17 VSOL 429/2017-26
1 ICm 1046/2017 17 VSOL 429/2017-26 (KSOL 34 INS 23372/2016)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové a soudkyň JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Kypré ve věci žalobce Mgr. Kamila Košiny, soudního exekutora, se sídlem Stachy, Zdíkova č. p. 79, IČO 43876439, proti žalovanému Ing. Peteru Režnickému, se sídlem Bohumínská 788/61, Ostrava, IČO 61455121, insolvenčnímu správci dlužnice Soni anonymizovano , anonymizovano , bytem Julia Fučíka 139/23, Rýmařov, zastoupenému Mgr. Milanem Kvasnicou, advokátem, se sídlem Na Úvoze 392, 735 52 Bohumín-Záblatí, o pravosti popřené pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 27. 9. 2017, č. j. 1 ICm 1046/2017-19 (KSOL 34 INS 23372/2016),

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku II. o náhradě nákladů řízení m ě n í tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 6 800 Kč, k rukám advokáta žalovaného, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. isir.justi ce.cz (KSOL 34 INS 23372/2016)

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady odvolacího řízení ve výši 1 050 Kč, k rukám advokáta žalovaného, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka ve výši 7 865 Kč, kterou přihlásil přihláškou P11-1 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOL 34 INS 23372/2016 je po právu (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). V odůvodnění konstatoval, že žalobce netvrdil, tím méně pak mohl prokázat, že coby exekutor v exekučním řízení provedl jakékoli úkony, že prostřednictvím exekuce cokoli vymohl, tudíž důvodem popěrného úkonu byla skutečnost, že nebyly naplněny předpoklady pro určení výše odměny exekutora. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce neměl v řízení před soudem prvního stupně úspěch, proto mu vznikla povinnost zaplatit náklady řízení žalovanému, kterému však, dle obsahu spisu, žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozsudku, a to výroku II. o náhradě nákladů řízení, podal žalovaný včas odvolání, v němž poukázal na to, že jeho advokát vykonal v řízení před soudem prvního stupně 2 úkony právní služby-převzetí zastoupení, vyjádření k žalobě, za něž mu náleží odměna v celkové výši 6 800 Kč. Vzhledem k tomu, že měl ve sporu úspěch, jak ostatně konstatoval i soud prvního stupně, náleží mu tedy právo na náhradu nákladů řízení ve výši 6 800 Kč, proto navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. o náhradě nákladů řízení změnil tak, že tyto mu budou přiznány.

Žalobce se k odvolání nevyjádřil.

Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, i řízení mu předcházející (§ 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobou, doručenou soudu prvního stupně dne 15. 2. 2017, se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka ve výši 7 865 Kč, kterou přihlásil přihláškou P11-1 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOL 34 INS 23372/2016, je po právu. Dne 27. 9. 2017 byla soudu prvního stupně doručena plná moc, kterou žalovaný dne 15. 2. 2017 udělil advokátovi Mgr. Milanu Kvasnicovi a spolu s ní vyjádření k žalobě, (KSOL 34 INS 23372/2016) které advokát vyhotovil. Nato soud prvního stupně u jednání konaného dne 27. 9. 2017, k němuž se nedostavila ani jedna ze sporných stran, rozhodl napadeným rozsudkem.

Podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Odvolací soud obecně konstatuje, že princip rozhodování o náhradě nákladů řízení je zakotven v ustanovení § 142 o.s.ř. a násl. a řídí se mírou úspěchu ve věci. O náhradě nákladů řízení je soud povinen rozhodnout z úřední povinnosti, přičemž za situace, že se úspěšný účastník práva na náhradu nákladů řízení nevzdá, je soud povinen přiznat mu proti účastníkům, kteří ve věci úspěch neměli, náhradu všech potřebných nákladů, které vynaložil k účelnému uplatňování nebo bránění práva (podle obsahu spisu). Na tomto místě považuje odvolací soud za vhodné připomenout, že účastník se může v kterémkoli stádiu řízení nechat zastupovat zástupcem, jehož si zvolí (§ 24 odst. 1 o.s.ř.). Zástupcem pak vždy může být advokát (§ 25 odst. 1 o.s.ř.). Ne každé zastoupení účastníka advokátem lze považovat za účelné, ovšem odepření práva na náhradu nákladů řízení vzniklých z titulu zastoupení advokátem pro neúčelnost je opodstatněné jen tehdy, jsou-li přitom zohledněny konkrétní okolnosti případu.

V posuzované věci byl soud prvního stupně veden správnou úvahou, že žalovaný měl ve sporu úspěch, nesprávně však uzavřel, že žalovanému žádné náklady řízení před soudem prvního stupně nevznikly. Z obsahu spisu je zřejmé, že advokát žalovaného vykonal v řízení před soudem prvního stupně 2 úkony právní služby á 3 100 Kč-převzetí zastoupení, vyjádření k žalobě, za něž mu zcela nepochybně náleží náhrada, když odvolací soud neshledal žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že tyto úkony právní služby nelze kvalifikovat jako účelné. Součástí náhrady nákladů řízení jsou i 2 paušální náhrady výdajů á 300 Kč na 1 úkon právní služby.

Odvolací soud proto změnil (§ 220 o.s.ř.) výrok II. rozsudku o náhradě nákladů řízení tak, že žalobci uložil povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 6 800 Kč.

Žalovaný měl v odvolacím řízení úspěch, proto mu vzniklo právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (§ 142 odst. 1 a § 224 odst. 1 o.s.ř.). Tarifní hodnotou, s ohledem na předmět odvolacího řízení, byla částka 6 800 Kč, tj. výše náhrady nákladů řízení, která byla žalovanému přiznána. Odměna za 1 úkon právní služby z této tarifní hodnoty činí 1 500 Kč, ovšem vzhledem k tomu, že v dané věci bylo podáno odvolání nikoli proti rozhodnutí ve věci samé, ale pouze proti výroku (KSOL 34 INS 23372/2016) o náhradě nákladů řízení, náleží žalovanému za tento úkon právní služby odměna v poloviční výši (§ 11 odst. 2 písm. c/ advokátního tarifu), tj. 750 Kč. Součástí nákladů řízení je i 1 paušální náhrada výdajů á 300 Kč na 1 úkon právní služby. Odvolací soud proto rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalovanému na nákladech odvolacího řízení částku 1 050 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 30. 11. 2017

JUDr. Jana Maiová předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: v z. JUDr. Magdalena Vinklerová v.r. Dana Langová pověřený člen senátu Z důvodu dovolené předsedkyně senátu Podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. Zastupujícím členem senátu