17 VSOL 500/2017-34
10 ICm 477/2011 17 VSOL 500/2017-34 KSOL 10 INS 8647/2010

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Kypré a soudců JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Jany Maiové ve věci

žalobkyně: FINE CREDIT, a.s., IČO 26866919 sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc

proti žalovaným: 1. Ing. Marek Tříska sídlem Okružní 20, 787 01 Šumperk insolvenční správce úpadce Pavlíny anonymizovano , anonymizovano 2. Pavlína Pazdírko anonymizovano bytem Pod Senovou 2671/18, 787 01 Šumperk

o určení popřené pohledávky jako incidenční spor v insolvenčním řízení úpadce Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Senovou 2671/18, 787 01 Šumperk, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 10 INS 8647/2010, o odvolání žalovaného č. 1. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 19. 7. 2011, č. j. 10 ICm 477/2011-24 (KSOL 10 INS 8647/2010),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. o náhradě nákladů řízení m ě n í tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému č. 1. na náhradě nákladů řízení částku 8 228 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. Žalobce a žalovaný č. 2. nemají vzájemně právo na náhradu nákladů řízení.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému č. 1. na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 1 270,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. isir.justi ce.cz (KSOL 10 INS 8647/2010)

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným usnesením řízení zastavil (výrok I.), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a žalobci vrátil soudní poplatek ve výši 1 000 Kč (výrok III.). Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil ustanovením § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř., když žalovaným žádné náklady řízení nevznikly.

Žalovaný č. 1. podal odvolání proti výroku II. o náhradě nákladů řízení z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Uvedl, že udělil plnou moc k zastupování v řízení advokátovi JUDr. Josefu Sedláčkovi, který v jeho zastoupení podal dne 20. 6. 2011 vyjádření k žalobě a žalobce vzal žalobu zpět podáním došlým soudu dne 7. 7. 2011. Má za to, že mu vzniklo právo na náhradu nákladů řízení, když žalobce svým zpětvzetím zavinil, že řízení muselo být zastaveno. Navrhl, aby odvolací soud uložil žalobci povinnost nahradit mu náklady řízení a dále ho zavázal k náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v rozsahu dotčeném odvoláním, i řízení mu předcházející (§ 212 a § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobou, doručenou soudu prvního stupně dne 24. 2. 2011, se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka v popřené výši 451 181,40 Kč je pohledávkou přihlášenou po právu. Žalovaný č. 1 se podáním ze dne 16. 6. 2011, došlým soudu prvního stupně dne 21. 6. 2011, k žalobě vyjádřil a současně předložil listinu osvědčující udělení plné moci k zastupování žalovaného č. 1 advokátem JUDr. Josefem Sedláčkem, včetně osvědčení o registraci plátce DPH tohoto advokáta. Podáním, doručeným soudu prvního stupně dne 7. 7. 2011, vzal žalobce žalobu v celém rozsahu zpět, aniž by uvedl důvod tohoto procesního úkonu. Poté soud rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Dle ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

Občanský soudní řád (§ 146) při rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení v případě zastavení řízení soudu ukládá, aby se zabýval otázkou, zda některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno a zavinění aby posuzoval výlučně z procesního hlediska, tj. podle procesního výsledku (§ 146 odst. 2 o.s.ř.). Současně platí, že v případě, kdy soud zjistí zavinění účastníka na zastavení řízení, přizná ostatním účastníkům (druhé procesní straně) náhradu nákladů řízení, které účelně vynaložili na uplatňování nebo bránění svého práva. Je-li důvodem zastavení řízení zpětvzetí návrhu (žaloby), lze konstatovat, že žalobce nezavinil zastavení řízení, pokud vzal zpět návrh, který byl podán důvodně, pro chování žalovaného. Aby se nejednalo o zavinění žalobce na zastavení řízení, musí být tedy splněny kumulativně dvě podmínky, a sice že žaloba byla podána důvodně a že k jejímu zpětvzetí došlo pro chování žalovaného. Zda šlo o důvodně podanou žalobu usuzuje soud z procesního hlediska, tedy z hlediska vztahu výsledku chování žalovaného k požadavkům žalobce, přičemž není pochyb o tom, že ke zpětvzetí žaloby pro chování žalovaného dojde (pouze) tehdy, pokud žalovaný po podání žaloby uspokojil nárok žalobcem uplatněný žalobou.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. (KSOL 10 INS 8647/2010)

V posuzované věci není pochyb o tom, že žalobce zavinil, že řízení muselo být zastaveno, když vzal svoji žalobu v celém rozsahu zpět bez uvedení důvodu. Soud prvního stupně nesprávně rozhodl o náhradě nákladů řízení, když nesprávně konstatoval, že náklady řízení žalovanému č. 1 nevznikly.

Z obsahu spisu zcela nepochybně vyplývá, že žalovanému č. 1 vznikly v řízení před soudem prvního stupně náklady spojené s jeho zastoupením advokátem, spočívající v odměně za 2 úkony právní služby á 3 100 Kč (převzetí zastoupení a vyjádření k žalobě), 2x paušálních náhrad á 300 Kč, vše zvýšeno o 21 % DPH ve výši 1 428 Kč, když advokát žalovaného č. 1 je plátcem této daně.

Odvolací soud, na základě shora uvedeného, proto změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. o nákladech řízení (§ 220 o.s.ř.) tak, že žalobci uložil povinnost zaplatit žalovanému č. 1 náklady řízení ve výši 8 228 Kč.

Žalovaný č. 1 byl v odvolacím řízení úspěšný, proto odvolací soud s přihlédnutím k ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. rozhodl o povinnosti žalobce nahradit žalovanému č. 1 náklady odvolacího řízení ve výši 1 270,50 Kč. Tyto náklady spočívají v odměně za 1 úkon právní služby -odvolání, a to z tarifní hodnoty 8 228 Kč, která byla předmětem odvolacího řízení, snížené na 1/2, když odvolání sm ěřovalo pouze do výrok u o náhradě nákladů řízení. Sestávají se tedy z poloviční odměny ve výši 750 Kč, 1 paušální náhrady 300 Kč, vše zvýšeno o 21 % DPH ve výši 220,50 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 5. ledna 2018

JUDr. Lenka Kyprá předsedkyně senátu v.z. JUDr. Jana Maiová v. r. pověřený člen senátu Z důvodu nepřítomnosti předsedy senátu podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. zastupujícím členem senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová.