188 ICm 127/2014
Č. j.: MSPH 188 ICm 127/2014-128 MSPH 88 INS 3043/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobkyně: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, IČO 726 57 111 sídlem Washingtonova 25, Praha 1 zástupce insolvenčního správce Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10 insolvenční správce dlužníka: STZ, a. s., IČO 272 94 099 proti žalované: INSOLV, v. o. s., IČ: 283 98 483 sídlem Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1 insolvenční správce dlužníka: Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658 o určení pravosti přihlášených dílčích pohledávek č. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 a 47

takto: I. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 37 ve výši 87 783,57 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. II. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 38 ve výši 86 444,66 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. III. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 39 ve výši 2 663,84 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. IV. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 40 ve výši 87 322,18 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. isir.justi ce.cz MSPH 88 INS 3043/2010 V. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 41 ve výši 73 368,75 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. VI. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 42 ve výši 90 267,40 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. VII. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 43 ve výši 75 927,31 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. VIII. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 44 ve výši 87 642,99 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. IX. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 45 ve výši 72 686,97 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. X. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 46 ve výši 83 650 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. XI. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 47 ve výši 93 672,72 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. XII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 17. 6. 2011 se žalobkyně domáhá určení, že ve výroku uvedené dílčí pohledávky č. 39-47, jež přihlásila do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Oleofin, a. s., IČO 271 67 658, jsou po právu. 2. Při přezkumném jednání konaném dne 16. 5. 2011 byly uvedené dílčí pohledávky č. 37-47 insolvenčním správcem zcela popřeny co do pravosti. 3. Žalobkyně tvrdí, že dílčí pohledávky č. 37-47 představují dlužníkem neuhrazené kupní ceny za zboží-hydroxid sodný tekutý, které mu bylo dodáno dle kupní smlouvy č. 45000113354 uzavřené s dodavatelem KOMA, s. r. o., a vyúčováno jednolivými fakturami, jejichž součástí je i dodací list. Pohledávky byly postoupeny společností KOMA, s. r. o., žalobkyni smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 6. 5. 2010. 4. Žalovaná navrhuje zamítnutí žaloby, s tím, že žalobkyně neprokázala existenci pohledávky. Žalovaná s ohledem na nedostatečnou specifikaci osob, které objednávku podepsaly nesouhlasí s tím, že objednávka je platně uzavřenou kupní smlouvou. Vážní lístky dle jejího tvrzení prokazují toliko zvážení hydroxidu sodného v areálu společnosti SETUZA, a. s., a dále den, kdy se tak stalo. Tyto doklady nelze podle žádného údaje ztotožnit s předloženými fakturami, resp. objednávkou, ani z nich nelze vyvodit, že by se jednalo o zboží dodané ve prospěch dlužníka. Faktury ani žádný z vážných lístků nelze ztotožnit s objednávkou ze dne 8. 10. 2009 a tyto listiny neprokazují jakoukoliv dodávku zboží společnosti KOMA, s. r. o., dlužníkovi. 5. Dle ustanovení § 198 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. MSPH 88 INS 3043/2010 do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. V této žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 6. Soudu je z vlastní činnosti známo, že žalobkyně přihlásila dne 31. 8. 2010 do insolvenčního řízení pohledávku, kterou soud eviduje pod č. 63 a která se skládala celkem z 60 dílčích pohledávek. Dne 22. 9. 2010 žalobkyně soudu předložila k výzvě správce opravenou přihlášku a dne 13. 5. 2011 předložila bez předchozí výzvy doplnění své přihlášky. 7. Soudu je dále z vlastní činnosti známo, že žalovaná při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 16. 5. 2011 popřela dílčí pohledávky č. 37-47 co do pravosti zcela. Důvodem popření bylo neprokázání existence pohledávek věřitelem. Z kopie vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky soud zjistil, že toto bylo doručeno žalované dne 1. 6. 2011. Žaloba o určení pravosti přihlášené pohledávky byla doručena soudu dne 17. 6. 2011 a byla tedy podána včas. 8. Z Rámcové smlouvy soud zjistil, že ji uzavřela společnost KOMA, s. r. o., jako prodávající a Oleofin, a. s., jako kupující dne 1. 7. 2008 a jejím předmětem je dodávka Vodního skla sodného na základě objednávek kupujícího, potvrzených prodávajícím. Cena vodního skla je určena třemi dodatky k rámcové kupní smlouvě. 9. Z návrhu kupní smlouvy č. 4500113354 soud zjistil, že byl vystaven dne 8. 10. 2009, objednávka zněla na 100 000 000 kg hydroxidu sodného, dodávky dle písemných odvolávek a atest měl být zaslán v den expedice. Celková hodnota zboží byla stanovena cenou 605 000 Kč bez DPH. Jako termín dodání označen den 31. 12. 2009. 10. Ze smlouvy o postoupení pohledávek soud zjistil, že byla uzavřena dne 6. 5. 2010 mezi společností KOMA, s. r. o., a STZ, a. s., předmětem postoupení je pohledávka postupitele ve výši 818 491,90 Kč za společností Oleofin, a. s., z titulu dlužné úplaty za dodávky chemikálií na základě objednávky dlužníka č. 4500113354 ze dne 8. 10. 2009, s odkazem na výpočet v příloze 1. Z přílohy soud zjistil, že neobsahuje žádný odkaz na konrétní smlouvu či objednávku, jejím obsahem jsou pouze čísla shora uvedených faktur s uvedením dlužných částek. 11. Z faktury č. 29611398 (pohledávka č. 37) soud zjistil, že faktura byla vystavena dodavatelem KOMA, s. r. o., pro odběratele Oleofin, a. s., dne 28. 8. 2010 na zboží hydroxid sodný s odkazem na objednávku č. 4500011676 ze dne 12. 8. 2009. Z faktury č. 29611725 (pohledávka č. 38) a faktury č. 29611892 (pohledávka č. 40) soud zjistil, že odkazují na objednávku č. 4500111676. Z faktur č. 29611928 (pohledávka č. 41), č. 29612009 (pohledávka č. 42) a č. 29612010 (pohledávka č. 43) soud zjistil, že sice odkazují na objednávku č. 4500113354, avšak objednávku označují datem 2. 11. 2009. Faktura č. 29612111 (pohledávka č. 44) označuje objednávku datem 1. 12. 2009, faktura č. 29612171 (pohledávka č. 45) datem 30. 11. 2009, faktura č. 29612172 (pohledávka č. 46) datem 7. 12. 2009 a faktura č. 29612173 (pohledávka č. 47) datem 14. 12. 2009. 12. Z dohody o vzájemném zápočtu pohledávek ze dne 30. 11. 2009 soud zjistil, že byla uzavřena mezi společností KOMA, s. r. o., a Oleofin, a. s., dne 30. 11. 2009, strany se dohodly na vyrovnání vzájemných pohledávek označených čísly faktur bez další specifikace, s tím, že rozdíl zápočtu činí 2 532,30 Kč, dohoda neobsahuje ani číslo účtu, na který má být hrazeno. 13. Z předložených vážních lístků soud zjistil, že žádný z nich neobsahuje údaj týkající se dodavatele či odběratele, žádný neobsahuje odkaz na číslo objednávky ani na dodací list.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. MSPH 88 INS 3043/2010 Jedinými údaji obsaženými ve vážních lístcích jsou datum vážení a zvážené množství louhu sodného v areálu společnosti SETUZA, a. s. 14. Po provedeném dokazování dospěl soud ke závěru, že Rámcová smlouva uzavřená mezi společností KOMA, s. r. o., a Oleofin, a. s., existenci konkrétních uplatněných pohledávek sama o sobě nezakládá. Právním důvodem vzniku pohledávek nejsou samy o sobě ani předložené faktury, neboť tyto jsou pouze účetním dokladem, který neprokazuje, že zboží bylo dlužníkovi skutečně dodáno. K žádné z faktur předložených k důkazu nebyl připojen dodací list, jak v návrhu žalobkyně avizovala. Dále učinil soud závěr, že žádnou z předložených faktur nelze jednoznačně ztotožnit s objednávkou č. 4500113354 (kterou žalobce nazývá kupní smlouvou) ze dne 8. 10. 2009, když jednak některé odkaz na ni vůbec neobsahují, u dalších je označena objednávka s odlišným datem. Odvolávky, na které objednávka odkazuje a které zřejmě měly dodávky specifikovat, soudu předloženy k důkazu vůbec nebyly. Vážní lístky dle názoru soudu také neprokazují, že bylo váženo zboží, které bylo dodáváno společnosti Oleofin, a. s. Ani dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek dle názoru soudu neprokazuje vznik pohledávky, když neodkazuje na žádné konkrétní objednávky či dodávky. Soud tak dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala existenci pohledávek, které vznikly společnosti KOMA, s. r. o., za dlužníkem a byly smlouvou o postoupení pohledávek postoupeny žalobkyni. 15. Pokud jde o smlouvu o postoupení pohledávek, nelze než odkázat na shora uvedené, že žalobce neprokázal existenci postupovaných pohledávek. Smlouva o postoupení sama o sobě právním důvodem vzniku pohledávek není. 16. Na základě uvedených závěrů soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. až XI.

17. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, s ohledem na to, že žaloba o určení pravosti a výše sporné pohledávky žalobkyně, která je insolvenční správkyní dlužnice STZ, a. s., směřuje proti insolvenčnímu správci dlužnice Oleofin, a. s., a podle ustanovení § 202 odst. 2 IZ platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 8. února 2018

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková.