17 VSOL 387/2017-27
č. j. 1 ICm 77/2017 17 VSOL 387/2017-27 (KSOL 10 INS 20081/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové a soudkyň JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Kypré ve věci

žalobce: Richard anonymizovano , anonymizovano bytem Foersterova 961/17, 779 00 Olomouc

proti žalované: Jindřiška anonymizovano , anonymizovano bytem Kysucká 427/3, 784 01 Litovel zastoupené advokátem JUDr. Josefem Sedláčkem sídlem Starobranská 327/4, 787 01 Šumperk

o určení pravosti pohledávky k odvolání žalované proti usnesení anonymizovano soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 11. 9. 2017, č. j. 1 ICm 77/2017-13 (KSOL 10 INS 20081/2016)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že žalované se osvobození od soudních poplatků přiznává. Odůvodnění: 1. Soud prvního stupně v záhlaví označeným usnesením zamítl žádost žalované na osvobození od soudních poplatků, kterou podala spolu s vyjádřením k žalobě, a v jejichž důvodech odkázala na své poměry, které jsou v důsledku úpadku a probíhajícího oddlužení nepříznivé. Ačkoli soud prvního stupně žalovanou prostřednictvím jejího advokáta vyzval k vyplnění tiskopisu Prohlášení o osobních a majetkových poměrech (dále jen Prohlášení ), žalovaná na výzvu nereagovala, své poměry neosvědčila a soud tak neměl možnost posoudit splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků dle ustanovení § 138 odst. 1 věta první o.s.ř. 2. Proti tomuto usnesení podala žalovaná včas odvolání, v němž připustila, že Prohlášení soudu nepředložila. Příčinou tohoto postupu byla její neznalost, neboť poté, kdy jí její advokát tiskopis zaslal, nepochopila, jak s ním má naložit. Své pochybení napravuje spolu s odvoláním a s odkazem na údaje v Prohlášení uvedené navrhla změnu napadeného usnesení tak, že jí osvobození od soudních poplatků bude přiznáno. 3. Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, i řízení mu předcházející (§ 212, § 212a o.s.ř.) a vzhledem k tomu, že napadeným usnesením nebylo rozhodováno ve věci samé a odvolací řízení tak nepodléhá zásadě neúplné apelace, doplnil odvolací soud zjištění z listin, osvědčujících poměry žalované. 4. Z obsahu předloženého spisu, v rozsahu rozhodném pro toto odvolací řízení, odvolací soud zjistil, že žalobce se žalobou, doručenou soudu prvního stupně dne 6. 1. 2017, domáhá vůči žalované určení, že jeho pohledávka, kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného vůči žalované jako dlužnici v popřené výši 110 000 Kč je po právu. Žalovaná se k žalobě vyjádřila

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. isir.justi ce.cz (KSOL 10 INS 20081/2016)

podáním, doručeným soudu dne 13. 4. 2017, a jeho součástí učinila návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků, v jehož důvodech uvedla, že její poměry jsou v důsledku úpadku a probíhajícího oddlužení nepříznivé. Současně žádala, aby jí byl ustanoven zástupce pro řízení a aby tímto zástupcem byl její advokát JUDr. Josef Sedláček, kterého zatím zmocnila k zastupování (jak je zřejmé z plné moci ze dne 11. 4. 2017). Soud prvního stupně přípisem ze dne 21. 8. 2017 zaslal advokátu žalované tiskopis Prohlášení a vyzval jej, nechť po jeho vyplnění je ve lhůtě 10 dnů předložen soudu. Z obsahu spisu je zřejmé, že ve stanovené lhůtě Prohlášení soudu zasláno nebylo a soud prvního stupně poté rozhodl odvoláním napadeným usnesením. 5. Z Prohlášení, které bylo žalovanou předloženo spolu s odvoláním, odvolací soud zjistil, že příjmem žalované je důchod, vyměřený ve výši 8 469 Kč, z něhož jsou prováděny srážky, a žalované je vypláceno 7 699 Kč. Jako své náklady žalovaná uvedla náklady spojené s bydlením ve výši 5 500 Kč měsíčně. 6. Odvolací soud nad rámec listin předložených žalovanou učinil zjištění ze spisu vedeného u anonymizovano soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 10 INS 20081/2016, z něhož zjistil, že usnesením ze dne 24. 2. 2017 bylo soudem schváleno oddlužení dlužníka-Jindřišky anonymizovano , plněním splátkového kalendáře, přičemž součástí tohoto usnesení jsou údaje o příjmech dlužnice, a to od České správy sociálního zabezpečení-důchod a od Litovelské cukrovarny, a.s.-mzda. Ze zprávy insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti a hospodářské situaci dlužnice v oddlužení odvolací soud zjistil, že žalovaná má pouze věci osobní potřeby a obvyklé vybavení domácnosti, nájem hradí ve výši 5 500 Kč, její příjmy sestávají z důchodu ve výši 8 469 Kč a čisté mzdy ve výši 4 418 Kč, přičemž se jedná o průměrnou mzdu za práci laborantky v cukrovaru, která je jen sezónní, vykonávaná pouze v podzimních a zimních měsících. Nejedná se tedy o pravidelný měsíční příjem v průběhu celého roku. 7. Protože podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. může být na návrh účastníkovi přiznáno osvobození od soudních poplatků zcela pouze výjimečně, jsou-li pro to dány zvlášť závažné důvody, zabýval se odvolací soud otázkou, zda v poměrech žalované lze shledat zvlášť závažné důvody, které by osvobození od soudních poplatků odůvodňovaly. 8. Obecně platí, že při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, výši soudního poplatku i povaze uplatněného nároku, u fyzických osob bere v úvahu jak majetkové a osobní poměry, tak i jejich poměry sociální a zdravotní stav. Celkové zhodnocení všech okolností, vypovídajících o poměrech účastníka, se posléze musí promítnout do závěru soudu o tom, zda účastník je či není schopen, s ohledem na své poměry, zaplatit soudní poplatky, případně nést další náklady spojené s řízením. Je to také pouze účastník-žadatel o osvobození od poplatkové povinnosti, kdo je povinen soudu prokázat zcela věrohodným způsobem své poměry, které jsou pro posouzení důvodnosti jeho žádosti rozhodné. Pokud to poměry účastníka nedovolují, soud mu přizná osvobození od soudních poplatků, ať již zcela či zčásti, nebo pro část řízení. 9. V posuzované věci, po zhodnocení zjištěných a osvědčených poměrů žalované, jak vyplývají z listin předložených žalovanou spolu s odvoláním a také z listin, které tvoří součást spisu vedeného u anonymizovano soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 10 INS 20081/2016, dospěl odvolací soud k závěru, že na straně žalované jsou dány zvlášť závažné důvody, které má na mysli ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., pro něž jí lze osvobození od poplatkové povinnosti přiznat. 10. Jen pro úplnost odvolací soud dodává, že bylo povinností soudu prvního stupně vyzvat a poučit přímo žalovanou k tomu, aby doplnila svůj návrh na osvobození od soudních poplatků a osvědčila své poměry, když pouhá výzva, která byla soudem prvního stupně zaslána k rukám

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. (KSOL 10 INS 20081/2016)

advokáta žalované, nesplňuje tyto náležitosti a není v souladu s poučovací povinností soudu. Současně nelze odhlédnout, že žalovaná požádala o osvobození od soudních poplatků v rámci incidenčního sporu a bylo tedy věcí soudu prvního stupně, aby minimálně nahlédnutím do spisu sp. zn. KSOL 10 INS 20081/2016 ověřil a tak i zjistil, jaké jsou poměry žalované, když již z žaloby samotné bylo zřejmé, že se jedná o dlužnici v insolvenčním řízení. 11. S odkazem na vše shora uvedené odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí (§ 220 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 18. prosince 2017

JUDr. Jana Maiová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová.