku 3.166,59 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

615) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 otvorové výplně, parapety a související materiál, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08D0567/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802647 ze dne 20. 6. 2008 s datem splatnosti 18. 9. 2008 částku 61.608,02 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu podpis nečitelný, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

616) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 otvorové výplně a související materiál, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08R0692/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802648 ze dne 20. 6. 2008 s datem splatnosti 18. 9. 2008 částku 65.721,88 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

617) Objednávkou č. 08R0077/003 objednal dlužník č. 2 dva dřevotřískové parapety a 54 bm samolepicí lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802654 ze dne 20. 6. 2008 s datem splatnosti 18. 9. 2008 vystavenou na částku 4.282,81 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

618) Objednávkou č. 08R0011/001 objednal dlužník č. 2 dodání a montáž kování na 2 ks vchodových dveří a dále dodání a montáž 1 ks žaluzií spolu s podkladními podložkami. Dlužník č. 1 provedl servisní zásah dne 9. 6. 2008 a vyúčtoval jej fakturou č. FVq35802656 ze dne 20. 6. 2008 s datem splatnosti 18. 9. 2008 vystavenou na částku 4.990,86 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, který podepsal i protokol o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

619) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně a související materiál, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08P047MC/018. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802663 ze dne 20. 6. 2008 s datem splatnosti 18. 9. 2008 částku 226.800,78 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

620) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 otvorové výplně a související materiál, jak je uvedeno v dodacím listu č. 08P005ZI/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802668 ze dne 20. 6. 2008 s datem splatnosti 18. 9. 2008 částku 262.808,57 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

621) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000426. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802675 ze dne 23. 6. 2008 s datem splatnosti 21. 9. 2008 částku 53.220,37 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

622) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000320. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802676 ze dne 23. 6. 2008 s datem splatnosti 21. 9. 2008 částku 59.754,66 Kč přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

623) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000382. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802677 ze dne 23. 6. 2008 s datem splatnosti 21. 9. 2008 částku 34.270,81 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

624) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak je uvedeno v dodacím listu č. 3MR000381. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802678 ze dne 23. 6. 2008 s datem splatnosti 21. 9. 2008 částku 35.364,42 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

625) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 elektricky ovládané předokenní rolety, jak je uvedeno v dodacím listu č. 07P093CE/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802679 ze dne 23. 6. 2008 s datem splatnosti 21. 9. 2008 částku 33.785,29 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

626) Objednávkou č. 08SZ0009/002 ze dne 4. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 500 ks zátek o průměru 10 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802688 ze dne 23. 6. 2008 s datem splatnosti 21. 9. 2008 vystavenou na částku 542,64 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

627) Objednávkou č. 08SZ8030 459/08 ze dne 9. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlové okapnice s úchytkami a koncovkami. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802691 ze dne 24. 6. 2008 s datem splatnosti 22. 9. 2008 vystavenou na částku 471,71 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

628) E-mailem ze dne 5. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 krytky kování pro dřevěná okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802692 ze dne 24. 6. 2008 s datem splatnosti 22. 9. 2008 vystavenou na částku 554,54 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

629) Objednávkou č. 07P021CM/007 ze dne 27. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 krytky kování pro dřevěná okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802693 ze dne 24. 6. 2008 s datem splatnosti 22. 9. 2008 vystavenou na částku 17.040,81 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 pouze zčásti , pohledávka je oprávněná co do částky 8.345,23 Kč, není oprávněná co do částky 8.695,58 Kč.

630) Objednávkou č. 07P021CM/014 ze dne 16. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 madla pro dřevěná okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802694 ze dne 24. 6. 2008 s datem splatnosti 22. 9. 2008 vystavenou na částku 10.367,88 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

631) Objednávkou č. 07P001ST/010 ze dne 6. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 jednu tabuli skla o rozměrech 684 x 1981 mm. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802717 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 1.065,05 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu po dohodě s obchodníkem složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

632) Objednávkou č. 07P001ST/009 ze dne 3. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem tři tabule skla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802718 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 2.781,63 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu po dohodě s obchodníkem složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

633) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 08P047MC/020. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802719 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 částku 288.469,08 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

634) Objednávkou č. 08R0640/002 ze dne 3. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 PVC parapet. Dlužník č. 1 parapet dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802723 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 788,97 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží, pohledávka není oprávněná.

635) Objednávkou č. 07P009MC/017 objednal dlužník č. 2 pákové ovladače s ovládacími tyčemi, bowdeny (ovládací kabely), křídlové závěsy a boční kování na výklop. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802724 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 4.548,19 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

636) Objednávkou č. 08P065ST objednal dlužník č. 2 okenní kliku a omezovače pohybu. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802725 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 10.669,66 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2, pohledávka je oprávněná.

637) Objednávkou č. 08R0587/002 objednal dlužník č. 2 plastové parapety. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802726 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 3.243,94 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží, pohledávka není oprávněná.

638) Objednávkou č. 07P064FI ze dne 29. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 60 bm samolepicích lišt. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802727 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 3.462,90 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

639) Objednávkou č. 8SM1473 440/08 ze dne 21. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla o rozměrech 784 x 1253 mm. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802728 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 792,54 Kč. Objednávka AQ okna a dveře s.r.o., dodací listnepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

640) Objednávkou č. 08P029ST ze dne 7. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla o rozměrech 882 x 2176 mm. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802729 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku

1.538,67 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

641) Objednávkou č. 08R0745/001 ze dne 27. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 tabuli skla o rozměrech 1100 x 1695 mm. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802731 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 vystavenou na částku 1.714,79 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

642) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 08P047MC/019. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802739 ze dne 26. 6. 2008 s datem splatnosti 24. 9. 2008 částku 237.259,15 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu podpis Nekolný, soudu je známo, že se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2)-jeho podpis se objevuje opakovaně, pohledávka je oprávněná.

643) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně a parapety s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 08D0636/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802742 ze dne 26. 6. 2008 s datem splatnosti 24. 9. 2008 částku 10.517,96 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

644) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokladuje dodací list č. 08R0647/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802743 ze dne 26. 6. 2008 s datem splatnosti 24. 9. 2008 částku 29.471,30 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

645) Objednávkou č. 08R0526/002 ze dne 28. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 6 ks venkovních parapetů vč. bočnic. Dlužník č. 1 parapety dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802773 ze dne 27. 6. 2008 s datem splatnosti 25. 9. 2008 vystavenou na částku 6.276,06 Kč. . Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

646) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň-obloukové okno, jak dokládá dodací list č. 08R0552/002. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802774 ze dne 30. 6. 2008 s datem splatnosti 28. 9. 2008 částku 2.337,56 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal obchodník dlužníka č. 2 (Horáková), pohledávka je oprávněná.

647) Objednávkou č. 08R0078/002 ze dne 2. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 54 bm samolepících lišt šíře 35 mm, sadu madélka a schnapperu a sadu omezovače otvírání. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802777 ze dne 30. 6. 2008 s datem splatnosti 28. 9. 2008 vystavenou na částku 3.361,39 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

648) E-mailem ze dne 20. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 nástavce N30 šíře 30 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal, jak dokladuje dodací list č. 32920, a vyúčtoval fakturou č. FVq35802778 ze dne 30. 6. 2008 s datem splatnosti 28. 9. 2008 vystavenou na částku

4.946,58 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Nekolný), pohledávka je oprávněná.

649) E-mailem ze dne 30. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem dvě isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval v rámci servisního zásahu dne 18. 6. 2008 (viz protokol o servisním zásahu), což vyúčtoval fakturou č. FVq35802779 ze dne 30. 6. 2008 s datem splatnosti 28. 9. 2008 vystavenou na částku 3.253,46 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, který potvrdil i protokol o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

650) Objednávkou ze dne 15. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem tři isolační dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a instaloval v rámci servisního zásahu dne 18. 6. 2008 (viz protokol o servisním zásahu), což vyúčtoval fakturou č. FVq35802780 ze dne 30. 6. 2008 s datem splatnosti 28. 9. 2008 vystavenou na částku 5.055,12 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, který potvrdil i protokol o servisním zásahu, pohledávka je oprávněná.

651) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokládá dodací list č. 08P047MC/030. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802795 ze dne 30. 6. 2008 s datem splatnosti 28. 9. 2008 částku 29.827,11 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Nekolný), pohledávka je oprávněná.

652) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně, jak dokládá dodací list č. 08R0686/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802810 ze dne 1. 7. 2008 s datem splatnosti 29. 9. 2008 částku 28.789,90 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

653) Objednávkou ze dne 24. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 120 bm samolepící lišty šíře 60 mm a dále 12 m nástavce N100. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802812 ze dne 1. 7. 2008 s datem splatnosti 29. 9. 2008 vystavenou na částku 5.979,89 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

654) Objednávkou č. 07P099OT/016 ze dne 12. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 21 sad madel a schnapperů a celkem 20 sad krytek. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802813 ze dne 1. 7. 2008 s datem splatnosti 29. 9. 2008 vystavenou na částku 1.992,06 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

655) Objednávkou č. 07P099OT/018 ze dne 20. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 1 000 ks okeniček a 100 ks krytek kování. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802814 ze dne 1. 7. 2008 s datem splatnosti 29. 9. 2008 vystavenou na částku 2.618,-Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

656) E-mailem ze dne 13. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 3 ks isolačního dvojskla. Dlužník č. 1 sklo dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802826 ze dne 1. 7. 2008 s datem

splatnosti 29. 9. 2008 vystavenou na částku 6.346,27 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

657) Objednávkou č. 08R0079/002 ze dne 2. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 54 bm samolepící lišty, dále jednu sadu madélka a schnapperu a sadu omezovače otvírání. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802829 ze dne 2. 7. 2008 s datem splatnosti 30. 9. 2008 vystavenou na částku 1.722,76 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

658) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 08P047MC/038. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802839 ze dne 2. 7. 2008 s datem splatnosti 30. 9. 2008 částku 2.248,91 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Nekolný), pohledávka je oprávněná.

659) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 08P047MC/025. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802844 ze dne 2. 7. 2008 s datem splatnosti 30. 9. 2008 částku 349.727,78 Kč. Objednávka nedoložena (není zřejmé, u koho se objednává), zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Nekolný), pohledávka je oprávněná.

660) Objednávkou č. 07P097MC/021 objednal dlužník č. 2 celkem 240 m samolepících lišt. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802863 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 6.711,60 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

661) Objednávkou č. 07P009MC/022 objednal dlužník č. 2 celkem 4 sady omezovačů kliky-zarážek, dvě sady schnapperů a dvě madélka. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802864 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 437,21 Kč. Objednávka doložena, dodací list nepotvrzen, neprokázáno dodání zboží dlužníku, pohledávka není oprávněná.

662) E-mailem ze dne 25. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 6 m podkladní lišty o šíři 20 mm a dále zasklívací podložky o šíři 4 mm a 5 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal, jak uvádí dodací list č. 32985, a vyúčtoval fakturou č. FVq35802866 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 492,99 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Nekolný), pohledávka je oprávněná.

663) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastovou otvorovou výplň s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 08R0741/001. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802867 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 částku 1.377,90 Kč. Objednávka nedoložena (není zřejmé u koho se objednává, na dodacím listu podpis nečitelný, pohledávka není oprávněná.

664) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 08R0725/001. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802868 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 částku 7.990,54 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný

podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

665) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 plastové otvorové výplně s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 08P047MC/024. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802878 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 částku 293.237,19 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Nekolný), pohledávka je oprávněná.

666) Objednávkou č. 08SM0028 488/08 ze dne 24. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 celkem 12 m zasklívací lišty FIX 580330. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802882 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 500,37 Kč. Objednávka YQ okna a dveře, dle záznamu na dodacím listu zboží složeno u Konečného odběratele, neprokázáno ani dodání dlužníku, pohledávka není oprávněná.

667) Objednávkou č. 08D0613/002 ze dne 23. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 nástavec N60. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802883 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 341,21 Kč. Objednávka doložena, zboží bylo dle záznamu na dodacím listu po dohodě s obchodníkem složeno u konečného odběratele, pohledávka je oprávněná.

668) Objednávkou č. 07P071OT/108 ze dne 25. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 jedno balení (100 ks) okapnic pro plastová okna. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802885 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 261,80 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

669) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 dřevěné otvorové výplně s příslušenstvím (kování, kliky, pera atd.), jak dokládá dodací list č. 08P026KA/014. Za jejich výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802888 ze dne 4. 7. 2008 s datem splatnosti 2. 10. 2008 částku 360.256,36 Kč. Objednávka nedoložena, na dodacím listu nečitelný podpis, soudu není známo, zda se jednalo o pracovníka dlužníka č. 2), pohledávka není oprávněná.

670) Objednávkou č. 08P020ST ze dne 16. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 materiál dle katalogových čísel (celkem 15 dílů). Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802895 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 5.197,80 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

671) Objednávkou č. 07P086ME/014 ze dne 17. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 těsnění pro dřevěná okna (celkem 150 bm). Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802896 ze dne 3. 7. 2008 s datem splatnosti 1. 10. 2008 vystavenou na částku 2.028,95 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

672) Objednávkou č. 08SM0009 483/08 ze dne 23. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlové a rámové okapnice včetně koncovek. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802897 ze dne 4. 7. 2008 s datem splatnosti 2. 10. 2008 vystavenou na částku

779,58 Kč . Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal konečný odběratel, dodání dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

673) Objednávkou č. 8SZ-7301 457/08 ze dne 6. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 barvu Afro, křídlové okapnice včetně koncovek, dále šrouby a úchytky. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802898 ze dne 4. 7. 2008 s datem splatnosti 2. 10. 2008 vystavenou na částku 2.654,43 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

674) Objednávkou č. 08SM1433 467/08 ze dne 10. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 křídlové okapnice včetně koncovek. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802899 ze dne 1. 7. 2008 s datem splatnosti 29. 9. 2008 vystavenou na částku 295,59 Kč. Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

675) Objednávkou č. 07P021CM/010 ze dne 5. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 okenní kliky a unášeče pro pákové ovladače. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802900 ze dne 4. 7. 2008 s datem splatnosti 2. 10. 2008 vystavenou na částku 13.769,72 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

676) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000291. Za jejich výrobu a montáž účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802902 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 částku 61.939,50 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

677) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 předokenní rolety na elektrické ovládání s příslušenstvím, jak dokládá dodací list č. 3MR000535. Za jejich výrobu a montáž účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802903 ze dne 25. 6. 2008 s datem splatnosti 23. 9. 2008 částku 15.060,64 Kč, přefakturace, dodací list potvrzen oběma dlužníky včetně razítek, pohledávka je oprávněná.

678) Objednávkou č. 8SZ0050 450/08 ze dne 28. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 štulpu (klapačku). Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802907 ze dne 11. 7. 2008 s datem splatnosti 9. 10. 2008 vystavenou na částku 238,-Kč. Chybí dodací list, dodání zboží dlužníku neprokázáno, pohledávka není oprávněná.

679) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 kompletní dřevěnou otvorovou výplň (sklo + rám), jak dokládá dodací list č. 8SZ7299/386. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802908 ze dne 7. 7. 2008 s datem splatnosti 5. 10. 2008 částku 6.466,92 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

680) E-mailem ze dne 23. 6. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací podložky o tloušťce 1 mm a 2 mm. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802909 ze dne 7. 7. 2008 s datem splatnosti 5. 10. 2008 vystavenou na částku 147,56 Kč. Objednávka doložena, zboží převzal konečný odběratel, pohledávka je oprávněná.

681) Objednávkou č. 8SZ7433 427/08 ze dne 5. 5. 2008 objednal dlužník č. 2 zasklívací lišty. Dlužník č. 1 materiál dodal a vyúčtoval fakturou č. FVq35802910 ze dne 7. 7. 2008 s datem splatnosti 5. 10. 2008 vystavenou na částku 4.641,-Kč. . Objednávka vystavena AQ Okna a dveře s.r.o., zboží převzal pracovník dlužníka č. 2 (Čech), pohledávka je oprávněná.

682) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 dřevěnou otvorovou výplň-dveře EQ 78, jak dokládá dodací list č. 08P036ST/007. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802911 ze dne 7. 7. 2008 s datem splatnosti 5. 10. 2008 částku 6.366,50 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

683) Na základě objednávky dlužníka č. 2 vyrobil a dodal dlužník č. 1 dřevěnou otvorovou výplň-dveře EQ 78, jak dokládá dodací list č. 8SZ7578/368/0. Za její výrobu účtoval dlužníku č. 2 fakturou č. FVq35802912 ze dne 7. 7. 2008 s datem splatnosti 5. 10. 2008 částku 7.118,44 Kč. Objednávka nedoložena, zboží převzal pracovník dlužníka č. 2(Čech), pohledávka je oprávněná.

Podle ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle § 190 a násl. IZ se přezkoumání přihlášených pohledávek děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem podle seznamu sestavného insolvenčním správcem. Dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 189 odst. 1 IZ insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon (např. § 203 IZ-pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň).

Podle § 198 odst. 1,2 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Z provedeného dokazování má soud za zjištěné, tyto skutečnosti byly ostatně mezi účastníky nesporné, že žalobce do insolvenčního řízení postupem podle § 173 IZ přihlásil pohledávku ve výši ve výši 121,025.689,29 Kč. Při přezkumém jednání konaném dne 13.7.2009 byla pohledávka žalobce popřena pro pravost s tím, že je nebyla prokázána její existence. Žaloba byla podána ve lhůtě dle § 198 odst. 1 IZ.

Soud se tedy dále zabýval otázkou, zda je žaloba (po částečném zpětvzetí) po právu. Soud shora osvětlil, které pohledávky má soud v řízení za prokázané a které nikoli a z jakých důvodů. U pohledávek, u nichž soud neshledal, že by byly po právu, nebyly typicky doloženy objednávky od dlužníka č. 2, dodací list nebyl potvrzen buď vůbec nebo pouze nečitelným podpisem, který se soudu nepodařilo identifikovat, soud neměl za prokázané dodání služeb či zboží (jak konkretizováno shora). U pohledávek které má soud za prokázané bylo typově prokázáno dodání zboží dlužníku a) na základě řádné objednávky ať již písemné nebo e-mailové (dle podpisů a adres v emailových objednávkách, které se opakují, má soud za osvědčené že se jednalo o zaměstnance dlužníka č. 2 a objednávky byly adresováno na el. adresy zaměstnanců dlužníka č. 1), objednané zboží si převzal buď pracovník dlužníka č. 2, konečný odběratel nebo bylo dle záznamu na dodacím listu složeny u konečného odběratele resp. je to potvrzeno konečným odběratelem na protokolu o servisním zásahu, což zjevně odpovídalo zavedené obchodní praxi mezi dlužníky i v oboru stavební praxe ve smyslu § 264 ObchZ. Soud má dodání zboží za osvědčené, i když dodací listy nejsou opatřeny razítkem, v obchodním styku není obvyklé, že by zaměstnanec, který na stavbě přebírá zboží, byl vybaven razítkem svého zaměstnavatele. b) chybí objednávka (nebo je vystavena na formuláři jiného podniku ve skupině, bez přesného označení, že by objednávku vystavil dlužník č. 2), ale soud má za osvědčené převzetí fakturovaného zboží či služeb dlužníkem č. 2 (u osob, které byly zjevně zaměstnanci dlužníka č. 2, jejichž podpisy se opakují-vždy identifikováno v odůvodnění rozsudku jménem) c) u tzv. přefakturací jsou dodací listy potvrzeny oběma dlužníky včetně otisků razítka a podpisu, dodání fakturovaného má tedy soud za prokázané.

Proto soud rozhodl, jak ve výroku I. a II. uvedeno. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze ve dvojím vyhotovení.

V Praze dne 2. dubna 2012

Mgr. Markéta Slámová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Winklerová