18 ICm 2191/2016
č.j. 18 ICm 2191/2016-21 (KSOS 34 INS 6537/2014)

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci

žalobce: Ivo anonymizovano , anonymizovano bytem Revoluční 308, 738 01 Frýdek-Místek zastoupený advokátem Mgr. et Mgr. Zbyňkem Vašinkou sídlem tř. T. G. Masaryka 1129, 738 01 Frýdek-Místek

proti žalované: Insolvenční agentura v.o.s., IČO 291 15 540 sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary insolvenční správce dlužníka VOKD, a.s., IČO 476 75 853 sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

o určení pořadí pohledávky dle § 203a insolvenčního zákona

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce z titulu jemu přiznaného nároku na zvláštní příspěvek horníků dle zákona č. 98/1987 Sb. je v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014 pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Navrátilová. isir.justi ce.cz (KSOS 34 INS 6537/2014)

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne 19. 6. 2016 se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalobce z titulu jemu přiznaného nároku na zvláštní příspěvek horníků dle zákona č. 98/1987 Sb. je v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014 pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Žalobce v žalobě uvedl, že mu byl na základě jeho žádosti ze dne 30. 6. 2015 přiznán příspěvek ve výši 1 900 Kč měsíčně ode dne 1. 7. 2015 v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. c) a § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům. První platba měla být provedena nejpozději do 31. 8. 2015. K dnešnímu dni však žalobci nebyl uhrazen příspěvek za jediný měsíc. Dle § 8 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 tohoto zákona je tento příspěvek vyplácen organizací, v níž osoba, jíž byl takový nárok na zvláštní příspěvek horníkům přiznán, naposledy vykonávala zaměstnání, z něhož nárok na příspěvek horníkům vznikl. V případě žalobce je touto organizací jeho bývalý zaměstnavatel společnost VOKD, a.s., a to až do zániku této společnosti bez právního nástupce. Žalovaná odmítá příspěvek žalobci hradit s ohledem na názor, že příspěvek nepředstavuje pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, nýbrž pohledávku vyloučenou dle § 170 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Z toho důvodu byl žalobce insolvenčním soudem v souladu s ust. § 203a insolvenčního zákona vyzván usnesením ze dne 19. 5. 2016 jemu doručeným dne 23. 5. 2016 k podání žaloby na určení pořadí uplatněné pohledávky. Žalobce s tímto nesouhlasí, když má za to, že příspěvek představuje nárok zaměstnance za zaměstnavatelem plynoucí z pracovněprávního vztahu, a tudíž dle § 169 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona musí být považován za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Vzhledem k tomu, že je příspěvek vyplácen zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s (byť již skončeným) pracovním poměrem, má žalobce za to, že se jedná o nárok, který by měl být uspokojen v insolvenčním řízení dlužníka v plné výši.

2. Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby s tím, že žalobcova pohledávka má základ v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 98/1987 Sb., tedy že se jedná o sociální dávku, jak je uvedeno v § 1 zákona č. 98/1987 Sb., kde se výslovně uvádí: Hornické organizace poskytují pracujícím v hornictví ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených se změnou zaměstnání nebo s uvolněním k výkonu veřejné funkce jako sociální dávku zvláštní příspěvek horníkům. Pro tento závěr svědčí rovněž skutečnost, že se tato dávka má vyplácet (jak je tomu i v případě žalobce) i po skončení pracovního poměru, nejedná se proto o pracovněprávní pohledávku.

3. Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon- dále jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. na základě listinných důkazů, neboť účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, respektive neměli k uvedenému postupu námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

5. Posuzovaný spor je sporem incidenčním, jehož věcné projednání je podmíněno splněním podmínek, vyplývajících z IZ. Splnění právně významných podmínek soud zjišťoval z

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Navrátilová. (KSOS 34 INS 6537/2014)

insolvenčního spisu zdejšího soudu sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014, v jehož rámci je tento incidenční spor projednáván.

6. Z listin ze spisu vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014 soud zjistil: -z vyhlášky ze dne 11. 3. 2014, č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-A2, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka VOKD, a.s., -z usnesení ze dne 13. 6. 2014, č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-A50, že byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenčním správcem byla ustanovena Insolvenční agentura v.o.s., -z usnesení ze dne 9. 9. 2014, č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-B26, že bylo potvrzeno usnesení schůze věřitelů ze dne 5. 9. 2014, kterým byla povolena reorganizace dlužníka VOKD, a.s., -z usnesení ze dne 1. 7. 2015, č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-B147, že bylo rozhodnuto o tom, že se reorganizace dlužníka přeměňuje v konkurs, -z žádosti o přiznání zvláštního příspěvku horníkům ze dne 30. 6. 2015 (příloha č. 4 zprávy insolvenčního správce B249 ze dne 16. 4. 2016), že věřitel Ivo anonymizovano požádal dlužníka o přiznání zvláštního příspěvku horníkům (dle zákona č. 98/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jelikož pro dosažení nejvyšší přípustné expozice, pro ohrožení nemocí z povolání a na vlastní žádost po dosažení 50 let věku a odpracování 15 let v hornickém zaměstnání skončil dne 30. 6. 2015 pracovní poměr. Tuto pohledávku pak Ivo anonymizovano uplatnil v insolvenčním řízení dlužníka VOKD, a.s. vůči insolvenčnímu správci (Insolvenční agentura v.o.s.) jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, -ze zprávy o dosavadní činnosti ze dne 16. 4. 2016, že insolvenční správce požádal insolvenční soud o postup vůči uplatněnému nároku věřitele Ivo Mojžíška dle § 203a IZ, přičemž uvedl, že věřitel Ivo anonymizovano dle § 6 zákona č. 98/1987 Sb. požádal žádostí ze dne 30. 6. 2015 u dlužníka o přiznání zvláštního příspěvku horníkům. Zvláštní příspěvek mu byl přiznán. Insolvenční správce je toho názoru, že tento nárok (sociální dávka) nespadá do pohledávek dle § 169 IZ, nýbrž dle § 170 IZ. U uvedeného věřitele eviduje insolvenční správce ke dni vyhotovení zprávy 16. 4. 2016 nevyplacený příspěvek horníkům v celkové výši 7 600 Kč (za období 08/2015 ve výši 1 900 Kč, za 09/15 ve výši 1 900 Kč, za 10/15 ve výši 1 900 Kč a za 12/15 ve výši 1 900 Kč), -z usnesení ze dne 19. 5. 2016, č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-B259, včetně doručenky do vlastních rukou, že insolvenční soud vyzval dle ust. § 203a IZ věřitele Ivo Mojžíška k podání žaloby na určení předmětné pohledávky, uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka VOKD, a.s., vůči osobě insolvenčního správce jako pohledávky za majetkovou podstatou z titulu nároku na zvláštní příspěvek horníkům. Soud věřitele poučil o náležitostech a účincích daných ust. § 203a odst. 1, 2 IZ. Ivo anonymizovano si zásilku obsahující usnesení osobně převzal 24. 5. 2016, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

7. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru. Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka VOKD, a.s., usnesením téhož soudu ze dne 13. 6. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2014 soud zjistil, že byla povolena reorganizace dlužníka VOKD, a.s. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 7. 2015 byla reorganizace dlužníka přeměněna v konkurs. Žádostí ze dne 30. 6. 2015 o přiznání zvláštního příspěvku horníkům věřitel Ivo anonymizovano uplatnil svou pohledávku za dlužníkem VOKD, a.s. jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou vůči osobě insolvenčního správce (osobě s dispozičními oprávněními). Žalovaná jakožto insolvenční správce dlužníka VOKD, a.s., odmítla příspěvek žalobci hradit s

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Navrátilová. (KSOS 34 INS 6537/2014)

tím, že příspěvek je formou sociální dávky a nepředstavuje pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Žalobce byl insolvenčním soudem v souladu s ust. § 203a insolvenčního zákona vyzván usnesením ze dne 19. 5. 2016 k podání žaloby na určení pořadí uplatněné pohledávky. Usnesení bylo Ivo Mojžíškovi doručeno 24. 5. 2016. Žaloba na určení pořadí pohledávky dle § 203a IZ byla dodána do datové schránky příslušného soudu dne 19. 6. 2016 (v neděli), tedy včas ve lhůtě stanovené v § 203a odst. 1 IZ. Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

8. Skutečnosti popsané v žalobě nebyly mezi účastníky sporné. S ohledem na argumentaci žalobce a vyjádření žalované jde tedy výlučně o posouzení právní otázky, zda pohledávka žalobce má povahu pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a zda lze tuto pohledávku podřadit pod ust. § 169 odst. 1 písm. a) IZ.

9. Podle ust. § 169 odst. 1 IZ jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou: a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak, b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, c) pohledávky státu-Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů, d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají- li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon.

10. Výše uvedené ustanovení vymezuje pohledávky obdobné povahy jako pohledávky za majetkovou podstatou. Na rozdíl od pohledávek za podstatou (§ 168 IZ) není u pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou, s výjimkou pohledávek uvedených pod písm. g), rozhodný okamžik jejich vzniku. Za pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou se tedy považují i ty, které vznikly ještě před zahájením insolvenčního řízení.

11. Dle ust. § 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, hornické organizace poskytují pracujícím v hornictví ke zmírnění hmotných a sociálních důsledků spojených se změnou zaměstnání nebo s uvolněním k výkonu veřejné funkce jako sociální dávku zvláštní příspěvek horníkům.

12. Podle ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, má nárok na zvláštní příspěvek pracující, který po dosažení nejvyšší přípustné expozice (ta je stanovena orgány ochrany veřejného zdraví) nebo ohrožení nemocí z povolání z dosavadního zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech skončil pracovní poměr k organizaci, v níž vykonával uvedené zaměstnání.

13. Žalobce v žalobě výslovně uvedl, že zastává stanovisko, že jde o pohledávku podle § 169 odst. 1 písm. a) IZ. S tímto názorem se soud neztotožnil. Zvláštní příspěvek horníkům má totiž charakter zvláštní sociální dávky, na kterou mají oprávněné osoby po splnění zákonem stanovených podmínek nárok, nejedná se přitom o pohledávku z pracovního poměru, neboť je vyplácen hornickými organizacemi, a to i po skončení pracovního poměru.

14. Insolvenční správce se musí při uspokojování nároků věřitelů řídit insolvenčním zákonem. Současná podoba ustanovení § 169 odst. 1 IZ obsahuje zásadně ty pohledávky, jejichž přednostní

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Navrátilová. (KSOS 34 INS 6537/2014)

uspokojení je odůvodněno veřejným zájmem na ochraně práv a oprávněných zájmů určitých osob (zejm. ze sociálních důvodů). Teprve je-li tento zájem dostatečně důvodný, ospravedlňuje přiznání privilegovaného postavení určitým druhům pohledávek oproti ostatním a legitimuje odklon od zásady rovného postavení věřitelů v insolvenčním řízení, zákazu nedovoleného zvýhodňování a zásady co nejvyššího uspokojení věřitelů. Pohledávky z titulu výplaty či úhrady zvláštního příspěvku horníkům se přitom nijak zásadně neliší od jiných mimosmluvních pohledávek veřejnoprávní povahy, které rovněž nejsou zařazeny mezi privilegované pohledávky.

15. Soud zastává názor, že pokud výplata sporného příspěvku v IZ není zahrnuta (na rozdíl od jiných obdobných pohledávek státu, například pohledávek státu za náhrady mezd vyplacené zaměstnancům podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele) mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, které mají spolu s pohledávkami za majetkovou podstatou při jejich úhradě resp. uspokojování v rámci insolvenčního řízení přednost, nelze žalobě žalobce na určení pohledávky z titulu jemu přiznaného nároku na zvláštní příspěvek horníků jako pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou vyhovět.

16. Pro úplnost argumentace zbývá doplnit, že žalovaná pohledávka nemůže být ani pohledávkou podle § 170 IZ, neboť nespadá do žádné z kategorií pohledávek vymezených v citovaném zákonném ustanovení.

17. S ohledem na výše uvedené pak soud žalobu jako nedůvodnou zamítl (výrok I.).

18. Žalovaná byla v řízení zcela úspěšná a má tak právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ. Vzhledem k tomu, že z obsahu spisu nelze dovodit, že by žalované vznikly náklady řízení, rozhodl soud o nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků (výrok II.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Ostrava 30. ledna 2018

JUDr. Zuzana Melšová, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Navrátilová.