178 ICm 2074/2013
na všech podáních uvádějte naše č.j. MSPH 178 ICm 2074/2013-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci

žalobce: Markéta Dimitrijevičová, r.č. 765510/1729, bytem Praha 10-Malešice, Tuchorazská 424/5 zastoupen: . Mgr. Markéta Hlavicová, advokát Dómská 145/13, 412 01, Litoměřice a žalovaného 1: JUDr. Ing. Petr Ševčík, Praha 4, Vyskočilova 1481/4, insolvenční správce Jiřího Dimitrijeviče zastoupen: JUDr. Adamem Daňkem, advokátem, Praha 4, Vyskočilova 1481/4, a žalovaného 2: Jiří Dimitrijevič, r.č. 730804/5789, bytem Praha 10-Malešice, Tuchorazská 424/5 o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka paní Markéty Dimitrijevičové, přihlášená do insolvenčního řízení sp. zn. 78 INS 1537/2013 je po právu, co do výše 355 217,77 Kč, jako pohledávka podmíněná, na kterou bude plněno ve prospěch žalobce z majetkové podstaty dlužníka Jiřího Dimitrijeviče pouze v případě, nebude-li uspokojen věřitel Komerční banka a.s. ale může být vyplacena z majetkové podstaty maximálně přihlášená částka 355 217,77 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou ze dne 12. 6. 2013 se p. Markéta Dimitrijevičová (dále jen žalobce), domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude soudem určeno, že její pohledávka přihlášena jako podmíněná do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 78 INS 1537/2013, dlužníka Jiřího Dimitrijeviče (dále dlužník nebo žalovaný 2), v celkové výši 355 217,77 Kč, je po právu. Žalobce do shora označeného insolvenčního řízení přihlásil svoji podmíněnou pohledávku za dlužníkem. Při přezkumném jednání dne 21. 5. 2013 popřeli jak žalovaný 2, tak i JUDr. Ing. Petr Ševčík (dále jen insolvenční správce nebo žalovaný 1), dílčí pohledávku žalobce č. 2, ve výši 355 217,77 Kč zcela. Přihlášená pohledávka byla popřena co do pravosti, protože se jednalo o pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení též jiným věřitelem Komerční bankou a.s. Tomuto subjektu byla pohledávka při přezkumném jednání zjištěna.

Oba žalovaní k podané žalobě tvrdili, že k popření přistoupili proto, aby nebyla přihlášená pohledávka v insolvenčním řízení uspokojována opakovaně, jednou ve prospěch žalobce a jednou ve prospěch Komerční banky a.s.

Soud konstatuje, že žaloba o určení popřené pohledávky byla ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ podána včas.

Soud v řízení zjistil, že: -v době trvání manželství žalobce a žalovaného č. 2, byla mezi žalobcem a žalovaným 2 na jedné straně a Komerční bankou a.s. na straně druhé, uzavřena smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru. Na základě této smlouvy poskytla Komerční banka a.s. žalobci a žalovanému 2, celkovou částku 830 000 Kč, -pod sp. zn. MSPH 78 INS 1537/2013 byl u žalovaného 2 zjištěn úpadek, který je nyní řešen formou oddlužení, -posledních 5 splátek uvedené hypotéky platil výlučně žalobce, -poskytnutý hypoteční úvěr je společným dluhem společného jmění manželů, -do insolvenčního řízení se přihlásila Komerční banka a.s. s celou výší nesplacené hypotéky, -přihláška Komerční banky a.s. byla v insolvenčním řízení již zjištěna.

S ohledem na uvedená zjištění soud uzavřel, že nelze vyloučit, že vedle již žalobcem zaplacených splátek, bude žalobce i v budoucnu plnit Komerční bance a.s. dluh, vzniklý manželům z hypotečního úvěru. Jinými slovy řečeno, nebude-li Komerční banka a.s. uspokojena v celém rozsahu své přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení dlužníkem, může požadovat plnění i po žalobci. Bude-li žalobce plnit Komerční bance a.s. nad rámec poloviny společného dluhu, musí mít možnost, bude-li ještě probíhat insolvenční řízení, aby mu plnění za dlužníka bylo z majetku dlužníka zaplaceno. Právě z uvedených důvodů byla budou splněny shora uvedené podmínky.

Vyhověním žalobě ve znění ve výroku ad I. uvedeném, je též odstraněna obava žalovaného 1 o to, aby jako insolvenční správce nemusel vyplácet jeden dluh dlužníka dvěma věřitelům.

Na základě shora uvedených zjištění soud žalobě o určení existence podmíněné pohledávky žalobce za insolvenčním dlužníkem vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci (§ 142 ) o.s.ř., kdy žalobce byl v celém rozsahu věci vůči žalovanému úspěšný. V incidenčním řízení vedeném proti insolvenčnímu správci nemá účastník řízení právo na náhradu nákladů řízení vůči správci a vůči žalovanému 2 nebyla náhrada nákladů řízení žalobcem požadována.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 11. 2. 2014

JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Vojtěch Tristan Kundert