18 VSOL 455/2017-62
č. j. 37 ICm 4408/2015 18 VSOL 455/2017-62 (KSBR 37 INS 33677/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Koláře a soudců JUDr. Ladislava Bognára a Mgr. Jakuba Černoška ve věci

žalobce: S-INVEST, s.r.o., IČO 60748656 sídlem Em. Zahna 186, Květná, 687 66 Strání zastoupený advokátem JUDr. Janem Hrbáčkem sídlem Kachlíkova 891/15, 635 00 Brno proti žalovanému: Dušan Boček, IČO 74319591 sídlem 281 43 Bečváry č.p. 98 zastoupený advokátem Mgr. Vladimírem Enenklem sídlem Orlí 492/18, 602 00 Brno

o popření pravosti a výše pohledávky přihlášeným věřitelem, jako incidenčním sporu v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 33677/2014, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. října 2017, č. j. 74/37 ICm 4408/2015-44, ve znění opravného a doplňujícího usnesení ze dne 19. října 2017, č. j. 74/37 ICm 4408/2015-47, takto: I. Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadené části, tj. ve výroku II., mění tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 1 600 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví Krajský soud v Brně z důvodu zpětvzetí žaloby výrokem I. zastavil řízení, v němž se domáhal žalobce jako věřitel v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Jaromíra Kopečka popření pravosti pohledávky žalovaného jako dalšího věřitele, výrokem II. uložil v souladu s ustanovením § 146 odst. 2 druhé věty o.s.ř. žalovanému povinnost zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 12 100 Kč a výrokem III. vrátil žalobci jistotu na náklady incidenčního sporu. Doplňujícím a opravným usnesením pak soud prvního stupně opravil výši nákladů řízení na částku 8 100 Kč a doplnil rozhodnutí o výrok IV., podle něhož se žalobci vrací část soudního poplatku ve výši 4 000 Kč. Výrok o nákladech řízení byl odůvodněn tak, že ke zpětvzetí žaloby došlo za situace, kdy řízení o pravost pohledávky žalovaného vedené pod sp.zn. 74/37 INS 4688/2015, bylo usnesením č.j. 74/37 INS 4688/2015-11 zastaveno, protože žalovaný (který byl v onom řízení žalobcem) nepředložil plnou moc advokáta, který sepsal

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Sedláčková. isir.justi ce.cz (KSBR 37 INS 33677/2014)

žalobu, a vedení tohoto řízení bylo tedy dále nadbytečné. Náklady řízení byly žalobci přiznány za odměnu za dva úkony právní služby poskytnuté advokátem (převzetí a příprava zastoupení, sepis zpětvzetí žaloby) po 3 100 Kč, za tři tzv. režijní paušály po 300 Kč a za náhradu za nevrácenou část soudního poplatku ve výši 1 000 Kč.

2. Žalovaný proti tomuto usnesení podal odvolání výslovně zaměřené do výroku II., jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, s argumentací, že jednak řízení mohlo probíhat i nadále bez ohledu na zastavení řízení o určení pravosti jeho pohledávky, jednak že ke zpětvzetí žaloby nepotřeboval žalobce právní pomoc advokáta, byl-li s to sám sepsat žalobu. Napadený výrok by proto měl být změněno tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

3. Žalobce se k odvolání vyjádřil tak, že úvahy o dalším možném průběhu řízení jsou pouze spekulativní, protože pokud by bylo žalobě vyhověno, žalobce by měl k dispozici za situace, kdy jiné řízení o určení pravosti pohledávky žalovaného bylo zastaveno, zcela nepotřebné rozhodnutí. Pokud pak jde o to, že teprve v průběhu řízení si žalobce sjednal zastoupení advokátem, došlo k tomu poté, co mu žalovaný navrhl, že vzdá-li se práva na náhradu nákladů řízení, nebude žalovaný trvat na pravosti své pohledávky, a s touto situací se žalobce nebyl s to vypořádat bez pomoci advokáta, na něhož se obrátil. Napadené rozhodnutí je proto i ve výroku II. věcně správné a mělo by být potvrzeno.

4. Poté, co přezkoumal napadené rozhodnutí i průběh řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání je částečně důvodné.

5. Z obsahu spisu zjistil odvolací soud pro účely tohoto rozhodnutí, že žalobce v insolvenčním řízení dlužníka Jaromíra Kopečka popřel dne 5. listopadu 2015 pravost pohledávky žalovaného. V průběhu řízení došlo dne 20. července 2017 k zastavení řízení o pravost pohledávky žalovaného vedeného pod sp.zn. 74/37 INS 4688/2015-11, protože žalovaný (který byl v tomto řízení žalobcem) nepředložil plnou moc advokáta, který sepsal žalobu. Žalobce vzal nato žalobu podáním doručeným soudu prvního stupně dne 4. října 2017 zpět za situace, kdy na den 9. října 2017 bylo nařízeno jednání, a ve zpětvzetí zároveň sdělil, že dne 25. září 2017 udělil plnou moc k zastupování advokátovi JUDr. Janu Hrbáčkovi, který ale již předtím za žalobce vedl korespondenci se žalovaným ohledně návrhu žalovaného, že nebude nadále trvat na své přihlášené pohledávce, pokud se žalobce vzdá práva na náhradu nákladů řízení.

6. S argumentací žalovaného, že k zastavení řízení došlo z důvodů na straně žalobce, souhlasit nelze. Je sice pravda, že řízení mohlo skutečně dále probíhat, ale případné rozhodnutí, jímž by bylo žalobě vyhověno, by nemohlo vést k lepšímu postavení žalobce, než v jakém se octl poté, co bylo zastaveno řízení, v němž se žalovaný domáhal určení pravostí stejné pohledávky vůči insolvenčními správci. Je tedy zcela logické, že žalobce vzal žalobu zpět ve snaze urychlit běh věcí (za situace, kdy soud prvního stupně nařídil ve věci jednání), a je rovněž evidentní, že k zastavení řízení vedeného pod sp.zn. 74/37 INS 4688/2015 došlo pro nečinnost žalovaného, který nereagoval na výzvu soudu k doložení plné moci svého zástupce.

7. Odvolací soud však sdílí argumentaci žalovaného o neúčelnosti nákladů spojených s právními službami poskytnutými advokátem. Z obsahu spisu je zřejmé, že žalobu obsahující mj. právní argumentaci koncipoval žalobce sám (nebo přinejmenším není zřejmé, že by tento úkon za něj učinila třetí osoba, zejména advokát). Odvolací soud tedy dospívá k závěru, že žalobce byl s to se ve věci orientovat i v dalším průběhu řízení a nebyla zde proto objektivní nutnost sjednávat zastoupení advokátem, zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat mezi právem dát se zastoupit v řízení advokátem, které zákon nijak neomezuje, a mezi účelností vynaložených nákladů řízení (§ 142 Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Sedláčková. (KSBR 37 INS 33677/2014)

odst. 1 o.s.ř.), a soud přizná procesně úspěšnému účastníkovi řízení zastoupenému advokátem právo na náhradu pouze těch nákladů, které shledá za objektivně potřebné k účelnému uplatňování, nebo bránění práva.

8. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku změnil tak, že procesně úspěšnému žalobci přiznal právo na jejich náhradu za dvě paušální náhrady (§ 151 odst. 3 o.s.ř.) za sepis žaloby a sepis jejího zpětvzetí, a za nevrácenou část soudního poplatku ve výši 1.000.-Kč.

9. O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud v souladu s ustanovením § 142 odst. 2 a § 211 o.s.ř., když žalovaný nebyl úspěšný v části odvolání, v níž napadal důvod přiznání nákladů řízení, a naopak byl převážně úspěšný v části, v níž odvolání směřovalo do výše přiznaných nákladů, a lze tak konstatovat, že jeho úspěch a neúspěch v odvolacím řízení jsou rovny.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 2. ledna 2018

JUDr. Pavel Kolář v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Sedláčková.