188 ICm 2006/2016
Č.j.: MSPH 188 ICm 2006/2016-17 MSPH 88 INS 4321/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobce: Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, práv. zást.: Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, proti žalovanému: JUDr. Daniel Kaplan, LL.M., IČ: 714 68 382, Krále Jiřího 15, 360 01 Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka: Michaela anonymizovano , anonymizovano , Rýmařovská 431, 199 00 Praha 9, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 129 707,28 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. MSPH 88 INS 4321/2016 ve věci dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , Rýmařovská 431, 199 00 Praha 9, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 6. 6. 2016 se žalobce domáhal, aby soud určil, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , Rýmařovská 431, 199 00 Praha 9, vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. MSPH 88 INS isir.justi ce.cz MSPH 88 INS 4321/2016

4321/2016, v celkové výši 129 707,28 Kč, je přihlášena ve správné výši a je po právu. Tato pohledávka byla žalovaným na přezkumném jednání konaném dne 5. 5. 2016 popřená co do pravosti a do výše.

Žalovaný poté, co mu byla doručena žaloba, uznal písemně nárok žalobce uplatněný v žalobě s odkazem na důkazy předložené žalobcem.

Podle § 153a odst. 1 o. s. ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal uplatněný nárok žalobce v základu i co do jeho výše, soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o. s. ř., rozsudkem pro uznání.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dle kterého ve sporu o pravost výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Do výroku o věci samé je možné podat odvolání pouze z důvodu, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání, nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud, vyloučený soudce nebo soud nebyl správně obsazen.

V Praze dne 26. září 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková