188 ICm 1135/2015
č.j. MSPH 188 ICm 1135/2015-24 MSPH 188 ICm 1339/2015 (MSPH 88 INS 19590/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobce: Mgr. Ivo Tichovský, IČ: 662 40 948, insolvenční správce, Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-Poruba, práv. zást.: Mgr. Roman Krakovka, advokát, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, proti žalované: JUDr. Regina Soukupová, IČ: 131 47 609, Nad Kazankou 184, 171 00 Praha 7, práv. zást.: Mgr. Jan Soukup, advokát, Konviktská 297/12, 110 00 Praha 1-Staré Město, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou soudu dne 17.3.2015 se insolvenční správce Mgr. Ivo Tichovský jako žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaná nemá za dlužníkem PhDr. Josefem Stavjaníkem pohledávku ve výši 8.406.695,-Kč. Ke společnému řízení s danou věcí bylo spojeno řízení vedené pod sp. zn, ve kterém se isir.justi ce.cz MSPH 188 ICm 1339/2015 (MSPH 88 INS 19590/2012)

JUDr. Regina Soukupová jako žalobce domáhala určení, že její pohledávka ve výši 8.406.695,-Kč je po právu zajištěná.

Žalobce tvrdí, že důvod vzniku tak jak je uveden v přihlášce, tj. exekutorský zápis ze dne 7.12.2011, není důvodem vzniku pohledávky a pokud žalovaný přihlašoval pohledávku, měl vymezit skutečnosti rozhodné pro její vznik. Žalobce dále tvrdí, že uplatněný nárok není co do výše postaven najisto a není najisto postavena ani výše příslušenství pohledávky. Žalobce dále tvrdí, že exekutorský zápis nemá požadované náležitosti a zástavní právo nevzniklo, neboť příkazy ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech dlužníka byly vydány až po zahájení insolvenčního řízení, tedy v rozporu s § 109 IZ.

Žalovaná se vyjádřila tak, že jako důvod vzniku uvedla smlouvu o půjčce a následný exekutorský zápis ze dne 7.12.2011, který byl dle platné právní úpravy v době jeho sepsání veřejnou listinou ve smyslu § 274 o.s.ř. Dále se vyjadřuje tak, že uzavřela s insolvenčním dlužníkem smlouvu o půjčce dne 3.11.2009. Na základě této smlouvy půjčila žalovaná dlužníku 19 mil. Kč složením této částky na základě smlouvy o správě finančních prostředků uzavřené dne 30.11.2009 do úschovy advokáta Mgr. Jana Vrbenského. Sjednaný úrok činil ode dne připsání finančních prostředků 20 % p.a. z půjčené částky. Ke smlouvě uzavřela dodatek dne 10.3.2011, ve kterém se vzdala nároků způsobených prodlením dlužníka se splácením jistiny, a to do 10.3.2011. Dodatkem též sjednala smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. Protože dlužník svůj závazek řádně nesplnil, podala pro zbytek nesplacené pohledávky návrh na exekuci dne 27.4.2012.

Z přihlášky č.j. MSPH 88 INS 19590/2012-P2 soud zjistil, že jako důvod vzniku byl uveden exekutorský zápis ze dne 7.12.2011 č.j. 115 EZ 6/2011 na částku 16.585.095,-Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce ze dne 30.11.2009 a následně uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 10.3.2011. Exekutorským zápisem byl určen splátkový kalendář a to na částku 2.500.000,-Kč /dva miliony pět set tisíc korun českých/ měsíčně k poslednímu dni měsíce. Ke dni 30.4.2012 dlužník neuhradil splátku za měsíc duben 2012 v částce 2.500.000,-Kč. Věřitel podal návrh na exekuci dne 27.4.2012 na základě prohlášení schovatele dlužníka Dr. Vrbenského ze dne 27.4.2012. Na částku jistiny 6.585.095,-Kč a příslušenství sestávajícího se z úroku z prodlení 18,25 % p.a. ročně z částky 10.560.000,-Kč od 7.12.2011 do 31.7.2012 v částce 1.251.360,-Kč. Usnesením ze dne 22.5.2012, č.j. 54 EXE 686/2012-7, sp. zn. exekutora 115 EX 00123/12, který nabyl právní moci 16.6.2012 byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního zápisu ze dne 7.12.2011 pod č.j. 115 EZ 6/2011 v částce nesplaceného dluhu 6.585.095,-Kč a úroku z prodlení z částky 10.560.000,-Kč ve výši 18,25 % ročně, které od 7.12.2011 do 31.7.2012 činilo částku 1.251.360,-Kč. Výše dlužné jistiny byla vyčíslena částkou 6.585.095,-Kč. Jako příslušenství byl vyčíslen úrok z prodlení 18,25 % ročně z částky 10.560.000,-Kč ve výši 1.821.600,-Kč. Pohledávka byla označena jako vykonatelná a zajištěná.

Z příslušného listu seznamu soud zjistil, že insolvenční správce popřel přihlášenou pohledávku č. 1 co do jistiny i příslušenství v celé výši. Insolvenční správce popřel pravost i pořadí přihlášené pohledávky s odůvodněním, že exekutorský zápis není právním důvodem vzniku přihlášené pohledávky. Dále uvedl, že exekutorský zápis nemá požadované náležitosti a přihláška by teda měla být přezkoumána jako nevykonatelná. Dále popřel pořadí přihlášené pohledávky, neboť příkazy ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech byly vydány až po zahájení insolvenčního řízení. Pravost pohledávky popřel proto, že věřitel MSPH 188 ICm 1339/2015 (MSPH 88 INS 19590/2012) neprokázal existenci hmotněprávního nároku a pohledávku na příslušenství popřel z týchž důvodů jako jistinu.

Podle § 174 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. (dále IZ) přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na níž se pohledávka zakládá. Přihláška pohledávky je tedy svým charakterem podání obdobným žalobě, neboť jím věřitel uplatňuje u soudu svůj nárok vůči dlužníku. Na přihlášku pohledávku jsou tedy kladeny stejné nároky jako na žalobu. V přihlášce pohledávky je tak věřitel povinen vylíčit skutek, na němž se jeho pohledávka zakládá a dostatečně určitě uvést skutkové okolnosti, které jsou důležité pro posouzení, zda je pohledávka věřitele po právu či ne.

Dle § 188 odst.1 a odst.2 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu a vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést.

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze.

V daném případě soud v zásadě shodně s žalobcem dospěl soud k závěru, že přihláška žalované požadované náležitosti dle § 174 IZ nemá a že uplatněný nárok není co do důvodu ani výše postaven najisto. Věřitelka nevylíčila dostatečně skutečnosti, z nichž dovozuje svoji pohledávku. Z přihlášky nelze bez dalšího zjistit, co považuje věřitelka za důvod vzniku své pohledávky, zda smlouvu o půjčce či exekutorský zápis. Důvod nelze odvodit ani z uvedení dalších okolností, neboť z jejich popisu není zřejmé, jaká částka jistiny dle smlouvy o půjčce zůstala nesplacena, co tvoří příslušenství ev. nesplacené jistiny, ani zda je uplatněna smluvní pokuta.

V takovém případě měl správce postupovat dle § 188 odst. 2 a vyzvat věřitelku, aby přihlášku své pohledávky opravila a doplnila ve stanovené lhůtě.

Dle ustálené judikatury zjistí-li soud, který rozhoduje o pravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, že přihláška pohledávky má vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, musí žalobu pro předčasnost zamítnout. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 150 o.s.ř., podle něhož jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat, takže úspěšné žalované náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť právě v důsledku neodstranění vad přihlášky, jež měla dopad na výsledek jejího přezkumu, byla žaloba zamítnuta pro předčasnost. MSPH 188 ICm 1339/2015 (MSPH 88 INS 19590/2012)

Po právní moci tohoto rozsudku žalobce vyzve žalovanou k opravě přihlášky ve shora uvedeném smyslu postupem podle § 188 odst. 2 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 12. května 2016

JUDr. Jana Pečánková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J.Staviarská