17 VSOL 243/2017-94
č. j. 34 ICm 3291/2014 17 VSOL 243/2017-94 KSOS 34 INS 6537/2014

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové a soudkyň JUDr. Magdaleny Vinklerové a JUDr. Lenky Kypré ve věci

žalobce: KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o., IČO 03235700 sídlem Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko zastoupený advokátem Mgr. Ing. Martinem Černým sídlem Chodská 1281/30, 120 00 Praha 2

proti žalovaným: 1. Insolvenční agentura v.o.s., IČO 29115540 sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary insolvenční správce dlužníka VOKD, a.s., IČO 47675853 sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 2. VOKD, a.s., IČO 47675853 sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava o určení pravosti pohledávky o odvolání žalovaného č. 1 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2017, č. j. 34 ICm 3291/2014-54 (KSOS 34 INS 6537/2014)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh žalovaného č. 1 na přerušení řízení do doby rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ). V odůvodnění konstatoval, že řízení vedené před Ústavním soudem týkající se zrušení ustanovení § 160 odst. 2 IZ není dosud skončeno, avšak Parlament ČR dne 18. 1. 2017 schválil novelu IZ, která ruší současné znění ustanovení § 160 odst. 2 IZ, tudíž lze předpokládat, že řízení vedené před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 22/16 bude ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zastaveno. Za tohoto stavu věci nejsou dány podmínky pro přerušení řízení, naopak tento postup by byl v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení ovládající občanské soudní řízení. 2. Proti tomuto usnesení podal žalovaný č. 1 včas odvolání, v němž namítl, že legislativní proces dosud nebyl ukončen, tudíž není zřejmé, zda Ústavní soud rozhodne do dne nabytí účinnosti novely IZ či zda řízení před Ústavním soudem bude zastaveno. Návrhu na přerušení tohoto

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. isir.justi ce.cz KSOS 34 INS 6537/2014

řízení však ani nebrání případné zastavení řízení před Ústavním soudem, neboť pokud bude řízení u Ústavního soudu skončeno, bude v tomto řízení pokračováno. Nicméně žalovaný č. 1 je přesvědčen, že rozhodnutí Ústavního soudu může mít vliv i na rozhodnutí v této věci. 3. Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, i řízení mu předcházející (§ 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům. 4. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobou, doručenou soudu prvního stupně dne 30. 9. 2014, se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávky č. 1-4 za úpadcem VOKD, a.s. ve výši 462 110,41 Kč, které byly do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 6537/2014 přihlášeny jako pohledávky nevykonatelné a nezajištěné, jsou po právu. Návrhem, doručeným soudu prvního stupně dne 18. 1. 2017, se žalovaný č. 1 domáhal přerušení tohoto řízení do doby rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 160 odst. 2 IZ. Svůj návrh odůvodnil tvrzením, že incidenční spory vyvolané úpadkem dlužníka VOKD, a.s. jsou rozhodovány JUDr. Simonou Pittermannovou, která k rozhodování byla určena opatřením předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, ač samotné insolvenční řízení je vedeno soudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem. Za tohoto stavu věci vyvstává otázka, zda rozhodnutí v incidenčních sporech nebyla vydána nesprávně obsazeným soudem . Nato soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. 5. Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět; to neplatí v řízení o povolení zápisu do obchodního rejstříku. 6. Odvolací soud obecně konstatuje, že v ustanovení § 109 o.s.ř. jsou stanoveny případy, ve kterých dochází k přerušení řízení rozhodnutím soudu proto, že se v řízení vyskytla překážka, která dočasně brání jeho pokračování. V odst. 1 jsou uvedeny případy, v nichž je soud povinen řízení přerušit; z důvodů uvedených v odst. 2 soud řízení může přerušit, neučiní-li tak, musí provést vhodná opatření, kterými překážku bránící postupu řízení odstraní. K přerušení řízení podle odst. 2 písm. c) o.s.ř. pak soud přistoupí tehdy, jestliže probíhá jiné řízení nebo jestliže dal podnět k zahájení jiného řízení, v němž je řešena (má být řešena) otázka, která může mít význam pro jeho rozhodnutí, a kterou by jinak mohl vyřešit sám. 7. V posuzované věci vydal Ústavní soud dne 27. 6. 2017 nález sp. zn. Pl. ÚS 22/16, kterým zamítl návrh na zrušení § 160 odst. 2 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2017, neboť ustanovení § 160 odst. 2 IZ neshledal v rozporu s ústavním pořádkem. Za tohoto stavu věci podmínky pro přerušení řízení odpadly, neboť Ústavním soudem již bylo rozhodnuto, proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, jako věcně správné, potvrdil (§ 219 o.s.ř.). 8. Pro úplnost odvolací soud dodává, že zákonem č. 64/2017 Sb. ze dne 19. 1. 2017, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabyl účinnosti 1. dnem 4. kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, bylo ustanovení § 160 odst. 2 IZ změněno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, dospěje-li dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě do dvou měsíců od jeho doručení, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová. KSOS 34 INS 6537/2014 rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 18. prosince 2017

JUDr. Jana Maiová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Langová.