189 ICm 106/2013
Č.j. MSPH 189 ICm 106/2013-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci žalobce: BTN Trade s.r.o., se sídlem Mokropeská 2026, Černošice, 252 28, zastoupeného: JUDr. Denisou Sudolskou, advokátkou se sídlem Italská 2, Praha 2, proti žalovanému: JUDr. Danielu Kaplanovi, LL.M., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, insolvenčnímu správci dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., se sídlem Praha 1-Malá Strana, Újezd 450/40, IČ: 260 64 430, o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto:

I. Majetek evidovaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., IČ: 260 64 430, se sídlem Praha 1, Újezd 450/40, PSČ 118 01, jako dlouhodobý hmotný majetek, položka S1: Betonárna ESB 30 na adrese Týnec nad Sázavou, Pražská 95, se stávající ze skeletu konstrukce STROJBET, schodiště, zábradlí, váhy cementu, skipové dráhy, pohonné jednotky navíjecí mechaniky, zásobníku kameniva, vážícího dopravníku, míchačky STASIS RTM 750, 2 ks šnekového podavače, pneumatického podavače s kompresorem ORLÍK, elektroinstalace, dávkovacích a vážících systémů, snímacích a vyhodnocovacích systémů, ovládacího a řídicího systému s procesním automatem MITSHUBISHI a dalších součástí, se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka.

III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 22.570,-Kč vč. DPH a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

O d ů v o d ě n í:

Žalobce se svou žalobou domáhal vyloučení betonárny ESB 30 na adrese Týnec nad Sázavou, Pražská 95, z majetkové podstaty dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., IČ: 260 64 430, se sídlem Praha 1, Újezd 450/40, PSČ 118 01, (dále jen dlužník či EUROBETON ) s tím, že je vlastníkem výše uvedeného movitého majetku a to na základě kupní smlouvy uzavřené se společností s Autoleasing a.s., IČ 270 89 444 se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13B (dále jen s Autoleasing ). Žalobce dále požadoval, aby mu soud přiznal náhradu nákladů řízení.

Žalobce tvrdil, že původně uzavřel dne 30.11.2011 kupní smlouvu s dlužníkem, na jejímž základě měl nabýt předmětné betonárny. Tato kupní smlouva byla zrušena dohodou, která měla povahu dohody o narovnání, v jejímž důsledku byla smlouva zrušena od počátku a kupní cena ve výši 8,043.500,-Kč která měla být uhrazena ve dvou splátkách a to v částce 5,670.000,-formou vyplacení úvěru u ČSOB ke dni 01.12.2011 a částečně zaplacením faktury č. 201100432 ze dne 01.12.2011, nebyla uhrazena, faktura byla stornována. Dne 06.01.2012 uzavřel žalobce se společností s Autoleasing a.s., IČ 270 89 444 se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13B kupní smlouvou označenou jako Smlouva o splátkovém prodeji 3/12/8003 , jejímž předmětem byla předmětná betonárna. Kupní cena byla sjednána na 6.976.070,-Kč, s tím, že bude uhrazena ve splátkách podle splátkového kalendáře. Žalobce sjednanou kupní cenu hradí. Vlastnické právo bylo převedeno účinností kupní smlouvy. Ta nastala okamžikem nabytí vlastnického práva spol. s Autoleasing a.s.. Společnost S Autoleasing se ve smlouvě označila za výlučného vlastníka s tím, že předmět koupě nabyla od dlužníka. Žalobce převzal fyzicky dne 06.01.2012 od dlužníka jako zástupce společnosti S Autoleasing Betonárnu. O tom byl sepsán protokol, ve kterém je výslovně uvedeno, že předání se považuje za předání a převzetí předmětu koupě. Dlužník jako zástupce společnosti S Autoleasing předložil žalobci opis Potvrzení o výmazu zástavy betonárny z rejstříku zástav .

Žalovaný se vyjádřil k původně uzavřené kupní smlouvě ze dne 30.11.2011, tvrdil, že žalobce neprokázal, že kupní cena byla skutečně uhrazena a navrhoval, aby soud žalobu zamítl. Pokud jde o smlouvu uzavřenou mezi žalobcem a společností S Autoleasing, žalovaný se nikterak nevyjádřil a to přes opakovanou výzvu a poučení ze strany soudu. Žádné důkazy na podporu svých tvrzení žalovaný nenavrhoval.

Dle ust. § 121 o.s.ř. není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti.

Soudu je na základě jeho činnosti a z údajů veřejně přístupných v insolvenčním rejstříku známo, že usnesením č.d. MSPH 89 INS 2001/2012-A-19 ze dne 03.07.2012 zjistil zdejší soud úpadek dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Daniela Kaplana se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1 (dále jen IS ), usnesením č.d. MSPH 89 INS 2001/2012-B-11 ze dne 01.10.2012 soud rozhodl, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude konkurs. Dne 04.12.2012 sepsal insolvenční správce předmětný majetek. Dne 10.01.2013 podal žalobce u zdejšího soudu žalobu na vyloučení betonárny z majetkové podstaty. Insolvenční řízení, v jehož rámci je dlužníkův úpadek řešen konkursem, je vedeno zdejším soudem pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2001/2012, účinky zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu dosud trvají.

Mezi účastníky nebylo sporu ohledně toho, že insolvenční řízení trvá, žaloba byla podána včas, předmět žaloby je dosud zapsán v soupisu.

Mezi účastníky řízení bylo sporné, zda žalobci svědčí vlastnické právo k předmětnému majetku.

K prokázání sporných skutečností provedl soud důkaz listinami, založenými do spisu žalobcem.

-Z listiny A1-Smlouva o splátkovém prodeji soud zjistil, že tato smlouva byla uzavřena dne 06.01.2012, ke dni její účinnosti se společnost S Autoleasing označovala za výlučného vlastníka betonárny ESB 30. BTN Trade touto smlouvou koupil předmětnou betonárnu za kupní cenu 6,976.070,-Kč včetně DPH, kupní cenu se zavázal splácet postupně. Prodávající se zavázal převést na kupujícího vlastnické právo bezprostředně po účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti s výjimkou výslovně označených částí dnem nabytí vlastnického práva k předmětu koupě prodávajícím. -Z listiny A2-Splátkový kalendář soud zjistil, že kupující BTN Trade měl hradit kupní cenu v pravidelných měsíčních splátkách počínaje dnem 06.01.2012 a konče dne 10.01.2017. -Z listiny A3-Protokol o předání předmětu koupě ke smlouvě o splátkovém prodeji č. 3/12/8003 soud zjistil, že dne 06.01.2012 předal jednatel EUROBETON CZ s.r.o. Betonárnu ESB 30 BTN Trade s.r.o. -Z listiny A4-Potvrzení o výmazu zástavního práva z rejstříku zástav soud zjistil, že dne 13.01.2012 došlo k výmazu zástavního práva z rejstříku zástav, a to zástavy zástavce EUROBETON CZ s.r.o. ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka a.s., kdy zastavenou věcí byla betonárna STROJBET 25na adrese Pražská 95, Týnec nad Sázavou -Z listiny A5-Vyrozumění o zápisu majetku do majetkové podstaty soud zjistil, že žalobce vyrozuměl o soupisu do majetkové podstaty společnost TYBET INVEST s.r.o. -Z listiny A6-Soupis majetkové podstaty soud zjistil, že pod položkou S1 byla dne 04.12.2012 sepsána betonárna ESB 30 -Z listiny A7-kupní smlouva mezi Eurobeton cz a BTN Trade s.r.o soud zjistil, že dne 30.112011 uzavřeli dlužník a žalobce kupní smlouvu na základě které měl BTN Trade nabýt betonárnu ESB 30 -Z listiny A8-Potvrzení o nabytí vlastnického práva ze dne 10.03.2014 vystavené společností S Autoleasing a adresované BTN Trade soud zjistil, že společnost S Autoleasing měla nabýt vlastnického práva na základě kupní smlouvy č. 3/12/8009 uzavřené dne 06.01.2012 se společností EUROBETON CZ a téhož dne byla Smlouvou o splátkovém prodeji prodána společnosti BTN TRADE s.r.o. -Z listiny A9-Potvrzení o splacení ze dne 13.01.2012 vystaveného Československou obchodní bankou a.s. a adresovaného dlužníkovi soud zjistil, že dne 11.01.2012 byly doplaceny pohledávky ČSOB za dlužníkem EUROBETON Trading s.r.o a EUROBETON CZ s.r.o. jako přistupitelem ze smlouvy o úvěru č. 0923/06/5216 a 0856/06/5216, na základě čehož bude proveden výmaz zástavního práva.

Na základě výše uvedených zjištění dospěl soud ke skutkovému závěru, že předmětem vlastnictví je betonárna ESB 30 umístěná na adrese Týnec nad Sázavou, Pražská 95. Betonárna ve vlastnictví dlužníka zajišťovala jako předmět zástavy pohledávky zástavního věřitele Československé obchodní banky za společností Eurobeton Trading s.r.o. a dlužníkem jako přistupitelem k závazku ze smlouvy o úvěru č. 0923/06/5216 a 0856/06/5216. Dlužník prodal betonárnu žalobci smlouvou ze dne 30.11.2011, tuto smlouvu obě strany následně dohodou zrušili, aniž by na ni bylo plněno. Dlužník prodal následně dne 06.01.2012 betonárnu společnosti S Autoleasing, která téhož dne uzavřela kupní smlouvu se žalobcem, na jejímž základě byla betonárna prodána, na žalobce převedeno vlastnické právo a žalobce se zavázal splácet kupní cenu pravidelnými měsíčními splátkami. Tento skutkový děj žalovaný nikterak nezpochybnil.

Na základě zjištěného skutkové ho stavu dospěl soud k následujícím právním závěrům:

Podle ustanovení § 225 odst. 1 IZ se mohou osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle ustanovení § 225 odst. 2 IZ musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že vyhovět žalobě na vyloučení majetku ze soupisu (excindační žalobě) lze při splnění následujících předpokladů: 1. správce zahrnul majetek do soupisu, 2. excindační žaloba byla podána včas, 3. excindační žaloba byla podána proti správci, 4. v době rozhodování soudu trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a majetek je stále zapsán v soupisu (nebyl ze soupisu vyňat či vyloučen), 5. žalobce prokáže, že majetek neměl být do soupisu zahrnut a zároveň že právo, pro které neměl být majetek zařazen do soupisu, svědčí jemu (např. z titulu práva vlastnického, oprávněné držby atd.). V daném případě považuje soud za splněné čtyři prvně jmenované podmínky, a omezil se proto na posouzení, zda žalobci svědčí tvrzené vlastnické právo, které by vylučovalo sepsání předmětného majetku do majetkové podstaty dlužníka.

Žalobce své vlastnické právo odvozoval od uzavřené kupní smlouvy se společností S Autoleasing. Tato smlouva byla žalobcem řádně předložena, její pravost ani věcná správnost nebyly zpochybněny, žalovaný se k platnosti této smlouvy nevyjádřil. Soud žádné okolnosti, které by zakládaly absolutní neplatnost této smlouvy neshledal. Smlouva byla uzavřena dle ust. § 409 a násl, zák. 513/1991 Sb. Obchodní zák., byla uzavřena písemně, je dostatečně určitá a řádně podepsaná. Ze smlouvy vyplývá, že vůlí účastníků bylo převést vlastnické právo na žalobce a to okamžikem nabytí vlastnického práva prodávajícím. K tomu došlo dne 06.01.2012. Výhrada vlastnictví sjednána nebyla. Předmět prodeje byl dlužníkovi předán dne 06.01.2012. Je zřejmé, že na základě prodeje předmětu žaloby společnosti S Autoleasing a následně žalobci došlo k vypořádání závazku dlužníka vůči Československé obchodní bance a výmazu zástavy. Z předložených listin je zřejmé, že prodávající, kupující i zástavní věřitel považovali smlouvu za platnou, žalovaný neuvedl žádná tvrzení, ze kterých by soud mohl dospět k závěru, že vlastnické právo svědčí nadále dlužníkovi. Soud má tedy vlastnické právo žalobce za nepochybně prokázané a proto žalobě na vyloučení předmětné věci z majetkové podstaty dlužníka vyhověl v celém rozsahu.

Výrok ad. II. je v souladu s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého přizná soud nárok na náhradu nákladů účastníku, který měl ve věci plný úspěch. V daném případě uspěl žalobce a soud mu proto přiznal nárok na náhradu nákladů řízení, které sestávají ze soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč a dále z odměny za zastupování advokátem ve výši 15.500,-Kč za pět úkonů právní služby (dle vyhl. 177/1996 Sb. advokátní tarif, při tarifní hodnotě 50.000,-Kč dle ust. § 9 odst. 3 citované vyhlášky), tj. 3.100,-Kč za úkon, a to příprava a převzetí zastoupení, sepsání žaloby, písemná změna skutkových vyjádření, dvakrát účast na jednání, a pět krát částky 300,-Kč na náhradu hotových výdajů odpovídajících pěti úkonům právní služby, celkem 1.500,-Kč, to vše zvýšeno o DPH v sazbě 21%, tedy 22.570,-Kč celkem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 29. září 2014 JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ziková