188 ICm 126/2014
Č. j.: MSPH 188 ICm 126/2014-128 MSPH 88 INS 3043/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobkyně: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, IČO 726 57 111 sídlem Washingtonova 25, 110 00 Praha 1 zástupce insolvenčního správce Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10 insolvenčního správce dlužníka: STZ a.s., IČO 272 94 099 proti žalované: INSOLV, v.o.s., IČO 283 98 483 sídlem Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1 insolvenční správce dlužníka: Oleofin, a.s., IČO 271 67 658 o určení pravosti přihlášené dílčí pohledávky č. 33

takto: I. Určuje se, že dílčí pohledávka žalobce č. 33 ve výši 814 767,36 Kč za dlužníkem Oleofin, a.s., IČO 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu. II. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 33 ve výši 5 179 527,32 Kč za dlužníkem Oleofin, a.s., IČO 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou MSPH 88 INS 3043/2010 je po právu, se zamítá. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 17. 6. 2011 se žalobkyně domáhá určení, že její dílčí nezajištěná pohledávka č. 33 ve výši 5 994 294,68 Kč, sestávající z jistiny ve výši 5 661 799,68 Kč a příslušenství ve výši 332 495 Kč, jež přihlásila do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Oleofin, a. s., IČO 271 67 658, je po právu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. isir.justi ce.cz MSPH 88 INS 3043/2010 2. Žalobkyně tvrdí, že pohledávka č. 33 představuje neuhrazenou část úvěru poskytnutého společností PPF banka, a. s., dlužníkovi Oleofin, a. s. (dále jen dlužník ) na základě smlouvy o kontokorentním úvěru č. 90002608 ze dne 29. 8. 2008 na částku 190 000 000 Kč. Žalobkyně tvrdí, že z celkové částky sjednaného úvěru byla dlužníkem skutečně čerpána částka ve výši 189 774 374,05 Kč. Smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou společností PPF banka, a. s., žalobkyní a dlužníkem dne 5. 10. 2009 byla pohledávka společnosti PPF banka, a. s., za dlužníkem, která vznikla z titulu uvedené smlouvy o kontokorentním úvěru č. 90002608, postoupena na žalobkyni. Smlouvou uzavřenou mezi žalobkyní a společností PLENTY, s. r. o., dne 5. 11. 2009 byla část pohledávky ve výši 182 674 568 Kč postoupena na společnost PLENTY, s. r. o. Zůstatek pohledávky žalobkyně ve výši 7 196 009,29 Kč byl dohodou o zápočtu vzájemných pohledávek mezi dlužníkem a žalobkyní ze dne 27. 7. 2010 započten proti pohledávce dlužníka vůči žalobkyni ve výši 1 534 209,61 Kč. Rozdíl v započítávaných částkách ve výši 5 661 799,68 Kč je žalobkyní přihlašován. 3. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, s tím, že žalobkyně existenci pohledávky neprokázala. Žalovaná uvádí, že smlouva o kontokorentním úvěru je smluvním typem tzv. konsensuálního charakteru a k jejímu uzavření není zapotřebí reálné poskytnutí peněžních prostředků. Proto nelze existenci pohledávky vyplývající z nevrácení části poskytnutého úvěru prokazovat toliko odkazem na smlouvu o kontokorentním úvěru, která nedokládá, že by uvedené peněžní prostředky byly společností PPF banka, a. s., dlužníkovi skutečně poskytnuty. Poskytnutí peněžních prostředků žalobkyně neprokázala. Dále uvádí, že dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek uzavřená mezi žalobkyní a dlužníkem dne 28. 7. 2010 není řádně podepsána osobami oprávněnými za strany jednat a nemohla být proto platně uzavřena. 4. Dle ustanovení § 198 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ ) mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. V této žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 5. Soudu je z vlastní činnosti známo, že žalobkyně přihlásila dne 31. 8. 2010 do insolvenčního řízení pohledávku, kterou soud eviduje pod č. 63 a která se skládala celkem z 60 dílčích pohledávek. Dne 22. 9. 2010 žalobkyně soudu předložila k výzvě správce opravenou přihlášku a dne 13. 5. 2011 předložila bez předchozí výzvy doplnění své přihlášky. 6. Soudu je dále z vlastní činnosti známo, že žalovaná při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 16. 5. 2011 popřela dílčí pohledávku č. 33 co do pravosti zcela. Důvodem popření bylo neprokázání existence pohledávky věřitelem. Z kopie vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky soud zjistil, že toto bylo doručeno žalované dne 1. 6. 2011. Žaloba o určení pravosti přihlášené dílčí pohledávky byla doručena soudu dne 17. 6. 2011 a byla tedy podána včas 7. Na přípravném jednání, které se konalo dne 1. 11. 2012, byla žalobkyně vyzvána, aby doložila smlouvu o postoupení pohledávky a doplnila tvrzení a důkazy ohledně čerpání úvěru. Žalobkyně k této výzvě předložila smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 5. 10. 2009, smlouvu o postoupení části pohledávky ze dne 5. 11. 2009, oznámení o postoupení pohledávek a výpis z účtu společnosti Oleofin, a. s., ze dne 4. 11. 2009.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. MSPH 88 INS 3043/2010 8. Ze smlouvy o kontokorentním úvěru č. 90002608 soud zjistil, že dne 29. 8. 2008 se zavázala PPF banka, a. s., poskytnout dlužníkovi Oleofin, a. s., kontokorentní úvěr až do výše 190 000 000 Kč, jehož splatnost byla postupně prodlužována 14 dodatky do dne 4. 11. 2009. 9. Ze smlouvy o postoupení pohledávek reg. č. PP90003109 ve znění 5 dodatků soud zjistil, že byla uzavřena dne 5. 10. 2010 mezi společností PPF banka, a. s., jako postupitelem, společností STZ, a. s., jako postupníkem za účasti společnosti Oleofin, a. s., v čl. 4.1. písm. v) byla vyčíslena celková evidovaná výše postupované pohledávky ke dni 2. 10. 2009 částkou 183 489 335,36 Kč sestávající z jistiny ve výši 183 361 433,80 Kč a přirostlého úroku ve výši 127 901,56 Kč a v čl. 17.3. smlouvy společnost Oleofin, a. s., svůj závazek v takto vyčíslené částce uznala. Dále soud zjistil, že v čl. 8 smlouvy byla stanovena úplata za postoupení pohledávky ve výši 190 000 000 Kč, kterou byl postupník povinen zaplatit ve dvou splátkách, a to částku 165 000 000 Kč do 20. 1. 2010, částku 25 000 000 Kč do následujících 60 dnů, splatnost úplaty byla postupně prodlužována 5 dodatky ke smlouvě. Z přípisu ze dne 11. 11. 2009 soud zjistil, že obsahuje sdělení o účinnosti smlouvy ke dni 11. 11. 2009. 10. Ze Smlouvy o postoupení části pohledávky ze dne 5. 11. 2009 soud zjistil, že byla uzavřena mezi STZ, a. s., a společností Plenty, s. r. o., v čl. 3. smlouvy je identifikována pohledávka, jejíž část se postupuje odkazem na smlouvu o kontokorentním úvěru reg. č. 90002608 a v bodě V. tohoto článku je vymezena celková výše pohledávky postupitele za dlužníkem částkou 183 489 335,36 Kč. Bod 3.2. smlouvy dále vymezuje část postupované pohledávky výší 182 674 568 Kč, úplata za postoupení části pohledávky byla stanovena ve stejné výši 182 674 568 Kč. 11. Z oznámení o postoupení pohledávky soud zjistil, že dne 5. 11. 2009 společnost STZ, a. s., oznámila dlužníkovi Oleofin, a. s., že z celkové pohledávky, kterou za ním eviduje ve výši 183 489 335,36 Kč postupuje část pohledávky ve výši 182 674 568 Kč společnosti Plenty, s. r. o. 12. Z oznámení společnosti PPF banka, a. s., ze dne 12. 11. 2009 soud zjistil, že není podepsáno STZ, a. s., jako příjemcem, že banka oznamuje seznam zástav, kterých se vzdává v souvislosti s postoupením pohledávky, oznamuje, že výše úplaty za postoupení pohledávky se snižuje o částku rozdílu mezi 190 000 000 Kč a jistinou pohledávky včetně zkapitalizovaných úroků ke dni účinnosti smlouvy ve výši 189 870 577,29 Kč a vyzývá společnost STZ, a. s., k úhradě částky 24 870 577,29 Kč. 13. Z výpisu z účtu společnosti Oleofin, a. s., soud zjistil, že ke dni 4. 11. 2009 eviduje jako ostatní transakce postoupení pohledávky-KTK 165 000 000 Kč a postoupení pohledávky- KTK 24 774 374,05 Kč, odchozí platbu příjemci Oleofin, a. s., ve výši 220 000 Kč a příchozí platbu od plátce Oleofin, a. s., ve výši 220 000 Kč. 14. Z dohody o zápočtu vzájemných pohledávek soud zjistil, že je datována dnem 28. 7. 2010 a není podepsána za společnost Oleofin, a. s. 15. Na jednání, které se konalo dne 8. 2. 2018 se žalovaný vyjádřil tak, že s výjimkou částky 814 767,36 Kč navrhuje žalobu zamítnout. 16. Na základě provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žalobkyně prokázala, že jí byla postoupena pohledávka společnosti PPF banka, a. s., za dlužníkem Oleofin, a. s., že evidovaná výše postupované pohledávky ke dni 2. 10. 2009 činila částku 183 489 335,36 Kč sestávající z jistiny ve výši 183 361 433,80 Kč a přirostlého úroku ve výši 127 901,56 Kč a že dlužník pohledávku v této výši uznal. Žalobkyně dále prokázala, že část pohledávky ve výši 182 674 568 Kč dále postoupila společnosti Plenty, a. s. Na základě uvedeného dospěl soud k závěru, že žalobkyně prokázala existenci své pohledávky ve výši 814 767,36 Kč a proto rozhodl, jak uvedeno ve výroku I.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. MSPH 88 INS 3043/2010 17. Jak shora uvedeno, postupovaná a dlužníkem uznaná dlužná jistina činila částku 183 489 335,36 Kč a tato byla potvrzena žalobkyní i ve smlouvě o postoupení pohledávky společnosti PLENTY, s. r. o. Zmíněné společnosti byla dále pohledávka ve výši 182 674 568 Kč postoupena. Předkládaná oznámení nezakládají vznik žádných závazků, pokud jde o výpis z účtu dlužníka ke dni 4. 11. 2009, dospěl soud, stejně jako žalovaná k závěru, že zobrazuje pouze interní pohyby na účtu v rámci jeho správy. Navíc lze usuzovat, že tyto bankovní pohyby se týkají úplaty za postoupení pohledávky, nikoliv pohledávky samotné. Pokud jde o smlouvu o zápočtu vzájemných pohledávek mezi dlužníkem a žalobkyní, dospěl soud k závěru, že nebyla vůbec uzavřena, když na ní chybí podpis dlužníka. Pokud jde o částku 5 179 527,32 Kč dospěl tak soud k závěru, že žádný z předložených důkazů neprokazuje její existenci a rozhodl jak uvedeno ve výroku II. 18. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, s ohledem na to, že žaloba o určení pravosti a výše sporné pohledávky žalobkyně, která je insolvenční správkyní dlužnice STZ a.s., směřuje proti insolvenčnímu správci dlužnice Oleofin, a.s., a podle ustanovení § 202 odst. 2 IZ platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 8. února 2018

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková.