178 ICm 3061/2013
č. j MSPH 178 ICm 3061 /2013-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: REALITY 21, s.r.o., Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1071/17, IČ: 261 30 742 zastoupen: Mgr. Petr Sedlatý, advokát, Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3 a

žalovaného: JUDr. Ing. Lucie Kovářová, IČ: 01261657, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 insolvenční správce dlužníka Mgr. Miloše Vlasáka zastoupen: JUDr. Ing. Ondřej Kubát, advokát, Korunní 2569 101 00, Praha 10 o určení pravosti a výše pohledávky

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášena do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 29724/2012, insolvenční dlužník Mgr. Miloš Vlasák, je v celé přihlášené výši 46 640,-Kč po právu a platná.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému, k rukám JUDr. Ing. Ondřeje Kubáta, na náhradu nákladů řízení částku 12 342 Kč, ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení

Odůvodnění

Žalobou ze dne 12. 9. 2014 se společnost REALITY 21, s.r.o. (dále jen žalobce), domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že její pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS29724/2012 v celkové výši 46 640 Kč, je po právu a platná. Žalobce do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS29724/2012, insolvenčního dlužníka Mgr. Miloše Vlasáka, přihlásil svoji pohledávku ve výši 46 640 Kč. Při přezkumném jednání dne 13. 8. 2013 insolvenční správkyně JUDr. Ing. Lucie Kovářová, (dále jen žalovaný), pohledávku žalobce ve shora uvedené výši popřela. Přihlášená pohledávka byla popřena co do pravosti, protože žalobce neprokázal existenci přihlášeného nároku.

Žalobce k oprávněnosti přihlášené a žalovaným popřené pohledávce za Mgr. Vlasákem tvrdil, že na základě Zprostředkovatelské smlouvy ze dne 20. 12. 2011 zprostředkoval pro p. Františka Mandelíčka a Romana Májka převod obchodního podílu ve společnosti Zápolí s.r.o. Za tuto činnost měl žalobce, na základě Dohody o úschově finančních prostředků ze dne 26. 7. 2012, obdržet částku 56 640,-Kč. Z této odměny již byla žalobci částka 10 000,-Kč při podpisu Rezervační smlouvy zaplacena. Zbytek odměny měl být vyplacen Mgr. Vlasákem na účet žalobce podle podmínek Dohody o úschově finančních prostředků. V této dohodě se smluvní strany zavázaly, že částka ve výši 46 640,-Kč bude Mgr. Vlasákem vyplacena na účet č 51-1422100217/0100, o kterém žalobce tvrdil, že je jeho účtem.

Žalovaný ve svém vyjádření předně uváděl, že nezpochybňuje listiny, od kterých žalobce svůj nárok odvíjí. Vyslovil ale zcela zásadní nesouhlas se závěry žalobce, které z těchto listin učinil. Podle žalovaného není žalobce tou osobou, které by měla být částka 46 640,-Kč vyplacena. Žalovaný tvrdil, že uváděné číslo účtu není identifikací oprávněné osoby, ale pouze platebním místem. Žalovaný se též domníval, že pokud by měl žalobce obdržet za svoji činnost nějakou provizi, neměl být plátcem této provize Mgr. Vlasák, který byl v tomto případě v pozici schovatele.

Soud konstatuje, že žaloba o určení popřené pohledávky byla ve smyslu ustanovení § 198 odst. 1 insolvenčního zákona podána včas.

Pro rozhodnutí ve věci je rozhodná následná právní úprava insolvenčního zákona: -podle ustanovení § 198 odst. 2 insolvenčního zákona může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze ty skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, -ustanovení § 188 odst. 1 insolvenčního zákona ukládá insolvenčnímu správci přezkoumávat přihlášené pohledávky zejména podle k přihlášce přiložených dokladů a podle účetnictví úpadce nebo jeho evidence,

Účastníci řízení učinili při ústním jednání dne 2. 9. 2014 nesporným, že: -mezi žalobcem a p. Františkem Mandelíčkem, byla 20. 12. 2012 uzavřena Zprostředkovatelská smlouva, -dne 25. 06. 2012 byla uzavřena Smlouva o rezervaci, -dne 26. 07. 2012 byly uzavřeny Dohoda o finančním urovnání, Dohoda o úschově finančních prostředků a Smlouva o převodu obchodního podílu , -dále účastníci řízení učinili též nesporným, že prostředky ve výši 1 170 000,-Kč byly vloženy na účet Mgr. Vlasáka.

Z výpis z účtu periodického č. 51-1422100217/0100 soud zjistil, že se jedná o účet žalobce.

Soud na základě provedeného dokazování, vycházejíce též ze skutečností, které jsou mezi účastníky řízení nesporné uzavřel, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 29724/2012 žalobcem ve výši 46 640 Kč je po právu. Soud zjistil, že žalobce prováděl na základě zprostředkovatelské smlouvy pro Františka Mandelíčka služby. V dohodě o úschově finančních prostředků bylo ujednáno, že u Mgr. Miloše Vlasáka bude uschována částka 1 170 000 Kč. Z této částky měl Mgr. Vlasák vyplatit na účet č. 51-1422100217/0100 částku ve výši 46 640 Kč. Soudu nebyl poskytnut žádný důkaz o tom, že tato částka byla na dohodnutý účet vyplacena. Protože bylo v řízení zjištěno, že předmětný účet je účtem žalobce, soud konstatuje, že Mgr. Vlasák měl na účet žalobce převést částku 46 640 Kč. Protože tak neučinil, je žalobce nositelem pohledávky za Mgr. Vlasákem ve výši 46 640 Kč. Podle názoru soudu proto žalobce oprávněně přihlásil do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 29724/2012, insolvenčního dlužníka Mgr. Vlasáka, pohledávku za ním ve výši 46 640 Kč.

Na základě shora uvedených zjištění, daných do souvislostí s platnou právní úpravou, soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle právní úpravy § 143 občanského soudního řádu. Přesto, že žalovaný nebyl v řízení úspěšný, nezavdal svým chováním příčinu k podání incidenční žaloby. Insolvenční správce neměl za situace trvající v den konání přezkumného jednání jinou možnost, než žalobcem přihlášenou pohledávku popřít. Žalobcem k přihlášce připojené listiny neumožňovali žalovanému bez dalšího přihlášenou pohledávku jednoduše uznat. Až provedené dokazování v rámci řízení o incidenční žalobě incidenční dalo odpověď na otázku, který subjekt práva se skrývá za č.účtu 51-1422100217/0100 a kdo je tedy věřitelem dlužníka. S ohledem na uvedené žalobce zaplatí žalovanému dle právní úpravy § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1966 Sb. nahradí žalovanému náklady vynaložené na zastoupení advokátem, v rozsahu 3 úkony právní služby po 3100 Kč a 3x režijní paušál po 300 Kč, to vše zvýšeno o 21 % DPH.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 2. 9. 2014

JUDr. Pavol P i k n a, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Kateřina Šetinová