17 VSOL 427/2017-32
21 ICm 1355/2016 17 VSOL 427/2017-32 (KSOS 39 INS 31965/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Kypré a soudkyň JUDr. Jana Maiové a JUDr. Magdaleny Vinklerové ve věci žalobce SECAPITAL S.á.r.l., registrační číslo B 108305, se sídlem rue du Laboratoire 9, L-1911, Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, zastoupeného JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, proti žalované Lence anonymizovano , anonymizovano , bytem Edvarda Beneše 995/3, 747 05 Opava-Kateřinky, adresa pro doručování: Vančurova 4, 746 01 Opava, o určení pravosti pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Vančurova 906/4, 746 01 Opava-Předměstí, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 31965/2015), o odvolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2017, č. j. 21 ICm 1355/2016-20 (KSOS 39 INS 31965/2015),

t a k t o:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně v záhlaví označeným usnesení zastavil řízení (výrok I.), uložil žalované zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 9 228 Kč (výrok II.) a vrátil žalobci část soudního poplatku ve výši 4 000 Kč (výrok III.). V odůvodnění konstatoval, že řízení zastavil z důvodu zpětvzetí žaloby a výrok o nákladech řízení odůvodnil ustanovením § 146 odst. 2 věta a druhá o.s.ř., když žalovaná zpětvzetím popření sporné pohledávky po podání incidenční žaloby zavinila, že řízení muselo být zastaveno. isir.justi ce.cz (KSOS 39 INS 31965/2015)

Proti tomuto usnesení, a to výslovně proti výroku II. o nákladech řízení, podala žalovaná včas odvolání s odůvodněním, že pohledávku žalobce popřela pouze omylem, a to proto, že název společnosti SECAPITAL jí nic neříkala a měla za to, že oprávněným věřitelem z této pohledávky je společnost KRUK. Poukázala na to, že vyrozumění o postoupení pohledávky není pro laika zcela srozumitelné a jakmile jí byla situace ohledně postoupení pohledávky objasněna, nárok uznala a své popření vzala zpět. Dle jejího názoru by mělo být přihlédnuto k jejím nepříznivým majetkovým poměrům, které byly osvědčeny v insolvenčním řízení. Má za to, že pro žalobce by nepřiznání nákladů řízení nepředstavovalo žádnou významnější zátěž. Navrhla, aby odvolací soud napadená rozsudek v napadené části změnil tak, že žádnému z účastníků nepřizná náklady řízení.

Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v rozsahu dotčeném odvoláním, i řízení mu předcházející (§ 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Dle obsahu spisu podal žalobce žalobu na určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 31965/2015 je po právu ve výši 30 348 Kč. V žalobě tvrdil, že sporná pohledávka, která vznikla ze smlouvy o půjčce, kterou žalovaná uzavřela se společností Provident Financial s.r.o., byla platně postoupena na žalobce na základě smlouvy o postoupení pohledávky, tato skutečnost byla žalované oznámena dopisem a společnost KRUK pohledávku vymáhala na základě příkazní smlouvy mezi žalobcem a společností KRUK. Žalovaná na přezkumném jednání tuto pohledávku co do pravosti a výše popřela. Ve vyjádření k žalobě žalovaná své popření pohledávky vzala zpět a přihlášku žalobce do insolvenčního řízení uznala. Po té vzal žalobce žalobu v celém rozsahu zpět. Na to soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byla-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

V případě, kdy soud zastavuje řízení, je povinen zabývat se při rozhodování o náhradě nákladů řízení nejprve tím, zda některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno. Tam, kde zastavení řízení bylo účastníkem zaviněno, přizná ostatním účastníkům náhradu nákladů řízení, které v řízení účelně vynaložili na uplatňování nebo bránění svého práva. Je-li důvodem zastavení řízení zpětvzetí žaloby, žalobce nezavinil zastavení řízení, jestliže vzal zpět návrh, který byl podán důvodně pro chování žalovaného. Tak je tomu zejména v případě, že žalovaný po zahájení řízení žalobcem uplatněný nárok uspokojil (zaplatil vymáhanou pohledávku). Důvodnost podané žaloby je tu třeba zvažovat vždy procesně z hlediska vztahu výsledku chování žalovaného k požadavkům žalobce.

V projednávané věci bylo důvodem zpětvzetí žaloby zpětvzetí popření pohledávky P7, Věřitele č. 7 SECAPITAL S.á.r.l., o jejíž pravost v řízení šlo, přičemž ke zpětvzetí popření pohledávky došlo po zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že žalovaná vzala zpět popření sporné pohledávky až po podání incidenční žaloby, (KSOS 39 INS 31965/2015) lze uzavřít, že ke zpětvzetí žaloby, která byla podána důvodně, došlo pro chování žalované a žalobce má proto právo na náhradu nákladů řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně o nákladech řízení rozhodl správně podle ust. § 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř.

Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

O nákladech odvolacího řízení soud rozhodl podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovaná v odvolacím řízení nebyla úspěšná a žalobci náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 16. listopadu 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lenka Kyprá v.r. Dana Langová předsedkyně senátu