17 VSOL 280/2017-104
č. j. 10 ICm 150/2016 17 VSOL 280/2017-104 (KSOL 10 INS 14265/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové a soudkyň JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Kypré ve věci

žalobců: a) Lubor anonymizovano , anonymizovano bytem Puškinova 1813/31, 787 01 Šumperk b) Gabriela anonymizovano , narozená 23. 3. 1969 bytem Puškinova 1813/31, 787 01 Šumperk zastoupeni advokátkou JUDr. Lenkou Šalamoun, Ph.D. sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1

proti žalovanému: FINEMONEY, SE, IČO 24303186 sídlem V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8 zastoupený advokátem Mgr. Liborem Zbořilem sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha

o popření vykonatelné pohledávky k odvolání žalobců a) a b) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 31. 5. 2017, č. j. 10 ICm 150/2016-92, (KSOL 10 INS 14265/2015)

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I. mění tak, že žaloba se odmítá.

II. Ve výroku II. se rozsudek soudu prvního stupně potvrzuje.

III. Žalobci a) a b) jsou povinni zaplatit žalovanému společně a nerozdílně náklady odvolacího řízení ve výši 3 814 Kč, k rukám advokáta žalovaného, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: 1. Shora označeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu, kterou se žalobci a) a b) domáhali určení, že vykonatelná pohledávka přihlášená žalovaným do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkům Lubomíru anonymizovano a Gabriele anonymizovano z titulu smlouvy o úvěru do výše 91 320,94 Kč nevznikla a není po právu (výrok I.) a uložil žalobcům a) a b) povinnost zaplatit žalovanému společně a nerozdílně náklady řízení ve výši 17 865 Kč (výrok II.). V odůvodnění konstatoval, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků Lubora anonymizovano a Gabriely anonymizovano pohledávky v celkové výši 236 945,87 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 236, která byla mezi ním a žalobcem a) uzavřena dne 18. 6. 2014. Téhož dne byla k zajištění smlouvy o úvěru mezi týmiž smluvními stranami uzavřena smlouva o zastavení nemovitosti č. 236.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. isir.justi ce.cz (KSOL 10 INS 14265/2015)

Pohledávky byly do insolvenčního řízení přihlášeny jako vykonatelné, a to na základě rozhodčího nálezu vydaného dne 18. 12. 2014 pod č. j. 502 ROZH 8881/2014-20 rozhodcem JUDr. Jiřím Kolaříkem, který nárok žalovaného přezkoumal po stránce skutkové i právní a učinil závěr, že tento je důvodný. Rozhodčí nález nabyl právní moci dne 14. 1. 2015, vykonatelnosti dne 15. 1. 2015. Žalobce a) se v rozhodčím řízení k nároku žalovaného, přes výzvu rozhodce, nikterak nevyjádřil. Až v tomto řízení vznesli žalobci a) a b) námitky, že pohledávky žalovaného jsou fiktivní, vykonstruované, v rozporu s dobrými mravy. S touto argumentací však soud prvního stupně vyjádřil nesouhlas, a to právě s ohledem na již zmíněný rozhodčí nález. Žádný jiný důvod zakotvený v ustanovení § 410 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ), pro který by dlužníci mohli popřít uplatněnou vykonatelnou pohledávku, a sice že pohledávka zanikla nebo byla promlčena, žalobci netvrdili a pohledávka není ani promlčená (§ 640 zákona č. 89/2012 Sb.). Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil soud dle ustanovení § 142 odst. 1 a § 202 odst. 1 věta druhá IZ. 2. Proti tomuto rozsudku podali žalobci a) a b) včas odvolání, v němž pohledávku, jež je předmětem tohoto sporu, označili za nezákonnou, a to z důvodu neplatnosti smlouvy, na jejímž základě vznikla. Dále poukázali na to, že dosud nebylo skončeno řízení, v němž se domáhali zrušení rozhodčího nálezu, který považují za nezákonný právní akt, přičemž výsledek tohoto řízení bude mít zcela nepochybně zásadní vliv i na rozhodnutí v této věci. Navrhli, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, případně aby jej změnil tak, že žalobě vyhoví. 3. Žalovaný ve svém stanovisku k odvolání zejména poukázal na to, že insolvenční správce jeho pohledávku uznal co do pravosti a výše. Námitku, že dosud nebylo skončeno řízení o žalobě na zrušení rozhodčího nálezu, označil za irelevantní, nemající žádný vliv na posouzení existence, pravosti a výše inkriminované pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Navíc zdůraznil, že žalobci neuvedli žádná konkrétní tvrzení, proč považují pohledávku za fiktivní, vykonstruovanou, v rozporu s dobrými mravy, proto navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. 4. Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, i řízení mu předcházející (§ 212, § 212a o.s.ř.), a bez nařízení jednání (§ 214 o.s.ř.) dospěl k následujícím zjištěním a závěrům. 5. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobou, doručenou soudu prvního stupně dne 15. 1. 2016, se žalobci a) a b) domáhali určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků Lubora anonymizovano a Gabriely anonymizovano z titulu smlouvy o úvěru do výše 91 320,94 Kč nevznikla a není po právu. Ve skutkových tvrzeních uvedli, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vedeného proti nim, coby dlužníkům, pohledávku v celkové výši 236 945,80 Kč, přičemž částka 30 000 Kč představuje poskytnutý úvěr, částka 206 945,87 Kč pak představuje nároky vyplývající ze smlouvy o úvěru, které byly žalovanému přiznány na základě rozhodčího nálezu ze dne 18. 12. 2014 vydaného rozhodcem JUDr. Jiřím Koláříkem. Podáním ze dne 9. 11. 2015 vzal žalovaný coby věřitel svou pohledávku částečně zpět, přihlášená výše pohledávky tedy činí 123 451,43 Kč. U přezkumného jednání konaného dne 16. 12. 2015 žalobci popřeli pohledávku žalovaného do výše 93 451,43 Kč, neboť se jedná o pohledávku fiktivní, účelově vykonstruovanou, v rozporu s dobrými mravy, uznali pouze pohledávku P13/1 ve výši 30 000 Kč. V podání ze dne 22. 2. 2017 žalobci uvedli, že podali žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, u ústního jednání pak vznesli námitku neplatnosti smlouvy o úvěru. Žalovaný ve svém stanovisku k věci uvedl argumenty v zásadě shodné s argumenty odvolacími. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud dále zjistil, že usnesením ze dne 25. 8. 2015, č. j. KSOL 10 INS 14265/2015-A13 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníků Lubora anonymizovano a

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. (KSOL 10 INS 14265/2015)

Gabriely anonymizovano (výrok I.), ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Kamila Andree (výrok II.) a povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.). Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků přihláškou č. 13 vykonatelnou pohledávku v celkové výši 236 945,87 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 236. Dne 9. 11. 2015 vzal žalovaný coby věřitel pohledávku částečně zpět, tudíž přihlášená výše pohledávky činí 123 451,43 Kč. Pohledávka byla zajištěna smlouvou o zastavení nemovitosti č. 236, která byla uzavřena dne 18. 6. 2014 mezi žalovaným, coby zástavním věřitelem, a žalobcem a), coby zástavním dlužníkem, jejímž předmětem byly nemovitosti ve vlastnictví zástavního dlužníka, a to bytová jednotka č. 1813/6 v bytovém domě č.p. 1812, 1813 (LV č. 4124) v části obce Šumperk, který stojí na pozemku St. parc. č. 2130 (LV č. 4124), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 614/10000 ke společným částem domu č. p. 1812, 1813, dále včetně spoluvlastnického podílu ve výši 614/10000 ke St. parc. č. 2130 o výměře 347 m2, druh pozemku-zastavěná plocha a nádvoří, to vše v obci Šumperk, katastrální území Šumperk, zapsáno na LV č. 7686, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk. U přezkumného jednání konaného dne 16. 12. 2015 insolvenční správce pohledávku v celkové výši 123 451,43 Kč uznal, dlužníci pohledávku popřeli. 6. Dle ustanovení § 410 odst. 2 IZ (ve znění rozhodném pro toto řízení, tedy účinném do 30. 6. 2017) popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. 7. Lze tedy konstatovat, že z hlediska práva dlužníka k podání žaloby o určení jím popřené pohledávky přihlášeného věřitele, jako významné, že v insolvenčním řízení dlužníka byl zjištěn úpadek, který je řešen oddlužením (plněním splátkového kalendáře dle schváleného způsobu oddlužení). Proto je třeba aktivní legitimaci dlužníka, jako žalobce v insolvenčním řízení, v jehož rámci je veden incidenční spor, posuzovat také z hlediska ustanovení § 410 odst. 2 IZ. Za trvání účinků schválení oddlužení má popření pohledávky dlužníkem shodné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem jen ve vztahu k pohledávce nezajištěného věřitele. V případě, že se jedná o vykonatelnou pohledávku nezajištěného věřitele, získává dlužník postavení insolvenčního správce a má právo podat žalobu na určení popřené pohledávky ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1 IZ. Popření pohledávky zajištěného věřitele však popsané účinky nemá. 8. V posuzované věci žalobci, coby dlužníci, popřeli na přezkumném jednání vykonatelnou pohledávku žalovaného, který je ovšem zajištěným věřitelem, neboť jeho pohledávky byly zajištěny zástavním právem váznoucím na nemovitostech (jak bylo výše uvedeno). Popřením pohledávek zajištěného věřitele proto dlužníci nezískali právo podat žalobu na určení neexistence pohledávek v popřené výši, a tudíž nejsou osobami oprávněnými (aktivně legitimovanými) k jejímu podání. Za tohoto stavu věci bylo na místě žalobu žalobců dle ustanovení § 160 odst. 4 IZ odmítnout. 9. Na základě shora uvedeného odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. změnil (§ 220 o.s.ř.) tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 10. Podle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. (KSOL 10 INS 14265/2015)

11. Odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je nepochybné, že takový výsledek řízení zavinil žalobce, neboť podal u soudu vadný návrh nebo jiný návrh na zahájení řízení. V případě, že žalovanému vznikly v řízení náklady, je plně odůvodněno, aby mu žalobce tyto náklady nahradil. 12. V posuzované věci žalovanému, dle obsahu spisu, zcela nepochybně vznikly v řízení před soudem prvního stupně náklady specifikované v odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně, proto odvolací soud rozsudek ve výroku II., jako věcně správný, potvrdil (§ 219 o.s.ř.). 13. Žalobci neměli v odvolacím řízení úspěch, odvolací soud proto rozhodl o jejich povinnosti zaplatit žalovanému náklady odvolacího řízení (§ 142 odst. 1, § 224 odst. 2 o.s.ř. a § 163 IZ), které představují odměnu advokáta žalovaného za 1 úkon právní služby á 3 100 Kč (vyjádření k odvolání), 1 paušální náhradu výdajů á 300 Kč na 1 úkon právní služby, 21% DPH ve výši 714 Kč, celkem 3 814 Kč (§ 9 odst. 4, § 11 odst. 1 písm. d/, § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění, § 137 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, dospěje-li dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě do dvou měsíců od jeho doručení, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 18. prosince 2017

JUDr. Jana Maiová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová.