17 VSOL 461/2017-96
37 ICm 4312/2015 17 VSOL 461/2017-96 (KSOS 37 INS 33533/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Kypré a soudců JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Jany Maiové ve věci

žalobkyně: Alžběta anonymizovano , anonymizovano , bytem Krmelínská 364/164, 724 00 Ostrava-Nová Bělá

proti žalované: Mgr. Ing. Evě Hepperové, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, insolvenční správkyni dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Krmelínská 364/164, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, zastoupené advokátkou Mgr. Veronikou Soukupovou, sídlem Tylov 147, 793 02 Lomnice u Rýmařova

o určení pravosti pohledávky ve výši 350 000 Kč, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem 724 00 Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 364/164, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2017, č. j. 37 ICm 4312/2015-78, ve znění opravného usnesení ze dne 27. 9. 2017, č. j. 37 ICm 4312/2015-79 (KSOS 37 INS 33533/2014),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. o náhradě nákladů řízení m ě n í tak, že žalobkyně je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 9 491 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky žalované.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 949,60 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky žalované.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným usnesením řízení zastavil (výrok I.), žalobkyni vrátil soudní poplatek ve výši 4 000 Kč (výrok II.) a uložil jí povinnost zaplatit žalované na nákladech řízení částku 11 041 Kč (výrok III.). V uvedeném opravném usnesení soud prvního stupně vypustil výrok II. o vrácení soudního poplatku. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil ustanovením § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalobkyně zavinila zastavení řízení a o nákladech řízení tak bylo rozhodnuto dle § 163 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon a § 146 o.s.ř.. Žalované tak přiznal náhradu nákladů řízení sestávající ze 3 úkonů právní služby ve výši 9 300 Kč, 3 režijní paušály á 300 Kč-900 Kč, promeškaný čas

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. isir.justi ce.cz -2-37 ICm 4312/2015 (KSOS 37 INS 33533/2014)

600 Kč, náhrada za jízdné z Tylova do Ostravy 841 Kč (1/2 z účtované částky 1 682 Kč), celkem tedy bylo žalované přiznáno na náhradě nákladů řízení 11 041 Kč.

Žalobkyně podala odvolání proti výroku III. o náhradě nákladů řízení z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Uvedla, že náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správce se hradí z majetkové podstaty, do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. Správná výše mimosmluvní odměny za poskytnuté služby činí za dva úkony právní služby 5 000 Kč (1x převzetí a příprava zastoupení, 1x vyjádření ve výši 2x 2 500 Kč) a 2 režijní paušály ve výši 600 Kč. Uvedla dále, že svůj návrh vzala zpět ještě před začátkem jednání ve věci samé, a proto se domnívá, že žalované nevznikl nárok na mimosmluvní odměnu za účast při jednání ani nárok na úhradu cestovních nákladů, které musela vynaložit z důvodu účasti u jednání ve věci sp. zn. 37 ICm 473/2015. Navrhla, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že žádnému z účastníků nepřizná právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaná se k podanému odvolání uvedla, že žalobkyně vzala svoji žalobu bez uvedení jakéhokoli důvodu zpět a že ke zpětvzetí nedošlo v důsledku chování žalované. Uvedla, že náklady za právní zastoupení insolvenční správkyně jsou náklady za majetkovou podstatou i v případě, kdy je insolvenční správce v incidenčním sporu úspěšným. Je toho názoru, že jako insolvenční správce má proti věřiteli popřené pohledávky nárok na náhradu nákladů řízení v souladu s pravidly obsaženými v o.s.ř. Ohledně náhrady nákladů řízení dle advokátního tarifu má za t, že incidenční spory o určení pravosti, výše nebo pořad přihlášené pohledávky jsou spory ve věci rozhodované v insolvenčním řízení ve smyslu § 9 odst. 4 písm. c) a výše odměny za 1 úkon právní služby ve výši 3 100 Kč byl určen správně. K námitce, že jí neměl být přiznán úkon právní služby související s jednáním u soudu prvního stupně, uvedla, že v protokole o jednání ze dne 27. 9. 2017 je výslovně uvedeno jednat se začalo v 10.30 hod. , právní zástupce žalované byl osobně přítomen a ke skončení protokolace došlo v 10.40 hod. a z toho důvodu jí vznikl nárok na náhradu za zastoupení. Ohledně námitky na náhradu cestovného, když ve stejný den bylo u soudu konáno jiné soudní jednání v jiné právní věci, byť mezi stejnými osobami, uvedla, že soud prvního stupně tuto otázku správně posoudil, když jí přiznal poměrnou část nákladů-cestovného. Navrhla, aby odvolací soud napadený výrok III. usnesení soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil.

Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v rozsahu dotčeném odvoláním, i řízení mu předcházející (§ 212 a § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z obsahu spisu vyplývá, že v řízení zahájeném dne 16. 11. 2015 se žalobkyně domáhala určení, že její pohledávka přihlášena pod č. P6 ve výši 250 000 Kč za dlužníkem Václavem anonymizovano , uplatněná v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014 byla přihlášená po právu, pohledávka platně vznikla, existuje a je pohledávkou danou po právu a v přihlášené výši. Před zahájením jednání dne 27. 9. 2017 vzala žalobkyně podanou žalobu v celém rozsahu zpět. Soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Dle ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. -3-37 ICm 4312/2015 (KSOS 37 INS 33533/2014)

řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

Občanský soudní řád (§ 146) při rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení v případě zastavení řízení soudu ukládá, aby se zabýval otázkou, zda některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno a zavinění aby posuzoval výlučně z procesního hlediska, tj. podle procesního výsledku (§ 146 odst. 2 o.s.ř.). Současně platí, že v případě, kdy soud zjistí zavinění účastníka na zastavení řízení, přizná ostatním účastníkům (druhé procesní straně) náhradu nákladů řízení, které účelně vynaložili na uplatňování nebo bránění svého práva. Je-li důvodem zastavení řízení zpětvzetí návrhu (žaloby), lze konstatovat, že žalobce nezavinil zastavení řízení, pokud vzal zpět návrh, který byl podán důvodně, pro chování žalovaného. Aby se nejednalo o zavinění žalobce na zastavení řízení, musí být tedy splněny kumulativně dvě podmínky, a sice že žaloba byla podána důvodně a že k jejímu zpětvzetí došlo pro chování žalovaného. Zda šlo o důvodně podanou žalobu usuzuje soud z procesního hlediska, tedy z hlediska vztahu výsledku chování žalovaného k požadavkům žalobce, přičemž není pochyb o tom, že ke zpětvzetí žaloby pro chování žalovaného dojde (pouze) tehdy, pokud žalovaný po podání žaloby uspokojil nárok žalobcem uplatněný žalobou.

V posuzované věci není pochyb o tom, že žalobkyně zavinila, že řízení muselo být zastaveno, když vzala svoji žalobu v celém rozsahu zpět bez uvedení důvodu. Soud prvního stupně správně rozhodl o povinnosti žalobkyně zaplatit žalované náklady řízení, jejich výši však nestanovil správně, když přiznal žalované za právní zastoupení odměnu za 3 úkony právní služby (převzetí a příprava věci, písemné vyjádření a účast u jednání dne 27. 9. 2017) ve výši 9 300 Kč. Žalované správně náleží odměna za 2 úkony právní služby 6 200 Kč (převzetí a příprava věci, písemné vyjádření) a za účast u jednání dne 27. 9. 2017, u kterého byla žaloba ještě před jeho zahájením vzata zpět, odměna v poloviční výši 1 550 Kč.

Dle obsahu spisu náklady žalované spočívají v nákladech zastoupení advokátkou, a to odměně za 2 úkony právní služby á 3 100 Kč (převzetí a příprava zastoupení, písemné vyjádření), 1/2 úkon právní služby á 1 550 Kč (účast u jednání dne 27. 9. 2017), paušální náhradě hotových výdajů za 3 úkony á 300 Kč, náhradě cestovného, hotových výdajů a náhradě za promeškaný čas, které soud prvního stupně stanovil správně. Náklady řízení činí celkem 9 491 Kč (§ 7, § 11 odst. 1, 3, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 328/2014 Sb., vyhlášky č. 435/2013 Sb., § 137 o.s.ř.).

Odvolací soud, na základě shora uvedeného, proto změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. o nákladech řízení (§ 220 o.s.ř.) tak, že žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalované náklady řízení, ve výši 9 491 Kč.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 2 o.s.ř. Žalobkyně v odvolacím řízení byla pouze z části úspěšná a to ohledně částky 1550 Kč. Vzhledem k tomu, že předmětem odvolacího řízení byly náklady řízení ve výši 11 041 Kč, byl úspěch odvolatelky 14% a její neúspěch 86%. Odvolací soud proto přiznal žalované 72% nákladů odvolacího řízení. Tyto náklady spočívají v odměně za jeden úkon právní služby-vyjádření k odvolání, a to z tarifní hodnoty 11 041 Kč, která byla předmětem odvolacího

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. -4-37 ICm 4312/2015 (KSOS 37 INS 33533/2014)

řízení, snížené na jednu polovinu. Sestávají se tedy z poloviční odměny ve výši 790 Kč, 1 paušální náhrady 300 Kč, náhrady za 21% DPH ve výši 228,90 Kč, to je celkem 1 318,90 Kč, z toho 72% činí 949,60 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 18. prosince 2017

JUDr. Lenka Kyprá v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová.