188 ICm 3736/2015
Číslo jednací: MSPH 188 ICm 3736/2015-8 /MSPH 88 INS 11969/2015/

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobce: Claner, s. r. o., IČ: 257 91 281, Kyjovská 1986/15, 142 00 Praha 4, práv. zást.: Mgr. Michal Čerňanský, advokát, Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5, proti žalované: Spojka Group, s. r. o., IČ: 281 73 597, Štěpánská 704/61, 116 02 Praha 1, o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba na určení, že část pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 88 INS 11969/2015 přihláškou P30 ve výši 73 406 Kč včetně části nároku na úrok z prodlení ve výši 6 006 Kč, tj. v celkové výši 79 412 Kč, je po právu, se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 29. 9. 2015 se žalobce domáhá určení, že část jeho přihlášené pohledávky včetně části nároku na úrok z prodlení v celkové výši 79 412 Kč, přihlášená z titulu nároku na náhradu škody za neoprávněné reklamace zboží a za nevrácené zboží, je po právu. isir.justi ce.cz /MSPH 88 INS 11969/2015/

Dle ust. § 16 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) jsou účastníky řízení v incidenčních sporech žalobce a žalovaný, není-li dále stanoveno jinak.

Dle ust. § 192 odst. 1 IZ mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé.

Dle ust. § 192 odst. 3 insolvenčního zákona nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dřív než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2.

Dle ust. § 198 odst. 1 věta druhá IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Soudu je z vlastní činnosti známo, že usnesením č. j. MSPH 88 INS 11969/2015-A-9 ze dne 20. 5. 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka Spojka Group, s. r. o., a na jeho majetek byl prohlášen konkurs.

Soudu je dále z vlastní činnosti známo, že insolvenční správkyně dlužníka JUDr. Ing. Lucie Kovářová, IČ: 012 61 657, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, na přezkumném jednání konaném dne 27. 8. 2015 popřela část pohledávky žalobce co do pravosti v celkové výši 79 412 Kč. Dlužník pohledávku nepopřel.

Ze shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona vyplývá, že v případě řešení úpadku dlužníka konkursem směřuje žaloba na určení popřené nevykonatelné pohledávky vždy proti insolvenčnímu správci, a to i tehdy, popře-li nevykonatelnou pohledávku také dlužník.

Soud dospěl k závěru, že již z obsahu žaloby vyplývá, že byla podána proti dlužníku, nikoli proti insolvenční správkyni, která je ve sporu jako jediná pasivně legitimovaná. Vzhledem k nedostatku pasivní legitimace žalovaného, soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a žalobu zamítl bez nařízení jednání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle ustanovení § 142 o. s. ř., dle úspěchu ve věci s tím, že žalovanému v řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 27. května 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková