17 VSOL 384/2017-41
38 ICm 105/2016 17 VSOL 384/2017-41 (KSBR 38 INS 26213/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové a soudkyň JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Kypré ve věci žalobce Ing. Tomáše Svetka, narozeného bytem V Podlesí 395, 783 73 Grygov, zastoupeného Mgr. Jiřím Zbořilem, advokátem, se sídlem Horní náměstí 365/7, 779 00 Olomouc, proti žalovanému Ing. Jiřímu Kocvrlichovi, se sídlem Svisle 2198/18, 750 02 Přerov 2, IČO 42965161, insolvenčnímu správci dlužnice Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem 798 57 Laškov 1, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2017, č. j. 73/38 ICm 105/2016-20 (KSBR 38 INS 26213/2014-C1-4),

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně se mění tak, že žaloba se neodmítá.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že jeho nezajištěná pohledávka ve výši 357 623,97 Kč přihlášená přihláškou č. 8 do insolvenčního řízení dlužnice Marty anonymizovano isir.justi ce.cz (KSBR 38 INS 26213/2014) vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 26213/2014 je co do pravosti a výše po právu (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). V odůvodnění konstatoval, že přezkumného jednání konaného dne 10. 12. 2015, u něhož insolvenční správce pohledávku popřel, se za žalobce zúčastnil jeho advokát Mgr. Tomáš Cimbota. Lhůta k podání žaloby zakotvená v ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) uplynula v tomto případě dne 11. 1. 2016. Vzhledem k tomu, že žaloba byla soudu doručena dne 13. 1. 2016, tedy po marném uplynutí lhůty k jejímu podání, postupoval soud v intencích ustanovení § 160 odst. 4 IZ. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil dle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. a § 163 IZ.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání, v němž poukázal na to, že jeho tehdejší advokát Mgr. Tomáš Cibota zastupoval u přezkumného jednání 3 různé věřitele, tudíž bylo povinností soudu předložit tomuto zástupci 3 exempláře písemného poučení, což se však nestalo. Mgr. Tomáš Cimbota soudu nejprve předložil plnou moc jménem věřitele č. 1 společnosti REVIAM VICTORIA s.r.o. a obdržel písemné poučení pro tohoto věřitele. Přestože advokát soudu sdělil, že zastupuje i jiné věřitele, pracovníci soudu mu nepředali žádná další písemná poučení a spokojili se pouze s podpisem prezenční listiny. Žalobce je tedy přesvědčen, že u přezkumného jednání nebyl řádně poučen o lhůtě k podání žaloby na určení, proto navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, i řízení mu předcházející (§ 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 22. 9. 2015, č. j KSBR 38 INS 26213/2014-A-21 Krajský soud v Brně zjistil úpadek dlužnice Marty anonymizovano a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice přihláškou pohledávky č. 8 pohledávku ve výši 357 632,97 Kč. Ze zápisu o přezkumném jednání a první schůzi věřitelů konaném dne 10. 12. 2015 vyplývá, že na přezkumném jednání byl přítomen zástupce žalobce Mgr. Tomáš Cimbota. Insolvenční správkyně na přezkumném jednání popřela co do pravosti pohledávku žalobce, a to z titulu neexistence nároku. Ze zápisu je dále zřejmé, že soud účastníky poučil ve smyslu ustanovení § 192-§ 201 IZ s tím, že odkázal na poučení, které přítomní obdrželi v písemné podobě před zahájením jednání, a které je nedílnou součástí tohoto zápisu. Po popření věřiteli (žalobci) již další konkrétní poučení ve smyslu ustanovení § 197 a § 198 IZ poskytnuto nebylo. Přílohu zápisu tvoří mimo jiné poučení o právech a povinnostech účastníků insolvenčního řízení spojených s jejich účastí na (KSBR 38 INS 26213/2014) přezkumném jednání, na nějž zápis odkazuje. Pokud jde o poučení věřitelů nevykonatelných pohledávek, je zde obsaženo poučení v tom směru, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ . Ustanovení § 197 odst. 2 IZ však v poučení již citováno není.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat.

Ze shora citovaného ustanovení § 197 odst. 2 IZ vyplývá, že účast věřitele na přezkumném jednání má zásadní význam pro počátek běhu lhůty pro podání incidenční žaloby v případě popření jeho pohledávky. Ač jsou odvolací námitky žalobce obsažené v odvolání liché, neboť pokud se věřitel účastní přezkumného jednání prostřednictvím advokáta, poučuje se jen prostřednictvím advokáta a v případě, že se advokát účastní přezkumného jednání za více věřitelů, stačí, aby písemné poučení o právech a povinnostech účastníků insolvenčního řízení spojených s jejich účastí na přezkumném jednání obdržel pouze jedenkrát, přesto odvolací soud shledal, že odvolání je nutno vyhovět, neboť poskytnuté poučení, kterého se dostalo zástupci žalobce, nebylo řádné. Pokud krajský soud postupoval tak, že neposkytoval každému věřiteli konkrétní poučení vždy po přezkoumání konkrétní pohledávky, muselo být písemné poučení, které účastníci přezkumného jednání obdrželi, zcela přesné a úplné. (KSBR 38 INS 26213/2014)

V posuzované věci sice krajský soud citoval v písemném poučení ustanovení § 198 odst. 1 IZ, toto poučení však již neobsahuje citaci ustanovení § 197 odst. 2 IZ, z něhož vyplývá mimo jiné, že písemně je o popření nevykonatelné přihlášené pohledávky u přezkumného jednání vyrozumíván o dalším postupu jen věřitel, který se přezkumného jednání nezúčastnil. Vzhledem k tomu, že na ustanovení § 197 odst. 2 IZ navazuje co do lhůt ustanovení § 198 odst. 1 IZ, mohlo neúplné poučení soudu prvního stupně vzbudit u věřitelů mylný dojem o tom, kdy je třeba žalobu podat.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud změnil (§ 220 o.s.ř.) usnesení soudu prvního stupně tak, že žaloba se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, dospěje-li dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě do dvou měsíců od jeho doručení, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 30. 11. 2017

JUDr. Jana Maiová předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: v z. JUDr. Magdalena Vinklerová v.r. Dana Langová pověřený člen senátu Z důvodu dovolené předsedkyně senátu Podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. Zastupujícím členem senátu