17 VSOL 444/2017-23
č. j. 33 ICm 1874/2017 17 VSOL 444/2017-23 (KSBR 33 INS 26380/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové a soudkyň JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Kypré ve věci

žalobce: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou zastoupený advokátkou Mgr. et Mgr. Kamilou Mesiarkinovou, sídlem Na Březině 310, 664 34 Rozdrojovice

proti žalovanému: Bohemia Faktoring, a.s., IČO 27242617 sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana

o určení pohledávky, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 10. 2017, č. j. 70/33 ICm 1874/2017-11 (KSBR 33 INS 26380/2016-C1),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. o náhradě nákladů řízení potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného ve výši 137 755 Kč je promlčená (výrok I.) a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 8 228 Kč (výrok II.). V odůvodnění konstatoval, že usnesením ze dne 21. 4. 2017, č. j. KSBR 33 INS 26380/2016-P14-3, které nabylo právní moci dne 11. 5. 2017, vzal insolvenční soud na vědomí úplné zpětvzetí přihlášky pohledávky P14 věřitelem Bohemia Faktoring, a.s. V důsledku tohoto rozhodnutí přestal žalovaný být účastníkem insolvenčního řízení, tudíž na jeho straně vznikl nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, proto soud prvního stupně postupoval dle ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona-dále jen IZ). Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil s odkazem na ustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. a § 163 IZ, když dovodil, že žalovaný z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová isir.justi ce.cz (KSBR 33 INS 26380/2016) zastaveno. Vznikla mu tak povinnost nahradit žalobci náklady řízení, které představují odměnu jeho advokátky za 2 úkony právní služby á 3 100 Kč (příprava a převzetí zastoupení, podání žaloby), 2 paušální náhrady výdajů á 300 Kč na 1 úkon právní služby a 21% DPH ve výši 1 428 Kč.

Proti tomuto usnesení, a to výroku II. o náhradě nákladů řízení, podal žalovaný včas odvolání, v němž namítl, že žalobci nenáleží náklad řízení v podobě 21% DPH ve výši 1 428 Kč. Dle Registru plátců DPH vedeného Ministerstvem financí byla totiž advokátka žalobce coby plátce registrovaná až ke dni 30. 5. 2017, přičemž právní zastoupení převzala na základě plné moci ze dne 22. 11. 2016 a žalobu podala dne 10. 4. 2017, tudíž oba úkony právní služby vykonala v době, kdy ještě plátcem DPH nebyla. Navrhl, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. o náhradě nákladů řízení tak, že žalovanému uloží povinnost zaplatit žalobci náklady řízení pouze ve výši 6 800 Kč.

Žalobce se k odvolání nevyjádřil.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu dotčeném odvoláním, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobou, doručenou soudu prvního stupně dne 12. 4. 2017, se žalobce, zastoupený advokátkou Mgr. et Mgr. Kamilou Mesiarkinovou, domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená přihláškou P14 je promlčená. Usnesením ze dne 21. 4. 2017, č. j. KSBR 33 INS 26380/2016-P14-3 vzal insolvenční soud na vědomí úplné zpětvzetí přihlášky pohledávky P14 věřitele Bohemia Faktoring, a.s. Nato soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Odvolací soud obecně konstatuje, že náhrada za DPH je součástí náhrady nákladů řízení, jen je-li zástupce účastníka plátcem této daně. Skutečnost, že advokát je plátcem DPH, je tento povinen prokázat soudu předložením osvědčení o plátci DPH, které bylo vydáno příslušným správcem daně. V opačném případě nemůže být částka odpovídající DPH zahrnuta do nákladů řízení. Povinnost platit DPH nevzniká v souvislosti s poskytnutím toho kterého konkrétního úkonu právní služby, nýbrž až v souvislosti s výší celkového obratu advokáta.

V posuzované věci je z celostátního Registru plátců DPH, který je veden Ministerstvem financí a který je zároveň registrem veřejně přístupným, zřejmé, že advokátka žalobce je ode dne 30. 5. 2017 plátcem DPH. Za tohoto stavu věci jí zcela nepochybně vzniklo právo účtovat i náklad řízení v podobě DPH, byť příslušné úkony právní služby vykonala v době před svou registrací, neboť povinnost platit DPH daňový subjekt stíhá až v souvislosti s výší jeho obratu za stanové zdaňovací období. Jinými slovy řečeno, částka odpovídající DPH se stává zdanitelným plněním až poté, kdy byla pravomocně přiznána v rámci nákladů řízení, přičemž v tomto případě se tak stalo v okamžiku, kdy už advokátka plátkyní této daně byla.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. o náhradě nákladů řízení, jako věcně správné, potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová (KSBR 33 INS 26380/2016)

Žalovaný neměl v odvolacím řízení úspěch, žalobci, dle obsahu spisu, žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly, proto odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 142 odst. 1 a § 224 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 18. prosince 2017

JUDr. Jana Maiová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová