18 VSOL 437/2017-40
č. j. 19 ICm 2222/2017 18 VSOL 437/2017-40 (KSOL 34 INS 20304/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Koláře a soudců JUDr. Ladislava Bognára a Mgr. Jakuba Černoška ve věci

žalobce: Finstrumenti, s.r.o., IČ 27470776 sídlem Mojmírova 1364/9, 140 00 Praha 4 zastoupený advokátem Mgr. Martinem Hamplem sídlem Palackého 741, 544 01 Dvůr Králové n. L. proti žalovaným: 1. Katarína Dániová, narozená 18. září 1948 2. Michal Dáni, narozený 10. září 1948 oba bytem Stará Rudná 5, 793 31 Rudná pod Pradědem

o určení pravosti pohledávky jako incidenčním sporu v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOL 34 INS 20304/2016, o odvolání žalované 1. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 18. října 2017, č. j. 19 ICm 2222/2017-34,

takto: Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci zamítl návrh žalované 1. na ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení, jehož předmětem je určení pravosti nezajištěné pohledávky žalobce vůči žalovaným ve výši 212 539,85 Kč. Žalovaná 1. není podle názoru soudu prvního stupně nemajetná, protože je poživatelkou starobního důchodu, stejně jako její manžel, takže jejich příjem činí 19 479 Kč měsíčně, spolu s ním je vlastnicí nemovitostí a motorového vozidla, vzájemnou vyživovací povinnost pak mají žalovaní s dalšími členy své rodiny. Tvrzené zdravotní problémy žalovaná 1. neprokázala. Nadto jde podle názoru soudu prvního stupně o zjevně bezúspěšné uplatňování, nebo bránění práva, když důvodnost pohledávky, určení, jejíž pravosti se žalobce v tomto řízení domáhá, vyplývá z listin, které jsou součástí spisu, a nelze ani přehlédnout, že do svízelné finanční situace se žalovaná 1. dostala svým vlastním přičiněním. 2. Žalovaná 1. proti tomuto usnesení podala odvolání, v němž závěry soudu prvního stupně zpochybnila. Závěr o zjevné bezúspěšnosti uplatňování práva je podle ní předčasný, protože jej nelze zaujmout předem bez provedení dokazování. Podle názoru žalované 1. pak nejde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva již proto, že orgány činné v trestním řízení zahájily na základě jejího trestního oznámení trestní stíhání. Jde o právně složitou věc, která k ochraně jejích zájmů

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Sedláčková. isir.justi ce.cz (KSOL 34 INS 20304/2016)

vyžaduje ustanovení zástupce z řad advokátů. Napadené rozhodnutí by proto mělo být změněno tak, že žalované 1. bude poskytnuto osvobození od soudních poplatků a bude jí ustanoven zástupce z řad advokátů. 3. K odvolání se vyjádřil žalobce podáním, v němž zejména uvedl, že usnesení o zahájení trestního stíhání bylo Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 5 zrušeno a věc vrácena policejnímu orgánu k dalšímu šetření, přičemž v odůvodnění byla zpochybněna věrohodnost tvrzení žalované 1. 4. Poté, co přezkoumal napadené rozhodnutí, dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání není důvodné. 5. Podle obsahu spisu žalovaní popřeli pohledávku žalobce přihlášenou do konkursního řízení s tím, že žalovaná 1. měla údajně převzít pouze v hotovosti částku 20 000 Kč a další částka ve stejné výši jí měla být poukázána na její účet, a žalobce tedy podal žalobu o určení pravosti nevykonatelné části své pohledávky. Na výzvu k vyjádření k žalobě žalovaná podáním ze dne 17. července 2017 požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů, protože prý nemá dostatečné odborné znalosti, aby mohla ve věci vystupovat samostatně, a nemá ani dostatek prostředků, aby si mohla sama zastoupení advokátem sjednat. Soud prvního stupně z prohlášení o majetkových poměrech a (zejména) z obsahu insolvenčního spisu zjistil majetkové poměry žalované 1. a pak vydal napadené rozhodnutí. 6. Odvolací soud předesílá, že napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů soudem a nikoliv o žádosti o osvobození od soudních poplatků, když tento požadavek žalovaná 1. uplatnila teprve v odvolacím petitu. Pro ustanovení zástupce z řad advokátů soudem odvolací soud podmínky neshledal. 7. Zástupce z řad advokátů soud ustanoví účastníkovi, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a jestliže je to nezbytně nutné k ochraně jeho zájmů. Oba tyto důvody musí být splněny kumulativně. Odvolací soud je však toho názoru, že v této věci tomu tak není. 8. Je faktem, že majetkové poměry žalované 1. nejsou příznivé (ostatně jinak by neprobíhalo řízení o jejím oddlužení). Podle názoru odvolacího soudu však v tomto směru nelze odhlédnout od toho, jak se žalovaná 1. do této situace dostala, přičemž důvodem je velké množství finančních půjček, jak vyplývá jednak z obsahu insolvenčního spisu, jednak z prohlášení o majetkových poměrech. Přehlédnout nelze ani, že v průběhu řízení nabídly dcery žalovaných poskytnutí půjček žalovaným, z nichž by bylo možno splácet jednotlivé splátky v rámci oddlužení, takže je zřejmé, že v rodině žalovaných vládne rodinná solidarita. Zjištěné příjmy žalovaných pak nejsou tak malé, aby z nich nebylo možno případné právní služby poskytnuté advokátem uhradit. Odvolací soud však považuje zejména za zásadní, že podání žalobkyně jsou zjevně sepisovány vzdělanou a v právu orientovanou osobou, a z toho dovozuje, že pokud touto osobou není samotná žalovaná 1., je zde jiná osoba, na kterou se žalovaná 1. v této věci obrací o pomoc a která žalované 1. pomoc poskytuje. Podle názoru odvolacího soudu se tedy žalovaná 1. může v řízení obejít i bez pomoci advokáta, o jehož ustanovení žádá. 9. Odvolací soud proto v souladu s ustanovením § 219 o.s.ř. napadené rozhodnutí jako ve výroku věcně správné potvrdil, byť se v celém rozsahu neztotožňuje s důvody, které soud prvního stupně k jeho vydání vedly.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Sedláčková. (KSOL 34 INS 20304/2016)

10.Nad rámec rozhodnutí pak odvolací soud dodává, že soud prvního stupně by měl dotazem na žalovanou 1/ zjistit, zda žalované žádá o osvobození od soudních poplatků, jak by mohl napovídat odvolací petit, a pokud ano, rozhodnout rovněž o této žádosti. Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 2. ledna 2018

JUDr. Pavel Kolář v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Sedláčková.