191 Cm 6/2009
191 Cm 6/2009-70 ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. anonymizovano Šťastnou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: JUDr. Marek N o v o t n ý , sídlem 120 00 Praha 2, Šafaříkova 5, insolvenční správce dlužníka Ondřej anonymizovano , anonymizovano , bytem 120 00 Praha 2, Slovenská 1106/17, t.č. bytem 274 01 Slaný, Wilsonova 598, zast. Mgr. Ing. Tomášem Horákem, advokátem společné advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a partneři, sídlem Praha 2, Šafaříkova 2, proti žalovanému : Josef D e n e š , bytem 765 02 Otrokovice 2, J. Valčíka 1163, t.č. bytem 280 02 Kolín, Na Výsluní 165, o určení popřené vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného, označená v seznamu přihlášených pohledávek jako č. 1 ve výši 3,585.000,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 1561/2009, je popřena po právu.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení ve výši 14.520,-Kč na účet jeho právního zástupce Mgr. Ing. Tomáše Horáka, advokáta společné advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a partneři, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 2 do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 3.8.2009 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného, která je evidovaná u insolvenčního soudu jako č. 1 ve výši 3,585.000,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu pod sp. zn. MSPH 91 INS 1561/2009 a která byla na přezkumném jednání konaném dne 8.7.2009 dlužníkem a insolvenčním správcem popřena, byla popřena po právu. Důvodem popření na straně žalobce a dlužníka je námitka neexistence dluhů vůči žalovanému, neboť k předání peněz nikdy nedošlo. Žalovaný uplatnil pohledávku v celkové výši 3,585.000,-Kč z důvodu pokračování-2-smlouvy o půjčce a vystavené směnky vlastní, pohledávku přihlásil jako vykonatelnou a vykonatelnost doložil pravomocným směnečným platebním rozkazem vydaným zdejším soudem pod sp.zn. 30 Sm 74/2007, přičemž žalobce spolu s dlužníkem namítají neexistenci dluhu vůči žalovanému, neboť tato námitka nebyla dlužníkem v předchozím nalézacím řízení uplatněna vzhledem k tomu, že věc byla rozhodnuta směnečným platebním rozkazem a záležitost proto nebyla a nemohla být meritorně projednána. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledávku vykonatelnou, podal žalobu dle § 199 IZ.

Žalobce k tomu dále uvedl, že 18.11.2002 uzavřel dlužník s anonymizovano Hladkým smlouvu o půjčce, na základě které mělo dojít k poskytnutí peněžité půjčky ve výši 3 mil. Kč dlužníkovi na jeho bankovní účet. Tato půjčka měla být zajištěna vlastní blanko směnkou, která byla téhož dne předána dlužníkem anonymizovano Hladíkovi. Podle tvrzení dlužníka však žádná půjčka na základě zmíněné smlouvy poskytnuta nebyla. Nevzniklo tedy ani žádné oprávnění realizovat práva ze směnky zajišťující zmíněnou půjčku. Tato skutečnost musela být věřiteli i původnímu majiteli směnky, tj. anonymizovano Hladíkovi, známa. Přesto pan Hladík dopisem ze dne 6.2.2004 vyzval dlužníka k úhradě půjčky, k úhradě mělo dojít ve sjednané lhůtě 30 dnů. Následně došlo blíže neurčeného dne k cesi směnky na žalovaného. Žalovaný poté uplatnil u soudu zaplacení směnečné sumy, jehož výsledkem bylo vydání výše zmíněného směnečného platebního rozkazu. V roce 2008 byla předmětná půjčka a její zajištění předmětem šetření Policie ČR pro podezření, že uzavření půjčka se zajištěním směnkou a následná cese byla od počátku připravena za účelem neoprávněného získání částky 3 mil. Kč jako podvod spáchaný na dlužníkovi. Věc byla vyšetřována pod č.j. PSC-592-63/TČ-2008-73 Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje se sídlem v Kolíně. Podezření ze spáchání úmyslného podvodu nebylo prokázáno a trestní oznámení bylo odloženo. Z policejního vyšetřování vyplynulo, že z účtu pana Hladíka byly skutečně odeslány, případně vybrány určité částky a to na účet pana Sklenáře odeslána částka 1 mil. Kč a částka 2 mil. Kč předána dlužníku v hotovosti. Ohledně pana Sklenáře uvedl, že to je osoba, která byla s dlužníkem v kontaktu, nicméně neexistuje žádná písemná dohoda dlužníka, pánů Hladíka a Sklenáře, ze které by vyplývalo, že tato částka má být na soukromý účet pana Sklenáře odeslána k splnění předmětné smlouvy o půjčce. Žalobce považuje za podstatné, že půjčka měla být poskytnuta dlužníkovi převodem na účet dlužníka (čl. III. smlouvy), provedení úhrady jakýmkoli jiným způsobem je nutné posoudit jako porušení smlouvy o půjčce s tím důsledkem, že půjčka nebyla dlužníkovi poskytnuta. (Žalobce totiž nemůže vyloučit, že pan Hladík peníze někam poslal. Pokud k tomu skutečně došlo, pak se jedná o bezdůvodné obohacení této osoby, tady o závazek příjemce těchto finančních prostředků vůči panu Hladíkovi, nikoli však o závazek dlužníka). Možnost, že by bylo následně ústně či konkludentně dohodnuto mezi panem Hladíkem a dlužníkem jinak, lze vyloučit, protože podle odstavce 2) Ostatních ujednání smlouvy o půjčce je změna obsahu smlouvy možná jen písemně. Existence jakéhokoliv dodatku není žalobci známa. Co se týče částek údajně předaných dlužníkovi v hotovosti (jednalo se zřejmě o 4 platby po 500.000,-Kč), jejich předání je potvrzeno jen svědectvím pana Hladíka. O předání a převzetí neexistují žádné doklady. Podle žalobce je těžko představitelné, že by pan Hladíku, který zavřel smlouvu o půjčce a zcela logicky správně si její vrácení zajistil směnkou, jednal s odpovídající péčí a opatrností a) odeslal bez jasné předchozí dohody na neznámý účet částku 1 mil. Kč, b) další částku ve výši 2 mil. Kč předal v hotovosti, aniž by si k tomu vyžádal jakékoli potvrzení. Proto se domnívá, že půjčka nebyla vůbec poskytnuta. Ohledně směnky, kterou dlužník v této věci podepsal uvedl, že vzhledem k tomu, že k žádné půjčce mezi panem Hladíkem a dlužníkem nedošlo, nenastaly proto ani podmínky pokračování-3-pro vyplnění a použití předložené směnky. Z obsahu vyšetřovacího spisu totiž vyplynulo, že žalovaný, jak sám v tomto řízení vypověděl se na podzim roku 2006 dozvěděl o pohledávce pana Hladíka u dlužníka, nechal si vysvětlit všechny skutečnosti o této pohledávce a v lednu 2007 byl zmocněncem za účelem právního postupu vymáhání této pohledávky. Tedy postupoval v úzké součinnosti s panem Hladíkem jako původním majitelem směnky a byly mu známy veškeré okolnosti tohoto obchodního případu. Pokud tedy byl zmocněn k právnímu postupu v této věci, pak jednal buď vědomě ve zlém úmyslu, protože po seznámení se všemi skutečnostmi musel vědět, že žádná půjčka poskytnuta nebyla a proto není důvod pro použití směnky nebo se dopustil hrubé nedbalosti, protože uplatnil práva ze směnky, aniž by se řádně seznámil s podmínkami jejího použití, resp. podmínkami vyplnění a uplatnění u dlužníka a případně u soudu, ačkoli k tomu měl dostatečnou příležitost, když ve fázi vyšetřování orgány Policie uvedl, že ostatní údaje na směnce vyplnil společně s panem Hladíkem ve svém bydlišti na pracím stroji. Žalovaný byl v době převodu směnky v pozici druhého majitele směnky, tedy osoby, která má v každém případě možnost zjistit veškeré relevantní informace o původním obligačním vztahu a je proto hrubou nedbalostí, že tak neučinil ač tak učinit mohl zejména vzhledem k dlouhodobé spolupráci s panem Hladíkem.

Žalovaný uvedl, že konkursnímu soudu řádně a včas přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem ve výši 3,585.000,-Kč jako pohledávku zajištěnou směnkou vlastní vystavenou dlužníkem. Pohledávku přihlásil jako vykonatelnou na základě pravomocného titulu Směnečného platebního rozkazu vydaného zdejším soudem dne 31.7.2007 pod sp.zn. 30 Sm 74/2007. K rozhodování o tom předložil řádně veškeré mu známé a držené listinné doklady, osvědčující pravost a legitimnost pohledávky. Dále uvedl, že prvotním věřitelem dlužníka byl pan anonymizovano Hladík, a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.11.2002 na částku finanční půjčky 3 mil. Kč. Smlouvu tehdy vyhotovil a její podpis řádným ověřením notářky zajistil sám dlužník. Dlužník sám navrhl, že formou dokladu o převzetí celkové finanční částky 3 mil. Kč, tedy potvrzení svého závazku vystaví svoji vlastní směnku, kterou k držení panu Hladíkovi skutečně předal osobně a to společně s notářsky ověřeným vlastním podpisem na jím vyhotovené smlouvě o půjčce. Sám dlužník navrhl, aby byly částky v celkové výši jím uvedené posílány na jím uvedené bankovní spojení a bankovní spojení dlužníkových obchodních partnerů. Panu Hladíkovi bankovní účty k převodům částek sám dlužník osobně dodal. Dlužník také sám navrhl, aby další částky v dílčích výších po 500.000,-Kč byly vyplaceny k rukám dlužníka v hotovosti, což se také dělo a to i s ohledem na tehdy zdravotní léčení samotného pana Hladíka. Pan Hladík v té době byl hospitalizován v nemocnici, kam ho chodil dlužník osobně x krát navštěvovat a to i se svými obchodními partnery z titulu předávání a přeposílání finančních částek. Celkovou finanční částku 3 mil. Kč tím pan Hladík řádně předal k užívání dlužníkovi a to i dle jejich dalších soukromých ústních dohod. O tom, že platby částek byly panem Hladíkem realizovány ví rodina pana Hladíka, která jemu finanční částky tedy dílčí platby ve výších 500.000,-Kč přímo vybírala a vozila. Částka 1 mil. Kč byla skutečně přeposílána na účet pana Sklenáře vedený v ČS a.s., jak požadoval dlužník sám. Platnost svého závazku pan anonymizovano jako dlužník žalovanému osobně potvrdil při několika jednáních počátkem r. 2007 v kanceláři společnosti Cerberius v Praze 6 za účasti svého tehdejšího obchodního partnera pan Štrychy, a rovněž řekl, že směnka je doklad o převzetí finančních částek, je to směnka platná a dluh stále trvá. K předání peněz došlo, sloužily k nákupu vozidel do autopůjčovny Art Bohemia, kterou za tím účelem dlužník založil, nakoupila se vozidla, která šla do Ruska. Peníze šly na účet pana Sklenáře, snad měl společný účet s dlužníkem. Pokud jde o směnku, tu získal od pana Hladíka, který směnku pokračování-4-původně vlastnil a kterou mu vystavil dlužník. Poté, co směnku získal žalovaný, podal návrh na směnečný platební rozkaz, který soud vydal a je pravomocný. anonymizovano r. 2007 chtěl žalovaný odkoupit směnku, nabízel za ni 2,5 mil., pak 1 mil. Kč, ale nechtěl, aby se to dozvěděl pan Hladík. Později už nic nenabízel. K předání 2 mil. Kč došlo v nemocnici, kde byl pan Hladík, pan anonymizovano trval na zaplacení částky, konkrétně na rychlém načerpání peněz, a rodina Hladíkova vozila peníze v kufru do nemocnice, kde je pan Hladík za přítomnosti své rodiny předával. Na chodbě zase byli lidé od pana dlužníka jako jeho ochranka. Žalovaný se domnívá, že částka 2 mil. Kč byla po těchto splátkách splacena po dobu, kdy byl pan Hladík v nemocnici. Žalovaný neví, v jakých bankovkách peníze byly.

Z výpovědi dlužníka soud zjistil, že ho pan Kříž v r. 2002 seznámil s panem Hladíkem v rámci nákupu motorových vozidel a následnému pronájmu vozů společnosti Benzina. Pan Hladík se měl stát investorem nákupu vozidel. S panem Hladíkem byla sepsána smlouva o půjčce s tím, že částku 3 mil. Kč převede na účet dlužníka. Uzavřeli o tom písemnou smlouvu a tuto smlouvu jistila ještě bianco směnka na částku 3 mil. Kč. Směnka byla na dlužníka jako na fyzickou osobu. K převodu částky nedošlo, obchod ve věci nákupu vozidel se realizoval přes leasingovou společnost Škofin. Vozidla se nakonec nakoupila v rámci leasingu společnosti Benzina však nebyla dodána, neboť mezi tím došlo k výměně vedení společnosti. Auta se 3 roky pronajímala soukromým osobám a tím se zaplatil leasing vozidel. Auta po nákupu zůstala v majetku firmy dlužníka, po třech letech je prodal jedné firmě a výnos byl zaúčtován v účetnictví. V roce 2007 se v kanceláři objevil pan Deneš a zjišťoval informace ohledně pohledávky za panem Hladíkem. Informoval ho o tom, že pohledávka nikdy nevznikla, protože peníze nebyly nikdy poskytnuty. V září 2007 byl díky úrazu hospitalizován v nemocnici a byl mu doručen platební rozkaz na směnku, nechal ho přeposlat svému právnímu zástupci, ale o den později, než skončila lhůta k odvolání. Právníci pak realizovali nějaké kroky, aby mu byla prodloužena lhůta k odvolání z důvodu jeho hospitalizace, ale nebylo mu vyhověno. V nemocnici ležel až potom, co byl vydán platební rozkaz, resp. v té době. V r. 2008 nebo 2009 dával trestní oznámení Policii ČR na pana Hladíka, to bylo zastaveno s tím, že mu peníze žádné na účet nepřišly, avšak druhá strana tvrdí, že je předávala přes třetí osobu. Jako nákupčí nakoupil vozidla na společnost Art studio Ondřej anonymizovano , žádnou společnost Art Produktion nezná. Smlouvu s Benzinou on uzavřenu neměl, neuzavíral ji ani pan Hladík. Se společností Benzina spolupracoval 4 roky, protože od nich měli v pronájmu 6 čerpacích stanic, do kterých dodávali lahůdky, bagety apod. Dohoda o pronájmu byla ústní a vznikla na základě dlouholeté spolupráce. K předání peněz nikdy nedošlo.

Z výpovědi svědka anonymizovano Hladíka soud zjistil, že finanční prostředky, které měl půjčit dlužníkovi získal ze své podnikatelské činnosti, když podniká od r. 1990, byly to jeho peníze. K předání peněz došlo tak, že dostal od pana anonymizovano číslo konta na které má peníze poslat, tam zaslal 1 mil. Kč, dále to bylo ve 4 splátkách po 500 tis. Kč. Účet, na který poslal peníze mu dal pan anonymizovano a co to bylo za účet si neověřoval. K předání 2 mil došlo následovně: peníze vždycky vybral v bance, aby nemusel 3 dny předem hlásit výběr, vybíral 499.999,-Kč, peníze předával v Praze 6 v hotelu, jehož jméno si nepamatuje, je směrem k letišti asi 200m od Kulaťáku na levé straně. K předání peněz v nemocnici mezi ním a panem anonymizovano nikdy nedošlo, ten pouze za ním přijel s panem Křížem a Favatem a přinesl mu směnku. Další peníze panu anonymizovano nepůjčoval. Doklad o předání jednotlivých splátek mu pan anonymizovano nikdy nevystavoval, svědek ho o to ani nikdy nežádal. pokračování-5-

Peníze v bance dostával převážně po 5-ti balíčcích po 100 tis. Kč, v jakých hodnotách peníze byly si nepamatuje, někdy to mohly být i dvoutisícovky. Peníze vybíral v Komerční bance v Kutné Hoře. Už neví, ve kterém roce peníze vybíral, asi v r. 2002. Když to šetřila Policie, našel doklady o výběrech. Směnku převedl na žalovaného zdarma, předtím se chtěl dohodnout s dlužníkem, to se mu ale nepodařilo. Setkat s ním se chtěl proto, aby vyřešili dlužnou částku. Smlouvu o půjčce mu přinesli už sepsanou, podepisovali ji také v tom hotelu v Praze 6, u notáře nikdy nic nepodepisoval. Částky po 500 tis. Kč v hotelu na Praze 6 předával 4x. Směnku mu přinesl pan anonymizovano až do nemocnice a byl na ní ověřen jeho podpis. Hospitalizován byl v listopadu v r. 2002 nebo 2003 na Bulovce.

Soud dále prováděl dokazovaní obsahem spisu č.j. PSC 592-63/TČ-2008 Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování Kolín, který byl veden na základě trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podaného právním zástupcem Ondřeje anonymizovano na anonymizovano Hladíka a z jeho obsahu má soud za zjištěno, že dne 9. června 2008 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci HLADÍK- PODVOD PŘI VYMÁHÁNÍ SMĚNKY, dle kterého anonymizovano Hladík neoprávněně vyplnil blankosměnku vystavenou Ondřejem anonymizovano na částku 3 mil. Kč, kdy neoprávněně u této směnky vyplnil údaj splatnosti, údaj místa, kde má být placeno a jméno toho, komu má být placeno a následně v přesně nezjištěnou dobu a na nezjištěném místě indosoval, takto neoprávněně vyplněnou směnku, na osobu Josef Daneš, ačkoli věděl, že finanční částku 3 mil. Kč ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.11.2002 v Praze mezi anonymizovano Hladíkem jako věřitelem a Ondřejem anonymizovano jako dlužníkem a která byla zajištěna výše uvedenou blankosměnkou, nikdy Ondřeji anonymizovano nevyplatil a na základě výše uvedené neoprávněně vyplněné blankosměnky v současné době Josef Deneš částku 3 mil. Kč soudně po Ondřeji anonymizovano vymáhá, čímž měla být poškozenému Ondřeji anonymizovano způsobena škoda 3 mil. Kč; že dne 22.7.2008 se dostavil k podání vysvětlení a dne 17.10.2008 k doplnění podaného vysvětlení Ondřej anonymizovano , který vypověděl, že v r. 2002 podnikal jako osoba výdělečně činná se zaměřením na pronájem osobních motorových vozidel, V témže roce mu byl představen pan Hladík jako možný investor, neboť si chtěl vzít na leasing vozidla od Škofinu a na akontaci mu měl poskytnout půjčku pan Hladík ve výši 3 mil. Kč. Smlouvu o půjčce uzavřel s panem Hladíkem a poskytnuté zdroje byly zaručeny osobní směnkou. Smlouva s směnka byly uzavřeny dne 18.11.2002, vyplňovaní právo směnečné nebylo sepsáno. Smlouvu o půjčce inicioval a sepsal pan Hladík, směnku inicioval pan Hladík a on ji podepsal jako bianko směnku-tedy nevyplněnou. Od pana Hladíka však žádné peníze osobně nepřevzala ani mu nebyly dle smlouvy převedeny na účet. Před létem 2007 se mu telefonicky ozval nějaký muž s tím, že jeho vzájemné obchody s panem Hladíkem závisí na splacení této jeho půjčky, na následné schůzce mu vysvětlil, že žádné peníze panem Hladíkem poskytnuty nebyly a pro další jednání ho odkázal na svého právního zástupce. Osobně ho pan Hladík o splacení půjčky nikdy nekontaktoval. Pak někdy v říjnu 2007 převzal platební rozkaz od soudu týkající se směnky ve výši 3mil. Kč, jeho vinou došlo k opožděnému podání odvolání proti platební mu rozkazu a následná jeho žádost o prodloužení lhůty k odvolání z důvodu jeho pracovní neschopnosti po těžkém úrazu na pokračování-6-motocyklu, byla soudem zamítnuta. Výše uvedený obchod s vozidly Škoda uskutečnil se společností Škofin. Nikdy směnku vyplněnou neviděl, dozvěděl se o tom až z platebního rozkazu. Pokud jde o smlouvu o půjčce ze dne 18.11.2002, tu připravil pan Hladík, datum podpisu na smlouvě už bylo předepsáno a to 18.11.2002, on smlouvu podepsal dne 19.11.2002 v notářské kanceláři v Praze u notářky Aleny Skoupé a zda byla smlouva podepsána již anonymizovano Hladíkem si nepamatoval. Smlouvu mu pak pan Hladík předal v nějakém hotelu v Praze. Peníze měl pan Hladík poslat na jeho účet, číslo účtu mu předal. Tento účet je stále aktivní a to u Komerční banky číslo:2214310257/0100 a na tento účet mu žádné peníze od pana Hladíka nepřišly. Současně s předáním smlouvy o půjčce došlo i k předání směnky, která v té době nebyla zcela vyplněna, byla vyplněna částka a jméno výstavce. Smlouvu podepisoval v souvislosti se smlouvou o půjčce k zajištění jejího plnění, respektive vrácení půjčky po jejím poskytnutí. V době podpisu smlouvy peníze potřeboval rychle na nákup vozidel, k převodu uvedené částky mělo dojít do zhruba do jednoho měsíce Pan Hladík mu peníze nepřevedl a od té doby s ním nebyl v kontaktu.Pokoušel se ho několikrát dovolat, ale nezvedal mu telefon. Po nějaké době se mu začal telefonicky ozývat jeho obchodní partner (pana Hladíka) a říkal o něm, že je nedůvěryhodný. V roce 2004 ho pan Hladík písemně vyzval k vrácení peněz, ale protože žádné od něho nedostal, tak to neřešil. Absolutně vyloučil možnost, že by nějaké peníze od pana Hladíka mu přišly na účet, peníze od pana Hladíka nedostal v hotovosti ani prostřednictvím jiné osoby; z kopie Smlouvy o půjčce ze dne 18.11.2002, soud zjistil, že byla uzavřena mezi anonymizovano Hladíkem na straně věřitele a Ondřejem anonymizovano na straně dlužníka, a dle této smlouvy se věřitel zavázal půjčit dlužníku finanční částku ve výši 3,000.000,-Kč (třimiliony korun českých) a dlužník se zavazuje ji splatit nejpozději do třiceti dnů od vyžádání věřitele. Zároveň byl sjednán úrok 5% p.a. do jejího úplného zaplacení, dle čl. III. bod 1. této smlouvy věřitel poskytne tuto částku dlužníku následovně- převodem na účet dlužníka, v odstavci označeném jako Ostatní ujednání účastníci této smlouvy ujednali v bodě 1., že smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, v bodě 2., že její obsah může být dohodou smluvních stran změněn, vždy musí být dohoda písemná, že dlužník smlouvu podepsal dne 19.11.2002, pod číslem ověřovací knihy O-I/8747/2002 Ondřej anonymizovano , dle ověřovacího razítka notářské tajemnice Boženy Žáčkové, pověřené notářkou JUDr. Alenou Skoupou, notářkou se sídlem v Praze; z kopie biankosměnky ZA TUTO VLASTNÍ SMĚNKU ZAPLATÍM je na této směnce ručně vyplněna pouze částka 3,000.000,-Kč a v rubrice jméno (název, razítko) adresa a podpis výstavce je uveden Ondřej anonymizovano , Slovenská 17, P2, 730709/0527 a podpis. anonymizovano údaje vyplněny nejsou; z kopie směnky ZA TUTO VLASTNÍ SMĚNKU ZAPLATÍM ručně vyplněné na částku 3,000.000,-Kč a v rubrice jméno (název, razítko) adresa a podpis výstavce s uvedením Ondřej anonymizovano , Slovenská 17, P2, 730709/0527 a podpisem, že jsou zde strojem vyplněny další údaje a to V Praze dne 18.11.2002 , dále před označením ZA TUTO VLASTNÍ SMĚNKU ZAPLATÍM je strojem uvedeno datum 1.2.2006, pod označením ZA TUTO VLASTNÍ SMĚNKU ZAPLATÍM komu: je strojem uvedeno Hladík anonymizovano , anonymizovano , splatno u Komerční banka a.s. Kutná Hora pobočka, č.ú. 51-6013510277/0100, místo placení KB a.s., Kutná Hora, č.ú. 6013510277/0100; že dle kopie plné moci ze dne 25.1.2007 udělené anonymizovano Hladíkem Josefu Danešovi byl zmocněnec Josef Daneš zmocněn zejména k veškerým smluvním jednáním v plném pokračování-7-

rozsahu ve věci smlouvy o půjčce uzavřené mezi anonymizovano Hladíkem a Ondřejem anonymizovano na finanční částku 3 mil. Kč; že dle kopie Čestného prohlášení k udělené plné moci ze dne 25.1.2007 anonymizovano Hladík k tomuto datu považuje pohledávku za Ondřejem anonymizovano stále za aktivní a platnou v plném rozsahu a výši dle ujednání ve smlouvě o půjčce uzavřené dne 18.11.2002; z výpovědi anonymizovano Hladíka ze dne 13.6.2008 učiněné k podání vysvětlení a doplnění podaného vysvětlení v této věci ze dne 29.9.2008 a ze dne 30.1.2009, že se při svém podnikání seznámil s Ondřejem anonymizovano , ale bližší podrobnosti a okolnosti si nepamatoval, pan anonymizovano chtěl provozovat autopůjčovnu a on se měl stát jeho tichým společníkem, ale smlouvu nepodepsal. Předtím, než měl uzavřít smlouvu o tichém společenství, měl půjčit panu anonymizovano na rozjezd 3 mil. Kč. O této půjčce sepsali smlouvu a ta byla zajištěna blankosměnkou, smlouva byla podepsána v Praze ve Slezské ulici v nákupním středisku za Obchodním soudem, poté si smlouvu vzal a nechal ji někde ověřit a ověřenou mu vrátil. Sepsanou a připravenou smlouvu přinesl také anonymizovano . následně mu do nemocnice, kde byl hospitalizovaný přinesl i blankosměnku na zajištění půjčky, aby měl jistotu, že mu to vrátí. Peníze mu poskytl v následujících částkách: 1 mil. Kč převodem ze svého bankovního účtu u KB na jím uvedený bankovní účet, tento mu poskytl ještě před sepsáním smlouvy o půjčce, a blíže si nepamatoval, po podpisu smlouvy mu půjčil na několik částí ještě 2 mil. Kč, blíže si rovněž nepamatoval, toto mu dal v hotovosti, žádné potvrzení na to nemá, u tohoto předání hotovosti byl vždy přítomen některý z kamarádů pana anonymizovano . Peníze, které panu anonymizovano předal, měl na svém bankovním účtu u Komerční banky, ze kterého je také vybral. Později s ním přestal pan anonymizovano komunikovat, byl za ním i v místě jeho bydliště, ale nesetkal se s ním. Protože panu anonymizovano nemohl doručit výzvu k vrácení půjčky dle smlouvy, využil blankosměnky a tu předal panu Danešovi v Kolíně, který ji na základě jím podaných informací vyplnil a směnku převedl vrubopisem na jeho žádost. Znal se s ním delší dobu a říkal mu, že shání někoho, kdo mu pomůže legální cestou získat půjčené peníze zpět. Pan Daneš podal ve věci žalobu k soudu, kde uplatnil plnění ze směnky. Místo svého podpisu na smlouvě nedokázal přesně uvést, smlouvu měl připravena pan anonymizovano . Dále uvedl, že položky zaplaceno a splatnost prodloužena do nejsou na smlouvě o půjčce vyplněny z toho důvodu, že půjčka nebyla ještě v té době poskytnuta. Jím poskytnutá směnka byla ze strany pana anonymizovano kryta směnkou na částku 3 mil. Kč, kterou mu předal pan anonymizovano s panem Křížem v nemocnici Bulovka, kde byl hospitalizován. Směnku mu dal vyplněnou jen z části s údaji o poskytnuté půjčce a svými osobními iniciálami a vlastnoručním podpisem. Je možné že peníze 1 mil. poslal na účet ještě před vlastním podpisem smlouvy a zbytek půjčky mu předával v různých hotelech v Praze vždy po částkách 500.000,-Kč. O převzetí peněz nesepisovali žádné potvrzení. Peníze vybíral ze stejného účtu, z jakého odeslal 1 mil. Kč. Panu anonymizovano asi do 1/2 roku předal 3 mil.Kč tak, jak je uvedeno ve smlouvě. Pana Daneše zmocnil k zastupování a převedl na něj směnku na jeho žádost. Směnku vyplnil pan Deneš nebo někdo jiný, on směnku nevyplňoval. Číslo účtu, kam má peníze poslat, mu dal pan anonymizovano . z podání vysvětlení Josefa Deneše ze dne 21.7.2008 má soud za zjištěno, že se o finanční pohledávce pana Hladíka vůči panu anonymizovano dozvěděl na podzim 2006., v lednu 2007 od pana Hladíka obdržel plnou moc a čestné prohlášení k pohledávce za účelem právního postupu vymáhání. Při tom mu pan Hladík předal blankosměnku, pokračování-8-

kterou byla pohledávka zajištěna. Na blankosměnce byl vyplněn směnečný peníz a údaje identifikující pana anonymizovano a jeho podpis. Pan Hladík mu rubopisem směnku předal při osobní schůzce, kterou měli v Kolíně. Blankosměnka byla již vyplněná, když mu ji pan Hladík předával, tj. byly tam vyplněny údaje o datu a místě vystavení směnky, a místě a způsobu splacení. Směnka měla být splacena na soukromý účet pana Hladíka. Na základě těchto materiálů podal žalobu k obchodnímu soudu v Praze proti vydání směnečného platebního rozkazu proti panu anonymizovano na zaplacení 3 mil. Kč s přísl. ve prospěch pana Hladíka. Soud vydal směnečný platební rozkaz tak, jak v návrhu požadoval a ten je v právní moci; v doplnění své výpovědi ze dne 17.10.2008 pak uvedl, že od ledna 2007 několikrát jednal s panem anonymizovano ve firmě Cerberus v Praze 6 o vzniku finančního závazku pana anonymizovano , kde mu pan anonymizovano řekl, že směnka je pravá a platná a závazek ve prospěch pana Hladíka potvrdil. Toho byl přítomen pan Strych. Ohledně vyplnění směnky uvedl, že k vyplnění směnky došlo u něho doma v Kolíně za přítomnosti pana Hladíka, který mu nadiktoval své osobní údaje a číslo bankovního účtu u KB Kutná Hora, způsob vyplnění směnky mu byl předložen vzorem z obchodního soudu směnku vyplnil. z kopie směnky, že dle cese na řad Deneš Josef r.č. 710429/4395, trvale bytem J. Valčíka 1163, Otrokovice 2, 765 02 směnku přijal a směnku cesoval Hladík anonymizovano ; z podání vysvětlení Tomáše Krupky ze dne 8.10.2008, že o půjčce pana Hladíka panu anonymizovano ví pouze zprostředkovaně od pana Hladíka, jakož i o tom, že se o 3 mil. Kč, které mu měl předat někdy na přelomu r. 2002-2003. Smlouvu a pana anonymizovano nikdy neviděl. S panem Hladíkem nebyl nikdy u žádného jednání ohledně půjčených peněz, pana Kříže nezná. z podání vysvětlení Pavla Petany ze dne 20.10.2008, že se s anonymizovano Hladíkem zná od r. 1990, v souvislosti s touto věcí s ním mluvil na podzim r. 2002, kdy mu říkal že panu anonymizovano půjčil částku v milionech korun, přesnou částku si nepamatuje. V té době sloužil jako policista v Praze a jejich útvar rozpracovával trestnou činnost, kde se se zájmovými osobami stýkal pan anonymizovano . Prověřoval tvrzení pana Hladíka, zda se zakládá na pravdě a v té souvislosti navštívil s kolegou pana anonymizovano v místě bydliště u Kladna, kde nebyl zastižen, poté v kanceláři na Praze 6. Zde se s panem anonymizovano osobně setkali a k předmětné půjčce jim sdělil, že si od pana Hladíka peníze půjčil, že není důvod aby se tím zabývala policie a že to srovná, že to je jeho soukromá věc. O schůzce sepsali záznam. V roce 2006 ho pan Hladík požádal, aby s ním jel do místa bydliště pana anonymizovano urgovat vrácení půjčky. V té době už nebyl u policie Pana anonymizovano doma nezastihli a pak už v té věci nic nedělal. z podaného vysvětlení Radka Štrychy ze dne 26.11.2008 má soud za zjištěné, že O. anonymizovano zná asi 6 let a společně podnikají asi 4 roky ve společnosti Cerberus. Ohledně předmětného dluhu se o tom dozvěděl asi před rokem, kdy s ním byl společně v jedné kanceláři a tam ho navštívil. nějaký muž a ptal se na existenci směnky jako jistinu půjčky, kterou měl pan Hladík poskytnout panu anonymizovano . K žádné dohodě mezi nimi nedošlo, mohlo to trvat asi 10 minut. V době, kdy byl on přítomen jednání tak Ondřej anonymizovano žádný dluh neuznal a jeho potom ujistil, že žádné peníze nedostal. Řekl mu, že měl v úmyslu si od pana Hladíka půjčit na podnikání s vozidly, ale že k tomu nedošlo. Rozhodně nenabízeli odkoupení směnky ani neprojevili zájem o nějaké řešení, protože k tomu nebyl důvod. Pan anonymizovano tvrdí, že půjčku od pana pokračování-9-

Hladíka nikdy neobdržel a on nemá důvod mu nevěřit. Osobu pana Hladíka nezná, nikdy ho neviděl, jméno Deneš mu také nic neříká, nikdy ho neviděl. z podaného vysvětlení Jaroslav Kříže ze dne 8.1.2009, že o dluhu pana anonymizovano vůči panu Hladíkovi nic neví. Osobu pana Hladíka viděl jednou, jednalo se o nějaké benzinky, kdy se setkal s panem Krupkou a s ním byl právě pan Hladík. Oni spolu měli nějaké podnikatelské záměry. On s panem Hladíkem podnikatelsky nikdy nejednal. Rovněž neví nic o jeho spolupráci s Ondřejem anonymizovano . Nikdy nebyl přítomen žádného jejich jednání. O zmíněné půjčce nic neví, Ondřej mu nic neřekl, myslí si, že kdyby se jednalo o tolik peněz, řekl by mu to. Tvrzení pana Hladíka, že byl přítomen nějakého předání peněz není pravdivé. Asi před třemi nebo čtyřmi lety mu volal nějaký Hladík mladší, že je synem pana Hladíka, kterému dluží pan anonymizovano a ptal se ho, jestli ví o dluhu. On mu řekl, že o tom nic neví, ať to řeší s tím, kdo mu dluží. z podaného vysvětlení anonymizovano Hasmana ze dne 12.2.2009, že od r. 1995 do jara 2003 byl jednatelem firmy Auto CB-H, s.r.o., se sídlem Nepomucká 119, Plzeň. Činnost spočívala v prodeji a servisu vozidel Škoda. Osobu Michal Sklenář zná, byl jedním z prodavačů společnosti. Jméno Ondřej anonymizovano zná, nikdy ho neviděl a nikdy s ním nejednal. Jméno anonymizovano Hladík nezná. Michal Sklenář mu sdělil, že má zájemce z Prahy o koupi více automobilů-asi 30, zn. Škoda Fabia černé barvy. Objednatelem měl být pan anonymizovano , který auta nakupoval na nějakou firmu. Požadovali zálohu 1 mil. Kč při objednávce, záloha byla zaplacena na účet, to zprostředkoval pan Sklenář, který také vedl veškerá jednání se zákazníkem. Auta byla postupně přebírána s tím, že ze zálohy byla hrazena akontace leasingové smlouvy a při odběru posledních vozů byla celková částka zúčtována. z podaného vysvětlení Michala Sklenáře ze dne 3.3.2009, že ve spol. Auto CB-H pracoval jako prodeje vozidel v letech 2002-2003. Na Ondřeje anonymizovano si pamatuje v souvisleji s prodejem černých Fabií a stříbrných Octávií jeho společnosti. Tento obchod byl někým zprostředkován a pan anonymizovano za ním přišel jako mu neznámý člověk se zájmem o koupi asi 60 vozidel. Vozidla chtěl koupit pro autopůjčovnu a měla být od leas. spol. Škofin, na podmínkách leasingu se dohodli a pan anonymizovano odebral asi 20-30 vozidel. Jejich společnosti měl složit zálohu 1 mil. Kč, došlo k několika jednáním, a při jednom z nich jim řekl, že je třeba složit zálohu ve výši 1 mil.Kč. Neměl u sebe ale číslo účtu firmy, proto jim dal číslo svého účtu a poté byla tato částka převedena na jeho účat a on ji potom převedl na účet firmy. Kdo poslal peníze na účet neví, jednal s více osobami, jednalo se o několik mužů z bývalého Sovětského svazu, vždy s nimi byl nějaký Čech, buď pan anonymizovano nebo někdo jiný, jejich jména si nepamatuje. Ve smlouvách figurovalo jen jména pana anonymizovano . Myslí si, že leasingová společnost už potom neschválila nákup dalších vozidel. Zda leasingy dál platil a jak naložil s vozidly neví. Od té doby nikoho z nich neviděl. Jméno anonymizovano Hladík mu nic neříká. Kde vzal pan anonymizovano peníze neví, nikdy se o tom nebavili. z kopie výpisu ze sporožirového účtu č. 3061627388/0800 vedeného Českou spořitelnou na jméno Michal Sklenář, že dne 11.11.2002 byla na tento účet připsána částka 1,000.000,-Kč pod položkou úhrada z jiné banky a z čísla účtu 0- 4548161/0100 Hladík anonymizovano . pokračování-10-

z kopie výpisu ze sporožirového účtu vedeného Českou spořitelnou na jméno Michal Sklenář, že dne 23.12.2002 byla z tohoto účtu odepsána příkazem k úhradě částka 1,000.000,-Kč na číslo účtu 19-6498980217/0100 CBH; z výpisu z účtu 4548161/0100 na jméno anonymizovano Hladík, IČ: 11066822 vedeného u Komerční banky a.s., že dne 5.11.2002 byla vybrána částka 499.000,-Kč, dne 6.11.2002 byla vybrána částka 400.000,-Kč a dne 8.11.2002 byla z tohoto účtu poukázána částka 1,000.000,-Kč na účet č. 3061627388/0800, dne 15.11.2002 byla vybrána částka 499.000,-Kč, dne 18.11.2002 byla vybrána částka 400.000,-Kč, dne 27.11.2002 byla vybrána částka 499.000,-Kč, dne 9.12.2002 byla vybrána částka 450.000,-Kč a dne 27.12.2002 byla vybrána částka 200.000,-Kč; že k tomuto účtu má od založení účtu dne 21.05.1990 podpisový vzor anonymizovano Hladík (ročník 1954) a Dagmar Hladíková (ročník 1958) a dle hromadné plné moci ze dne 01.08.2001 i Hladík Miroslav (ročník 1959). z kopie úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, že v oddíle C, vložka 6002 je zapsána 10.ledna 2000 obchodní firma AUTO CB-H s.r.o. se sídlem 326 00 Plzeň, Nepomucká 487/119, a jednatelem v době od 12. ledna 1995 do zániku funkce 22. dubna 2003 byl Ing. anonymizovano Hasman. z usnesení ze dne 12.3.2009, že policejní orgán Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Služby kriminální policie a vyšetřování rozhodl tak, že podle § 159a odst. 1 trestního řádu odkládá věc podezření ze spáchání trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1,3 písm. b) tr. zákona, kterého se měl dopustit podezřelý anonymizovano Hladík, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. z usnesení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze ze dne 20.4.2009, č.j. KZN 1073/2008-43, že stížnost poškozeného Ondřeje anonymizovano ve věci odložení jeho trestního oznámení ve věci trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1,3 písm.b) trestního zákona, kterého se měl dopustit podezřelý anonymizovano Hladík se zamítá.

Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. 30 Sm 74/2007 soud dále zjistil, že žalobce Josef Deneš podal proti žalovanému Ondřeji anonymizovano dne 5.3.2007 návrh na vydání směnečného platebního rozkazu o zaplacení 3 mil. Kč s přísl., dne 31. srpna 2007 bylo jeho návrhu vyhověno, soud vydal směnečný platební rozkaz pod č.j. 30 Sm 74/2007-27. Proti tomuto rozhodnutí podal Ondřej anonymizovano prostřednictvím svého právního zástupce námitky návrhem na prominutí zmeškání lhůty a na přiznání odkladného účinku, které odůvodnil tím, že mu peněžitá půjčka dle smlouvy uzavřené s panem Hladíkem nebyla poskytnuta, v rozporu s jejich ujednáním mu směnku nevrátil, naopak ji vyplnil a následně převedl rubopisem na žalobce. Svoji žádost o prominutí lhůty stanovené dle § 175 o.s.ř. odůvodnil tak, že byl po těžké dopravní nehodě pod vlivem utišujících léků, když přebíral uvedený směnečný platební rozkaz. Usnesením č.j. 30 Sm 74/2007-44 ze dne 19. března 2008 bylo rozhodnuto tak, že se mu nepromíjí zmeškání lhůty k podání námitek. Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný odvolání a Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 8 Cmo 237/2008-52 ze dne 29.prosince 2008 usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. března 2008 č.j. 30 Sm 74/2007-44 potvrdil. Městský soud v Praze pak usnesením č.j. 30 Sm 74/2007-58 ze dne 24. března 2009 námitky žalovaného proti směnečnému platebnímu rozkazu sp.zn. 30 Sm 74/2007-27 ze dne 31.8.2007 odmítl. Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný odvolání a Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 8 Cmo 215/2009 ze dne 4. ledna 2010 usnesení Městského soudu v Praze č.j. 30 Sm 74/2007-58 ze dne 24. března 2009 potvrdil. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.2.2010. pokračování-11-

Soud má za nesporné, že na majetek dlužníka Ondřeje anonymizovano byl usnesením zdejšího soudu sp.zn. MSPH 91 INS 1561/2009-A-16 ze dne 15. května 2009 zjištěn úpadek a na jeho majetek prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Marek Novotný, že přihláškou pohledávky věřitel č. 1, přihláška č. 1 Josef Deneš přihlásil za dlužníkem pohledávku v celkové výši 3,585.000,-Kč, tato pohledávka byla insolvenčním správcem a dlužníkem na přezkumném jednání konaném dne 8.7.2009 zcela popřena z důvodu pravosti, správcem i dlužníkem byla vznesena námitka nedluhu vůči směnečnému závazku. Půjčka zajišťovaná směnkou nebyla poskytnuta a tudíž ani směnečný nárok neexistuje. Dne 3.8.2009 podal inslovenční správce žalobu o popření vykonatelné pohledávky proti žalovanému Josefu Danešovi-věřiteli č. 1. Žaloba byla podána včas.

Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem je upraveno v ust. § 199 zák. č. 182/2006 zákona o úpadku a způsobu jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon), kde dle odst. 1) insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2 jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci; podle odst. 3 v žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Z obsahu spisu je prokázáno, že žalovaný přihlásil v insolvenčním řízení zdejšího soudu sp.zn. MSPH 91 INS 1561/2009 dlužníka Ondřeje anonymizovano vykonatelnou pohledávku ve výši 3,585.000,-Kč, která byla na přezkumném jednání konaném dne 8.7.2009 insolvenčním správcem a dlužníkem zcela popřena z důvodu pravosti. Insolvenční správce i dlužník vznesli námitka nedluhu vůči směnečnému závazku. Shodně uvedli, že půjčka zajišťovaná směnkou nebyla dlužníku poskytnuta a proto ani směnečný nárok neexistuje. Žalobu o popření vykonatelné pohledávky podal inslovenční správce proti žalovanému Josefu Danešovi-věřiteli č. 1 dne 3.8.2009. Žaloba byla podána včas.

Podle ust. § 40 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen o.z.) písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně. Podle ust. § 43 o.z. účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů. Podle ust. § 657 o.z. smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného rozsahu.

Soud zvážil důkazy prováděné v tomto řízení a to každý důkaz jednotlivě a všechny ve vzájemné souvislosti a dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně a proto jí bylo v celém rozsahu vyhověno. V průběhu řízení bylo prokázáno, že smlouva o půjčce mezi dlužníkem Ondřejem anonymizovano a anonymizovano Hladíkem byla uzavřena dne 19.11.2002, kdy ji podepsal Ondřej anonymizovano ( anonymizovano Hladík smlouvu o půjčce podepsal o den dříve, 18.11.2009). Podle této smlouvy se věřitel anonymizovano Hladík zavázal půjčit dlužníku Ondřeji anonymizovano finanční částku ve výši 3,000.000,-Kč a dlužník se zavázal ji splatit nejpozději do třiceti dnů od vyžádání věřitele. Zároveň bylo sjednáno příslušenství hlavního závazku ve výši 5% p.a. Zároveň bylo ujednáno, že věřitel poskytne tuto částku dlužníku převodem na účet dlužníka. pokračování-12-

(článek III. bod 1.), účastníci smlouvy v odstavci označeném jako Ostatní ujednání (bod 1.) ujednali, že smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, v bodě 2., že její obsah může být dohodou smluvních stran změněn, vždy musí být dohoda písemná. Částka 3 mil. Kč nebyla odeslána po uzavření smlouvy o půjčce z účtu anonymizovano Hladíka na účet Ondřeje anonymizovano , jak bylo ujednáno ve smlouvě o půjčce uzavřené dne 19.11.2002. Výpisy z účtu anonymizovano Hladíka bylo prokázáno, že finanční transakce a výběry z jeho účtu byly následující: ještě před uzavřením smlouvy o půjčce byla dne 8.11.2002 (tedy 11 dnů před uzavřením smlouvy o půjčce) odeslána částka 1 mil. Kč na účet třetí osoby (Michala Sklenáře), na který byla připsána dne 11.11.2002, dne 5.11.2002 byla vybrána částka 499.000,-Kč, dne 6.11.2002 byla vybrána částka 400.000,-Kč, dne 15.11.2002 byla vybrána částka 499.000,-Kč a dne 18.11.2002 byla vybrána částka 400.000,-Kč, tedy osobní výběry v další výši celkem 1,798.000,-Kč, dále po uzavření smlouvy o půjčce (19.11.2002) byla dne 27.11.2002 vybrána částka 499.000,-Kč, dne 9.12.2002 byla vybrána částka 450.000,-Kč a dne 27.12.2002 byla vybrána částka 200.000,-Kč (tedy výběry v celkové výši 1,149.000,-Kč), přičemž podpisový vzor k účtu svědka Hladíka měly v té době ještě dvě jiné osoby. Žádná platba ve výši 3 mil. Kč kterou by anonymizovano Hladík přikázal peněžnímu ústavu poukázat na účet Ondřeje anonymizovano nebyla po uzavření smlouvy o půjčce (19.11.2002) provedena.

Podle tvrzení žalovaného v tomto řízení prvotním věřitelem dlužníka byl pan anonymizovano Hladík z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.11.2002 na částku finanční půjčky 3 mil. Kč. Dlužník údajně osobně dodal panu Hladíkovi bankovní účty k převodům částek a také sám navrhl, aby další částky v dílčích výších po 500.000,-Kč byly vyplaceny k jeho rukám v hotovosti, což se také dělo. Pan Hladík byl v té době hospitalizován v nemocnici, kam ho chodil dlužník osobně navštěvovat a to i se svými obchodními partnery z titulu předávání a přeposílání finančních částek. O tom, že platby částek byly panem Hladíkem realizovány ví rodina pana Hladíka, která jemu finanční částky v dílčích platbách po 500.000,-Kč přímo vybírala a vozila. K předání 2 mil. Kč došlo v nemocnici, kde byl pan Hladík, pan anonymizovano trval na zaplacení částky, konkrétně na rychlém načerpání peněz, a rodina Hladíkova vozila peníze v kufru do nemocnice, kde je pan Hladík za přítomnosti své rodiny předával. Částka 1 mil. Kč byla skutečně přeposílána na účet pana Sklenáře vedený v ČS a.s., neboť to tak požadoval dlužník sám. Toto jeho tvrzení ohledně předání částky 3 mil. Kč dlužníku po uzavření smlouvy je vyvráceno výpovědí samotného anonymizovano Hladíka, který naopak tvrdí, že měl poukázal na účet Ondřeje anonymizovano částku 1 mil. Kč a další 2 mil. Kč mu předávat po částkách 4 x 500.000,-Kč. Toto jeho tvrzení však neobstojí, neboť platební místo uvedené ve smlouvě o půjčce nebylo změněno; dle smlouvy o půjčce mělo být plněno na účet dlužníka, obsah smlouvy mohl být dohodou smluvních stran změněn, dohoda však vždy musela být písemná, k čemuž nedošlo. Pokud byla smlouva o půjčce zajištěná biankosměnkou, která tvořila zajišťovací nástroj v případě, že by nedošlo zajištění závazku dlužníka na vrácení půjčky, tak protože k žádné půjče mezi panem Hladíkem a dlužníkem nedošlo, nenastaly proto ani podmínky pro vyplnění a předložení směnky. Výpovědi žalovaného ohledně poskytnutí půjčky se rozcházejí s výpovědí jednoho z hlavních aktérů smlouvy o půjčce-svědka anonymizovano Hladíka. Svědecká výpověď anonymizovano Hladíka učiněná v tomto řízení se rozchází s výpovědí, kterou učinil v přípravném řízení trestním ve spise č.j. PSC 592-63/TČ-2008 Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování Kolín. Svědek Hladík jednou vypovídá tak, že k předání peněz došlo tak, že dostal od pana anonymizovano číslo konta na které má peníze poslat, tam zaslal 1 mil. Kč a že pokračování-13-v hotelu na Praze 6 mu předával 4x částky po 500 tis. Kč, v trestním řízení zase vypověděl, že je možné, že peníze 1 mil. poslal na účet ještě před vlastním podpisem smlouvy a zbytek půjčky mu předával v různých hotelech v Praze vždy po částkách 500.000,-Kč. Jeho výpověď hodnotí soud jako nevěrohodnou. Žádní další, v přípravném řízení slyšení svědci nebyli přítomni uzavření smlouvy ani předávání peněz. Provedeným dokazováním tak bylo prokázáno, že smlouva o půjčce peněz mezi dlužníkem a anonymizovano Hladíkem dne 19.11.2002 byla uzavřena, k jejímu naplnění však nedošlo, neboť ve smlouvě uvedenou finanční částku 3 mil. Kč anonymizovano Hladík dlužníku neposkytl. Z uvedeného důvodu neměl tedy ani přistoupit k vyplnění a převedení blankosměnky na osobu žalovaného, který uplatnil zajišťovací práva ze směnky vůči dlužníku. Protože o směnečném platebním rozkazu žalovaného proti dlužníku bylo rozhodnuto formou směnečného platebního rozkazu, tedy procesně, a dlužník proti němu nemohl z důvodu tehdejšího svého zdravotního stavu uplatnit skutečnosti, které jím nebyly uplatněny v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí a žalobce proti popřené pohledávce uplatnil skutečnosti, pro které pohledávku popřel, bylo rozhodnuto, jak ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle úspěchu ve věci. Žalobce měl ve věci plný úspěch, náleží mu proto plná náhrada nákladů řízení, která je tvořena náklady právního zastoupení a to odměna advokáta ve výši na 10.000,-Kč podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. a 7 x režijní paušál po 300,-Kč podle vyhlášky č. 177/96 Sb. t.j. 2.100,-Kč a 20% DPH (2.420,-Kč), tedy odměna celkem ve výši 14.520,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 21. listopadu 2012 JUDr. anonymizovano Šťastná v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Černínská