17 VSOL 390/2017-85
74/40 ICm 3801/2016 17 VSOL 390/2017-85 (KSBR 40 INS 21546/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Kypré a soudců JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Jany Maiové ve věci

žalobce: Karel Novotný, narozený dne bytem proti žalovanému: JUDr. Milan Nováček, sídlem Karlovo náměstí 22/28, 674 01 Třebíč insolvenční správce dlužníka Libora anonymizovano , anonymizovano bytem Vratislavovo náměstí 103, 592 01 Nové Město na Moravě o určení pravosti popřené pohledávky jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Libora anonymizovano , anonymizovano , bytem Vratislavovo náměstí 103, 592 01 Nové Město na Moravě, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 21546/2015, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 8. 2017, č. j. 74/40 ICm 3801/2016-36 (KSBR 40 INS 21546/2015-C4-5),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění: 1. Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně zastavil řízení o určení pravosti pohledávky č. 1 žalobce ve výši 748.311 Kč přihlášené dne 7. 10. 2015 (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). Dle odůvodnění se žalobce žalobou ze dne 31. 12. 2015 dožadoval určení, že jeho pohledávka č. 1 ve výši 748.311 Kč přihlášená dne 7. 10. 2015 do insolvenčního řízení dlužníka je po právu a dále se dožadoval, aby se žalovaný zdržel dalšího jednání, jež by vedlo k dalšímu poškozování žalobce, a konečně se dožadoval náhrady nákladů řízení. Soud prvního stupně zjistil, že formálně o obsahově shodná žaloba byla soudu doručena tentýž den před doručením této žaloby a je vedena pod sp. zn. 70/40 ICm 41/2016. S odkazem na ust. § 103 o.s.ř., § 83 o.s.ř. a § 104 odst. 1 o.s.ř. proto zastavil řízení pro neodstranitelnou překážku řízení, tj. pro překážku dříve zahájeného řízení v téže věci.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. isir.justi ce.cz (KSBR 40 INS 21546/2015)

2. Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání žalobce. Uvedl, že žaloby vedené pod sp. zn. 40 ICm 3803/2016 a 40 ICm 3801/2016 jsou přílohami a nedílnou součástí, jakož i důkazem v řízení vedeném pod sp. zn. 40 ICm 41/2016 a jsou nedílnou součástí řízení sp. zn. KSBR 40 INS 21546/2015 a 43 C 28/2015. Požadoval, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc vrácena Krajskému soudu v Brně k řádnému projednání merita věci (podstaty řízení), případně aby odvolací soud postupoval tak, že ve věci sám rozhodne a rozhodnutí detailně odůvodní. 3. Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v rozsahu dotčeném odvoláním, i řízení mu předcházející (§ 212 a § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům. 4. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobou, doručenou soudu prvního stupně dne 31. 12. 2015 v 8.52 hodin, se žalobce domáhal proti žalovanému určení povinnosti uznat pravost popřené přihlášky č. 1 žalobce ve výši 748 311 Kč přihlášené dne 7. 10. 2015 do insolvenčního řízení sp. zn. 40 INS 21546/2016 a navrátit ji do insolvenčního řízení. Zároveň se domáhal náhrady škody, která mu vznikla ve výši 748 311 Kč, úhrady nákladů řízení a uložení povinnosti žalovanému zdržet se dalšího jednání, jež by vedlo k poškozování žalobce. Soud prvního stupně po provedení kontroly evidence došlých podání zjistil, že totožná žaloba došla na Krajský soud v Brně dne 31. 12. 2015 v 8.45 hodin a je vedena pod sp. zn. 40 ICm 41/2016 (KSBR 40 INS 21546/2015). Poté soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. 5. Odvolací soud považuje zjištění soudu prvního stupně za věcně správná a souhlasí i s právními závěry, které na základě těchto zjištění soud prvního stupně dovodil. Je zcela evidentní a nezpochybnitelné, že v tentýž den podal žalobce proti žalovanému dvě zcela totožné žaloby, kdy první z nich byla soudu doručena 31. 12. 2015 v 8.45 hodin a byla zapsána pod sp. zn. 70/40 ICm 41/2016, druhá byla soudu doručena dne 31. 12. 2015 v 8.52 hodin a byla zapsána pod sp. zn. 40 ICm 3801/2016. Totožnost žaloby je vymezena totožností účastníků i totožností tvrzeného skutku, jakož i totožností žalobního petitu. Dříve zapsaná žaloba brání zahájení řízení o totožné žalobě podané později. Vznikla zde neodstranitelná překážka řízení, tzv. litispendence, a soud prvního stupně proto nepochybil, naopak postupoval v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 o.s.ř., když řízení o této v pořadí druhé žalobě zastavil. Pokud žalobce v podaném odvolání namítá, že žádné z těchto řízení nemělo být zahájeno, když se jednalo pouze o přílohy či důkaz v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 40 INS 21546/2015 a řízení sp. zn. 43 C 28/2015, nelze tomuto jeho tvrzení přisvědčit, neboť obě předmětná podání doručená KS v Brně 31. 12. 2015 splňují náležitosti řádné žaloby, takto byly také označeny žaloba na určení popřené přihlášené pohledávky . Ostatně sám žalobce v podaném odvolání požaduje, aby odvolací soud napadené usnesení buďto zrušil a vrátil věc k řádnému projednání soudu prvního stupně anebo napadené usnesení změnil tak, že ve věci sám meritorně rozhodne ve smyslu žalobního žádání. 6. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.). 7. Žalobce neměl v odvolacím řízení úspěch, žalovanému dle obsahu spisu žádné náklady odvolacího řízení nevznikly, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku o nákladech odvolacího řízení uvedeno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. (KSBR 40 INS 21546/2015)

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 5. ledna 2018

JUDr. Lenka Kyprá předsedkyně senátu v.z. JUDr. Jana Maiová v. r. pověřený člen senátu Z důvodu nepřítomnosti předsedy senátu podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. zastupujícím členem senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová.