17 VSOL 90/2017-31
39 ICm 953/2015 17 VSOL 90/2017-31 (KSOS 39 INS 25232/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové a soudkyň JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Kypré ve věci žalobců a) Jarmily anonymizovano , anonymizovano , b) Karla anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Stachovice 159, 742 45 Fulnek, proti žalovaným 1) Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO 13584324, 2) Ing. Ivaně Zálešákové, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, insolvenční správkyni dlužníků Jarmily anonymizovano a Karla anonymizovano , o určení popřené pohledávky, o odvolání žalobců a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 12. 2016, č. j. 39 ICm 953/2015-6 (KSOS 39 INS 25232/2014),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. mění tak, že žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení o žalobě, kterou žalobci a) a b) popírali pohledávku žalovaného 1) přihlášenou isir.justi ce.cz (KSOS 39 INS 25232/2014) do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 25232/2014. V odůvodnění konstatoval, že usnesením ze dne 10. 11. 2014, č. j. KSOS 39 INS 25323/2014-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníků Jarmily anonymizovano a Karla anonymizovano a povoleno řešení úpadku oddlužením. Žalovaný 1) přihlásil do insolvenčního řízení zajištěnou pohledávku v celkové výši 2 044 179,50 Kč. U přezkumného jednání konaného dne 3. 2. 2015 byla pohledávka insolvenční správkyní uznána, dlužníky pak byla popřena. Dlužník však nemůže účinně popřít zajištěnou pohledávku, proto dlužníci, tj. žalobci a) a b), nebyli osobami oprávněnými podat žalobu. Vzhledem k tomu, že nedostatek aktivní legitimace žalobců je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit, postupoval soud prvního stupně ve smyslu ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení podali žalobci včas odvolání, v němž namítli, že jim svědčí právo popírat neoprávněnou pohledávku, a navrhli, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že řízení se nezastavuje.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, i řízení mu předcházející (§ 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 10. 11. 2014, č. j. KSOS 39 INS 25232/2014-A15 Krajský soud v Brně zjistil úpadek dlužníků Karla anonymizovano a Jarmily anonymizovano (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Ivanu Zálešákovou (výrok II.) a povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.). Žalovaný 1) přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků přihláškou č. 7 vykonatelnou pohledávku ve výši 1 366 319,60 Kč z titulu nesplacené části hypotéčního úvěru a vykonatelnou pohledávku č. 1.1 ve výši 677 859,90 Kč z titulu úroku, úroku z prodlení a poplatků. Pohledávky byly zajištěny zástavním právem smluvním k nemovitostem na LV č. 193, k.ú. Stachovice, obec Fulnek-katastrální území: Stachovice-Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. U přezkumného jednání konaného dne 3. 2. 2015 insolvenční správkyně pohledávku v celkové výši 2 044 179,50 Kč uznala, dlužníci pohledávku popřeli. Usnesením ze dne 3. 3. 2015, č. j. KSOS 39 INS 25232/2014-B4 Krajský soud v Ostravě schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře (výrok I.).

Dle ustanovení § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt podání (KSOS 39 INS 25232/2014)

žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Z hlediska práva žalobce k podání žaloby o určení jím popřené pohledávky žalovaného je významné, že v insolvenčním řízení dlužníka byl zjištěn úpadek, který je řešen oddlužením (plněním splátkového kalendáře dle schváleného způsobu oddlužení). Proto je třeba aktivní legitimaci žalobce, který je dlužníkem v insolvenčním řízení, v jehož rámci je veden incidenční spor, posuzovat také z hlediska ustanovení § 410 odst. 2 IZ. Za trvání účinků schválení oddlužení má popření pohledávky dlužníkem shodné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem jen ve vztahu k pohledávce nezajištěného věřitele. V případě, že se jedná o vykonatelnou pohledávku nezajištěného věřitele, získává dlužník postavení insolvenčního správce a má právo podat žalobu na určení popřené pohledávky ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1 IZ. Popření pohledávky zajištěného věřitele však popsané účinky nemá.

V posuzované věci žalobci, coby dlužníci, popřeli na přezkumném jednání vykonatelnou pohledávku žalovaného 1), který je zajištěným věřitelem, neboť jeho pohledávky byly zajištěny zástavním právem váznoucím na nemovitostech. Jejich popřením proto dlužníci nezískali právo podat žalobu na určení neexistence pohledávek v popřené výši, a tudíž nejsou osobami oprávněnými k jejímu podání. Za tohoto stavu věci tedy bylo na místě žalobu žalobců ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 IZ odmítnout. Na tomto místě považuje odvolací soud za nezbytné zdůraznit, že podmínkami řízení (§ 103 o.s.ř.) rozumí občanský soudní řád takové podmínky, za nichž může soud rozhodnout ve věci samé. Mezi podmínky týkající se účastníků řízení se řadí způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o.s.ř.), procesní způsobilost (§ 20 odst. 1 o.s.ř.), způsobilost být zástupcem a oprávnění k zastupování (§ 22-§ 32 o.s.ř.). Z citovaného výčtu podmínek řízení vyplývá, že aktivní legitimace, tj. oprávnění k podání žaloby, není nedostatkem podmínky řízení, která by měla za následek postup dle ustanovení § 160 odst. 5 IZ. Soud prvního stupně proto pochybil, když řízení o žalobě v tomto případě ve smyslu ustanovení § 160 odst. 5 IZ zastavil.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. změnil (§ 220 o.s.ř.) tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Žalobci neměli v odvolacím řízení úspěch, žalovaným, dle obsahu spisu, žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly, proto odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 142 odst. 1 o.s.ř. a § 163 IZ). (KSOS 39 INS 25232/2014)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, dospěje-li dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě do dvou měsíců od jeho doručení, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 30. 11. 2017

JUDr. Jana Maiová předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: v z. JUDr. Magdalena Vinklerová v.r. Dana Langová pověřený člen senátu Z důvodu dovolené předsedkyně senátu Podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. Zastupujícím členem senátu