188 ICm 116/2014
č. j.: MSPH 188 ICm 116/2014-124 /MSPH 88 INS 3043/2010/

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci žalobkyně: Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, insolvenční správce dlužníka: STZ, a. s., IČ: 272 94 099, Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem- Střekov, práv. zást.: JUDr. Petr Vališ, advokát, Pplk. Sochora 4, 170 00 Praha 7, proti žalované: INSOLV, v. o. s., IČ: 283 98 483, Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka: Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, Žukovova 100, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov, o určení pravosti dílčí pohledávky č. 10 ve výši 540 258,35 Kč

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že dílčí pohledávka žalobce č. 10 ve výši 540 258,35 Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 3043/2010 a která byla na přezkumném jednání insolvenčním správcem popřena, je po právu, se pro předčasnost zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 17. 6. 2011 se žalobkyně domáhá určení, že její dílčí nezajištěná pohledávka č. 10 ve výši 540 258,35 Kč, již přihlásila do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, jako neuhrazenou úplatu za práci ve mzdě, je po právu. isir.justi ce.cz /MSPH 88 INS 3043/2010/ Při přezkumném jednání konaném dne 16. 5. 2011 byla dílčí pohledávka č. 10 insolvenčním správcem zcela popřena co do pravosti.

Žalobkyně tvrdí, že právním důvodem vzniku pohledávky je Rámcová smlouva o dílo uzavřená dne 1. 12. 2008 (dále jen Rámcová smlouva ) mezi žalobkyní a dlužníkem, na základě které byla žalobkyní provedena práce ve mzdě a dlužníkovi následně vyúčtována fakturou č. 631007401, přičemž dlužník ničeho neuhradil. Žalobkyně následně jednostranně započetla vzájemné pohledávky, čímž došlo k zániku části pohledávky žalobkyně ve výši 515 321 Kč a pohledávka nadále existuje ve výši jistiny 523 270 Kč. Dle tvrzení žalobkyně dlužník svůj závazek dne 30. 4. 2010 uznal.

Žalovaná navrhuje zamítnutí žaloby, s tím, že žalobkyně neprokázala existenci pohledávky. Žalovaná tvrdí, že dokumenty, které předložila žalobkyně k přihlášce své pohledávky (tj. Rámcovou smlouvou, doklady o provedení práce ze dne 14. 1. 2010, 19. 1. 2010 a 29. 1. 2010 a fakturou č. 631007401) nelze prokázat, že žalobkyní byla pro dlužníka provedena práce ve mzdě a že pohledávka žalobkyni vznikla. Z předložených dokladů o provedení práce dle tvrzení žalované nelze dovodit, kdo materiál dodal, kam byl materiál dodán, ani je nelze podle žádného údaje ztotožnit s předloženou fakturou, resp. Rámcovou smlouvou. Dále žalovaná poukazuje na obsah Rámcové dohody, která upravuje uzavírání konkrétních měsíčních smluv o dílo ve formě objednávek, a proto má zato, že na základě samotné Rámcové smlouvy nelze přezkoumat oprávněnost nároku žalobkyně.

Dle ustanovení § 198 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ ) mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. V této žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Soudu je z vlastní činnosti známo, že žalobkyně přihlásila dne 31. 8. 2010 do insolvenčního řízení pohledávku, kterou soud eviduje pod č. 63 a která se skládala celkem z 60 dílčích pohledávek. Dne 22. 9. 2010 žalobkyně soudu předložila k výzvě správce opravenou přihlášku a dne 13. 5. 2011 předložila bez předchozí výzvy doplnění své přihlášky.

Soudu je dále z vlastní činnosti známo, že žalovaná při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 16. 5. 2011 popřela dílčí pohledávku č. 10 co do pravosti zcela. Z kopie vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky soud zjistil, že toto bylo doručeno žalované dne 1. 6. 2011. Žaloba o určení pravosti přihlášené pohledávky byla doručena soudu dne 17. 6. 2011 a byla tedy podána včas.

Z přihlášky pohledávky P63 ze dne 31. 8. 2010 soud zjistil, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení mimo jiné dílčí pohledávku č. 10 ve výši 540 258,35 Kč-jako důvod vzniku pohledávky uvedla Úplata za práci ve mzdě-lisování Ústí, jednostranné započtení vzájemných pohledávek ze dne 17. 3. 2010 .

Z doplněné přihlášky pohledávky P63 ze dne 13. 5. 2011 soud zjistil, že žalobkyně změnila svoji původní přihlášku tak, že přihlásila do insolvenčního řízení dílčí pohledávku /MSPH 88 INS 3043/2010/ č. 10 tvořenou jistinou ve výši 523 270 Kč a příslušenstvím ve výši 16 988,35 Kč, které představuje úrok z prodlení. Jako důvod vzniku dílčí pohledávky č. 10 žalobkyně ve formuláři přihlášky uvedla Neuhrazená úplata za práci ve mzdě-lisování Ústí, jednostranné započtení vzájemných pohledávek ze dne 17. 3. 2010, Rámcová smlouva o dílo uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem dne 1. 12. 2008, doklad o provedené práci ve mzdě-lisování ze dne 19. 1. 2010, 14. 1. 2010 a 29. 1. 2010 .

Z upraveného listu seznamu pohledávek soud zjistil, že žalovaná popřela přihlášenou dílčí pohledávku č. 10 v celé výši. Důvodem popření bylo neprokázání existence pohledávky věřitelem.

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na níž se pohledávka zakládá. Přihláška pohledávky je tedy svým charakterem podáním obdobným žalobě, neboť jím věřitel uplatňuje u soudu svůj nárok vůči dlužníku. Na přihlášku pohledávky jsou tedy kladeny stejné nároky jako na žalobu. V přihlášce pohledávky je tak věřitel povinen vylíčit skutek, na němž se jeho pohledávka zakládá a dostatečně určitě uvést skutkové okolnosti, které jsou důležité pro posouzení, zda je pohledávka věřitele po právu či ne.

Dle § 188 odst. 1 a odst. 2 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu a vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést.

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze.

V projednávané věci dospěl soud k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro věcné projednání incidenční žaloby, neboť přihláška žalobkyně trpí vadami, které brání jejímu přezkumu. V dílčí přihlášce č. 10 nejsou uvedeny dostatečně určitě a úplně rozhodné skutečnosti, z nichž se dovozuje vznik pohledávky v celé uplatněné výši a není tak zřejmé, na základě jakého skutku měla pohledávka žalobkyně vzniknout. Žalobkyně v přihlášce uvedla jako důvod vzniku své pohledávky neuhrazenou úplatu za práci ve mzdě-lisování Ústí a výčet listin (tj. jednostranné započtení vzájemných pohledávek ze dne 17. 3. 2010, Rámcová smlouva o dílo uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem dne 1. 12. 2008, doklad o provedené práci ve mzdě-lisování ze dne 19. 1. 2010, 14. 1. 2010 a 29. 1. 2010). Práce ve mzdě je forma spolupráce dvou podniků (obvykle mateřské a dceřiné společnosti), kdy objednatel dodá základní materiál, know-how atp. a dodavatel zhotoví produkci, kterou objednatel odebere. Rámcová smlouva obecně, jak již vyplývá z jejího označení, tvoří základ pro stanovení podmínek budoucího smluvního vztahu mezi účastníky a jejím smyslem je vytvořit právní rámec pro neurčitý počet dalších realizačních smluv, které mezi sebou mohou tytéž smluvní strany v budoucnu uzavřít. V daném případě je tedy zřejmé, že Rámcová smlouva /MSPH 88 INS 3043/2010/ bez konkrétních (tzv. realizačních) smluv není sama o sobě právním důvodem vzniku pohledávky a ačkoli žalovaný pohledávku přezkoumal, sám ve svém vyjádření k žalobě tvrdí, že jen na základě Rámcové smlouvy nelze přezkoumat oprávněnost nároku žalobkyně. Za situace, kdy nelze najít souvislost mezi neuhrazenou úplatou za práci ve mzdě a Rámcovou smlouvou, a kdy nelze posuzovat jako právní důvod vzniku pohledávky samotnou práci ve mzdě bez uvedení všech souvislostí, je soud přesvědčen, že takto vylíčeným důvodem vzniku žalobkyně zákonný požadavek určitosti a úplnosti nesplnila.

V takovém případě měl správce postupovat dle § 188 odst. 2 IZ a vyzvat věřitelku, aby přihlášku své pohledávky opravila a doplnila ve stanovené lhůtě, nikoliv přihlášku přezkoumat.

Dle ustálené judikatury zjistí-li soud, který rozhoduje o pravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, že přihláška pohledávky má vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, musí žalobu pro předčasnost zamítnout. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I.

Po právní moci tohoto rozsudku žalovaná vyzve žalobkyni k opravě přihlášky ve shora uvedeném smyslu postupem podle § 188 odst. 2 IZ.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 150 o. s. ř., dle kterého, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Situace vznikla v důsledku postupu žalobce, jehož přihláška pohledávky obsahovala četné vady, i žalovaného, který takovou přihlášku přezkoumal. Soud proto žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 21. listopadu 2016

JUDr. Jana Pečánková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: J. Staviarská