178 ICm 665/2016
178 ICm 665/2016-72 (MSPH 78 INS 10596/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, ve věci žalobce JUDr. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 6, Severýnova 70/8, zastoupen JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem, Týnská 1053/21, Praha 1 a žalované Ing. Hana Sazovská, Frýdek- Místek, Chlebovice, U Hřiště 255, insolvenční správce dlužníka Ondřej Svoboda-firma Svoboda, zastoupena Mgr. Pavlem Mollerem, advokátem, Praha 1, Haštalská 760/27, o určení existence pohledávek žalobce

takto:

I. Žaloba o určení, že nevykonatelná a zajištěná pohledávka žalobce ve výši 11 050 140,06 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 10596/2015, pod pořadovým číslem P39, je po právu co do pravosti, výše a pořadí, se pro předčasnost z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u soudu dne 25. 2. 2016 se JUDr. Miroslav anonymizovano (dále jen žalobce), domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, vedeného před Městským soudem v Praze, pod sp.zn. MSPH 78 INS 10596/2015, ve věci dlužníka Ondřej Svoboda, podnikající pod obchodní firmou Ondřej Svoboda-firma Svoboda (dále jen dlužník), jsou po právu. Do uvedeného insolvenčního řízení přihlásil žalobce pohledávku za dlužníkem ve výši 11 050 140, 06 Kč. Tato pohledávka měla vzniknout ze smlouvy o půjčce na částku 5 500 000 Kč, uzavřené dne 18. 12. 2006 mezi dlužníkem a věřitelem Ing. Miloslavem Vaňkem. Uvedená částka byla dlužníkovi poskytnuta a měla být věřiteli vrácena ve lhůtě do 31. 12. 2009. Ve smlouvě bylo též ujednáno, že pokud dlužník nezajistí placení půjčky zástavním právem k nemovitostem, které bude vloženo do katastru nemovitostí do 30. 6. 2009,

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kápičková isir.justi ce.cz -2- (MSPH 78 INS 10596/2015) stává se uvedený dluh okamžitě splatným. Dalším ujednáním ze smlouvy bylo sjednání smluvní pokuty pro případ prodlení s placením dlužné částky ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 28. 2. 2013, byla předmětná pohledávka postoupena Ing. Vaňkem na žalobce. Do insolvenčního řízení byla pohledávka žalobce přihlášena ve složení-dlužná jistina zvýšená o smluvní pokutu. Žalobce nyní incidenční žalobou požadoval, aby soud svým rozhodnutím určil, že jeho nevykonatelná a zajištěná pohledávka za dlužníkem, tak jak byla ve výši 11 050 140,06 Kč přihlášená do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 10596/2015, pod pořadovým číslem P39, je po právu co do pravosti, výše a pořadí.

Rozsudkem pro zmeškání ze dne 31. 10. 2017 soud o žalobě rozhodl.

Usnesením ze dne 23. 1. 2018, č.j. 102 VSPH 14/2018-63, Vrchní soud v Praze rozsudek pro zmeškání zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Ve svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze též sdělil svůj názor na projednávanou problematiku v tom smyslu, že se jedná o žalobu předčasnou.

S ohledem na závěr odvolacího soudu o předčasnosti žaloby, soud též žalobu pro předčasnost nyní zamítl. Podle Vrchního soudu v Praze nebyla v přihlášce do insolvenčního řízení pohledávka žalobce vyčíslena správně. Po odečtu plateb již dlužníkem provedených, nepředstavuje pohledávka žalobce částku 11 050 140,06 Kč, ale pouze 8 311 554,50 Kč. Podle závěrů Vrchního soudu v Praze měla přihláška žalobce do insolvenčního řízení vady, které bránily tomu, aby byla žalovanou zařazena k přezkoumání. Pro tento případ též odvolací soud dovodil, že nyní má žalovaná přistoupit k zákonným způsobem stanovenému odstraňování vad přihlášky a až poté bude nutné přihlášku žalobce opětovně přezkoumat.

V situaci nastolené rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, již není rozhodný názor insolvenčního soudu na řešení sporu. Soud prvního stupně se musí podle § 226 o.s.ř. rozhodnutím odvolacího soudu řídit, a proto musí být dále postupováno v intencích závěrů rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. VSPH 14/2018-63. Je nyní na obou účastnících řízení, jak rychle a přesně tyto závěry naplní. Další postup v řízení se bude odvíjet od závěrů nového přezkumného jednání.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn právní úpravou § 142 odst. 2 o.s.ř. Ani žalobce, ani žalovaný nebyl ve věci úspěšný a oba účastníci se na vzniklém stavu řízení podíleli. Žalobce nepodal perfektní přihlášku do insolvenčního řízení, ale musel podat incidenční žalobu, protože byl k tomu žalovanou vyzván. Zamítnutí žaloby pro předčasnost není v této fázi řízení jeho neúspěchem. Žalovaná neměla nejasnou pohledávku zařazovat k přezkumu a zamítnutí žaloby není jejím úspěchem ve věci, protože věc meritorně v její prospěch rozhodnuta nebyla.

Protože soud postupoval v intencích závěrů Vrchního soudu v Praze, od kterých se nelze odchýlit, rozhodl nyní bez nařízení předchozího ústního jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 28. 2. 2018 JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kápičková